DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 47     <-- 47 -->        PDF

PRHGLEDNI ČLANCI REVIENVS Šumarski list br. 7-8, CXXI1I (1999), 329-335
UDK 630* 679


RAZVOJ RAČUNALNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA ŠUMARSTVA HRVATSKE


DEVELOPMENT OF COMPUTERIZED INFORMATION SYSTEM IN CROATIAN FORESTRY


Tono KRUŽIĆ*


SAŽETAK: U radu su opisani osnovni elementi informacijskog sustava. Informacijski
sustav, teoretski, ne mora nužno biti u svezi s elektronskim računalom.
Klasična šumsko-gospodarska osnova imala je sve elemente informacijskog
sustava. Zadaća informacijskog sustava je da pomogne dobrom gospodaru
(manager-u).


Zbog brzog razvoja računala, danas se već i riječima "informacijski sustav
" (IS) podrazumijeva računalni informacijski sustav (RIS) koji ima 5 karika:
ljudi, procedure (upute), računalni programi, računalna oprema i podaci.
Učinkovitost informacijskog sustava ovisit će o najslabijoj karici, a ne o dobrom
prosjeku.


Po autorovoj ocjeni, jedini računalni informacijski sustav (RIS) u šumarstvu
hrvatske imaju Hrvatske šume p.o. Zagreb, pa je on stoga i najbolji. Potrebe
i svijest o važnosti razvoja probijaju okvire Hrvatskih šuma, te je potrebno
osnovati odjel za razvoj šumarskih informacijskih sustava jedinog državnoga
šumarskog instituta Lijepe naše. Ako to već nije učinjeno, treba žurno
uvesti dvosemestralni predmet Informatika u šumarstvu, na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.


Ključne r ij eči: informacijski sustav, računalni informacijski sustav


UVOD Introduction


Brzi razvoj informatike ne prati i razvoj informati- stvenog šumarstva. (Novak 1977, 1984, 1987, 1989,
čkih podstustava u šumarstvu. Zbog toga bi razvoj i 1995; Kružić 1996). Poduzetništvo danas ne može opunaprjeđivanje
informatičkih sustava trebao biti je- stati bez informacijskog sustava (Ralph M. Stair &
dan od osnovnih zadataka hrvatskog stručnog i znan- George W. 1997).


Što je to informacijski sustav (IS), a što računalni informacijski sustav (RIS)


What is an Information System (IS), and what is a Computerized Information Svstem (OS)?


Postoje brojene definicije i tumačenja. Sustav je stav koji proizvodi informacije. Teoretski ne mora nužuređeni,
međuzavisni skup elemenata koji mogu biti bi- no biti u svezi s elektronskim računalom, a informacija
lo što. U ovoj definiciji najvažnija je riječ uređeni. Sva- je resurs,
ki sustav odoljeva svome kaotičnom okruženju. Informacije treba razlikovati od podataka. U infor-


Zanimljiv je opis informacijskoga sustava Odjela matičkoj znanosti pod pojmom podaci razumijevaju se
za Informacijske Sustave Massevskog Sveučilišta, Novi neobrađene činjenice (unprocessed facts). Informacije
Zeland, po kojoj je informacijski sustav (IS) svaki su- su obrađeni podaci (procesirani podaci). Podaci su naprimjer,
izmjereni prsni promjeri dubećih stabala u šu-
mi, a distribucija prsnih promjera je informacija, jer je
polučena biometrijskom obradom izmjerenih prsnih


* Dr. se. Tono Kružić*, dipl. inž. šum., Hrvatske šume, p.o. Zagreb
Farkaša Vukotinovića 2, HR-10000 Zagreb, Croatia promjera.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 48     <-- 48 -->        PDF

T. Kružić: RAZVOJ RAČUNALNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA ŠUMARSTVA HRVATSKE
Šumarski list br. 7 8, CXXI11 (1999). 329-335
Informacija je najvažniji resurs bilo kojega poduzec)
zbirni podaci, slikoviti prikazi, zemljovidi, platništva,
ma kako ono primitivno bilo. Kod svakog posla novi - Management Information System (MIS)
vječna su pitanja: što i zašto? gdje? kako? s kim? s čim?


d) propisivanje potrebnih radova - Decision Sup-
Usudio bih se reći daje šumarska struka jedna od pr


port System (DSS)


vih struka koja se nije zadovoljavala samo pukim intui


U nabrojanim stavkama grubo sam prepoznao ele


tivnim odgovorom na ova pitanja, već je razvila sustav


mente informacijskog sustava na primjeru koji je blizak


prikupljanja i zapisivanja informacija potrebitih za
šumsko gospodarenje, šumarska struka je osmislila izinženjeru
šumarstva.
radu šumsko-gospodarske osnove koja ima sve eleZbog
njegova brzog razvoja, računalo je ustvari pomente
informacijskoga sustava: stalo neizbježan element svakog informacijskoga sus


a) tablice (skrižaljke); baze -Datebase tava. Takav informacijski sustav možemo zvati račub)
evidencije-TransactionProcessingSystem nalni informacijski sustav (RIS).


LJUDI-PEOPLE


PROCEDUREPROCEDURES


VoioV)
flDofi (raioV INFORMACIJE INFORNATION
^ t \ r


\ J \ > \ J


RAČUNALNA PODACI - DATA
OPREMA


—c


GJ POV OG


I Svstemi
HARDWARE


~C
12 134 P


DOS


»hsPRO 13 2 VR POV PR
I-praćenje 14 3 22 134 P
| proizvodnje 15 1 23 23´ ODJ V G


D
(


1624 33´ 12 134 15


. D


25 13´ 13 234 20
26 93. 14 334 25


X.
15 137 17
16 334 22


RAČ. PROGRAMI


- SOFTWARE
Slika 1. Pet dijelova informacijskog sustava
Fig. 1. The five parts of an information system


PET DIJELOVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA The five parts of an information system


Zbog činjenice daje brz razvoj računala unijeo ve1.
Ljudi
liku kakvoćnu promijenu, možda je nepotrebno vraćati


2. Procedure (upute)
se u prošlost i istraživati stoje bilo prije (kokoš ili jaje!?).
Neka riječi informacijski sustav (IS) podrazumi3.
Računalni programi
jevaju računalni injormacijski sustav (RIS).


4. Računalna oprema
Informacijski sustav (slika 1) sastoji se od pet dijelova
(TimothyJ.O´Leary&Linda I. O´Leary, 1995): 5. Podaci


Ljudi - People


Ljudi sa svojim znanjima (ne znanjima!?) predstavZbog
brzoga razvoja računalne tehnologije potrebljaju
najvažniju kariku informacijskoga sustava. no je neprekidno obrazovanje. Praksa dokazuje da su
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 49     <-- 49 -->        PDF

T. Kružić: RAZVOJ RAČUNALNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA ŠUMARSTVA HRVATSKE Šumarski list br. 7-8, CXXIII (1999), 329-335
institucionalni sustavi obrazovanja tromi, te ne stignu alatu (C, Basic, Pascal, ... Clipper, dBASE, Clausvajati
i prenositi nova znanja brzinom kojom ona narion,
Oracle, FoxBase i si. ... te brojni drugi...)
staju u području računalnih znanosti. Informatikom su b) Krajnje korisnike - svi ostali ljudi koji se uglavse
najčešće bavili matematičari, ekonomisti, elektronom
služe računalom za rješavanje svakodnevtehničari
i drugi. nih poslova i zadataka, npr. daktilograf, blagaj


nik, šumar, policajac, ... domaćica, djeca, ... me


Vrhunske rezultate ostvarili su općenito zaljubljenihaničar,
tokar, čuvar parkirališta, arhiktekt, ad


ci (amateri) i mladi "neškolovani" ljudi. Radoznalost


vokat, sveučilišni profesor ...


mladih ljudi za otkrivanjem novoga, njihova općenita
sposobnost brzoga učenja te neopterećenost paradigRačunalo
kao i svaki stroj kojega je čovjek stvorio
mama koje su posljedica stečenih navika iz prošlosti, nameće rješavanje problema zaštite na radu kao što su:


najsnažniji su poticaj u razvoju informatike. => ergonomija


=> etika


Općenito moramo razlikovati:
=> računalni kriminal


a) Informatičare - ljudi koji znaju više o načinu rada
računala, poznaju neki operativni sustav, zna=>
tehnokrati zam
ju programirati računalo u nekom programskom => osiguranje


Procedure - Procedures


Procedure su upute za korištenje računalnih prograkorisnike
(ljude) računalnih programa. Procedure
ma (sofivare). Procedure bi trebali pisati isključivo oni su spona između korisnika i računalnoga programa.
stručnjaci koji jednako dobro poznaju i programe i


Računalni programi - software
Posebnost računala (kompjutera) u odnosu na sve Interakcija između krajnjih korisnika (širi krug ljudi
druge strojeve je u njegovoj svekolikoj mogućnosti određene struke) i aplikatvnih programa, aplikativnoga
programiranja i re-programiranja. Računalom upravprograma
i sistemskoga programa te sistemskoga proljaju
brojni računalni programi. Programi se mogu rašgrama
i računala, shematski sam prikazao na slici 2.
članiti na:


Sistemski programi najčešće se kupuju zajedno s


I Trajno pohranjene programe u dijelu memorije kupljenom računalnom opremom (Hardware-om). Si


koja se obično zove ROM (Read Only Memory). stemske programe uglavnom su u stanju razvijati samo


To su tvornički upisani programi koji standardvelike
(svjetske) informatičke tvrtke.


nim načinom (uporabom Input-ouput jedinica)


Aplikativni programi omogućavaju krajnjem koris


korisnik računala ne može mijenjati.


niku uporabu računala na atraktivan (jednostavan) na


II. Programe koji se po potrebi upisuju (učitavaju) u
čin, bez obzira koje on profesije bio. Aplikativni pro


dio memorije koji se zove RAM (Random


gram je privlačan korisniku, ako je u "prijateljskoj" in


Access Memory). Ovi programi mogu biti bilo


terakciji prema njemu (userfriendly).


što u svezi s uporabivosti računala. Grubo ih je
moguće podijeliti na: Inženjeri koji razvijaju aplikativne programe trebali


1. Aplikativne bi se rukovoditi načelom:
2. Sistemske korisnik je (uvijek?) upravu.
Računalna oprema harchvare
Računalna oprema su strojevi (aparati) i naprave koSistemske
naprave: središnja procesorska jedinije
uporabom električne energije izvode brojne operacica
(CPU), primarna memorija
je koje zapovijedaju programi (si. 3). Uporabom viso-


Naprave za sekundarnu pohranu podataka: dis


kofrekventnih električnih signala operacije se izvode


keta, tvrdi disk (hard disk)


fantastičnom brzinom.
Izlazne naprave: zaslon (monitor), pisači,


Dijelovi opreme su:


zvučnici


=> Ulazne naprave: tipkovnica, miš, mikrofon,
kamera, čitači barnoga koda, razni senzori... Komunikacijske naprave (modem)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 50     <-- 50 -->        PDF

T. Kružić: RAZVOJ RAČUNALNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA ŠUMARSTVA HRVATSKE
Šumarski list br. 7-8, CXXI1I (1999), 329-335
Krajnji korisnik
End user


A


1 1


1 1


^°o
)


Računalo - Computer


Slika 2. Prikaz interakcije: a) korisnika i aplikativnih programa, b) aplikativnoga programa i sistemskoga programa i c) sistemskoga programa
i računala


Fig. 2. Interaction: a) end users interact with applications software, b) application sofhvare interacts with system sofware, c) system software
interacts with the computer


Trebamo razlikovati računala po veličini i namijeni: Cijena stolnih računala kreće se između $200 i


Mikroračunala ili osobna računala (PC) ili stol$
20.000. Dijele se na: a) osobna računala i b) rana
računala; mala računala koja su u masovnoj dne stanice (Workstations)
uporabi. Broj od 130 000 000 računala ove vrste Mini računala; računala veličine radnoga stola,
1993. godine narastao je 1996. na 250 000 000. cijene od nekoliko tisuća dolara do $100.000.
Slika 3. Računalna oprema
Fig. 3. Hardware
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 51     <-- 51 -->        PDF

T. Kružić: RAZVOJ RAČUNALNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA ŠUMARSTVA HRVATSKE Šumarski list br. 7-8, CXXI1I (1999), 329-335
Uglavnom su to računala koja rješavaju obradu
podataka srednje velikih tvrtki (po kriterijima u
SAD-u) ili odjele velikih tvrtki. Obično su to računala
serveri osobnim računalima. Osobno računalo
u tom je slučaju clieant, koji može koristiti
resurse servera.


Mainframe računala; računala veličine automobila,
a cijena im se kreće od $50.000 do
5,000.000$. Uglavnom su to računala koja su u


Podaci


Upravo je količina podataka, koji ako nisi obrađeni i
nisu informacija, glavni pokretač uvođenja i razvoja informacijskog
sustava u bilo koje poduzetništvo.


Podaci su obično zapisani u tablicama (datotekama).
Podaci o istovrsnim elementima iz stvarnoga života
upisuju se u zasebnim tablicam. Pravilno prepoznati
istovrsni objekti prvi su korak u razvoju dobroga informacijskog
sustava. Drugi korak (neusporedivo teži) je
smišljeno povezivanje tablica. Najčešće se koristi relacijski
model povezivanja tablica. Teoretski su moguće
tri vrste relacija:


a) jedan prema jednome
b) jedan prema puno (također i zvano: roditelj-djeca)
c) puno prema puno
Tek ovako povezane tablice čine jednu pravu bazu.


U dobrim alatima za razvoj informacijskoga sustava svi


RASPRAVA


Svaka tvrtka pretstavlja sustav za sebe. Više nitko ne
sumnja da tvrtkin informacijski sustav ne utječe na njen
uspjeh.


Uspjeh tvrtke Firm
prosperitv


službi velikih tvrtki ili tvrtki koje rade s velikim


brojem podataka npr. banke, osiguravajuće kuće,


vladine agencije, sveučilišta i dr.


Super računala; Računala veličine sobe i cijene
od $5 milijuna do $20 milijuna. Računaju čak i
milijun puta brže nego mikro računalo. Imaju ga
samo najveće kompanije, te vladine agencije
(vremenska prognoza, obrana...)


- Data
podaci o tablicama i međutabličnim relacijama čvrsto
su određeni u riječniku baze (Database dictionary), koji
se ne može neovlašteno mijenjati. Riječnik baze je srce
aplikacije. U lošim alatima programer mora voditi
računa o upravljanju relacijama. U tom slučaju vjerojatnost
pogreške je (bug-a) velika. Nevjestom programeru
može se dogoditi da njegov program ne napravi čak
ni obično brisanje podataka koji su u relaciji. Na primjer
u relaciji jedan prema puno obriše zapise iz roditeljske
tablice, a zaboravi na zapise iz tablice djeca. Takvi
zapisi ostaju siročad (orphan) u ehild tablici. Kad krajnji
korisnik aplikacije unese nešto novo u roditeljsku tablicu,
iznenadi se kada se pojave davno prije izbrisani
podaci. Takvi propusti frustriraju korisnike. Frustracije
korisnika nedopustive su, jer su dio najosjetljivije prve
karike informacijskoga sustava.


- Discussion
Na slici 1 i slici 4 vidimo 5 karika informacijskoga
sustava. Dobar prosjek ovdje ništa ne znači, jer lanac
puca na onoj karici koja je najslabija.


Slika 4. Utjecaj informacijskoga sustava tvrtke na njezin uspjeh
Fig. 4. The Influence of Firm´s Information System onto its prosperity
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 52     <-- 52 -->        PDF

T. Kružić: RAZVOJ RAČUNALNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA ŠUMARSTVA HRVATSKE Šumarski liši br. 7-8. CXX11I (1999). 329-335
Postavlja se pitanje da li u hrvatskome šumarstvu
uupostoji ovako koncipiran jedinstveni informacijski sustav
o kome piše i dr. Novak (1995)? Da lije on nama
aauopće potreban? Tko bi ga trebao izgraditi? Ono što sada
imamo je IS (RIS) tvrtke J.P. Hrvatske šume p.o. Zagreb.
Kada bi u Hrvatskoj bilo više približno jakih tvrt


a


ki u šumarstvu, najverojatnije bi bar neka od njih imala
drukčiji informacijski sustav. Tek tada bi se imalo nešto3usporediti s nečim. Već i samo činjenicom daje IS tvrtke
J.P. Hrvatske šume p.o. Zagreb jedini, najbolji je kojega
imamo. To što postoji samostalna informatička
aaslužba od samoga osnutka J.P. (Hrvatske šume, 1996)
))
dokazuje da su već tadašnji rukovoditelji znali prepoznati
njezino značenje. Infomiatička službaje ponajprije
eezaslugom njegova dugogodišnjeg voditelja inž. Branka
aaM e š t r i ć a, vješto uspjela objediniti:


a) razvojnu komponentu informatizacije poduzećadiod strateških (npr. izbor vrste baze), preko taktičkih
(izbor tipa računala i si.), pa čak i operativnihi


ZAKLJUČAK


Na temelju rasprave može se zaključiti:
a) Dobar prosjek sastavnih karika informacijskoga sustava
(SI. 1. i SI. 4.) uopće nije jamac i njegove dobre
učinkovitosti. Limitator učinka je najslabija karika.


Raščlamba informacijskoga sustava ukazuje na značenje
svih njegovih elemenata. Jedino postojeći informacijski
sustav J.P. Hrvatske šume ima sve elemente
računalnog informatičkoga sustava.


b) Hrvatski šumari znaju važnost razvoja informacijskih
sustava u šumarstvu (Hrvatsko šumarsko društvo,
1998). U razvoju bi trebali koristiti iskustva Informatičke
službe J.P. Hrvatske šume p.o. Zagreb.


LITERATURA


Department of Information Svstems, 1998: Massev
Universitv, Facultv of Information and Mathematical
Sciences (Internet stranica: http://fimswww.
massev.ac. nz)


Hrvatsko šumarsko društvo, 1998: Zaključci 102. redovite
skupštine HŠD-a. Šumarski list CXXII:
(7-8):391-392


Hrvatske šume, 1996: Poslovno izvješće 1995, Zagreb,
pp.74


Kružić, T., 1996: Standardne devijacije regresijskih
modela sastojine i načini uzimanja uzoraka metodom
simuliranja, Disertacija, Zagreb, pp. 244


No vak, N., 1977: Idejni i izvedbeni projekt izgradnje


zadataka. Ovdje ističem plodni doprinos razvoju
domaćega terenskoga računala TVRTKO, te svakako
brojnih poslovnih i šumarskih aplikacija
(Hrvatske šume, 1996)


b) primjena i održavanje stvorenoga IS-a
Za daljnji razvoj bilo kojega IS-a šumarstva trebalo
bi iskoristiti maksimalno rezultate postojećeg IS-a J.P.
Hrvatske šume p. o. Zagreb, ali bi se isto tako trebalo
upoznati sa sličnima u svijetu.
Šumari hrvatske stvoriti će dobre IS-e, jer su na vrijeme
prepoznali značenje informatike. To dokazuje i
prvi zaključak 102. godišnje skupštine HŠD, održane


16. srpnja 1998. u Zagrebu (Hrvatsko šumarsko društvo,
1998):
Šumarstvu 21. stoljeća nužni su intelektualni, slobo


dni, pošteni i hrabri šumarski stručnjaci, sa sveobuhvatnim
specijalističkim znanjem iz biologije, ekologije i
informatike...


-conclusion
c) Glede potencijalne opasnosti tehnokratizma, potrebno
je proširiti krug ravnopravnog djelovanja intelektualnih,
slobodnih, poštenih i hrabrih šumarskih
stručnjaka sa znanjima iz informatike (Hrvatsko šumarsko
društvo, 1998), ali i ostalih znanja koja su
dio šumarstva: bioloških, ekoloških te svih disciplina
koje doprinose modernom ekoiskorištavanju
šuma Lijepe naše. Bilo bi dobro da se u našem jedinom
državnom šumarskom institutu osnuje odjel za
informatiku u šumarstvu, koji bi mogao ponuditi
svježa, pa čak i alternativna riješenja.


d) Ako to već nije učinjeno, treba žurno uvesti dvosemestralni
samostalni predmet Informatika u šumarstvu
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


-References
integralnog informacijskog sustava SŠGO Slavonska
šuma, podržanog s automatskom obradom
podataka. Interni stručni akt, Osijek


Novak, N., 1984: Stanje i razvoj informacijskog sustava
podržanog automatskom obradom podataka
u šumarstvu istočne Slavonije. Zbornik radova
Dohodovni odnosi u šumarstvu, preradi drva i
prometu drvnim proizvodima, Zajednica fakulteta
i instituta ŠIP drva Jugoslavije, Sekcija za
organizaciju i ekonomiku


Novak, N., 1987: Povećanje gospodarske efikasnosti
korištenjem informacijskih sustava podržanih
automatskom obradom podataka u šumarstvu.
Privreda, XXXI (4):55-58
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 53     <-- 53 -->        PDF

T. Kružić: RAZVOJ RAČUNALNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA ŠUMARSTVA HRVATSKE Šumarski list br. 7 X, CXXI1I (1999), 329-335
Novak, N., 1989: Informatika u šumarstvu, Novak -Ralph M. Stair &George W., Reynolds 1997:
Osijek pp. 255 Principles of Informations Systems - A Managereial
Approach, pp. 664, Florida


Novak , N., 1995: Kompjutorizirani informacijski
sustav u funkciji razvoja šumarske djelatnosti


Timothy J. 0´Leary & Linda 1. 0´Leary (1995):
strateški pristup. Doktorska disertacija, pp. 294,


Computing Essentials, McGraw-Hill, pp. 315
Varaždin


SUMMARY: In this paperauthor describes the basic elements ofan Information
system (IS). Also, he recognizes that theoretically an Information system
can exist without any computer at ali. Classical (European) Ten Years Forest
Management Plan had ali elements ofan IS.


Purpose ofan IS is to help the manager in answering the everlasting questions:
what?, where?, when?, how?...


Thanks to progressive development of computer technology, todav even by
words Information system (IS) one considers the computerized Information
system (CIS).


Every CIS has jive links: People, Procedures, Sojhvare, Hardware and
Data. The ejficiency ofa CIS depends ofweakest one (its good average means
nothing).


Author assesses that CIS ofpublic company "Hrvatske Sume " is only one
hefound in Croatian forestry at ali. Even byfact that it is only one it is also the
best one.


Croatian graduated engineers of forestrv, gathered on 102nd annual meeting
oftheir (only one) Forestry Society (Hrvatsko šumarsko društvo 1998),
concluded: Forestry of 21st century needs the intellectual, free, onset and
brave foresters entirely specialised in biology, ecologv and information sci


ence...
This way they confirmed that they were aware of the injormatics usejulness.
Based on allfacts above, author suggests the urgent establishment ofade


quate department oj applied injormatics aspart ofonly one Croatian national
forest institute: Šumarski institut Jastrebarsko.


Also, he suggests (ifnotyet done?) the introduction of applied injormatics
course ofstudy in only one Croatian national forest faculty: šumarski Fakultet
Zageb.


Key wo rds: information system, computerized information system