DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 29     <-- 29 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarskilistbr.7-8,CXXIII(1999),311-321
UDK 630* 188


ŠUME BUKVE S DLAKAVIM ŠAŠOM (CARICI PILOSAE-FAGETUM
OBERDORFER 1957) U VEGETACIJI HRVATSKE*


BEECH FORESTS WITH CILIATED REED GRASS {CARICI PILOSAE-FAGETUM
OBERDORFER 1957) IN THE VEGETATION OF CROATIA*


Ivo TRINAJSTIĆ**, Josip FRANJIĆ**


SAŽETAK: Fitocenološko-sintaksonomskom analizom mezofilnih bukovih
šuma na gorama što se pružaju na prostoru između Save i Drave (Bilogora,
Moslavačka gora, Papuk) u Hrvatskoj, ustanovljeno je da znatne površine zauzima
šuma bukve s dlakavim šašom fCarici pilosae-Fagetum Oberdorfer
1957), kao vrlo markantna šumska zajednica. U hrvatskoj šumarskoj fitocenološkoj
literaturi, kroz niz godina navedena šumska zajednica označavana je
imenom "Carici pilosae-Fagetum Pelcer, prov. " ili kraće "Carici pilosae-Fagetum
Pelcer " i "Fagetum croaticum montanum Horv. 38.


Zbog izrazite sličnosti ujlornome sastavu, priklonili smo se prvotnome gledištu
Oberdorfera (1957), da sastojine bukovih šuma u kojima dominira Carex
pilosa shvatimo kao samostalnu asocijaciju Carici pilosae-Fagetum. Međutim,
treba istaći da i u Hrvatskoj, kao i drugdje u srednjoj Europi, as. Carici pilosae-
Fagetum stoji u uskim sindinamskim i sinkorološkim odnosima s as. Galio
odorati-Fagetum shvaćenoj u užem smislu, s kojom je bez daljnjega floristički
usko srodna.


KIjučne riječi: Carex pilosa, Fagus svlvatica, Hrvatska


UVOD - Introduction


U sklopu fitocenološko-sintaksonomske analize losae-Fagetum Oberdorfer 1957 u nekoliko je namezofilnih
bukovih šuma na gorama što se pružaju na vrata osporavan rang asocijacije (usp. Th. Miiller
prostoru između Save i Drave (Bilogora, Moslavačka 1992) kako smo to nedavno i istaknuli (usp. Trinajs gora,
Papuk), ustanovljeno je da znatne površine zauzitić
1995, 1998).
ma šuma bukve s dlakavim šašom, kao vrlo markantna


I one bukove sastojine koje su svojevremeno Ma šumska
zajednica. Znakovito je da se u našoj šumarskoj


ti ć et al. (1979) označili imenom "Fagetum croaticum
fitocenološkoj literaturi niz godina navedena šumska


montanum Horv. 38" i vrlo detaljno proučio Rauš u
zajednica označavana imenom "Carici pilosae-Fage


djelu "Rezervat šumske vegetacije Prašnik i Muški butum
Pelcer, prov." ili kraće "Carici pilosae-Fagetum


nar", na Papuku pripadaju također as. Carici pilosaePelcer"(
usp. Pelcer 1983;Rauš et al. 1992). Oba


Fagetum.
navedena imena su ilegitimna, jer je kombinaciju "Ca


Bukove sastojine u kojima se u srednjoj Europi


rici pilosae-Fagetum" prvi upotrijebio Oberdorfer


stupnjem pokrovnosti javlja dlakavi šaš (Carexpilosa)


(1957). Tijekom vremena šumskoj zajednici Caricipi


u novije su vrijeme podređene šire shvaćenoj asocijaciji
Galio odorati-Fagetum kao facijes ("Ausbildung").


* Istraživanja su potpomogle Uprave šuma Zagreb,
Bjelovar i Požega Usporedimo li florni sastav bukovih šuma gora izme**
Prof. dr. se. IvoTrinajstić, Doc. dr. se. Josip Franjić, đu Save i Drave u Hrvatskoj, označene imenom "CariciŠumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,


pilosae-Fagetum Pelcer, prov." (Pelcer 1983) i sre


HR-10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 30     <-- 30 -->        PDF

1. Trinajstić. J. Franjić: ŠUME BUKVE S DLAKAVIM ŠAŠOM {CARICI PILOSAE-FAGETUM OBERDORFER 1957) Šumarski liši hr. 7-8, CXX111 (1999). 3 11-321
dnjoeuropskih sastojina označenih imenom "Caricipilosae-
Fagetum Oberdorfer 1957" (Oberdorfer
1957), odnosno Galio odorati-Fagetum "Carex pilosa -
Ausbildung" (Th. Miiller 1992) kako je to prikazano
i na tablici 2, možemo uočiti da sva tri kompleksa, iako
rasprostranjenja na razmjerno velikom prostoru srednje
Europe, imaju u osnovi jedinstven florni sastav i da se
dobro uklapaju u okvire srednjoeuropske sveze Fagion,
a unutar nje u podsvezu Galio odorati-Fagenion. Isto je
tako i za hrvatske sastojine značajno da praktički ne
sadrže elemente ilirske sveze Aremonio-Fagion, pa se i


one dobro uklapaju u okvire srednjoeuropske sveze


Fagion.


Zbog navedenih razloga priklonili smo se prvotnome
gledištu O b e r d o r f e r a (1957), da sastojine bukovih
šuma u kojima dominira Carexpilosa shvatimo kao
samostalnu asocijaciju Carici pilosae-Fagetum. Međutim,
treba istaći da i u Hrvatskoj, kao i drugdje u srednjoj
Europi, as. Carici pilosae-Fagetum stoji u uskim
sindinamskim i sinkorološkim odnosima s as. Galio
odorati-Fagetum shvaćenoj u užem smislu, s kojom je
bez daljnjega floristički usko srodna.


As. Carici pilosae-Fagetum Oberdorfer 1957 u vegetaciji Hrvatske


Ass. Carici pilosae-Fagetum Oberdorfer 1957 in vegetation of Croatia


Iz podataka koje je objavio Pelcer (U: Cestar et
al. 1983) možemo razabrati daje as. Carici pilosae-Fagetum
rasprostranjena na Bilogori, a mi smo je tijekom
vegetacijskih istraživanja proučavali na Bilogori, Moslavačkoj
gori i Papuku.


Florni sastav as. Carici pilosae-Fagetum prikazanje
u tablici 1, koja je sastavljena na temelju 18 fitocenoloških
snimaka koje potječu sa sljedećih lokaliteta:


ANALIZA FLORNOGA SASTAVA


U sklopu flornoga sastava as. Carici pilosae-Fagetum,
koji je prikazan u tablici 1, možemo ustanoviti da
ta zajednica na temelju 18 fitocenoloških snimaka obuhvaća
ukupno 116 vrsta. Broj vrsta po pojedinoj fitocenološkoj
snimci kreće se od 18-52, ili prosječno 33 vrste
po jednoj fitocenološkoj snimci. To bi predstavljalo
nešto preko 28% ukupnoga flornoga sastava obuhvaćenoga
jednom prosječnom fitocenološkom snimkom.


U svih 18 fitocenoloških snimaka zastupljene su
dvije vrste - Fagus svlvatica i Carex pilosa, stoje logično,
jer je prema tim edifikatorskim vrstama navedena
asocijacija i determinirana na terenu. Bez učešća bukve
nije Fagetum, a bez dlakavoga šaša nije Carici pilosae-
Fagetum.


U 50% i više fitocenoloških snimaka zabilježeno je
19 vrsta ili oko 16% od ukupnoga flornoga sastava.
Među tim vrstama ističu se u prvome redu karakteristične
vrste sveze Fagion sylvaticae i podsveze Galio
odorati-Fagenion, karakteristične vrste reda Fagetalia,
posebice u sloju niskoga rašća i samo jedna vrsta (Fragaria
vesca) među pratilicama.


Snimke 1 i 2 su iz Bjelovarske Bilogore, snimke 3 i 4
su iz sjevernoga Papuka, snimke 5, 6, 9 i 10 su iz južnoga
Papuka, a snimke 7 i 8 su iz Moslavačke gore.


Snimke 11-18 su iz Rezervata šumske vegetacije
Muški bunar (Mat i ć etal. 1979).
Radi usporedbe, u tablicu 2 uvršteni su podaci o
flornom sastavu Pelcera (U: Cestar et al. 1983),
Oberdorfera (1957) i Th.Mullera (1992a).


Analysis of the floristic composition


Nasuprot navedenome sastavu, u samo jednoj fitocenološkoj
snimci zabilježena je 41 vrsta ili 35,6 % od
ukupnoga flornoga sastava, pa možemo zaključiti daje
analizirana šumska zajednica u prosjeku razmjerno siromašnoga
flornoga sastava. Sve sintaksonomski značajne
vrste uvrštene su u tablicu, dok su među pratilicama
nabrojane izvan tablice.


Kako je najveći broj karakterističnih vrsta reda Fagetalia
karakterističan i za razred Querco-Fagetea, vrste
koje su ovom prigodom izdvojene kao karakteristične
za razred dijelom su termofilne (elementi reda
Quercetaliapubescentis), a dijelom heliofilne (red Prunetalia)
pa su u sklopljenim mezofilnim bukovim šumama
vrlo rijetke. Zbog toga je razred Querco-Fagetea
prividno zastupljen s razmjerno manjim brojem vrsta, a
ni one koje su zabilježene ne postižu veći stupanj stalnosti.


Zanimljivo je da su i različite, bukovim šumama
strane vrste uvrštene u skupinu pratilica razmjerno slabo
zastupljene, što dokazuje da su analizirane sastojine
vrlo stabilne, bez obzira na to što se tu radi o gospodarskim
šumama.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 35     <-- 35 -->        PDF

I. Trinajstić, J. Franjić: ŠUME BUKVE S DLAKAVIM ŠAŠOM (CARICI PILOSAE-FAGETUM OBERDORFER 1957) Šumarski list br. 7 X, CXX1II (1999), 311-321


Tablica 2. As. Carici pilosae-Fagetum Oberdorfer 1957 usporedba flornoga sastava hrvatskih i srednj europskih


sastojina


C Viola reichenbachiana 5 5 5


m


ci
Anemone nemorosa 5 1 3 5
Galeobdolon luteum 4 i1 5 4


OJ —


o


O i -s"´ Carex sylvatica 4 : 3 4
Mycelis muralis 4 21 3 2
Redni broj kolone: 1 2 3 4 Milium effusum 2 1 4 5
Dryopteris filix-mas 2 :i 3 4


Karakteristične vrste asocijacije:


Athyrium filix-foemina 3 :S 1 3
C Carex pilosa 5 5 4 5 Scrophularia nodosa 3 :> 1 3
Cephalanthera longifolia 3 1 Carex digitata i i 4 1
Cephalanthera đamasonium 2 Moehringia trinervia 3 1 1 1
Sanicula europaea 4 :> 2


Karakteristične vrste sveze Fagion i


Lathyrus vernus
3 :\ 2


podsveze Galio odorati-Fagenion:


Pulmonaria officinalis 3 : 2


s


A Abies alba 2 Euphorbia amygdaloides 3 :\ 1
B Rubus hirtus 5 4 Galium svlvaticum 2 ] 1
Lonicera nigra 1 Geum urbanum 2 1 1
C Galium odoratum 5 5 5 5 Actaea spicata 1 ] 2
Polygonatum multiflorum 4 1 3 2 Stachvs sylvatica 1 1 2
Circea lutetiana 4 4 2 Pariš quadrifolia 1 1 1
Prenanthes purpurea 3 :! 3


Ficaria verna 1 1
Stellaria holostea 3 3 Fagus sylvatica 4 4
Dentaria bulbifera 5 3 Symphytum tuberosum 4
Festuca drjmeia 5 3 Ruscus hypoglossum 2 :\
Gentiana asclepiadea 1 Euphorbia dulcis 2 :1
Dentaria enneaphyllos 1


Asarum europaeum 2 :5
Galium rotundifolium :>


Senecio fiichsii 3
Festuca altissima Salvia glutinosa 3
Mercurialis perennis 2 :>
Karakteristične vrste reda


Hepatica nobilis 2
Fagetalia sylvaticae:


Cruciata glabra 2
A Fagus sylvatica 5 5 5 5 Dentaria trifolia 2
Acer pseudoplatanus 1 2 2 3 Platanthera chlorantha 2
Carpinus betulus 2 5 3 Arum maculatum 2
Prunus avium 2 4 3 Polvstichum aculeatum 1
Quercus petrea 3 4 1 Knautia drymeia 1
Acer campestre 4 1 Melica uniflora 3
Quercus robur 1 4 Cyclamen purpurascens 5
A cer platanoides 1 1 Ranunculus lanuginosus i
Ulmus glabra 1 Erythronium dens-canis 2
B Daphne mezereum 1 2 :) Corydalis cava 2
Corylus avellana 2 3 Campanula trahelium 2
Fagus sylvatica 5 4 Melica nutans )
Acer pseudoplatanus 2 2 Vinca minor l
Acer campestre 2 Galanthus nivalis
Rosa arvensis 2 Lilium martagon
Euonymus latifolia 1 Vicia oroboides
Carpinus betulus 3 Ulmus glabra
Prunus avium 3 List era ovata
Acer platanoides 2 Clematis vitalba
Ulmus glabra 2 lsopyrum thalictroides
Staphvlea pinnata 1 Asperula taurina
Ilex aquifolium 1 Epimedium alpinum
Quercus petrea 1 Calamintha grandiflora
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 36     <-- 36 -->        PDF

1. Trinajslić. J. Franjić: ŠUME BUKVE S DLAKAVIM ŠAŠOM (CAR/CI PILOSAE-FAGETUM OBERDORFER 1957) Šumarski list br. 7 8. CXXI11 (1999), 311-321
Aposeris foetida 1
Geranium phaeum
Allium ursinum
Doronicum columnae
Helleborus dumetorum
Karakteristične vrste razreda
Querco -Fagetea:
B Cornus sanguinea 1 2
Euonymus europaeum 1 1
Fraxinus ornus 1
Crataegus monogyna 1
Ligustrurn vulgare 1
Tilia cordata 2
Acer tataricum 1
Viburnum opulus 1
Cornus mas 1
Sorbus torminalis
C Hedera helix 2 i \ 4 1
Veronica chamaedrys 2 1 2
Brachvpodium sylvaticum 2 3
Glechoma hirsuta 2 2
Carexflacca 1
Convallaria majalis 1
Festuca heterophylla 1 1
Melittis melissophyllum 2
Primula vulgaris 2
Tamus communis 2
Polvgonatum odoratum 1
Potentilla micrantha 1
Tanacetum corymbosum 1
Viola alba 1


RASPRAVA


Mezofilne bukove šume pojedinih dijelova gora
međurječja Save i Drave, pripadaju tipično srednjoeuropsko
bukovoj šumi s dlakavim šašom (Carici pilosae-
Fagetum), pa taj dio Hrvatske u fitogeografskom
smislu možemo priključiti srednjoeuropskoj fitogeografskoj
provinciji. Navedene su šumske sastojine najčešće
razvijene na luvisolu tipičnom, na luvisolu površinski
ogoljelom i eutrično smeđem lesiviranom tlu na
laporu (usp. Mart i no vi ć 1983). Značajka navedenih
tala je slabo izraženi stupanj kiselosti (pH = 4,5-6,5),
što se odražava i u flornom sastavu bukovih sastojina.
U njemu dominiraju više-manje neutrofilne do slabo
acidofilne vrste. Može se naglasiti daje sloj grmlja razmjerno
slabo razvijen, stoje izgleda općenita značajka
navedene šumske zajednice.


I na istraživanom području u Hrvatskoj as. Carici
pilosae-Fagetum stoji u uskim sindinamskim odnosima
s razmjerno rasprostranjenom asocijacijom Galio
odorati-Fagetum, slično kao i u srednjoj Europi. Upra


Carex pendula 1
Hypericum montanum 1


Pratilice:
B Sambucus nigra 2 3 1
Robinia pseudoacacia 1
Castanea sativa 1
C Epilobium montanum 3 2 2
Geranium robertianum 1 1 1
Ajuga reptans 3 4 2
Oxalis acetosella 3 4
Fragaria vesca 3 1
Luzula luzuloides 3 3 1
Luzula pilosa 1 3 2
Galeopsis tetrahit 2 1
Vrtića dioica 1 1
Galium aparine 1
Pteridium aquilinum 3
Veronica montana 2
Alliaria officinalis
Euphorbia angulata
Verbascum nigrum
Hvpericum hirsutum
Ranunculus acris
A egopodium podagraria
Heracleum sphondylium
Dryopteris carthusiana
Prunella vulgaris
Atropa belladona
Solanum dulcamara
Eupatorium cannabinum


- Discussion
vo zbog toga u novijoj fitocenološkoj literaturi (Th.
Muller 1992) kako je to uvodno bilo i naglašeno, sastojine
as. Carici pilosae-Fagetum smatraju samo facijesom
osnovne asocijacije Galio odorati-Fagetum.
Th. Muller (1992: 216) piše: "Područni facijes (Gebietausbildung)
s Carex pilosa (tab. 329/8; Carici pilosae-
Fagetum O b e r d. 57; Subassoziation: typicum, luzuletosum,
caricetosum brizoidis und circaetosum,
kein festucetosum altisimae) ponaša se u kolinosubmontanoj
formi od bavarskoga predalpskoga prostora,
sve do baden-wirtenberškoga predalpskoga prostora,
područja Bodenskoga jezera i sjeverne Švicarske, ali
pridolazi također u području Neckera kod Tiibingena
(usp. Faber 1933) i u gornjem Hessenu (Streitz
1968), gdje se u predalpskom prostoru i području Bodenskoga
jezera pojavljuje Quercus petraea, umjesto
Quercus robur, odnosno zamjenjuje onaj posljednji, i u
bavarskom okružju, uz inače jednak sastav, pridolaze
još Aposeris foetida i Symphytum tuberosum s neznatnim
udjelom".
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 37     <-- 37 -->        PDF

I. Trinajstić, .1- Franjić: SUME BUKVE S DLAKAVIM SAŠOM (CARICI PILOSAE-FAGETUM OBERDORFER 1957) Šumarski lislbr. 7 8, CXXH1 (1999). 311-321
T h . M u 11 e r (1992a) u tablici 329, koja pokazuje
područnu raščlanjenost as. Galio odorati-Fagetum između
13 kolona navodi dvije, koje sveukupno obuhvaćaju
379 fitocenoloških snimaka u sastavu kojih se javlja
Carex pilosa. To je kolona br. 8, koja ujedinjuje 361
snimku i u kojoj je C. pilosa zastupljena s 37%. Druga
je kolona br. 13 koja obuhvaća 18 snimaka i u njoj je C.
pilosa zastupljena sa 100%, tj. zastupljena je u svim fitocenološkim
snimkama. I jedna i druga kolona samo
su djelomično pogodne za usporedbu s našim sastojinama
Caricipilosae-Fagetum. Kolona br. 8 obuhvaća sastojine
nadmorskih visina između 340-780 m/nm, pa
one odgovaraju submontanom do montanom pojasu,
kao i u Hrvatskoj. Međutim, ne vidi se kakva je situacija
s onim sastojinama iz kojih potječu fitocenološke
snimke s Carexpilosa, a njih je od ukupnoga broja 361,
skoro stotinu.


Kolona br. 13 obuhvaća sastojine između 730-900
m, koje već pripadaju gorskom (alaltimontanom) pojasu,
stoje vidljivo i iz obilnije zastupljenosti jele (Abies
alba) s 28% u fitocenološkim snimkama. Analizirane
sastojine razmjerno su siromašnijega flornoga sastava,
jer u sklopu 18 snimaka obuhvaćaju svega 78 vrsta, pa
su znatno siromašnije od litoralnih koje, također, u
sklopu 18 snimaka obuhvaćaju 116 vrsta.


Analiziramo li transverzalne profile pojedinih dijelova
Bilogore (Cestar et al. 1983) na kojima je prika


ZAKLJUČAK


U sklopu fitocenološko-sintaksonomske analize
mezofilnih bukovih šuma na gorama što se pružaju na
prostoru između Save i Drave (Bilogora, Moslavačka
gora, Papuk), ustanovljeno je da znatne površine zauzima
šuma bukve s dlakavim šašom, kao vrlo markantna
šumska zajednica.


U sklopu flornoga sastava as. Carici pilosae-Fagetum
koji je prikazan u tablici 1, možemo ustanoviti da
na temelju 18 fitocenoloških snimaka obuhvaća ukupno
116 vrsta. Broj vrsta po pojedinoj fitocenološkoj
snimci kreće se od 18-52 ili prosječno 33 vrste po jednoj
fitocenološkoj snimci. To predstavljala nešto preko
28 % ukupnoga flornoga sastava obuhvaćenoga jednom
prosječnom fitocenološkom snimkom.


U svih 18 fitocenoloških snimaka zastupljene su
obije vrste - Fagus sylvatica i Carex pilosa, stoje logično,
jer je prema tim edifikatorskim vrstama navedena
asocijacija i determinirana na terenu. Bez učešća bukve
nije Fagetum, a bez dlakavoga šaša nije Carici pilosae-
Fagetum.


U 50 % i više fitocenoloških snimaka zabilježeno je
19 vrsta ili oko 16 % od ukupnoga flornoga sastava.


zan usporedni odnos šumskih zajednica i tla (oznake B i
C), možemo uočiti daje as. Carici pilosae-Fagetum isključivo
vezana na tri međusobno srodna tipa tla - tipični
luvisol, površinski ogoljeli luvisol i eutrično smeđe
tlo. Potpuno istovjetno ponaša se i as. Carici pilosae-
Carpinetum, kojaje, kako se to iz svih navedenih profila
može vidjeti, uklopljena u bukovu šumu, pa je možemo
smatrati degradacijskim stadijem as. Carici pilosae-
Fagetum. Daje as. Caricipilosae-Carpinetum degradacijski
stadij uvjetovan otvaranjem sklopa, ide u
prilog i pojava jakoga nadiranja srebrnaste lipe (Tilia
argentea) u sastojine, tvoreći i posebni facijes.


Kako smo uvodno naglasili, priklonili smo se prvotnome
gledištu Oberdorfer a (1957), koji kompleks
Carexpilosa-Fagus sylvatica smatra samostalnom asocijacijom,
a ne samo facijes šire shvaćene as. Galio
odorati-Fagetum. Činjenica je da se sastojine obiju navedenih
bukovih šuma na terenu međusobno izmjenjuju,
ali se i to može interpretirati kao mozaik-kompleks.
Takva situacija u prirodi nije usamljena.


Ukoliko određena istraživanja pokažu, navedene
šumske zajednice mogle bi se uvrstiti u zajednički šumsko-
gospodarski tip, ali i kao dva usko srodna podtipa,
što će u prvome redu ovisiti o veličini površine svake
od istraživanih šumskih asocijacija.


Conclusion


Među tim vrstama ističu se u prvome redu karakteristične
vrste sveze Fagion sylvaticae i podsveze Galio
odorati-Fagenion, karakteristične vrste reda Fagetalia,
posebice u sloju niskoga rašća i samo jedna vrsta (Fragaria
vesca) među pratilicama.


Nasuprot navedenome sastavu, u samo jednoj fitocenološkoj
snimci zabilježena je 41 vrsta ili 35,6 % od
ukupnoga flornoga sastava, pa možemo zaključiti daje
analizirana šumska zajednica u prosjeku razmjerno siromašnoga
flornoga sastava. Sve sintaksonomski značajne
vrste uvrštene su u tablicu 1, dok su među pratilicama
nabrojane izvan tablice.


U određivanju statusa bukove šume s dlakavim šašom
priklonili smo se prvotnomu gledištu O b e r d o r f
e r a (1957) da sastojine bukovih šuma u kojima dominira
Carexpilosa shvatimo kao samostalnu asocijaciju
Carici pilosae-Fagetum Oberdorfer 1957. Međutim,
treba istaći da i u Hrvatskoj, kao i drugdje u srednjoj
Europi, as. Carici pilosae-Fagetum stoji u uskim
sindinamskim i sinkorološkim odnosima s as. Galio
odorati-Fagetum shvaćenoj u užem smislu, s kojom je
bez daljnjega floristički usko srodna.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 38     <-- 38 -->        PDF

I. Trinajstić. J. Franjić: SUME BUKVE S DLAKAVIM ŠAŠOM (CARICI P1LOSAE-FAGETUM OBERDORFER 1957) Šumarski list br. 7 8, CXXIH (1999). 311-321
ZAHVALA - Acknovvledgements


Ovaj rad napravljen je uz financijsku potporu JavnoPuači,
upravitelju Šumarije Kutjevo dipl. inž. Željku
ga poduzeća "Hrvatske šume" p. o. Zagreb i u suradnji s Ognjenčiću, upravitelju Šumarije Velika dipl. inž. Ivici
njihovim djelatnicima. Zahvaljujemo na suradnji upraĐurdeviću,
revimici dipl. inž. Silviji Zec. Osim zahvale,
vitelju šumarije Bjelovar dipl. inž. Milanu Presečanu, dužni smo pohvaliti navedene šumarnike, koji su osim
bivšem upravitelju šumarije Kutina - dipl. inž. Ivici svojih stručnih obveza na radnim mjestima, pokazali
Stožickom, upravitelju Uprave šuma Požega - dipl. inž. veliku zainteresiranost i zavidno znanje iz područja fito-
Stjepanu Blažičeviću i njegovim suradnicima - mr. se. cenologije i pedologije, stoje svakako dobar pokazatelj
Ivici Samardžiću, mr. se. Zeljku Najvirtu, mr. Borislavu kvalitetne suradnje znanosti i prakse.


LITERATURA - References


Faber,A., 1933: Pflanzensoziologische Untersuchun-Oberdorfer , 1957: Siiddeutsche Pflanzengesellgen
in Suddeutschland. Bibl. Bot. 108, 68 str. schaften. Pflanzensoziologie 10, 564 str. Jena.
Stuttgart (cit. prema Th. Miiller 1992). Pelcer , Z., 1983: Šumske zajednice. U Cestar, D., V.


Marti no vić, J., 1983: Šumska tla. U Cestar, D., V. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović, Z. Pelcer:
Hren, Z. Kovačević, J. Martinović, Z. Pelcer: Ekološko-gospodarski tipovi šuma podaičja BiEkološko-
gospodarski tipovi šuma područja Bilogore.
Radovi Šum. Inst. Jastreb. 57: 8-13, Zalogore.
Radovi Šum. Inst. Jastreb. 57: 13-23, greb.


Zagreb.
Rauš, Đ., Trinaj stić I.,Vukelić J.,Medvedo


Matić, S., Prpić, B., Rauš, Đ., Vranković, A., vić J., 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma. U Đ.
1979: Rezervati šumske vegetacije Prašnik i MuRauš
(ed.): Šume u Hrvatskoj, 33-78, Zagreb.
ški bunar. Šumsko gospodarstvo Josip Kozarac. Streitz , H., 1968: Verbreitung, Standortsanspriiche


Nova Gradiška.
und soziologischesVerhalten der Wimpersegge


Miiller, Th., 1992: 4 Verband: Fagion svlvaticae (Carex pilosa Scop.) in Oberhessen. Hess. Florist.
Luquet 76. In E. Oberdorfer (ed.): Siiddeutsche Briefe 17: 11-18 (cit. prema Th. Miiller 1992).
Pflanzengesellschaften. ed. 2,4, Tekstband: 193-Trinajstić, I., 1995: Plantgeographical division of


249.
forest vegetation of Croatia. Ann. Forest. 20(2):
37-66.
Miiller, Th., 1992a: 4 Verband: Fagion svlvaticae
Luquet 76. In E. Oberdorfer (ed.): Siiddeutsche Tri naj stić, 1., 1998: Fitogeografskoraščlanjenjekli-
Pflanzengesellschaften. ed. 2, 4, Tabellenband: mazonalne šumske vegetacije Hrvatske. Šum.
417-580. list 122: 407-421.


SUMMARY: By theplantsociological andsyntaxonomical analysis ofmesophillic
beechforests on the mountains extending between the Sava and Drava
Rivers (Bilogora, Moslavačka gora, Papuk) in Croatia, large areas have
beenfound to be coveredby the beech forest with ciliated reedgrass fCarici pilosae-
Fagetum Oberdorfer 1957), as a very striking forest association. In the
Croatian forestry plantsociological literature, the said forest association has
been designated far vears by the name of "Carici pilosae-Fagetum Pelcer,
prov. " orshorter "Carici pilosae-Fagetum Pelcer", that is illegitvm, since the
combination "Carici pilosae-Fagetum" has been usedfar the first time by
Oberdorfer (1957).


During his investigation of beech forests, Matić et al. (1979) designated
this association by the name of "Fagetum croaticum montanum Horv. 38",
and he studied it thoroughlv in his work "Forest Vegetation Reserve Prašnik
and Muški bunar ".


By comparing the beech forest floral composition of mountains between
the Sava and Drava Rivers in Croatia designated by the name of "Carici pilosae-
Fagetum Pelcer, prov. " (Pelcer 1979, 1983) and the Central European
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 39     <-- 39 -->        PDF

I. Trinajstić, J. Franjić: ŠUME BUKVE S DLAKAVIM SASOM (CARICI PILOSAE-FACETUM OBERDORFER 1957) Šumarski list br. 7 X, CXX1II (1999), 31 1-321
stands designated by the name of "Carici pilosae-Fagetum Oberd. 1957"
(Oberdorfer 1957), namely Galio odorati-Fagetum "Carex pilosa -Ausbildung"
(Th. Miiller 1992). it can be seen that ali three complexes are spread
over a relatively large space in Centaral Europe with basically a unigue floral
composition and that they fit well in theframe ofthe Centaral European alliance
Fagion sylvaticae, and inside it in the suballiance Galio odorati-Fagenion.
Similary, far the Croatian stands it is significant thatpractically they do
not contain any elements ofthe Illvrian alliance Aremonio-Fagion, and, there


fore, theyfit very vvell into theframe ofthe Central European alliance Fagion
sylvaticae, too.


For these reasons, we accepted the original standpoint of Oberdorfer
(1957) that the beech forest stands in vvhich Carex pilosapredominates are to
be understood as an independent association of Carici pilosae-Fagetum. It
should be noted, hovvever, that in Croatia, as vvell as elsevvhere in Europe, the
ass. Carici pilosae-Fagetum is in the close sindynamical and sinchorological
relations with the ass. Galio odorati-Fagetum, taken in a limited sense, vvith
vvhich there is no doubt thatfloristically it is closely related.


Key vvords: Carex pilosa, Fagus sylvatica, Croatia
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 40     <-- 40 -->        PDF

unikomerc-uvoz STIHLR)


Tel.: 01 6221 555, Fax: 01 6221 569