DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 57     <-- 57 -->        PDF

članku 70. ZOŠ-a, vrlo jasno stoji da se ta sredstva
troše za namjene iz članka 67. stavak 2. ZOŠ-a, a on
vrlo određeno ustvrđuje kako se sredstva naknade
za općekorisne funkcije šuma raspoređuju prema
namjenama, u skladu sa šumskogospodarskom
osnovom područja, programima za gospodarenje


Slika 6. Lužnjakova sudbina; zamočvarcnje i čivitnjača u Posavini


šumama na području krša, programima za proširenu
biološku reprodukciju šuma, zaštitu šuma i
neophodne znanstveno-istraživačke radove i programe
u oblasti šumarstva.


Treba li reći o kojim se površinama radi kad je riječ


o radovima sanacije šuma stradalih u ratu, vrijednih
šuma i šumskih staništa zahvaćenih sušenjem ili
pak, sad već skoro redovitim godišnjim količinama
vjetroizvala. Puno je teškoća u poslovanju, puno je
organizacijskih nedorečenosti, puno je nesnalaženja na
tržištu drveta, izostanku marketinga, pa sve do razvoja
vanjske usluge, puno je i naše nedoraslosti, no pozdravljam
ovaj stav kolege Marušića, poštujem to zato, što
je kolega Marušić osjetio potrebu da se za interes šumarstva
suprostavlja i bori. Uvjeren sam da će se
upravo takvim raspravama i borbom mišljenja osigurati
budućnost našeg ukupnog šumarstva, a onda
i naše Domovine.
Tomislav Starčević, dipl. inž.


(Fotografije T. Starčević)


SIGURNOST I ZDRAVLJE ŠUMSKIH RADNIKA - POTICAJ ZA NJIHOVO
UNAPREĐENJE U HRVATSKOJ (2)


Obzirom da sam se više godina bavio problematikom
sigurnosti na radu u šumarstvu, a ponešto i problematikom
zdravlja šumarskih radnika, osvrnuo bih se na
članak dr. se. I. Martinić a objavljen u Šumarskom
listu br. 5-6/1999. Namjera mije da na temelju provedenih
istraživanja i saznanja do kojih sam došao, a dobro
poznavajući stanje sigurnosti u šumarstvu Hrvatske,
unekoliko dopunim gospodina Martinića, odnosno
dam naglasak na neke aspekte sigurnosti radnika, za
koje držim da su toliko značajni da bi se o njima moralo
voditi računa prilikom izrade programa sigurnosti pri
šumskom radu.


O osposobljenosti radnika


Sto se tiče značaja osposobljenosti za produktivan,
kvalitetan i siguran rad tu zaista nema dvojbe. Bez znanja
o tome kako raditi, ali isto tako i bez usvojenih radnih
vještina nema niti može biti sigurnosti pri radu. Za
potkrijepu toga stajališta navest ću jedan podatak: daleko
najviše povreda pri radu u šumarstvu imaju mladi,
neiskusni radnici. Statistike pokazuju da su šumarski
radnici do tri godine radnog staža nositelji čak do 45%
od svih povreda (2), (3), (5).


Iz toga se logično nameće zaključak da se u šumarstvu
Hrvatske novi zaposlenici uključuju u proces proizvodnje
nedovoljno stručno osposobljeni i uvježbani.
Iskustva stječu metodom "vlastite kože", što ima za posljedicu
velik broj ozljeda. Mladi su radnici, pored toga,


i nedovoljno psihofizički pripremljeni za te opasne i teške
radove (4) (6) koji se obavljaju često u vrlo nepovoljnim
klimatskim uvjetima.


Iz tih su razloga "Hrvatske šume" Pravilnikom o
obrazovanju uredili da osposobljavanje šumarskih radnika
sjekača bude primjerenije potrebama. Programom
osposobljavanja šumarskih radnika uređeno je da se
ono sastoji od:


teoretske nastave 168 sati


uvježbavanje na poligonima 168 sati


- praktičnog rada u sastojini 672 sata
U odnosu na dosadašnji način osposobljavanja koje
je nerijetko trajalo samo tjedan dana, očekuje se znatno
povećanje stupnja osposobljenosti i pripremljenosti novaka
za samostalan i siguran rad.


Osobno smatram da su anketirani radnici (7) u pravu
kada promišljaju da bi osposobljavanje trebalo trajati
godinu dana i nadam se da ćemo tome težiti.


Sastavni dio osposobljavanja radnika trebao bi biti i
sigurnosni odgoj. U postupku osposobljavanja, i nakon
njega, radnici bi trebali usvajati sigurnosne navike, kako
po pitanju uporabe osobnih zaštitnih sredstava tako i
u primjeni sigurnosnih radnih operacija. U uskoj svezi s
odgojem je i dostignuti stupanj radne discipline i općenito
kulture rada. Nažalost, čini se da su oni na niskoj
razini. Na njih najviše može utjecati sustav upravljanja
u poduzeću.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 58     <-- 58 -->        PDF

O uzrocima ozljeđivanja
Statistika o povređivanju radnika, kao i analitika, metode
su kojima je moguće utvrditi (otkriti) neke zakonitosti
ili karakteristike ozljeđivanja. Na temelju tih spoznaja
moguće je planirati i provoditi mjere kojima bi se
utjecalo na učestalost povređivanja i na težinu ozljeda.
Ne bih iznosio cijeli niz podataka o osnovnim obilježjima
povređivanja u šumarstvu (s čime se ozljeđuje,
što se ozljeđuje, tko se ozljeđuje i zašto se ozljeđuje)
već bih cijenjene čitatelje koje zanima ta problematika
uputio na stručnu literaturu. Naglasio bih samo jedan
čimbenik za kojeg smatram daje veoma značajan, čak
određujući.
Obzirom da su radnici (jedini) subjekti u procesu rada,
njihova fiziloška i psihološka stanja (znanja vještine,
emocije, motivacija, percepcija, umor, bolest, alkoholizam
i slično) u kombinaciji s objektivnim okolnostima
su glavni čimbenik koji određuje (ne) sigurnost
na radu.
Za sigurnost radnika je od odlučujućeg značenja njihova
procjena opasnosti, takozvana subjektivna opasnost!


Nju određuju:
a) percepcija, uviđanje prisutnih objektivnih rizika ili
opasnosti
b) ocjena radnika o vlastitim sposobnostima za izvođe


nje neke akcije


Temeljem te subjektivne opasnosti i pod utjecajem
motiva koji se svode na poželjnost nekog izbora, radnik
više ili manje svjesno uspoređujući i "vagajući" sve
moguće kombinacije i ishode donosi odluku koja mu je
inačica u tom trenutku najpovoljnija, on donosi odluku


o stupnju rizičnog ponašanja.
U uvjetima visokog stupnja objektivnih opasnosti, a
to je nesumnjivo rad u šumarstvu, posebice rad na sječi
i izradi drvnih sortimenata motornom pilom, rizično
ponašanje, koje se svodi na to da radnici ne primjenjuju
sve sigurnosne radne postupke ili ne koriste osobna i tehnička
zaštitna sredstva, neminovno dovodi do ozljeđivanja
radnika.
I dok se ozljede mladih, neiskusnih radnika mogu u
većem dijelu objasniti nedovoljnom uvježbanošću i osposobljenosti,
kod iskusnih radnika, koji se također ozljeđuju,
držimo daje glavni uzrok ozljeđivanja rizičan
rad. Potvrdu tome nalazimo u podacima o evidentiranim
uzrocima povreda u "Hrvatskim šumama" u 1997.
kada je u 75 % slučajeva navedeno kao uzrok:


obavljanje radne operacije protivno pravilima zašti


te na radu


-
nepravilan način rada
propuštene mjere sigurnosti i neopreznost
nekorištenje osobnih zaštitnih sredstava.
Sva ta četiri uzroka imaju zajednički nazivnik, a to
je da su radnici radili rizično, odnosno nisu se pridržavali
standardnih odredbi o sigurnom i pravilnom načinu
rada.


Nameće se pitanje: Da lije rizično ponašanje, nepridržavanje
pravila sigurnog rada, posljedica neznanja
radnika, njihove neosposobljenosti, ili se radi o svjesnom,
namjernom nekorišćenju sigurnosnih, pravilnih
radnih operacija, radnim operacijama koje se svjesno
izvode s određenim stupnjem rizika?


Odgovor na to pitanje pokušali smo naći u jednom
malom istraživanju kada smo pratili rad radnika na obaranju
i izradi drvnih sortimenata motornom pilom. Registrirali
smo sve nepravilne radne postupke koji su stoga
sami po sebi i rizični. Završetkom rada sa svakim
smo radnikom razgovarali nastojeći utvrditi razloge nepravilnog
rada. Da li se radilo o neznanju ili svjesnoj
odluci o rizičnom ponašanju. Tada smo zaključili da su
radnici radili nepravilno, rizično u slučajevima kada je
subjektivna ocjena opasnosti bila mala ili neznatna. U
slučajevima velikih objektivnih opasnosti, koje radnici
i subjektivo ocjenjuju opasnima, oni su radili pravilno,
bez rizika.


Dakle, radnici više ili manje, ali ipak svjesno, rade
s određenim rizikom. Stupanj rizičnog rada je u korelaciji
sa subjektivnom ocjenom opasnosti. Dobar je
primjer za razumijevanje tog odnosa alkoholiziranost radnika.
Kad radnik konzumira alkohol, pod njegovim utjecajem,
osim što se narušava funkcioniranje perceptivnog
sustava i motorike, na psihološkom planu dolazi do
promjene subjektivne ocjene opasnosti. Pravilo je da alkoholiziranost
utječe na snižavanje subjektivnih opasnosti
i samim time povećava učešće rizičnih postupaka.


Glede činjenice da u šumarstvu odnos nepravilnog
radnog postupka i ozljeđivanja nije bezuvjetan, da svaki
nepravilni rad ne uzrokuje ozljedu na radu, radnici time
samo potkrepljuju svoju procjenu (ocjenu subjektivne opasnosti)
i time opravdanost rizičnog ponašanja, tim više
što radnici od nepravilnog rada imaju i konkretnu korist.


Izbacivanjem sigurnosnih radnih operacija, koje su
inače ugrađene u normu, oni postaju učinkovitiji i time
dolaze do veće zarade, ili iz komocije, naime isti radni
učinak mogu postići s manje učinkovitog rada. Potkrijepu
tog zaključka nalazimo u objavljenim podacima o
problematici ozljeđivanja u Švedskoj. Kada su u Švedskoj
bonusni sustav, normativni sustav plaćanja radnika,
a pod pritiskom Sindikata zamijenili plaćanjem po
vremenu, smanjen je broj povreda na radu. Plaćanjem
po vremenu, radnici su smanjili intenzitet rada i počeli
više voditi računa o sigurnosti.


U našim je socio-ekonomskim uvjetima motiv za
većom zaradom značajan i utječe na sigurnosno ponašanje
radnika.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 59     <-- 59 -->        PDF

To se može zaključiti i iz istraživanja dr. Vondre (7)
gdje sjekači skrb za vlastito zdravlje, doduše, drže najznačajnijom
vrijednošću, ali ocjenjujemo niskom, jer se
radi o samo 38% ispitanika. Istovremeno, sjekači drže da
je neredovitost isplate plaća i niska plaća najizraženija
briga u svezi s radom i ostvarenjem prava iz rada.


Mogući su i neki drugi razlozi koji uvjetuju sklonost
rizicima. Jedno je gledište daje sklonost rizičnom ponašanju
jednostavno osobina ličnosti i da se po toj osobini
ljudi međusobno razlikuju. Jedni radnici rade rizično jer
su tome skloni, a drugi su više skloni sigurnom radu.


No, sve u svemu, rizično ponašanje radnika na radnom
mjestu gdje su velike objektivne opasnosti dovodi
kad-tad do takvih spleta okolnosti koje uvjetuju ozljedu
radnika. Na žalost, kad se radnik i ozlijedi, on najčešće
poslije izvjesnog vremena počinje ponovo rizično raditi,
jer je uvjerenja da se tada ili slučajno ozlijedio ili nije
u tom trenutku bio dovoljno pažljiv, ali da mu se to više
neće dogoditi.


O tehničkoj zaštiti i osobnim
zaštitnim sredstvima


Iz članka dr. Martinića, kada se govori o dosezima
zemalja uzorne razine sigurnosti na radu i o usvojenom
kodeksu, proizlazi da "ključ sigurnosti" leži u:


a) upravi poduzeća i suradnji sa zaposlenima
b) integriranim sigurnosnim i zdravstvenim programima
c) obučavanju i potvrđivanju sposobnosti.
Da, kada se radi o "zemljama uzorne razine sigurnosti"
ta su opredjeljenja ciljevi kojima se kod njih može
još više unaprijediti sigurnost.
U našim uvjetima na našoj razini, sigurnost kao najjednostavniju
i najučinkovitiju mjeru u borbi za smanjenje
broja povređenih radnika, treba bez odlaganja
podići tehničku zaštitu, ono što se u Zakonom o zaštiti
na radu zove "osnovne mjere" kao i dostupnost kvalitetnih
učinkovitih osobnih zaštitnih sredstava svim
ugroženim zaposlenicima na razinu kako je to danas u
zemljama razvijenog šumarstva. Rješenja postoje, mi
ih samo trebamo prihvatiti i dosljedno primijeniti. Navest
ću neka tehnička rješenja kojima se, to je statistički
dokazano, ukupni broj ozlijeđenih radnika smanjivao
sukladno vremenu primjene: kočnica lanca motorne pile,
štitnici za noge radnika, zaštitne čizme i cipele, primjena
specijalnih lanaca koji bitno ublažavaju povratni
udar motorne pile (2).


Mišljenja sam daje primjena osobnih zaštitnih sredstava
u šumarstvu zabrinjavajuće niska, tim više što poslodavac
opskrbljuje radnike propisanim osobnim zaštitnim
sredstvima (ocjena ispitanika u istraživanju dr.
Vondre):


-
pravodobno u 14% slučajeva
-
s malim zakašnjenjem u 39% slučajeva
velikim kašnjenjem u 47% slučajeva.
Stoga, prije nego se poduzmu suptilnije metode u poduzimanju
sigurnosti radnika, bez odlaganja, prioritetno,
trebalo bi prihvatiti i primijeniti u svijetu poznata tehnička
zaštitna sredstva i kvalitetna osobna zaštitna
sredstva. Istovremeno bi se trebalo poraditi i na odgovornosti
svih subjekata koji imaju Pravilnikom o zaštiti
na radu utvrđene konkretne obveze u provedbi sigurnosnih
mjera, pa tako i primjene osobnih zaštitnih sredstava.


O zdravlju šumarskih radnika


Iako je naslov članka dr. Martinića "Sigurnost i
zdravlje šumskih radnika - poticaj za njihovo unapređenje
u Hrvatskoj", u samom članku, osim što se donosi
broj invalida rada o zdravlju nije više rečeno. Kad se
stavi u odnos broj dana bolovanja s osnova ozljeda na
radu, i s osnova ostalih bolesti, nedvojbeno je problematika
zdravlja šumarskih radnika značajnija ako se
uopće tako može govoriti, nego je to njihova sigurnost.


U "Hrvatskim šumama" je 1997. zbog ozljeda na radu
izgubljeno 17.559 radnih dana, a zbog ostalih bolesti


181.482 radnih dana. Unatoč tome, činjenica je da nema
sustavnog i interdisciplinarnog bavljenja zdravljem
šumarskih radnika. To je veliki propust, jer osim stoje
učešće bolovanja u strukturi radnog vremena visoko i
ne smanjuje se, isto je tako učešće invalidnih radnika u
strukturi zaposlenih visoka i ne smanjuje se.
Znakovit je podatak o starosti šumarskih radnika sjekača.


U "Hrvatskim šumama" je u 1997. od svih radnika
koji su radili kao šumarski radnici - sjekači samo njih
6,2 %, bilo starijih od 50 godina. Ima indicija daje to tako
već godinama. Drugim riječima, moglo bi se zaključiti
daje radni vijek na sječi i izradi drva motornom pilom
uvjetovan starošću radnika i da je opća granica njihove
radne sposobnosti do 50-te godine života. Tada
se radnicima umanjuje radna sposobnost za poslove na
sječi i izradi, a preostala radna sposobnost, glede zdravstvenog
stanja (dijagnoze) i uvjeta rada u šumarstvu i ostale
poslove na kojima se mogu zaposliti u okvirima osnovnih
djelatnosti, bitno se ograničuje. Invalidi rada na
taj način postaju svojevrsni problem jer je upitna učinkovitost-
dohodovnost poslova na koje se raspoređuju.


Dosadašnji Zakon o mirovinsko-invalidskom osiguranju
omogućavao je raniji odlazak u mirovinu temeljem
uplate beneficiranog radnog staža, te su sjekači s
25-godišnjim radnim stazom uglavnom odlazili u punu
mirovinu u prosjeku s 50 do 55 godina života. To je tada
bilo zadovoljavajuće rješenje.


Novi Zakon uvjetuje odlazak u mirovinu s višom
dobnom granicom, te možemo očekivati velike proble
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 60     <-- 60 -->        PDF

me, jer je razdoblje od nastanka prvih oboljenja, pa do
stjecanja prvog uvjeta za mirovinu, produženo. Stoga je
potrebno u okvirima novog Zakona pronaći način za zapošljavanje
invalida rada u ovom (duljem) razdoblju.


Novi Zakon više pozornosti posvećuje prevenciji i
profesionalnoj rehabilitaciji, dok su uvjeti za dobivanje
statusa invalida rada i ostvarenje prava na invalidsku
mirovmu stroži nego ranije. Zakon obvezuje poslodavca
da na sve moguće načine pokuša pronaći rješenja za
zapošljavanje invalida rada. Osnovni je zaključak jasan
i kratak: "Treba se zalagati za sve moguće oblike prevencije
invalidnosti i to kako poslodavac tako i zaposlenici.


Poslodavac je dužan osigurati mjere zaštite, a zaposlenik
je dužan provoditi i pridržavati ih se." (1)
(podvukao B. R.)


Razvojem poduzetništva u šumarstvu, njihovim
preuzimanjem određenih poslova, a posebice izrade
ogrijevnog drveta, opće zdravlje šumarskih radnikasjekača,
zbog većeg učešća rada s motornom pilom tijekom
radnog dana, i time jednostranijih opterećenja i većoj
izloženosti štetnim utjecajima motorne pile, bit će
još više ugroženo.


Mjere prevencije, mjere za poboljšanje zdravlja moraju
biti sveobuhvatne, interdisciplinarne, zdravstveno-
organizacijsko-tehnološke.


Na izradi i provedbi zdravstvenih programa najvažnijim
ocjenjujemo suradnju poslovodstva, sindikata i
zaposlenika. Aktivnost i suradnja na tom planu sada
izostaje.


Možda je dobar primjer za potvrdu takvog stanja
(ne) provedba još uvijek zakonske obveze o dostavi
toplog obroka radnicima na radilišta, što se može indirektno
staviti u vezu i sa zdravljem radnika. Toplog
obroka na radilištima nema. U istraživanju dr. Vondre
61% anketiranih radnika smatra to velikim gubitkom.


Unatoč tome, nema interesa, izostaje skrb o zaposlenicima
da i kvalitetnom prehranom utječemo na očuvanje
zdravlja radnika i njihove radne sposobnosti.


Zbog uvjeta rada, težine samih radova u šumarstvu,
morat će se prihvatiti činjenica da će šumarski radnici
sjekači u svom radnom vijeku, ako ga provedu u šumarstvu,
trebati barem jednom, pravovremeno promijeniti
radno mjesto. To drugo radno mjesto moralo bi biti primjereno
zdravstvenom stanju i radnim sposobnostima,
ali istovremeno i dohodovno. Razvojem sporednih djelatnosti
u šumarstvu to je moguće i postići, zato je pohvalno
da se o tome već danas ozbiljno razmišlja.


Literatura


1. Bebek, J. (1999): Prava invalida po novom Zakonu
o mirovinskom osiguranju. Izlaganje na Skupštini
Hrvatskog sindikata šumarstva
2. Ranogajec, B. (1989): Povreda na radu u šumarstvu
3. Ranogaj ec,B.: Analiza povreda na radu u šumarstvu,
Šumarski list, 1981. br. 3-4
4. Rano gaje c, B., Terzin V.: Istraživanje različitih
učinaka na poslovima sječe i izrade drva, Šumarski
list, 1981.br. 8-9
5. Ranogajec,B.: Analiza povreda na radu u SŠGO
"Slavonska šuma" od 1980-1983., Šumarski list,
1985.br. 1-2
6. Ranogaj ec, B.: Utjecaj radnog staža u šumarstvu
na radnu uspješnost proizvodnih radnika, Šumarski
list, 1986.br. 9-10
7. Vondra, V.: Promišljanje šumskih radnika o vlastitoj
profesiji, Šumarski list, 1998. br. 3-4
Branko Ranogajec
"Hrvatske šume", p.o. Zagreb
Lj. F. Vukotinovića 2