DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXIIi (1999), 301-309
UDK 630* 232 + 232.1 + 233


POVRŠINSKI KOPOVI NA KAŠTELANSKOM PODRUČJU I
MOGUĆNOSTI NJIHOVE SANACIJE*


SURFACE EXCAVATION IN THE AREA OF KAŠTELA AND THE
POSSIBILITIES OF THEIR AMELIORATION


Vlado TOPIĆ**


SAŽETAK: Uništavanje vegetacije i drastična degradacija solinsko-kaštelanskogpodručja,
izazvanog uglavnom cementnom industrijom, predstavlja s
ekološkog stajališta značajan problem. Osim zagađivanja zraka i taloženja
cementne prašine, tvornica Dalmacijacementje svojim površinskim kopovima
(tupinolomima) bitno izmijenila ovo područje i splitski krajolik uopće. A kako
je Split jedan od glavnih tranzitnih središta turizma na našoj obali, problem je
još veći, jer se kopovi i dalje šire.


Stoga ovakvo stanje zahtijeva rekultivaciju površinskih kopova i njihovih
"jalovina"pošumljavanjem, kao osnovnu melioracijsku mjeru u zaštiti krajolika.
U radu su prikazani melioracijski radovi na (1) završnim (donjim) eks


ploatacijskim površinama (prema rudarskom projektu) koje su izgrađene od
laporaca s primjesama karbonatnih pješčenjaka i vapnenaca i (2) na odlagalištu
nekorištenog zemljišnog materijala. Analiziraju se mogućnosti sanacije
kako biološkim, tako i tehničko-kamuflažnim metodama. Autor daje popis vrsta
šumskog drveća, grmlja i penjačica (padačica) koje dolaze u obzir za rekul


tivaciju kopova, te obrađuje tipove sadnje.
Ključne r ij eči: kaštelansko područje, površinskikultivacija, biološke metode, tehničko-kamuflažnepovi sadnje, drveće, grmlje, penjačice.
metode, pošumljavanje,
kopovi, sanacija, reti


UVOD - Introduction


U mnogim mjestim Hrvatske, za vrijeme AustroPokretač
te tvornice A. Hoffling ispekao je iste
ugarske monarhije, pronađen je cementni lapor i podigodine
prve količine naše tupine i pretvorio je u cegnute
su veće i manje tvornice cementa. Mnoge od tih ment, koristeći tupinu s istočnih padina Marjana.
tvornica imale su kratak vijek, a neke su se afirmirale,


Nagla potrošnja cementa u svijetu, pa i kod nas, sve
ojačale i dalje razvijale te rade još i danas.


veća primjena u građevinarstvu, a posebice nakon poRazvoj
sadašnjih tvornica cementa u kaštelansko-jave armiranog betona, stvara uvjete za osnivanje novih
solinskom bazenu treba svakako tražiti u uspjehu prve tvornica na prikladnim mjestima za izvoz i lokalitetima
tvornice cementa u Dalmaciji i Hrvatskoj uopće, koja je s odličnom sirovinom. Tako se 1904. godine osniva prosnovana
1865. godine u Splitu (Morpurg o 1968). va veća tvornica cementa u Solinu (Sv. Kajo), 1908.
godine u Majdanu kod Solina (10. kolovoz), 19081909.
godine u Omišu, te 1912. godine u Kaštel Sućur


* Referat sa simpozija Kaštela kolijevka Hrvatske, cu(Sv. Juraj).
Kaštel Stari, 30. rujna - 3. listopada 1998.
Navedene tvornice imale su nakon prvog svjetskog


** Dr. se. Vlado Topić, Institut za jadranske kulture i
melioraciju krša, Split rata ukupan kapacitet od 400.000 tona godišnje, koji je
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 20     <-- 20 -->        PDF

V. Topić: POVRŠINSKI KOPOVI NA KAŠTKL.ANSKOM PODRUČJU 1 MOGUĆNOSTI NJIHOVE SANACIJE Šumarski list br. 7-8, CXXII1 (1999). 301 -309
1932. godine povećan na 820,000 tona, da bi 1979. godine
tvornice kaštelansko-solinskog bazena imale kapacitet
od 2.200.000 tona cementa godišnje. Za tu proizvodnju
tvornicama je trebalo osigurati oko 4.560.000
tona brutto materijala godišnje. Samo je tvornica "Sv.
Juraj" 1994. godine imala kapacitet 1.200.000 tona sirovine
netto. Sve to naravno zahtijeva produbljavanje i
širenje postojećih površinskih kopova, čija ukupna površina
danas iznosi oko 430 ha (Topić i Jedlovvski
1979).


Takvim načinom eksploatacije uništene su i uništavaju
se velike površine zemljišta i vegetacije u ovome
području, ili bolje rečeno drastično se degradira kaštelansko-
solinska obala i splitski krajolik (si. 1, 2).


Slika. 1. Pogled na južne padine Kozjaka i površinske
kopove tvornica "Sv. Juraj" i "Sv. Kajo".


Slika 2. Detalj površinskog kopa tvornice "Sv. Juraj" u eksploataciji.


Fig. 1. Sight on the south slopes of Kozjak and the surface


Fig. 2. Detail of surface digging of the factorv "St. Juraj" on the


digging of factories "St. Juraj" and "St. Kajo".


exploitation.


(Photo: V. Topić)


(Photo: V. Topić)


Stoga ovakvo stanje zahtijeva rekultivaciju tupino-stoje Split jedan od glavnih tranzitnih središta turizma
loma i njihovih "jalovina" pošumljavanjem, kao osna
našoj obali.
novnu melioracijsku mjeru u zaštiti krajolika, tim više


METODE RADA - Methods of work


Problematici rekultivacije površinskih kopova nije ravni, izvršena je kemijska analiza tog materijala. Isto
se do sada posvećivala dovoljna pozornost, a spoznaja tako obavljene su i laboratorijske analize laporaca.


o tome vrlo je skromna (Topić i Jedlovvski 1979; Kemijske analize uzoraka izvršene su u laboratoriju
Topić i Bogović 1991). Stoga se ovim istraživaZavoda
za istraživanje tla Instituta za jadranske kulture
njima pokušava utvrditi mogućnost rekultivacije poi
melioraciju krša u Splitu, po ustaljenim laboratorijvršinskih
kopova odnosno zaravni, terasa i kosina s skim metodama (pH u vodi i KC1 elektrometrijski, fiotkrivenim
geološkim slojem izgrađenim od laporca s ziološki aktivni fosfor i kalij po Al - metodi, humus po
primjesama karbonatnih pješčenjaka i vapnenca te deTjurinu,
ukupni dušik po Kjeldahlu i sadržaj
poniranog zemljišnog materijala. CaCo3 po Scheibleru).
Glede činjenice daje površinski sloj tla koji se dePromatra
se prirodni razvoj pionirskih biljnih vrsta
ponira u procesu eksploatacije laporaca vrlo povoljan na deponiranim zemljišnim materijalima različite staza
rekultivaciju pošumljavanjem, i da pedstavlja osrosti,
i na eocenskim slojevima u dijelu kopa koji je ranovni
melioracijski materijal za laporovite terase i za-nije iskorišćivan.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 21     <-- 21 -->        PDF

V. Topić: POVRŠINSKI KOPOVI NA KAŠTELANSKOM PODRUČJU I MOGUĆNOSTI NJIHOVh SANACIJE Šumarski listbr. 7-8, CXXIII (1999), 301-309
REKULTIVACIJA DEPONIRANOG ZEMLJIŠNOG MATERIJALA
Recultivation of deposed eart


Eksploatacijom kaštelansko-solinskih laporaca znatan
dio površinskog plodnog tla "jalovine" deponira se
ili se predviđa deponirati kako na koti 100, donja granica
nasipa eksploatacijskog polja, tako i na ostalim dijelovima
tupinoloma.


To je izuzetno povoljan materijal za rekultivaciju
pošumljavanjem, jer je znatan dio ovih površina ranije


Kemijska svojstva površinskog sloja tla na kopovima


bio pod vinogradima i voćnjacima, odnosno površinama
koje su se obrađivale i gnojile.


Taj materijal zapravo nosi sve osobitosti terasiranih
zemljišta na laporcima, što su i analize provedene u Institutu
potvrdile (visoka pH vrijednost, visoko ukupno i
aktivno vapno, nizak sadržaj humusa i hranjiva, posebno
fosofora; tablica 1).


Chemical properties of surface earth layer on excavation


Tablica
Površinski Uzorak Ukupni Aktivno pH Humus Ukupni PA K2 0
kop karbovapno
% N % % %
nati % % H2 0 nKCl
"Sv.Juraj" 1 60,6 14,13 8,36 7,45 1,25 0,6 0,010 0,16
2 43,2 7,93 8,28 7,40 3,00 1,5 0,009 0,22
3 57,1 15,12 8,45 7,43 1,26 0,6 0,006 0,19
"Sv. Kajo" 4 65,4 16,61 8,42 7,45 1,49 0,7 0,001 0,26
5 55,9 22,81 8,39 7,40 1,12 0,6 0,003 0,20


Iz svega ovoga slijedi, da se kod sadnje drvenastih vršiti melioracijska gnojidba mineralnim gnojivima.
kultura na ovim tlima, zbog uspješnijeg rasta, treba iz


REKULTIVACIJA OTVORENIH EOCENSKIH SEDIMENATA (LAPORACA)
Recultivation of open eocenic sediment (marly soils)


Iz napravljenih analiza laporca vidljivo je variranje
sadržaja CaCO, (70-96 %), zatim željeza, aluminija,
fosfora, magnezija.


Međutim, mnogo su značajnija mehanička svojstva
matičnog supstrata koji ne posjeduju nikakvu strukturu,
a pojavljuje se kao nepropusna ploča u koju ne može
penetrirati korjenov sustav.


Stoga laporce treba, ukoliko ih želimo rekultivirati,
razrahliti na dubini od najmanje 1,0 m površinskim miniranjem
i mehaničkim usitnjavanjem. Zatim na tako
razrahljen materijal treba unijeti plodnu zemlju, treset i
mineralna gnojiva kao osnovne melioracijske elemente
laporca, kojima bi se očuvala njegova razrahljenost, a
biljkama osigurala povoljna biološka, fizikalna i kemijska
svojstva.


Osim površinksog rahljenja laporaca, potrebito je u
okviru pripremnih melioracijskih radova izraditi i kanal
iznad granice eksploatacijskog polja. Ovaj kanal
štititi će strme padine, formirane tijekom same eksplo


atacije od voda koje dolaze s padine iznad samog površinskog
kopa (si. 3.).


Slika 3. Detalj površinskog kopa tvornice "Sv. Juraj" sa završnom
(donjom) eksploatacijskom površinom.
Fig. 3. Detail of surface digging ofthe factory "St. Juraj" with thc
final (low) exploitation surface.
(Photo: V. Topić)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 22     <-- 22 -->        PDF

V. Topić: POVRŠINSKI KOPOVI NA KAŠTELANSKOM PODRUČJU I MOGUĆNOSTI NJIHOVE SANACIJE Šumarski list br. 7-8, CXXI11 (1999), 301-309
Terase na eocenskim laporcima -Terraces on eocenic mari


Visinske razlike između dvije uzastopne terase prema
poprečnom profilu površinskog kopa tvornice "Sv.
Juraj" nakon završene eksploatacije iznosio bi 20 m
(Grafikon 1). Iz istog grafikona vidljivo je da se predviđaju
platforme širine 15 m. Platforme terasa izrađuju se
vodoravno. Međutim, kod velikog terasiranja pravilno
je da tlu platforme da određen pad i to: uzdužni pad prema
recipijentu ne smije biti veći od 2 %, prema brijegu


Poprečni profil površinskog kopa tvornice "Sv. Juraj"


Side profile of surface digging of the factorv "Sv. Juraj"


pad platforme može biti maksimalno 4 %, s time da uz
sam brijeg treba izgraditi žlijeb za odvođenje vode. Kako
se ovdje radi o laporovitom materijalu platforme terasa
(njezin površinski dio) treba razrahliti, kako je to
već naprijed rečeno, i na tako razrahljen materijal donijeti
s određenih deponija plodno tlo u sloju od najmanje
30-40 cm dubine (oko 3-4.000 m´/ha).


Grafikon 1.


ZAVRŠNA KONTURA POVRŠINSKOG KOPA


DEPONIJ NEKORIŠTENOG MATERIJALA


i—i—i—r
700m


Zaravni na eocenskim laporcima -Platforms on eocenic mari


To su površine koje će se nakon završetka eksploatacije
nalaziti 20 m ispod nasipa, a protezt će se prema
gornjoj granici eksploatacijskog polja, ili bolje rečeno
do prve terase.


S obzirom da će nakon eksploatacije, kako predviđaju
glavni radovi projekta, takva ravna ploha s laporovitom
podlogom zapremati znatne površine, treba nešto
više reći o potrebi provođenja tehničkih mjera. Bilo bi
najbolje kada bi čitavu površinu prethodno razrahljenu
izbrazdali unakrsnim brazdama do dubine 30 cm i rastojanja
2-3 m, čime bi se osigurala bolja drenaža koja se
inače provodi na teškim tlima, i na tako tretiranu plohu
nanijeti sloj plodnog tla u visini 30-40 cm.


Visina sloja i površina koja će na ovaj način biti tretirana
ovisi o samoj količini deponirane plodne zemlje,


a koja nije mala, i na samoj koti 100 jugozapadnog dijela
površinskog kopa tvornice "SvJuraj" iznosi preko


700.000 m3.
Nakon nasipanja terena do predviđenih kota potrebno
je izvršiti niveliranje, tako da se osigura blagi pad
prema recipijentu. Pad bi trebao iznositi 0,5 %, a potreban
je zbog toga da bi se osiguralo evakuiranje viškova
površinskih voda. Ukoliko se ne bi izvršilo detaljno niveliranje,
zasigurno bi došlo do zabarivanja zbog nepropusnosti
laporca, a to bi vrlo negativno utjecalo na
razvoj same vegetacije.


Detaljnije se o načinu rekultiviranja ovih površina
(terasa, zaravni), kao i deponiranog zemljišnog materijala
govori u poglavlju "Tipovi sadnje šumskog drveća,
grmova i penjačica".
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 23     <-- 23 -->        PDF

V. Topić: POVRŠINSKI KOPOVI NA KAŠTELANSKOM PODRUČJU I MOGUĆNOSTI NJIHOVE SANACIJE Šumarski listbr. 7-8, CXX1I1 (1999), 301-309
BILJNE VRSTE PRIKLADNE ZA REKULTIVACIJU
Plant species suitable for recultivation


Površinski kopovi tvornice "Dalmacijacement" koji
se ovdje obrađuju, nalaze se u primorskom području
koje karakterizira zimzelena vegetacija sveze crnikovih
šuma i makije (Quercion ilicis). Prvobitna klimatogena
vegetacija ovoga područja, dobrim se dijelom izmijenila
i sada se mnoge površine nalaze u različitim degradacijskim
stadijima.


Uslijed pozitivnih klimatskih i dijelom edafskih
čimbenika koji vladaju na ovome području u kojem se
nalaze spomenuti kopovi, naseljavanje i razvoj vrsta
dendroflore nailazi na povoljne uvjete. Kao dokaz za to
su mnogobrojne grupacije i sastojine alepskog bora, kako
one umjetno sađene, tako i one razvijene iz prirodnog
ponika na otvorenim terenima, degradiranim makijama
i napuštenim poljoprivrednim površinama. Osim
alepskog bora ovdje pridolaze crnika, maslina, brnistra,
planika, tršlja itd.


Sve te vrste koje okružuju površinske kopove nalazile
su se nekada zasigurno i na površinama koje zapremaju
današnji tupinolomi. Stoga bi sve one i danas mogle
doći u obzir za sadnju u kaštelansko-solinskom bazenu,
naravno ukoliko se prethodno izvrše naprijed navedeni
melioracijski zahvati.


Izbor je sveden na one vrste za koje se zna da su vrlo
skromne u svojim zahtjevima prema staništu, a osim toga
brzo rastu i dekorativne su:


Stablašice:


Cedrus atlantica Man., atlaski cedar


Cupressus sempervirens L., obični čempres


Cupressus arizonica Greene, arizonski čempres


Elaeagnus angustifolia L., uskolisna dafina


Pinus halepensis Mili., alepski bor


Pinuspinaster Ait., primorski bor


Pinus brutia Ten., brucijski bor


Quercus ilex L., crnika


Grmovi i manja stabla:
Arbutus unedo L., planika
Berberis vulgaris L., obična žutika
Cotoneaster horizontalis Dcne., puzava mušmulica
Juniperus oxycedrus L., šmrika
Lycium europaeum L.,tmasti vučac
Myrtus communis L., mirta, mrča
Nerium oleanderL., oleandar
Prunus laurocerasus L., lovorvišnja
Pittosporum Tobira Drvand, pitospor
Pistacia lentiscus L., tršlja
Phillvrea latifolia L., širokolisna zelenika
Rosmarinus officinalis L., ružmarin
Spartium junceum L., brnistra
Teucrium fruticans L., grmasti dubčac
Tamarix gallica L., tamarika
Viburnum tinus L., lemprika


Polugrmovi:
Scrophularia canina L., obični strupnik
Cineraria maritima, primorski dragušac
Salvia officinalis L., kadulja, žalfija
Teucrium chamaedrys L., obični dubčac
Teucriumpolium L., bijeli dubačac
Vinca maior L., velika pavenka


Penjačice, povijuše, padačice:


Lonicera implexa Ait., božje drvce
Parthenocissus quinquefolia Planch., peterolisna
lozica
Polygonum baldschuanicum Reg., lozica bijela
Tecoma radicans Juss., crvena tekoma
Wistaria sinensis DC, glicinija


TIPOVI SADNJE ŠUMSKOG DRVEĆA, GRMOVA I PENJAČICA
Types of planting of forest trees, bushes and climbing plants


Tip I - Sadnja stablašica na deponiju
Type I - Planting of trees on the waste area


Tu se predviđa sadnja piramidalnog, horizontalnog i
arizonskog čempresa, primorskog, alepskog i brudjskog
bora, te cedra na pojedinim mjestima, i to umjesto
horizontalnog čempresa. Planiraju se sljedeći razmaci
sadnje: prvi i zadnji (unutrašnji) uzdužni red na deponiju
trebaju biti udaljeni od granice po 5 m. Samo na jugozapadnoj
površini deponija tvornice "Sv. Juraj", koja


prema glavnom rudarskom projektu iznosi oko 9 ha,
posadit će se 10 redova šumskog drveća s međusobnim
razmakom stabala od 8 m. Isto tako za borove, horizontalni
čempres i cedar udaljenost biljaka u redu iznosi
8 m, dok za piramidalni čempres iznosi 3 m. Biljke
prilikom sadnje treba razmjestiti u trokutastom obliku
(crtež 1.).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 24     <-- 24 -->        PDF

V. Topić: POVRŠINSKI KOPOVI NA KAŠTELANSKOM PODRUČJU 1 MOGUĆNOSTI NJIHOVE SANACIJE Šumarski list br. 7-8. CXXIII (1999), 301-309
Tipovi sadnje šumskih vrsta na deponiju (Tip I i Tip II)
Types of planting of forest species on the waste area (Type 1 and Type 2)


Crteži


C/J r/3
U


2 3


<ž CL,
S


i5


Oi ^ %. 0-oi


U O W % s O O uj 21


O


I>U H W


m eu>U m m>o K>u m


Također na koti 100 jugoistočnog dijela eksploatacijskog
polja tvornice "Sv. Juraj" i na eksploatacijskom polju
tvornice "Sv. Kajo" (na potezu od "transporter silos"
prema zapadu na potok i dalje na Škrabina vrata) gdje se
planira, prilikom eksploatacije, odlaganje "jalovine"
(površinskog neiskorištenog dijela zemlje) izvršiti će se
sadnja stablašicama na deponiju, kako bi se dobio zaštitni
šumski pojas, a koji bi ujedno kamuflirao znatan dio
tupinoloma, posebice od pogleda s magistrale (si. 4.).


Slika 4. Rekultivirani dio nekorištenog zemljišnog materijala tvornice
"Sv. Juraj" na koti 100.
Fig. 4. Recultivated part of unused earth material of the factory
"St. Juraj" on the elevation 100.
(Photo: V. Topić)


Tip II - Sadnja grmolikih vrsta na južnim padinama deponija
Type II - Planting of bushy species on the south slopes of vvaste area


Na padinama deponija u visini od 20 m predviđa se Razmak sadnje grmova treba iznositi 2-2,5 x 2-2,5
uglavnom gušća sadnja navedenim grmolikim vrstama m. Osim toga, na ovim padinama predviđaju se i zatravmedu
kojima se posebice ističu: brnistra {Spartiumjun-ljivanja(sl. 4.).
ceum), oleander (Nerium oleander), mirta {Mvrtus communis),
planika (Arbutus unedo) i puzava mušmulica
(Cotoneaster horizontalis).


Tip III - Sadnja stablašica i grmolikih vrsta na zaravnima od eocenskih laporaca
Type III - Planting of trees and bushy species on the platforms of eocenic mari


Glede činjenice da su ovo velike površine i daje njih Vrste koje ovdje dolaze u obzir su sve one stablašiujedno
najteže i meliorirati, uputno je da se samo dio tih ce, grmovi i polugrmovi koji su unaprijed navedeni.
površina koristi za pošumljavanje. Razmak sadnje za grmove 2-2,5 x 2-2,5 m, za stabla


šice 7-8 x 7-8 i za polugrmove 1 x 1 m.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 25     <-- 25 -->        PDF

V. Topić: POVRŠINSKI KOPOVI NA KAŠTELANSKOM PODRUČJU 1 MOGUĆNOSTI NJIHOVE SANACIJE Šumarski listbr. 7-8, CXXIII (1999), 301-309
Međutim, znatan dio ovih površina može se korisno pričuve, nap. "Dalmacijacement", "Ina", "Dalma" itd.
upotrijebiti u druge svrhe. Ovdje se u prvome redu mis- (crtež 2.).
li na korištenje tih površina za skladištenje materijalne


Tipovi sadnje stablašica, grmolikih vrsta i padačica na ravnim površinama i terasama (Tip III, Tip IV i Tip 1 Va
Tvpes of planting of trees bushed and down growing plants on even areas and terraces (Type 3, Type 4 and Type 4a)
^C-^eAJv1^^ I


´^


Kako se te površine nalaze nedaleko grada te imaju
dovoljno prostora (na površinskom kopu "Sv. Juraj"
slobodna ravna površina u jugozapadnom dijelu eksploatacijskog
polja nakon eksploatacije iznosit će oko
60 ha) i povezane su s magistralom i drugim odgovara


Crtež 2


2


SQ2L


7o§oL


N - 3gOo9


2 2

jućim putovima, pogodno su mjesto za zadovoljavanje
ovih potreba.
Osim toga, dio ovog prostora može se uključiti u rekreacijsku
zonu sa športskim objektima i dr.


Tip IV - Sadnja stablašica i padačica na terasama od eocenskih laporaca
Type IV - Planting of trees and down-growing plants on the terraces of eocenic mari


Na platformama terasa širine 15 m koje se spuštaju tog (5) čempresa unose po jedna vrsta spomenutih bood
gornje granice eksploatacijskog polja do slobodne rova (Pinuspinaster, Pinus halepensis i Pinus brutia).
ravne površine po završetku eksploatacije, predviđa se Odstojanje redova čempresa, odnosno borova iznosi
sadnja sljedećih vrsta stablašica: piramidalni, horizon7
na, a isto toliko i razmak između sadnica u redu. Sadtalni
i arizonski čempres s tim da se umjesto svakog penja
je trokutasta (crtež 2.).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 26     <-- 26 -->        PDF

V. Topić: POVRŠINSKI KOPOVI NA KAŠTELANSKOM PODRUČJU I MOGUĆNOSTI NJIHOVE SANACIJE Šumarski list br. 7-8, CXX111 (1999), 301 -309
U prednjem južnom dijelu reda terasa predviđa se
sadnja padačica kao što su: lozica bijela (Polygonum
baldschuanicum), peterolisna lozica (Parthenocissus
quinquefolia), glicinija (IVistaria sinensis) i crvena tekoma
(Campsis radicans).


Navedene padačice sade se na sredini između pojedinih
štablašica (TIP IVa).


Tip V - Tehničko kamuflažna metoda
Tvpe V - Technic camouflage method


Osim navedenih šumsko-kulturnih radova pod brojem
I, II, III, IV i IVa na vrlo strmim površinama bez terasa
na kojima nije ni moguće obaviti bilo kakvu sadnju,
preporuča se kamufliranje tih površina žicanim
mrežama. Tehnika rada s tim mrežama odgovara onoj
koja se koristi kod zaštite prometnica od odrona zemlje
i kamena sa strmih površina.


U zadnje vrijeme proizvodi se i plastificirano pletivo.
To su plastificirane mreže čija boja može biti zelena,
smrekovo zelena i žuta.


Osim toga, ove mreže, koje su vrlo dobro kamuflažno
sredstvo, treba također ankerirati na padine i prekriti
penjačicama ili padačicama posađenim na dno ili
iznad same litice, gdje god je to moguće.


Zasigurno bi se tako penjačice ili padačice bolje vezale
za žicu i time isključila mogućnost kidanja od vjetra,
a osim toga, to je potpunije i bolje rješenje.


ZAKLJUČAK - Conclusion


Na osnovi dosadašnjih istraživanja na površinskim
kopovima "Dalmacijacementa" o mogućnostima rekultivacije
ovih površina, može se zaključiti:


Zemljišni materijal, kako na donoj granici nasipa
eksploatacijskog polja, tako i na ostalim dijelovima
kopa gdje se odlaže u procesu eksploatacije laporaca,
vrlo je povoljan za rekultivaciju pošumljavanjem
i predstavlja osnovni melioracijski materijal
laporaca


Otkriveni geološki slojevi izgrađeni od laporaca s
primjesom karbonatnih pješčenjaka i vapnenaca,
koji će ostati nakon završetka eksploatacije, mogu
se rekultivirati samo nakon intenzivnih tehničkih i
LITERATURA


Filipovski , G., 1980: Mogućnosti rekultivacije oštećenog
zemljišta površinskim kopom rudnika
uglja "Oslomej" blizu Kičeva, SRM. Zemljište i
biljka, Vol. 29.


Morpurgo , I., 1968: Historijske bilješke o počecima
prve splitske tvornice cementa. "Dalmacijacement",
br. 50, Split.


Resulović , H., 1980: Prijedlog klasifikacije deponija
sa aspekta njihove pogodnosti za rekultivaciju.
Zemljište i biljka, Vol. 29, No 2.


Topić, V, Jedlovvski, D., 1979: Projekt sanacije
površinskih kopova tvornice "Dalmacija cement".
Institut za jadranske kulture i melioraciju
krša, Split.


biotehničkih mjera, te nanošenja zemljišnog sloja
do dubine 30-40 cm.


Vrste koje su ovdje predviđene za rekultivaciju
potrebno je i dalje istraživati na jednoj manjoj i stalnoj
eksperimentalnoj plohi, naravno s laporovitom
podlogom, kako bi što potpunije dali odgovor na pitanja
izbora samih vrsta i načina sadnje.


Nakon eksploatacije laporca znatan dio ovih površina
može se osim pošumljavanjem vrlo korisno upotrijebiti
i za skladištenje materijalne pričuve. Osim
toga može se dio ovog prostora uključiti u rekreacijsku
zonu sa športskim objektima i dr.
-
References
Topić, V, 1982: Efekti biološko-tehničkih melioracionih
mjera na pokusnoj plohi Klačine. Šumarski
list, 1-3, Zagreb.


Topić, V, Bogović, Z., 1991: Projekt biološke sanacije
kamenoloma Bast. Institut za jadranske
kulture i melioraciju krša, Split.


Topić, V, 1994: Ekološka obilježja mediteranskog
područja R. Hrvatske. 100-ta obljetnica znanstvenoistraživačkog
rada poljodjelsko prehrambenog
sustava i šumarstva mediterana R. Hrvatske,
Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem,
Split.


Topić, V, 1996: Utjecaj različitog biljnog pokrova na
zaštitu tla od erozije. Unapređenje proizvodnje
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 27     <-- 27 -->        PDF

V. Topić: POVRŠINSKI KOPOVI NA KAŠTELANSKOM PODRUČJU 1 MOGUĆNOSTI NJIHOVE SANACIJE Šumarski list br. 7-8, CXXI1I (1999). 301-309
biomase šumskih ekosustava, Znanstvena knjiga - Podstrana. (Poljoprivreda i šumarstvo). Zavod
1, Zagreb. za urbanizam i zaštitu okoliša, Split.
Topić, V., Škarić, Z., Perica, S., 1996: Osnova
korištenja i zaštite prostora za grad/općinu: Split


SUMMARY: Destroying of vegetation and the drastic degradation of the
area of Solin and Kaštela, caused mainly by cement industry, is from the ecologic
side a great problem. Besides pollution ofthe air and settling of cement
dust, thefactory Dalmacijacement has changed the area by surface digging of
cement clay. Since Split is one ofthe main transit centres of tourism on the
coast the problem is more serious since the digging continues. This situation
demands recultivation of surface digging by ajforestation as the essential
amelioration measure in protection ofthe landscape. This paper deals with
the amelioration measures on (l)final lower exploited areas (according to the
miner š project) which are made ofmarly with admixtures of carbonat sandstone
and limestones and (2) on the areas of nonused earth material. The
metods of amelioration have been analysed by biologic and technical-camou


jlage methods. The autor gives the list oftrees, bushes and climbing plants,


which are used for amelioration of excavation and deals with the types oj
planting.


Key words: the area of Kaštela, surface digging, amelioration, recultivation,
biological methods, tehnical-camoujlage methods, ajforestation, types
of planting, trees, bushes, climbing plants.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 28     <-- 28 -->        PDF

& GcoTcha


Prodaja geodetskih instrumenata
Prodaja fotogrametrijske opreme


Elta R55


Prodaja GPS-sustava
Servis
Uredska oprema,


crtaći pribor "Rotring"
Dalekozori i povećala


NIVELIRI
TEODOLITI


ZEISS


MJERNE STANICE
LASERSKI NIVELIRI


MJERNE VRPCE
MJERNI KOTAČI
LASERSKE LIBELE


S TAMAYA


PLANIMETRI


- klasični
GeoFENNEL


NIVELIRI
OPREMA


"GEOTEHA"
PRODAVAONICA I SERVIS


Milivoja Matošeca 3,10090 ZAGREB
tel/f ax 01/3735-178, tel 3730-036