DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SC1ENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7 8, CXXIII (1999), 287-299
UDK 630* 188 f 907 (001)


VEGETACIJSKE I DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA
"SLATINSKIH PODRAVSKIH ŠUMA"


VEGETAT1VE AND OTHER CHARACTERISTICS OF THE


PROTECTED PART OF "SLATINSKE PODRAVSKE ŠUME"


Joso VUKELIĆ, Dario BARIČEVIĆ & Zoran PERKOVIĆ*


SAŽETAK: Dvadesetak kilometara sjeverno od Slatine, uz hrvatsko-mađarsku
granicu na rijeci Dravi, nalazi se 705 ha vrlo vrijednih i zanimljivih
ritskih šuma, koje su 1996. godine proglašene "šumom posebne namjene za
znanstvena istraživanja ". U njima na relativno malom i neznatno utjecanom
prostoru nalazimo primjere sukcesije staništa i vegetacije od riječnih prudova
s malatom rakite i bademaste vrbe f´SaliK purpurea i Salix triandra) do visokih
položaja u kojima dominira hrast lužnjak (Quercus robur).


Posebna vrijednost raznolikosti i bogatstva šumskih zajednica su vrlo dobro
razvijene sastojine bijele i crne topole (Populus alba i Populus nigraj / bijele
johe (Alnus incanaj. Takve sastojine prava su rijetkost uz europske rijeke,
posebice na tako velikoj površini i u prirodnom sastavu kao "Slatinske podravske
šume".


U radu su izneseni rezultati fitocenoloških istraživanja šumskih zajednica
te je izrađena vegetacijska karta, koja ukazuje na druge posebnosti zaštićenoga
dijela "Slatinskih podravskih šuma ".


KIjučne r iječi: ritske šume, sukcesija šumske vegetacije, vegetacijska
karta, šume posebne namjene.


UVOD Introdiction


Pod ritskim šumama podrazumijevamo periodično sela do Lauterburga (180 km) svedene na 0,3 % nekapoplavljene
šume na riječnim otocima i najčešće uz dašnje površine (H ii g i n).
obalu i neposrednu blizinu rijeke. Dinamika, visina i


Ritske šume smatraju se po raznolikosti biljnoga i
trajanje poplavne vode ovisi o vodostaju rijeka, jer


životinjskog svijeta najbogatijima europskim kontinenšumske
površine nisu odvojene nasipima. Ritske šume


talnim šumama, koje se mogu usporediti s kišnim šunajčešće
čine meke listače u različitim stadijima sukce


mama Južne Amerike ( D i s t e r 1980). Zbog dinamike
sije na tlima koja se nalaze u intenzivnim razvojnim


kolebanja, ponajprije poplavne vode, omogućuju razprocesima.
Šumske zajednice su dakako paraklima


voj mnogim vrstama koje žive u vodi, na suhome ili su
ksne, a njihov sastav, struktura i fizionomija ovise po


tolerantne na uvjete između ta dva stupnja. Glavne vrnajrije
o učestalosti, visini i dužini trajanja poplava.


ste drveća u ritskim šumama su autoktone vrbe i topole.
Nekada su u Europi, pa i u Hrvatskoj zauzimale daleko


S obzirom da su im površine u novije doba drastično
veće površine, no danas su uglavnom zbog melioriranja


smanjene, medu prvima su se našle na popisu međunariječnih
korita i izgradnje nasipa svedene na vrlo male


rodnih institucija za očuvanje biljnih genetskih resursa
površine. Navodimo primjer iz Njemačke, gdje su od


(Gračan 1996 aib, Krstinić iKajba 1995).
početka stoljeća ritske šume uz tok rijeke Rajne od Ba-
Republika Hrvatska na sreću pripada zemljama koje


su bogatije pravim ritskim šumama. Prema podacima iz


Osnove područja Javnoga poduzeća "Hrvatske šume",


* Prof.dr.sc. Joso Vukclić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
mi još uvijek imamo približno 20 000 ha ritskih šuma


fvlr.se. Dario Baričević, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zoran Perković, dipl. inž. šumarstva, Uprava šuma Našice uz Dravu i Dunav u kojima polovicu zauzima bijela vr
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 6     <-- 6 -->        PDF

.1. Vukelić, D. Baričević & Z. Perković: VEGETACIJSKE I DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA Šumarski list br. 7 8, CXXII1 (1999). 287-299


ba, dok su ostalo topole i druge ritske vrste. Najveći dio
tih šuma nalazi se u Baranji, čime se još više povećava
vrijednost udaljenijih i izoliranih lokaliteta kao što su
"Slatinske podravske šume".


Poznavanje hrvatskih ritskih šuma zahvaljujemo
ponajprije iscrpnim istraživanjimaprof. dr. Đure Rauša
(1978, 1992, 1994). U njima je s fitocenološkoga
gledišta obradio sukcesiju, sinekološke uvjete i sastav
ritskih zajednica, stoje poslužilo za usporedbu sa sličnim
europskim područjima (Vu k e 1 i ć 1991) i za cjelovite
prikaze šumske vegetacije nizinskih područja
(Rauš idr. 1992, Vukelić iRauš 1997).


Slatinske podravske šume, iako u posljednjih tridesetak
godina utjecane podizanjem kultura aloktonih vrs


ta (oko 170 ha), svojom očuvanošću i drugim karakteristikama
izazvale su veliku pozornost šumarskih stručnjaka.
Na njihovu vrijednost prvo ukazuje Rauš
1995, zatimGračan iKrstinić 1997, a 1996. godine
su na temelju prijedloga šumarskih stručnjaka izdvojene
iz redovnog gospodarenja i proglašene "Šumom posebne
namjene za znanstvena istraživanja". Potom je
Zoran Perković 1999. godine izradio diplomski rad i
dao značajan prilog njihovu istraživanju i valorizaciji.


Zbog dosadašnjih opsežnih fitocenoloških istraživanja
ritskih šuma u Hrvatskoj, u ovome radu donosimo
samo po jednu tipičnu snimku i kratak opis zajednice
dok je naglasak na izrađenoj vegetacijskoj karti i
prikazu ostalih specifičnosti istraživanoga područja.


ZEMLJOPISNI POLOŽAJ, SINEKOLOSKI UVJETI I ŠUMSKA VEGETACIJA
Geographical position, synecological conditions and forest vegetation


Zemljopisni položaj, površine


"Šuma posebne namjene za znanstvena istraživanja"
nalazi se u sastavu gospodarske jedinice "Slatinske
podravske šume", koja se prostire u srednjoj hrvatskoj
Podravini od Barča do Donjeg Miholjca, u dužini
od približno 26 km.


Zauzimaju 81 % od ukupne površine gospodarske
jedinice, što iznosi 705 ha. To su svi otoci na rijeci Dra


vi, šume uz državnu granicu s Republikom Mađarskom
na lijevoj obali Drave i sve šume i šumska zemljišta na
desnoj obali Drave sjeverno od obrambenog nasipa, odnosno
prirodno uzvišene obale prema Dravi (poplavni
dio gospodarske jedinice- odjeli 1; 2; 3;4g; 5; 6a, b, c;
7; 8; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20).


Geološka podloga, tlo, klimatske prilike


Geološku podlogu istraživanoga područje
čini aluvijalni nanos. Taj je nanos uglavnom
zastupljen šljuncima, pijescima, zaglinjenim
pijescima, muljem te glinama i ilovačama, a
na njima su razvijena hidromorfna tla.


Aluvijalna tla koja se ovdje nalaze su recentna
karbonatna u različitim stupnjevima
razvoja.


Prema Koppen-ovoj klimatskoj razdiobi,
istraživano područje pripada u područje
Cfwbx" klime, tj. umjerenotople kišne klime.
Prema Langovu godišnjem kišnom čimbeniku
ovo je semihumidno klimatsko područje.


Prema podacima meteorološke postaje
Slatina u, 10-godišnjem razdoblju, tj. od
1986. do 1995. god. srednja godišnja temperatura
iznosi 11,5 °C.


Srednja godišnja količina oborina iznosi


813,6 mm, od čega u vrijeme vegetacijskog
Slika 1. Poplave u ritskoj šumi su česte, studeni 1998.


razdoblja padne 455 mm oborina ili 56 %


(Foto: Z. Perković)


ukupne količine oborina.


Figure I Floods in riparian forests are cornmon, Novembcr 1998
Srednja godišnja vlaga zraka iznosi 82 %. (Photo: Z. Perković)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 7     <-- 7 -->        PDF

J. Vukclić, D. Baričević & Z. Perković: VEGETACIJSKE I DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA . Šumarski list br. 7-8, CXXI1I (1999), 287-299
Geomorfološke i hidrografske prilike


Istraživano područje je riječna nizina s nagibom ne
većim od 5°. Nadmorska visina kreće se od 93 m u odjelu
20a, do 100 m u odjelu 3c.


Konfiguracija terena je blago valovita. Takva konfiguracija
terena nastaje zbog toga što je korito Drave u
Podravini nestalno, tj. rijeka se često premješta po širokoj
aluvijalnoj ravnici.


Na hidrografske prilike područja velik utjecaj ima
obrambeni nasip uz veći dio toka Drave, koji se tu nalazi
s vanjske strane istraživanoga područja.


Važno je naglasiti daje Drava jedina slovensko-hrvatska
rijeka s alpskim odnosno nivalnim snježnim reži


Šumske


Terenska istraživanja vegetacije obavljena su u svibnju,
lipnju i srpnju 1998. godine i njima je utvrđeno
sedam biljnih zajednica. One imaju sljedeći sistematski
položaj:


Alnetea glutinosae Br. - BI. et Tx. 1943
Alnetalia glutinosaeTx. 1937
Alno-Quercion roboris Ht. (1937) 1938
Fraxino-Ulmetum laevis Slav. 1952
Salicetea purpureae Moor 1958
Salicetalia purpureae Moor 1958
Salicion albae Soo 1940


mom. Prema podacima Državnoga hidrometeorološkoga
zavoda za 1998. godinu, povišenje vodostaja javlja
se u travnju i svibnju, a maksimum je u srpnju. Povećanje
vodostaja javlja se i tijekom rujna s maksimumom u
listopadu, koji je znatno veći od onog ljeti. Visoki vodostaj
rijeke Drave pojavljuje se dakle u vrijeme vegetacijskog
razdoblja, stoje značajno za rast ritskih šuma.


Nadalje, svi predjeli istraživanoga područja otvoreni
su prema Dravi i izloženi njenim periodičnim i kratkotrajnim
poplavama.


zajednice


Salicetum triandrae Malcuit 1929


Salicetumpurpureae Wendl. - Zel. 1952


Galio-Salicetum albae Rauš 1973


Salici-Populetum nigrae rubetosum caesii


Rauš1976
Populetum nigro-albae Slavnić 1952
Phragmitetea Tx. et Preis. 1942
Phragmitetalia W. Koch. 1926
Phragmition W. Koch. 1926
Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926


Šuma veza i poljskoga jasena


(Fraxino-Ulmetum


Zajednica nema na istraživanome području veće
značenje. Nalazimo je samo u odjelu 12e (1 ha) na nešto
povišenom terenu, na aluvijalnom tlu.


Nekad je bila mnogo više rasprostranjena, a danas
se javlja samo kao raritet ritskih šuma.


U sloju drveća dominantna su stabla lužnjaka
(Quercus robur), s primjesom veza (Ulmus laevis), bagrema
(Robinia pseudacacia) i johe (Alnus incana).


Tablica 1. Šuma veza i poljskoga jasena


(Fraxino-Ulmetum laevis Slav. 1952)
Lokalitet: Predrijevački vrbak
Odjel: 12 e
Veličina snimka: 400 m2
Datum:03.07. 1998.
Sklop: prekinut


Florni sastav


I Sloj drveća
Quercus robur L. 3
Ulmus laevis Pali. +


laevis Slav. 1952)


Sloj grmlja je obilno razvijen, a uz svib (Cornus
sanguinea) i petosjemeni glog (Crataegus pentagyna)
razvijene su i povijuše.


U sloju prizemnog rašća dolaze: plava kupina (Rubus
caesius), bagrem (Robinia pseudacacia), svib
(Cornus sanguinea), kopriva (Urtica dioica) i druge
vrste kako se vidi iz tablice 1.


Robinia pseudacacia L. +
Alnus incana (L.) Willd. +
II Sloj grmlja
Cornus sanguinea L. 3
Robinia pseudacacia L. 2
Crataeguspentagyna W. et K. 2
Alnus incana (L.) VVilld. 1
III Sloj prizemnog rašća
Rubus caesius L. 2
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 8     <-- 8 -->        PDF

J. Vukelić, D. Baričević & Z. Perković: VEGETACIJSKE I DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA Šumarski list br. 7 8, CXXIII (1999), 287-299
Cornus sanguinea L. 2
Urtica dioica L. 2
Robinia pseudacacia L. 1
Sambucus nigra L. 1
Festuca gigantea (L.) Vili. 1
Circaea lutetiana L. 1


Slika 2. Pojedini primjerci hrasta lužnjaka u ritskim šumama znatnih
su dimenzija. Hrast lužnjak uz nasip u Slatinskim nizinskim
šumama.


(Foto:J. Vukelić)


Figure 2 Some Pedunculate oak in riparian forest reach considerablc
dimensions. Pedunculate oak along a dyke in "Slatinske
podravske šume".


(Photo: J. Vukelić)


Glyceriafluitans R. 1
Scrophularia alata Gilib. 1
Ulmus laevis Pali. 1
Rumex sanguineus L. 1
Acer campestre L. +
Torilis anthriscus (L.) Gmel.


Slika 3. Šuma crne i bijele topole - odjel 8c
(Folo: Z. Perković)
Figure 3 Forest of black and vvhite poplar - compartment 8c
(Photo: Z. Perković)


Šuma crne i bijele topole


(Populetum nigro-albae Slav. 1952)


Razvijena je na najvišim terenima koji su manje izloženi
erozijsko-akumulacijskim djelovanjima rijeke Drave
- odjeli 16d, 8a, ci 12c na ukupnoj površini od 44 ha.


Bijela i crna topola (Popu/us alba i P. nigra) dominantne
su vrste drveća koje na tim terenima postižu
znatne dimenzije.


U sloju grmlja najbrojnije vrste su: svib {Cornus
sanguinea), crna bazga (Sambucus nigra), vez (Ulmus
laevis) i kalina (Ligustrum vulgare).


Sloj prizemnoga rašća bujno je razvijen, s najčešćim
vrstama: dobričica (Glechoma hederacea), plava kupina
(Rubus caesius), rukodrž (Galium aparine), obalni
šaš (Carex riparid), te druge vrste (vidi tablicu 2).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 9     <-- 9 -->        PDF

J. Vukelić, D. Baričević & Z. Perković: VEGETACIJSKE I DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA . Šumarski list br. 7-8, CXXIII (1999). 2X7-299
Tablica 2. Šuma crne i bijele topole
(Populetum nigro-albae Slav. 1952)


Lokalitet: Predrijevački vrbak
Odjel: 16 d
Veličina snimka: 400 m2
Datum: 28. 05. 1998.
Sklop: prekinut


Florni sastav
I Sloj drveća
Populus alba L.
Populus uigra L.


II Sloj grmlja
Cornus sanguinea L.
Sambucus nigra L.
Ulmus laevis Pali.
Berberis vulgaris L.
Vitis sylvestris Gmel.
Euonymus europaea L.
Ligustruni vulgare L.
Quercus robur L.
Crataegus monogyna Jacq.
Ulmus campestre L.
Viburnum opulus L.
Acer campestre L.
Prunus avium L.
Alnus incana (L.) Willd.


Morus alba L. +
III Sloj prizemnog rašća
Glechoma hederacea L. 4
Rubus caesius L. 3
Galium aparine L. 3
Impatiens noli-tangere L. 2
Vrtića dioica L. 2
5 Carex riparia Curt. 1
1 Circaea lutetiana L. 1
Brachypodium sylvaticum (Huds.) R. S. 1
3 Solidago gigantea L. 1
2 Lycopus europaeus L. 1
2 Viola reichenbachiana Jor. +
1 Crataegus monogyna Jacq. +
1 Pariš quadrifolia L. +
+ Galeopsis tetrahit L. +
+ Solanum dulcamara L. +
+ Eupatorium canabinnum L. +
+ Cornus sanguinea L. +
+ Alnus incana (L.) Willd. +
+ Aegopodium podagraria L. +
+ Peucedanum palustre L. +
+ Oxalis stricta L. +
+ Melandrium rubrum (Weigel.) Garcke +


Šuma bijele vrbe i crne topole s plavom kupinom


(Salici-Populetum nigrae rubetosum caesii Rauš 1976)


Ova zajednica najzastupljenija je prirodna fitocenoza
Podravine. Nastanjuje terene koji su na prijelazu iz
niže u gredu, te predstavlja optimalnu zajednicu istraživanoga
područja na kojemu se rasprostire na površini
od 250 ha, stoje oko 30 % ukupne istraživane površine.


U sloju drveća dominantne vrste su bijela vrba (Salve
alba) i crna topola (Populus nigra). Na području
gdje izostaju periodične poplave prevladava bijela topola
(Populus alba).


U sloju grmlja dolaze: svib (Cornus sanguinea),
obična kurika (Euonymus europaea), jednosjemeni
glog (Crataegus monogyna) i dr. vrste s manjem stupnjem
udjela.


Glavna diferencijalna vrsta je plava kupina (Rubus
caesius), a uz nju su u sloju prizemnog rašća česte vrste:
kopriva (Urtica dioica), dobričica (Glechoma hederacea),
vučja noga (Lvcopus europaeus), rastavljeni
šaš (Carex remota), milava (Calamagrostis epigeios),
divlji hmelj (Humulus lupulus) itd.


T


^^f^^m^^m^^


Slika 4. Karakteristični izgled mješovitih vrba i topola LI Slatinskim
podravskim šumama
(Foto: J. Vukelić)
Figure 4 A charactcristic appearancc of mixed wilows and poplars
in "Slatinske podravske šume"
(Photo: J. Vukelić)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 10     <-- 10 -->        PDF

,1. Vukelić, D, Baričcvić & Z. Perković: VEGETACUSKE 1 DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA . Šumarski listbr. 7 8, CXXIII (1999), 287-299


Tablica 3. Šuma bijele vrbe i crne topole s plavom kupinom


(Salici-Populetum nigrae rubetosum caesii Rauš 1976)
Lokalitet: Noskovački vrbak Ulmus laevis Pali. +
Odjel: 17 a
Veličina snimka: 400 m2
Datum: 03. 07. 1998.
III Sloj prizemnog rašća
Rubus caesius L. 3
Sklop: nepotpun Urtica dioica L.
Glechoma hederacea L.
Florni sastav
I Sloj drveća
Cornus sanguinea L.
Circaea lutetiana L.
Salix alba L.
Populus nigra L.
Populus alba L.
Robinia pseudacacia L.
Fraxinus americana L.
2
2
1
+
+
Solidago serotina Ait.
Aegopodiumpodagraria L.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
Humulus lupulus L.
Carex remota L.
+
+
Morus alba L. + Galium aparine L. +
II Sloj grmlja Mentha palustris L. +
Cornus sanguinea L. 3 Festuca gigantea (L.) Vili. +
Euonymus europaea L. 2 Symphytum ojficinale L. +
Viburnum opulus L. 1 Sta chys pa lus tris L. +
Sambucus nigra L. 1 Mentha aguatica L. +
Crataegus monogyna Jacq. 1 Carex riparia Curt. +
Ligustrum vulgare L. + Lycopus europaeus L. +
Crataeguspentagyna W. et K. + Carex elata Ali. +
Šuma bijele vrbe s broćikom
(Galio-Salicetum albae Rauš 1973)


Razvija se na najnižim terenima uz rijeku Dravu u Kao što se vidi iz tablice 4 u sloju drveća dominanodjelima
2a, 3a, 7a, 11a, 15a, 16a i 19d, te na dravskim tna je bijela vrba (Salix alba), dok su u sloju grmlja najotocima
u odjelima 2e, 5b, c, d, 12i, 14b, c i 19e, na ukubrojnije
vrste: svib (Cornus sanquinea), bademasta vrpnoj
površini od 164 ha, odnosno na oko 20 % površine ba (Salix triandra), negundovac (Acer negundo) i dr.
istraživanoga područja. Njezin postanak i opstanak oviU
sloju prizemnog rašća najčešće vrste su plava kusi
o dužini trajanja poplave. Ako je vodostaj povoljan, pina (Rubus caesius), kopriva (Urtica dioica) i močvaronda
se ova zajednica razvije za samo nekoliko godina. na broćika (Galiumpalustre).


Tablica 4. Šuma bijele vrbe s broćikom
(Galio-Salicetum albae Rauš 1973)


Lokalitet: Sopjanska ada II Sloj grmlja


Odjel: 7 a Cornus sanguinea L. 3
Veličina snimka: 400 m2


Humulus lupulus L. 2


Datum: 04. 07. 1998.


Acer negundo L. 1


Sklop: nepotpun


Salix alba L. 1
Florni sastav Salix purpurea L. 1
I Sloj drveća Salix triandra L. 1
Sa/ixalbaL. 4 Viburnum opulus L. +
Popu/us alba L. 1 Salix cinerea L. +
Populus nigra L. 1 Amorpha fruticosa L. +
Fraxinus americana L. + Vitis sylvestris Gmel. +
Ulmus laevis Pali. + Fraxinus americana L. +
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 11     <-- 11 -->        PDF

J. Vukelić, D. Baričcvić & Z. Perković: VEGETACIJSKE I DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA . Šumarski list br. 7 8, CXXIII (1999), 287-299
III Sloj prizemnog rašća
Rubus caesius L.
Vrtića dioica L.
Galium palustre L.
Iris pseudacorus L.
Solanum dulcamara L.
Symphytum officinale L.
Humulus lupulus L.
Galium aparine L.
Eupatorium canabinnum L.
Mentha aguatica L.
Senecio aguatica Huds.
Filipendula ulmaria L.


Lycopus europaeus L.


+


Clematis vitalba L.


+


Caltha palustris L.


+


Aegopodium podagraria L.


+


F/te sy l vest ris Gmell.


+


Glyceriafluitans (L.) R. Br.


+


Carex elata Ali.


+


Calystegia sepium (L.) R. Br.


Myosotis scorpioides L.


Lysmachia nummularia L.


Rorippa amphibia (L.) Bess.


+


Lysmachia vulgaris L.


+


Phalaris arundinacea L.


+


K/o/a odorata L.


+


Šuma bademaste vrbe


(Salicetum triandrae Malcuit 1929)


Ova fitocenoza razvija se na dravskim otocima i
prudovima kao pionirska vrsta. Nastaje iz sjemena u
obliku malata i traje kratko - 10 godina.


U sloju drveća dolazi bademasta vrba (Salix triandra)
i bijela vrba (Salix alba). Sloj grmlja nije razvijen,
a u sloju prizemnog rašća najčešće dolazi: paskvica
(Solanum dulcamara), busenasti šaš (Carex elata), la-


Tablica 5. Šuma bademaste vrbe
(Salicetum triandrae Malcuit 1929)
Lokalitet: Noskovačka dubrava
Odjel: 18 c (novonastali otok)
Veličina snimka: 400 m2
Datum: 11.07. 1998.
Sklop: prekinut
Florni sastav
I Sloj drveća
Salix triandra L. 5
SalixalbaL. 1
II Sloj grmlja
nerazvijen


Šibljak


(Salicetum purpureae


Zauzima najniže položaje dravskih prudova i otoka,
obrašćuje niže i bare, te čini barsku granicu između šuma
i močvarne fitocenoze.


Ova fitocenoza razvija se samo u obliku grmlja, a
najzastupljenije vrste su bademasta vrba (Salix purpurea)
i vrba iva (Salix cinerea). U sloju prizemnog raš


dolež (Calystegia sepium) i dr. vrste, kako se to vidi iz
tablice 5.


Opisana fitocenoza ustanovljana je na rubnim dijelovima
dravskih otoka na novotaloženim sprudovima u
odjelima 5d, 8g, 12h, 19g te na dva novonastala otoka
uz odjel 18c. Ukupna površina koju zauzima ova zajednica
je oko 10 ha.


III Sloj prizemnog rašća
Carex elata Ali. 1
Solanum dulcamara L. 1
Galium palustre L. 1
Calystegia sepium (L.) R. Br. 1
Molinia coerulea (L.) Mch. 1
Stachys palustris L. +
Epilobium palustre L. +
Cirisium palustre (L.) Scop. +
Humulus lupulus L. +
Urtica dioica L. +
Rumex hydrolapathum Huds. +
Iris pseudacorus L. +
Scutelaria galericulata L. +
rakite
Wendl. Zel.
1952)


ća nalaze se razne močvarne biljke (tablica 6).
Nalazimo je na dijelovima otoka u odjelima 12h,
14h, te na rubnom dijelu odjela 15a uz samu obalu Drave.
Također je nalazimo i na dijelu novonastalih otoka
uz odjel 12c pored zajednice bademaste vrbe. Ukupna
površina ove zajednice na istaživanom području je 6 ha.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 12     <-- 12 -->        PDF

J. Vukelić, D. Baričević & Z. Perković: VEGETACIJSKH I DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA . Šumarski listbr. 7-8, CXX1II (1999). 287-299
Tablica 6. Šibljak rakite
(Salicetum purpureae Wendl. - Zel. 1952)


Lokalitet: Noskovački vrbak
Odjel: 15 a
Veličina snimka: 400 m2
Datum: 11.07. 1998. g.
Sklop: prekinut


Florni sastav
II Sloj grmlja
Salix purpurea L. 3
Salix cinereaL. +


III Sloj prizemnoga rašća
Rubus caesius L.
Cirisium palustre (L.) Scop.
Rumex hydrolapathum Huds. +
Iris pseudacorus L.
Roripa amphibia (L.) Bess. +
Senecio aguatica Huds.
PotentiUa reptans L.
Lvthrum salicaria L.


Kopneni tršćak s rančićem


(Scirpio-Phragmitetum W. Koch 1926)


Zajednica se razvija fragmentarno i često je razvijena
u facijesu jedne od svojstvenih vrsta na ukupnoj površini
od 11 ha.


Najveće površine ove zajednice nalaze se u mrtvajima
i rukavcima Drave, gdje zajednica ima važnu ulogu
u zarašćivanju vodenih površina.


Najstalnije i najdominantnije vrste u flornom sastavu


zajednice su trska (Phragmites australis), šašina (Scirpus
lacustris) i uskolisni rogoz (Tvpha angustifolia).


Od ostalih vrsta najbrojnije su udovčica (Schoenoplectus
lacustris), žuta perunika (Irispseudacorus), žabočun
(Alismaplantago - aguatica), čistac (Stachys palustris),
širokolisni grešun (Sium latifoliutri), obalni šaš
(Carex riparia), pire vina (Glyceria maxima) i dr.


Šumske kulture


Na istraživanom području su u više navrata poslije
sječa prirodnih sastojina podizane kulture, uglavnom
listača.


Kulture euroameričkih topola su na najvećem dijelu
površina, odjel la, 6a, 7b, 11b, 15c, 16c, 18c (ukupno


122 ha), zatim kulture vrbe u odjelu 5a, 18b i 18e (ukupno
30 ha).
Kulture bagrema podizane su na manjim površinama
u 8, 11 i 20 odjelu na ukupnoj površini od 18 ha.


Vegetacijska karta


Vegetation map of a special purpose forest


Na temelju terenskih fitocenoloških istraživanja napravljena
je karta šumske vegetacije istraživanoga područja
s naznakama svih kultura koje dolaze na istraživanom
području.


Izrađena vegetacijska karta realne šumske vegetacije
mjerila je 1 : 25 000, a uz to što pokazuje sadašnje


stanje vegetacije istraživanoga područja, može poslužiti
za određivanje daljnjeg razvoja vegetacije, te nam koristiti
u svim planiranjima na ovome prostoru.


PRIRODNE VRIJEDNOSTI ISTRAŽIVANOGA PODRUČJA
Natural values of the studied area


Površine gospodarske jedinice "Slatinske podravske
šume" predstavljaju prirodna staništa domaćih topola
(crna i bijela topola) i domaćih vrba uz rijeku Dravu,
pa je jedno od važnih pitanja očuvanje genofonda.
U tom smislu osobito su interesantni primjerci crne topole
(Populus nigra) i bijele topole (Populus alba), te


bijele vrbe (Salix alba), koji predstavljaju posebno vrijedne
vrste naše zemlje.


Površine (705 ha) ove gospodarske jedinice dio su
projekta "Spasite poplavna područja" Svjetskoga instituta
za zaštitu poplavnih područja, a prema rješenju Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva od 19. veljače
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 13     <-- 13 -->        PDF

J. Vukclić, D. Baričević & Z. Perković: VEGETACIJSKE I DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA . Šumarski list br. 7 8, CXXI1I (1999), 287-299
1996. godine proglašene su "šumom posebne namjene
za znanstvena istraživanja".


Osnovni razlog za proglašenje dijela šume ove gospodarske
jedinice šumom posebne namjene je očuvanje
genofonda crne i bijele topole, te bijele vrbe u području
Drave, kao i znanstveno istraživanje i praćenje
sukcesije ekosustava u poplavnomm području Drave,
kao prilog Deklaraciji i rezolucijama Ministarskih konferencija
o zaštiti i očuvanju europskih šuma (Strasburg
1990. i Helsinki 1993. godine), kojih je potpisnica
Republika Hrvatska.


Primjeri nastajanja riječnih otoka, razvoj malata bijele
i bademaste vrbe, prirodno erodiranje i nasipanje
riječnih korita i biotopa te šumska vegetacija u različitom
stupnju geneze prava su rijetkost u Europi i to daje
iznimno značanje "Slatinskim podravskim šumama".


Sve sastojine istraživanoga područja dobro su očuvane,
a pojave masovnog sušenja nema. Prirodna struktura
tih sastojina u sadašnjim uvjetima uvrštava ih medu
rijetke i vrlo vrijedne u Europi. Zahvati na regulaciji
Drave u gornjem toku nemaju izrazit utjecaj na razvoj
ovih šumskih ekosustava, ali pri budućim planiranjima
regulacije Drave na ovom prostoru treba biti vrlo oprezan,
jer svaka promjena vodnog režima imala bi velik
utjecaj na razvoj i opstanak šuma ovoga područja.


Opstanak kultura, posebno euroameričke topole i
vrba, neće doprinijeti očuvanju genofonda domaćih to


ZAKLJUČCI


Provedena istraživanja ukazala su na iznimno veliku
prirodonoznanstvenu vrijednost 705 ha ritskih šuma
uz rijeku Dravu, u gospodarskoj jedinici "Slatinske podravske
šume".


U njima smo istražili sedam biljnih zajednica s približno
150 vrsta, koje su već utvrđene u poplavnim područjima
uz Dunav i Dravu. Biljne zajednice razvijene
su od tršćaka s rančićem (Scirpo-Phragmitetum) preko
zajednica vrba i topola, do šume veza s poljskim jasenom
i hrastom lužnjakom (Fraxino-Ulmetum laevis), te
su prikazane na vegetacijskoj karti.


Posebno su vrijedne sastojine već rijetkih vrsta drveća
kao što su bijela i crna topola i bijela joha, koje
ovdje zbog povoljnih i neznatno promijenjenih hidroloških
utjecaja dostižu svoj puni razvoj. Zbog tih uvjeta
nalazimo primjere stvaranja i polaganog razvoja riječnih
otoka - prudova i različitih stupnjeva geneze tla i
vegetacije. Takvi slučajevi u Europi su danas prava rijetkost.


Na površini od 170 ha rastu kulture euroameričkih
topola, te manje bijele vrbe i bagrema. Nakon završetka


Slika 5. Sukcesija ritskih šuma na dravskim otocima - odjel 5c
(Foto: Z. Perković)


Figure 5: Succcssion of riparian forests on thc River Drava islands


- compartment 5c
(Photo: Z. Perković)
pola i vrba zbog mogućnosti međusobnog križanja, pa
će se svakako morati izvršiti konverzija ovih kultura.
Nakon isteka ophodnje te kulture treba posjeći i obnoviti
autoktonim vrstama drveća - prirodnom sucesijom
ili unošenjem autoktonih vrsta, kako su to za Dunavske
ritske šume predložili Rauš iMatić 1990. godine.


- Conclusions
ophodnji njihovo daljnje održavanje ne treba podržavati,
već osigurati razvoj prirodnih sastojina, ponajprije
sukcesijom.


Istražene sastojine značajne su za očuvanje biološke
raznolikosti toga područja, za očuvanje genofonda, rijetkih
ali značajnih vrsta drveća, bijele i crne topole i
bijele johe te za znanstvena istraživanja i edukaciju
gospodarenja s ritskim šumama. Zbog toga je u potpunosti
opravdana zaštita toga dijela "Slatinskih podravskih
šuma" od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i
šumarskih stručnjaka Javnog poduzeća "Hrvatske šume".
Time je još jednom potvrđen ispravan stav hrvatske
šumarske struke o prosudbi značenja vrijednosti zaštite
i budućnosti posebno vrijednih područja Republike
Hrvatske. Naša istraživanja također su pozitivan prilog
valorizaciji i poznavanju prirodnih objekata, pa bi
slični postupci i studije trebali prethoditi i biti podloga
za proglašenje različitih zaštićenih kategorija od strane
Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša. To nažalost
u posljednjih pet godina u Hrvatskoj nije bio slučaj.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 14     <-- 14 -->        PDF

J. Vukelić, D. Baričević & Z. Perković: VEGETACIJSKE I DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA . Šumarski list br. 7 8, CXXI (1997), 135-150
TUMAČ ZNAKOVA


granica posjeda šume
granica gospodarskih jedinica
granica odjela
oznaka odjela
granica i oznaka odsjeka
prosjeka
cesta
traktorska vlaka
kamionska vlaka
put
državna granica
dalekovod
granica K.O.
tuđi posjed
potok
spomenik
izvor - bunar


A


LEGENDA j
I I Fraxino-Ulmetum laevis Slav. 1952
CZ1 Populetum nigro-albae Slav. 1952
m Salici-Populetum nigrael\. 1936
CZH Galio-Salicetum albae Rauš 1973


H
Salicetum triandrae Male. 1929
mi
Salicetum purpureae Wend.-Zel. 1952
Scirpio-Phragmitetum W. Kochl926
Kulture euroameričke topole


i Kulture vrbe
C J Kulture bagrema
C J Neobraslo zemljište


ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Vukelić. IX Baričcvić & Z. I´crković: VHGETACIJSKE I DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA Šumarski lisl br. 7-8, CXXII1 (1999), 287-299


GOSPODARSKA JEDINICA


SLATINSKE PODRAVSKE ŠUME


VEGETACIJSKA KARTA
ŠUME POSEBNE NAMJENE


VEGETATION MAP OF A
SPECIAL PURPOSE FOREST


STANJE 1998. godine
Mjerilo:


0 0,5 1 1,5 km
I I I I
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 16     <-- 16 -->        PDF

J. Vukelić, D. Baričević & Z. Perković: VEGETACUSKE I DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA . Šumarski listbr. 7-8, CXXIII (1999), 287-299
LITERATURA - References


Dister , E., 1980: Geobotanische Untersuchungen in Rauš , Đ. & S. Matić , 1990: Vegetacijska i uzgojna
der hessischen Rheinaue als Grundlage fuer die istraživanja u G.J. "Vukovarske dunavske ade"
Naturschutzarbeit. Diss. Math.-Nat. Fak. Goet-PJ Šumarije Vukovar. Šum. list 114 (1-2: 5-44).
tingen.


R a u š, Đ., 1992: Vegetacija ritskih šuma uz rijeku Dra


Gračan , J., 1996a: Prva sjednica Nadzornog odbora vu od Varaždina do Osijeka s težištem na varameđunarodnog
instituta za biljne genetske resurždinske
podravske šume. Glas. šum. pokuse 28 :
se. Šum. list 120 (5-6): 283-287. 245-256.


Gračan , J., 1996b: Očuvanje genetske raznolikosti


Rauš , Đ., 1994: Vegetacija ritskih šuma Podravine u
plemenitih listača. Šum. list 120 (7-8): 355-359. okolici Legrada na ušću Mure u Dravu. Zbornik


Gračan, J.&Krstin i ć A., 1997: Program očuvanja Simpozija "Pevalek", Koprivnica, pp. 87-100.
genofonda šuma u G. J. "Slatinske podravske šu


R a u š, Đ., 1994: Nizinske šume, Rauš, Đ. & Vukelić J.
me", Jastrebarsko, 19 p.


(urednici). U: Silvae nostrae Croatiae, Ministar


Hiigin, G., 1981: Die Auemvaelder des suedlichen stvo poljoprivrede i šumarstva Republike HrvatOberrheintals-
Ihre Veraenderung und Gefaehr-ske, 31-45..
dung durch den Rheinausbau Landshaft + Stadt,


Rauš,Đ. , 1995: Prijedlog za trajnu zaštitu "Slatinskih


13/2:78-91.


podravskih šuma", Zagreb, 23. 10. 1995., pp. 1Krstinić,
A. & Kajba, D., 1995: Conservation of 19.
popular and arborescont wilow genetic resources


Vu k e 1 i ć, J., 1992: Šumska vegetacija poplavnog po


in Croatia. Populus nigra Network, Report of the


dručja i kontaknih zona Gornje Rajne u Njema


first meeting, pp. 29-36, IPGRI, Rome, Italy.


čkoj i problematika njene zaštite. Šum. list 116
Perković , Z., 1999: Fitocenološke značajke zaštiće


(1-2): 27-40.
nog dijela slatinskih podravskih šuma. DiplomVukelić,
J., & Rauš, Đ., 1997: Lowland Forest of


ski rad, šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Croatia. Europian Forest Institut, Springer Ver


46 p.
lag, Berlin.


Rauš , Đ., 1976: Vegetacija ritskih šuma dijela Podunavlja
od Aljmaša do Iloka. Glas. šum. pokuse Osnova gospodarenja G. J. "Slatinske podravske šu19:
7-75. me" za razdoblje od 1998. do 2007. godine.


SUMMARY: Some twenty kilometres north of Slatina, along the Croatian-
Hungariah border on the River Drava, there are 705 ha ofvery valuable and
interesting riparian forests, which were proclaimed "Specialpurpo.se forests
for scientific research " in 1996. Over a relatively small and scarcely affected
area there are examples ofsite and vegetation succession ranging from river
sandbanks withpurple and almond willow (/Salix purpurea and Salix triandra,
to high positions dominated bypedunculate oak (Quercus robur).


Fortunately, the Republic of Croatia is among those countries which
abound in proper riparian forests. According to the data ofthe public enterprise
"Croatian Forests", there are still about 20,000 ha of riparian forests
along the Drava andDanube, halfofwhich are taken by white willows and the
rest by poplars and other riparian species. The majority of these forests are
found in Baranja, which further increases the value ofremote, isolated localities
such as the "Slatina Podravina Forests ".


Vegetative research have shown exceptional natural-scientific value ofthe
705 ha of riparian forests along the River Drava in the Management Unit
"Slatinske Podravske Sume "(the Slatina Podravina Forests).


Seven plant comunities with approximately 150 species, found in the alluvial
areas along the Drava and the Danube, have been studied. They are
shown in the vegetation map M: 1: 25,000, and have the following systematic
position:
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 17     <-- 17 -->        PDF

J. Vukelić. D. Haričević & Z. Perković: VEGETACIJSK.E I DRUGE ZNAČAJKE ZAŠTIĆENOG DIJELA ...
Alnetea glutinosae Br. - BI. et Tx. 1943
Alnetaliaglutlnosae Tx. 1937
Alno-Quercion roboris Ht. (1937) 1938
Fraxino-Ulmetum laevis Slav. 1952
Salicetea purpureae Moor 1958
Salicetalia purpureae Moor 1958


Salicion albae Soo 1940
Salicetum triandrae Malcuit 1929
Salicetum purpureae Wendl. - Zel. 1952
Galio-Salicetum albae Rauš 1973
Salici-Populetum nigrae rubetosum caesii Rauš 1976
Populetum nigro-albae Slavnić 1952


Phragmitetea Tx. etPreis. 1942
Phragmitetalia W. Koch. 1926
Phragmition W. Koch. 1926
Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926
Very valuable stands of rare tree species, such as the white and black
poplar (Populus alba and Populus nigraj and grey alder (Alnus incana^) reach
their full developement here due to favourable and only slightly affected hydrological
conditions. It is thanks to these conditions that some fine examples
of the formation and slow developement ofriver islands -sandbanks and various
degrees ofsoil and vegetation genesis - are found here. Such cases are
very rare in Europe today.
Cultures of Euro-American poplars, small white willows and locust-trees
grow in area of 170 ha. After the end ofrotation period their further growth
need not to be supported, but the developement of natura! stands, primarily
with succession, should be ensured.
The studied standsplay a very important role in maintaining the biological
diversity of this area, preserving the gene fund of rare but important tree
species (white and black poplar andgrey alder), and providing the medium of
scientific research and education of riparian forest management. Therefore,
the protection of this part of "Slatina Podravina Forests", provided by the
Ministry of Agriculture and Forestry and by forestrv experts in the public enterprise
"Croatian Forests", is fully justified. This isyet another confirmation
that the Croatian forestry science has adopted aproper view ofthe importance
of protection and future of valuable regions in the Republic ofCroatia. Our research
is a positive contribution to evaluating and presenting natural facilities.
Similar steps and studies should be conducted tofbrm a basis for proclaiming
various protected categories by the State Administration for Nature
and Environment Conservation.


Šumarski list br. 7-8. CXXHI (1999), 2X7-299