DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Stoga je zaključeno, da se o temama savjetovanja rasna
temelju prispjelih primjedbi i prijedloga ogranaka,
pravi do konca rujna na ograncima HSD-a, a da pripremi zaključke i po potrebi organizira Okrugli stol
Upravni odbor HŠD-a kao Povjerenstvo za zaključke, na odnosne teme.


AKTUALNI PROBLEMI I ZADAĆE HRVATSKOGA ŠUMARSTVA
Tema 1.: Upravljanje i gospodarenje zaštićenim objektima prirode


Tomislav Starčević, dipl. inž.


Pitanja za podsticanje rasprave:
Svjedoci smo
brzopletog, znanstveno-
stručno pa
i formalno-pravno
neutemeljenog, a
uz to i agresivnog
procesa proglašenja
zaštićenih objekata
prirode, zasnovanog
na pretežito
deklarativnim
postavkama
zaštite okoliša. Vidljivo
je kako popratni
učinci i posljedice
na održivi
razvoj gospodarstva Republike Hrvatske nisu
sagledani, pa ocjenjujemo moralnim, da znanstveno-
stručnim dokazima upozorimo i obavijestimo
Hrvatski državni Sabor, Vladu Repulike Hrvatske
i javnost.


Zaštita, uređenje, unapređenje i korištenje nacionalnog
parka i parka prirode utvrđujuju se prostornim planom
kojega donosi Hrvatski državni Sabor, kako to
određuje članak 28. Zakona o zaštiti prirode. Do sada
prostorni plan nije donesen, no valja upozoriti na odredbe
Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske,
donesenog na Zastupničkom domu Hrvatskog državnog
Sabora, 7. svibnja 1999. (NN br. 50/1999.) koji
određuje i obvezuje na sljedeće:


-
u točci 5-2
*
na globalnoj razini važno je uspostavljanje integralnog
pristupa gospodarenju većim cjelinama pri
čemu osobitu važnost imaju i područja šuma.
-
u točci 5-4
*
ispitati i korigirati dosadašnje prostorno planske i
razvojne projekcije, osobito s gledišta pretežito deklarativnih
postavki zaštite okoliša.
-
u točci 5-11
*
usklađenje Zakona o šumama i Zakona o zaštiti prirode
i odgovarajućih podzakonskih akata s ciljem
preciznijih određenja i ovlaštenja zaštite i gospodarenja
šumama.


prema Zakonu o zaštiti prirode, (NN br. 30/1994.)
članku 4, Nacionalni park je prostrano, pretežno
neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih
prirodnih vrijednosti gdje je izričito zabranjena
uporaba prirodnih dobara.


Pitanja:


1.
Kako je moguće da se u Hrvatskoj ide na proglašavanje
nacionalnim parkovima područja koja su više
od dva stoljeća utjecana gospodarskim mjerama šumarske
struke, a sve to bez temeljite znanstvenostručne
podloge, tek na osnovi, uistinu deklarativnih
postavki zaštite prirode i okoliša (proširenja NP "Risnjak",
NP "Plitvice" i novo proglašenog NP "Sjeverni
Velebit", kao i prijedlog za proglašenje Parka
prirode "Kopački rit" nacionalnim parkom?
-
Kako je moguće da se unutar postojećih nacionalnih
parkova obavljaju sječe, dakle da se protivno članku
4. Zakona o zaštiti prirode vrši gospodarska uporaba
prirodnih dobara?
Ako država želi imati nacionalne parkove i u njima
zadržati redovite gospodarske aktivnosti, onda mora
izmijeniti Zakon o zaštiti prirode i objaviti međunarodnoj
zajednici da odstupa od poznatih međunarodnih
kriterija kao i do sada brojnih, od naše države
potpisanih međunarodnih konvencija.


2.
Je li Hrvatski državni Sabor kod donošenja zakona o
proglašenju zaštićenih objekata prirode znao:
-
da se samo proširenjem površina nacionalnih parkova
Risnjak, Plitvice i proglašenjem NP "Sjeverni
Velebit" isključuje iz gospodarenja 19.694 ha šuma
sa 3,563.439 m3 drvne zalihe i redovne godišnje drvne
mase za sječu od 50.389 m3,
da će odustajanjem od gospodarenja šumama gdje
se stručno gospodarilo više od 200 godina, ozbiljno
pasti broj zaposlenika kako u šumarstvu tako i u preradi
drva, kao i to da će tako dugotrajno gospodareni
šumski eko-sustavi, prestane li se s njima stručno
gospodariti, biti osuđeni na degradaciju,


da je proglašenjem parkova prirode samo u
1998/1999. godini, upitanim režimom kontrole propisanim
Pravilnikom o unutarnjem redu, na temelju
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 65     <-- 65 -->        PDF

članka 30 Zakona o zaštiti prirode, ugroženo izvođenje,
istim zakonom u članku 5, dopuštenih djelatnosti
i radnji na 81.018 ha s drvnom zalihom od
11,928.061 nv1 i godišnjom sječivom drvnom masom
od 229.828 m5,


daje Zakonom o šumama (cl. 58) i Zakonom o zaštiti
prirode (čl. 38) propisana naknada Poduzeću za
šume, na teret državnoga proračuna ili proračuna
županije, odnosno Grada Zagreba za ukupan iznos
umanjenja prihoda, izazvanih proglašenjem šuma s
posebnom namjenom,


daje Zakon o šumama u članku 8, obvezao Poduzeće
za šume na gospodarenje i korištenje općekorisnih
funkcija šuma, za što objektivno postoje sve
stručne i materijalne pretpostavke,


da će javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode trajno opterećivati državni proračun,
ili proračun županije odnosno Grada Zagreba, odnosno
da će se, nestručnim i protuzakonitim gospodar


Robert Laginj a, dipl. inž.,
pomoćnik ministra poljoprivrede i šumarstva


Sukladno predviđenom
vremenu
izlaganja, dat ću
kratki prikaz poduzetih
mjera i aktivnosti
naše šumarske
ukupnosti u razdoblju
od oslobođenja
okupiranih područja
do danas, te se osvrnuti
na nužne aktivnosti
koje ćemo morati
poduzeti radi otklanjanja
sadašnjih
teškoća.


Ako se izuzmu prijelomne devedesete godine, kada
su se novom zakonskom regulativom i ustrojavanjem
jedinstvenog Javnog poduzeća "Hrvatske šume" stvarali
temelji šumarstva samostalne i neovisne nam Republike
Hrvatske, razdoblje od oslobađanja okupiranih
područja do danas možemo smatrati razdobljem sveukupnih
šumarskih aktivnosti na zaživljavanju i provedbi
načela iz devedesete godine i to na cjelovitom šumskogospodarskom
području.


Iako je to razdoblje bilo opterećeno brojnim problemima
u svezi s reintegracijom naše šumarske ukupnosti
na oslobođenim područjima, obnovom opustošenih šuma,
uništenih i oštećenih objekata, nisu se mijenjale naše
temeljne odrednice. Dakako da je naša šumarska
ukupnost, u znatno izmijenjenim okolnostima u odnosu


skim radovima, koristeći zaštićene dijelove prirode,
sukobljavati sa državnom inspekcijom i dakako šumarskom
strukom i znanošću.


3.
Ne bi li u skladu s Programom prostornog uređenja
Republike Hrvatske (točka 5-4) bilo nužno ispitati i
korigirati dosadašnje prostorno planske i razvojne
projekcije, osobito s gledišta pretežito deklarativnih
postavki zaštite okoliša, a da temeljne odrednice
kod programiranja i proglašavanja zaštićenih objekata
prirode, budu integralni upravljački i
gospodarski pristup na osnovama međunarodnih
kriterija i potpisanih konvencija, zasnovanih
na znanstveno utvrđenim, racionalnim i provodljivim
studijama u okviru Programa prostornog
uređenja Republike Hrvatske, čija će kompetentno
kontrolirana provedba trajno osiguravati
učinkovitu skrb o prirodi i okolišu, njen održiv
razvoj i korištenje te novo zapošljavanje i razvoj
pratećih djelatnosti.
na spomenutu devedesetu godinu, morala uložiti daleko
više volje i htijenja, stoje i učinjeno, i što potvrđuje
da su naša određenja posve jasna i jedinstvena.


Dakle, u tom razdoblju operacionalizacije učinjeno
je mnogo, a ističem najvažnije:


1.
Sukladno odlukama Hrvatskoga državnog sabora,
Vlade RH, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i
drugih ministarstava, JP "Hrvatske šume" su uspostavile
šumarije na oslobođenom području, šumama
na tim područjima gospodari se na način uobičajen
na preostalom dijelu Republike Hrvatske, te
je time, između ostalog, dat velik prinos reintegraciji
tih područja u ustavno-pravni poredak Republike
Hrvatske.
2.
Uz brojne teškoće, karakterizirane smanjivanjem
dohotka Javnog poduzeća, postupno se otklanjaju
problemi u drvnoj industriji, što bi u konačnici trebalo
rezultirati ozdravljenjem te povezujuće privredne
grane. To se također ocijenjuje značajnim
doprinosom Javnog poduzeća i cjelovite šumarske
ukupnosti u oživljavanju Hrvatske privrede.
3.
Sumama se gospodari sukladno propisima šumskogospodarske
osnove područja. Uređuju se oslobođene
gospodarske jedinice, obnavljaju se i revidiraju
postojeće osnove gospodarenja i programi, te čine
napori da se šumarska znanost ukorporira i u gospodarenje
privatnim šumama.
4.
Poduzete su brojne mjere i aktivnosti na području
zaštite okoliša, što posebno ističem, jer je to područje
našeg djelovanja u izravnoj vezi s novonastalim
problemima s kojima je zaokupljena šumarska
struka.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Mjere i aktivnosti na području zaštite okoliša imaju
trajni karakter, a iste su utemeljene na programskim
područjima iz Dokumenata usvojenih na Konferenciji
Ujedinjenih naroda o okolišu i razvitku - UNCED ´92.
održanoj u Rio de Janeiru 3-14. lipnja 1992. sa ciljem
ostvarenja Rezolucije Ministarske konferencije o zaštiti
i očuvanju europskih šuma održanoj u Helsinkiju
16-18. lipnja 1993. S obzirom na njihovo značenje,
na njih ću se posebno osvrnuti:


Poduzete aktivnosti utemeljene su na iznalaženju


učinkovitijih mjera, metoda i mehanizama za podr


žavanje i razvoj višestrukih ekoloških, gospodars


kih i socijalnih uloga i funkcija drveća i grmlja, šu


ma i šumskih površina.


Sa znanstveno-nastavnim stručnim kadrovima Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, u tu svrhu osmišljeni su
znanstveni i nastavno-stručni programi za postdiplomante,
studente i učenike šumarske struke.


Sa znanstvenicima Šumarskog fakulteta u Zagrebu i
Šumarskog instituta u Jastrebarskom obavljale su se
konzultacije o fazama postojećih istraživanja, te su
odabirani novi prioriteti istraživanja i iznalaženi izvori
financiranja.


Inicirana je i osmišljena kadrovska ekipiranost direkcije
JP "Hrvatske šume" te poticano stručno usavršavanje
djelatnika.


Organizacijom kadrovske strukture u ministarstvu
osigurani su preduvjeti za regionalnu i međunarodnu
suradnju i koordinaciju.


Izradom i donošenjem dugoročnih planova i programa
gospodarenja šumama uz suglasnost ovog ministarstva,
osigurano je održivo upravljanje te očuvanje
postojećih i budućih šumskih dobara.


Inicirane su i koordinirane aktivnosti, mjere i programi
zaštite šuma od zagađivača, propadanja šuma
(monitoring), požara, nametnika i bolesti (korištenje
neškodljivih biopreparata), te drugih negativnih čovjekovih
utjecaja na šumska dobra (protupravno prisvajanje,
pustošenje, krčenje, mehaničko oštećivanje, odlaganje
smeća i drugog otpada, krivolov i dr.).


U cilju zaštite i očuvanja općekorisnih funkcija šuma
donesene su Izmjene i dopune pravilnika o uređivanju
šuma, davane su suglasnosti na studije o utjecaju na
okolinu za objekte od općeg interesa koji su prostornim
planovima predviđeni za gradnju u šumi ili na šumskom
zemljištu, uz prethodno davanje posebnih uvjeta
građenja.


Stimuliran je i koordiniran razvoj urbanog šumarstva
ozelenjavanjem urbanih sredina, a u svrhu zaštite
šumskih dobara.


Organiziranost šumarstva u Republici Hrvatskoj u
postojećim uvjetima ne osigurava neškodljivo korištenje
svog raspoloživog potencijala šuma i šumskih povr


šina. U tu svrhu inicirana je kadrovska ekipiranost JP
"Hrvatske šume", p.o. Zagreb pod uvjetom da pripremu
rada, organizaciju i rukovođenje izvođenjem šumskih
radova i nadzora provode isključivo stručni djelatnici
profila VII/1, a specijalizirane poslove samo stručni
djelatnici profila VII/2 stručne spreme.


Inicirano je oblikovanje znanstvene prihvatljivosti
kriterija i smjernica gospodarenja, očuvanja i održivog
razvoja svih tipova šuma.


Poticano je unapređenje ekološki prihvatljivih metoda
i postupaka korištenja šumskih dobara, gospodarski
opravdanih uz poboljšanu uporabu opreme te pravilnu
pohranu i prijevoz s ciljem povećanja vrijednosti
šumskih proizvoda.


Davanjem suglasnosti na dugoročne planove gospodarenja
šumama, uvjetovana je bolja iskorištenost i razvoj
prirodnih šuma uz ograničenje sječive drvne mase
na 70 % od godišnjeg prirasta.


Razrađene su temeljne smjernice i data podrška gospodarenju
lovištima i razvoju lovnog i ekološkog turizma,
koji nažalost još nije zaživio.


Koordinirana je izrada programa utvrđivanja gospodarskih
i negospodarskih vrijednosti šuma.


Politika gospodarenja šumama vođena je usklađivanjem
održivog razvoja šuma s državnim potrebama razvoja
i trgovinskom politikom kompatibilnom s ekološki
prihvatljivom uporabom šumskih dobara, u cilju
obuhvaćanja pune vrijednosti šuma i uključenja tih vrijednosti
u strukturu određivanja cijene drvnih i drugih
šumskih proizvoda utemeljene na zakonima tržišta.


Zaštiti šuma kao bitnom čimbeniku čovjekovog
okoliša nije se poklanjala osobita pozornost tijekom
Domovinskog rata, te se stoga obavljaju opsežne aktivnosti
na tome području. Poduzimale su se mjere koje je
bilo moguće i potrebno poduzeti. To se posebno odnosi
na zašitu šuma od biotičkih i abiotičkih čimbenika te
pojave propadanja šuma.


U svrhu smanjenja oštećenosti šuma povećali su se
radovi jednostavne biološke reprodukcije šuma upravo
na mjestima gdje su oštećenja najveća.


Na zakonodavnom području sustavno se radilo na
izradi i donošenju zakona i podzakonskih akata. Do
kraja ove godine donijeti će se sveukupna zakonodavna
regulativa za područje zaštite šuma, šumskog sjemena i
sadnica.


5.
Na području lovstva učinjeni su brojni pomaci u čemu
su sudjelovali mnogi lovni i šumarski znanstvenici
i stručnjaci. Izmjenjen je Zakon o lovu, čime su
stvorene pretpostavke za otklanjanje prepreka i brži
razvoj lovnog gospodarstva. Šumarska je ukupnost
djelatno sudjelovala u zaštiti i revitalizaciji ratom
opustošenih lovišta skrbeći nad brojnim državnim
lovištima u vrijeme zakonodavne rigidnosti, a "Hr


ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 67     <-- 67 -->        PDF

vatske šume" uz to slove kao jedan od boljih lovoovlaštenika
u državnim lovištima.


Unatoč navedenim i brojnim drugim aktivnostima
u gospodarenju šumama i skrbi o zaštiti prirode
i okoliša, šumarska je ukupnost izložena kritikama i
nastojanjima da se, u kontekstu odabrane zaštitarske
opcije, zagospodari prostorima o kojima su šumari
skrbili stoljećima. Naime, danas u vremenu narušene
kvalitete življenja i porasta ekološke svijesti,
potreba za sačuvanim prirodnim sredinama je izuzetno
velika. U tom kontekstu iskrsli su mnogi problemi koji
se moraju stručno i adekvatno rješavati, od same funkcije
(višefunkcionalnost), prostorno-tehničkog uređenja,
zoniranja prostora, oblika zaštite, zakonskih mjera,
posjedovnih odnosa, organizacije, upravljanja, financiranja
i dr.


Najveći problemi za šumarstvo proističu iz odabira
modela zaštite prirode koji je ozakonjen Zakonom
o zaštiti prirode, a kojim se omogućava monopoliziranje
prava na zaštitu, što se sustavno i provodi
od strane Državne uprave za zaštitu prirode i
okoliša. Tako se zaštita prirode, koju su uređivali i
provodili šumari uz pomoć biologa i sustručnjaka
sve više monopolizira, odnosno pokušavaju je štititi
malobrojni biolozi isključujući pritom sustručnjake i
dosadašnje načine zaštite. Rezultati zaživljavanja ovoga
modela zaštite mogu se okarakterizirati sljedećim
ocjenama:


Iako Zakon o zaštiti prirode ne isključuje primjenu
Zakona o šumama, definicija pojma upravljanja zaštićenim
dijelovima prirode ima za posljedicu da javne
ustanove svojim statutom, a Državna uprava
pravilnicima o unutarnjem redu, otklanjaju bilo kakvu
nadležnost JP "Hrvatske šume", p. o. Zagreb u
gospodarenju šumama i šumskim zemljištima unutar
granica zaštićenih dijelova prirode.


Zakonom o zaštiti prirode propisano je da se zaštita,
uređenje, unapređenje i korištenje nacionalnog parka
i parka prirode utvrđuje prostornim planom kojeg
donosi Hrvatski državni sabor. Osim što pravilnici o
unutarnjem redu, koje donosi ravnatelj Državne uprave
za zaštitu prirode i okoliša, uređuju pitanja iz
nadležnosti Hrvatskoga državnog sabora (prostorni
plan), pravilnici o unutarnjem redu u parkovima prirode
propisanim zabranama konvergiraju pravilnicima
o unutarnjem redu u nacionalnim parkovima.
Tako se u nekim parkovima prirode zabranjuju
sve gospodarske aktivnosti (gospodarenje šumama,
lovištima i dr.), a iznimno dopuštaju javnim ustanovama,
koje s njima upravljaju, po posebnom odobrenju
Uprave.


Dakle, povezujućim odredbama, od Zakona o zaštiti
prirode do pravilnika i statuta javnih ustanova, na


neprihvatljiv i upitan način derogiraju se drugi zakoni
- pa i Zakon o zaštiti prirode, propisima nižeg
reda.


-
Zaštitom pojedinog područja ili vrste dosadašnja
skrb u cijelosti zabranjuje šumarskoj i lovnoj ukupnosti,
javnom poduzeću s 10.000 zaposlenika raznih
struka pa i biologa, visokostručnim i znanstvenim
institucijama, tijelima državne vlasti od lokalne
samouprave i uprave do ovog ministarstva, strukovnim
udruženjima, udrugama i savezima, sveukupno
stotinama tisuća skrbnika sa stoljetnim iskustvom
i ogromnim sredstvima, i nadomješta skrblju
javnih ustanova s malobrojnim ljudstvom i skromnim
osnovnim sredstvima. Osnivanje javnih ustanova
za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima
prirode u financijskom pogledu nepotreban
je teret budžetu i javnom poduzeću "Hrvatske šume"
iz kojeg se pretaču sredstva (osnivanje i rad,
smještajni prostori, financiranje radova i dr.), a sutra
možda i kadrovi. Nastaje paralelno "Javno poduzeće"
na trošak proračunu, kad tražimo rješenja za restrukturiranje
i privatizaciju postojećeg koje se samofinancira.
Zaštita prirode postaje svrha samoj sebi, a gospodarskim
zahvatima na području posebno zaštićenih
područja od strane Javnih ustanova derogiraju se osnovne
postavke tih službi.


S predloženim posljednjim "paketom zaštite" bilo


bi zaštićeno 11,7 % državnog prostora (zaštićeno


zakonima RH), odnosno 26,6 % šuma i šumskog


zemljišta.


Sa površinama koje su zaštićene Zakonom o šumama
(u kategoriji zaštitnih šuma 97 036 ha) bilo bi zaštićeno
13,4 % državnog prostora (zaštićeno zakonima
RH), odnosno 30,5 % šuma i šumskog zemljišta.


Sa zaštićenim površinama koje su evidentirane u prostornim
planovima bivših općina, pod zaštitom bi bila,
zasigurno, dvostruko veća površina državnog prostora
(oko 30 %), odnosno šuma i šumskog zemljišta (60 %).


Ako se iz površine državnog prostora izuzmu i urbane
površine, te površine koje su pod različitim gospodarskim
restrikcijama (površine MORH-a, krš, ratom
opustošene šume, šume u slivnom području hidroelektrana,
šume pod služnošću - elektrovodovi, TT i dr., sjemenske
sastojine,...), za gospodarske djelatnosti preostaje
oko 30 % površine državnog prostora (šuma i
šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta i voda).


Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva posebno je
zaokupljeno tim problemom, te je već duže vrijeme najveća
pozornost usmjerena na sučeljavanja s Državnom
upravom. Naše je opiranje rezultiralo usporavanjem
ovih tendencija, smanjivanjem površina predloženih za
zaštitu, te odustajanjem Državne uprave od pokretanja
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 68     <-- 68 -->        PDF

postupaka za proglašenje novih nacionalnih parkova i
nekih parkova prirode.
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva usprotivilo
se prijedlozima zakona iz sljedećih razloga:


1.
Prijedlozi nisu u skladu sa Programom prostornog
uređenja Republike Hrvatske,
2.
nisu utemeljeni na kriterijima korištenja prostora prema
smjernicama održivog i ravnomjernijeg razvoja,
3.
nisu prihvatljivi u uvjetima obnove ruralnih, posebice
ratom opustošenih područja,
4.
nisu prihvatljivi u uvjetima gospodarskog i socijalnog
stanja prijedlozima obuhvaćenih područja,
5.
ne postoje valjani razlozi za proglašenje predloženih
nacionalnih parkova i parkova prirode, i uz to
mijenjanje Programa prostornog uređenja koji je nedavno
donesen.
Ujedno je predloženo Vladi Republike Hrvatske:
Da se aktivnosti glede zaštite, očuvanja i unapređivanja
zaštićenih područja, usmjere na unapređivanje
postojećeg stanja zaštite, odnosno na prioritete
utvrđene Programom prostornog uređenja Republike
Hrvatske (točka 6-25).


Da se uskladi Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama
i podzakonski akti koji iz njih proističu, sa
Strategijom i Programom prostornog uređenja Države
(točke 5-2,5-4,5-11) odnosno da se preciznije
odrede ovlaštenja zaštite i gospodarenja šumama;


ili


Vladimir Čamba, dipl. inž.


Nacionalni parkovi u Austriji


Drage kolegice, dragi kolege, časni skupe,


predsjednik Austrijskog šumarskog društva, kolega
Bertram B 1 i n, zamolio me je da vam kao član Austrijskog
šumarskog društva povodom "Dana hrvatskoga
šumarstva" prenesem
najsrdačnije
pozdrave. Želim
da se na savjetovanju
potakne živa i
poticajna diskusija,
a natjecateljima
želim mnogo uspjeha.


Osobno mi je
veliko zadovoljstvo
što sam pozvan
na ovaj skup i
što mogu govoriti


-
da se izmjeni Program prostornog uređenja, odnosno
da se prema načelu integralnog pristupa u planiranju
prostora ponovno ravnopravno razmotre i usklade ciljevi
razvoja i izgradnje s ciljevima zaštite prostora i
okoliša, s osloncem na kompleksno vrednovanje prostora.
Pri tomu bi se ponovno trebala utvrditi jasna
strategija zaštite u smislu prilagodbe inicijativama
Europske unije, odnosno da se odredi dinamika provedbe
Prostornog plana Republike Hrvatske sukladno
europskim dosezima u pogledu zaštite prirode i
njenim prostornim planovima, gospodarskom razvoju
i mjerama oporavka Republike Hrvatske (posebice
područja od posebne državne skrbi), sociološkim i
drugim nezaobilaznim čimbenicima.
Iz navedenog kratkog prikaza dosadašnjih mjera i
aktivnosti može se zaključiti kako se naše buduće aktivnosti
moraju usmjeriti na zaštitu šumarske struke
i unapređenje postojećeg stanja glede gospodarenja
šumama, koje se sve više opterećuju društvenim,
socijalnim, tržišnim, političkim i drugim problemima.


U tom smislu naše glavne odrednice trebaju biti:


-
izrada novog Zakon o šumama i podzakonskih
akata koji će iz njega proisteći,
-
izrada modela privatizacije i restrukturiranja
Javnog poduzeća, kako bismo o našoj sudbini
odlučivali mi sami,
-
sučeljavanje čitave šumarske ukupnosti, na svim
razinama, sa zaštitarskim namjerama, radi zaštite
šuma i prirodnog okoliša u što smo uložili
stoljetnu skrb.
pred ovolikim uvaženim gostima. Htio bih vam u svom
kratkom izlaganju dati pregled nacionalnih parkova u
Austriji, to jest reći nešto o zakonskim normama i regulativima,
načinu gospodarenja i upravljanja nacionalnim
parkovima te o organizaciji istih.


Austrija je globalno gledano jedna vrlo mala zemlja,
a ipak posjeduje veliki spektar raznolikih prirodnih dobara
i bogatstva; od moćnih visokoalpskih vrhova pa
sve do krajolika stepe na krajnjem istoku saveznoga područja.
Kao i drugdje, i u Austriji je spor u svezi sa posljednjim
zaštićenim prirodnim blagom istodobno spor
protiv ekscesivnog korištenja prirodnih dobara sa strane
našeg civilizacijskog društva. Stoga se može reći, da
je povijest Austrijskih nacionalnih parkova usko vezana
s pokušajima energetskog korišćenja ili sprovođenja
monstruoznih tehničkih projekata u netaknutim i vrijednim
ekosustavima. U Europi nalazimo razmjerno velike,
kompaktne i netaknute površine još samo u brdskim
i visokoalpskim područjima, u tundrama ili djelomično
uz tokove rijeka ili jezera. Danas postoji oko 2. 200 nacionalnih
parkova u 120 država.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 69     <-- 69 -->        PDF

U Austriji je trenutačno deklarirano i ozakonjesamo
koordiniran općedržavni interes za zaštitom
no 5 nacionalnih parkova, od čega četiri park šume prirode. Austrijski ciljevi glede nacionalnih parkova
čine važan element prirodnih dobara. Tri daljnja orijentiraju se uglavnom prema načelima i propisima
projekta su u fazi realizacije. IUCN-a, tj. na zaštiti i razvoju prirodnih eko-sustava.


Prema Austrijskom saveznom ustavu, zaštita prirode IUCN, tj. International Union tor Conservation of
i okoliša leži u kompetenciji saveznih zemalja/provinciNature
andNatural Ressources, je internacionalna insja.
U Austriji imamo 9 različitih zakona o zaštiti prirode, titucija koja obuhvaća države, državne institucije i nekoje
sprovode savezne zemlje. U našoj zemlji ne postodržavne
organizacije (NGO Non Govermental Organiji
okvirna ili paralelna kompetencija saveza, postoji sations). Osnovan je 1948, a sastoji se od 800 članova iz


Savezno ministarstvo za zaštitu okoliša - Nacionalni parkovi - Karta Austrije
BMU - Nationalparke - Osterreichkarte


Zemlja nacionalnih parkova Austrija
Nationalparkland Osterreich


Karta Austrije
Osterreichkarte


Položaj austrijskih Nacionalnih parkova i prijedlog novih nacionalnih parkova
Lage der osterreichischen Nationalparke und Nationalparkprojekte


Nacionalni parkovi u Austriji
Nationalparke in Osterreich


nouaunn


Neualadlar S*e


Grafika: Savezni ured za zaštitu okoliša
Grafik: Umweltbundesumt


Neusiedler See - Seevvinkel - Bgld, 8.000 ha (H, 6.000 ha) Nockberge - Ktn, 18.670 ha
Prvi međunarodno priznati nacionalni park Koruški nacionalni park bez međunarodnog priznanja
Erster international ancrkannter Nationalpark Karntner Nationalpark ohne internationale Anerkennung


Thaya-Tal - NO, 1.300 ha (CZ, 6.500 ha)


Donau-Auen - W, NO, 11.500 ha


Prijedlog nacionalnog parka, tj. u fazi planiranja


Međunarodno priznati nacionalni park


Nationalparkprojekt, dzt. in Planung


International anerkannter Nationalpark
Gesause - Stmk, 15.000 ha


Kalkalpen - OO, 16.400 ha (Anfangsphase)


Prijedlog nacionalnog parka utemeljenje najvjerojatnije


Međunarodno priznati nacionalni park


početkom 1999
International anerkannter Nationalpark Nationalparkprojekt, Errichtung vorauss. Anfang 1999
Hohe Tauern - Ktn, Sbg, T, 180.000 ha Kalkhochalpen - Sbg, 21.400 ha
Nacionalni park bez međunarodnog priznanja Na raspravi
Nationalpark ohne internationale Anerkennung in Diskussion


Savezno ministarstvo za zaštitu okoliša, mladež i obitelj, Beč 1998.
© Bundesministerium fiir Umwelt, Jugend und Familie, Wien 1998
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 70     <-- 70 -->        PDF

125 zemalja. Ovo nesvakidašnje partnerstvo djeluje u
cijelome svijetu u smislu zaštite prirodne raznolikosti i
mnogostrukosti, te se zalaže za trajno korištenje prirodnih
resursa. 1UCN je 1949. god. formirao te usvojio kriterije
menadžmenta/upravljanja zaštićenim objektima
prema sljedećim točkama:


1.
Područje divljine/strogi prirodni rezervat
2.
Nacionalni park
3.
Prirodni monument
4.
Biotop: područje zaštite pojedinih vrsta
5.
Zaštićen krajolik/gospodarenje dozvoljeno
6.
Zaštićeno resursno područje/gospodarenje dozvoljeno
Nacionalni park je po definiciji zaštićeno područje,
kojim se upravlja uglavnom sa gledišta zaštite ekosustava
te glede mogućnosti korišćenja u svrhu rekreacije
(kategorija II). Nacionalne parkove sačinjavaju terestrična
ili maritimna područja, koja su izdvojena kako bi:


sačuvala ekološku intaktnost jednog ili više ekosustava
za daljnje generacije


isključila ona korištenja prirodnih dobara, koja
su proturiječna ciljevima izdvajanja


da bi bila temeljem duhovnog-duševnog iskustva
i pružala mogućnost za znanstvena istraživanja,
izobrazbu i rekreaciju posjetitelja.
Ciljevi gospodarenja u nacionalnim parkovima
prema IUCN kriterijima su


zaštita prirodnih regija i atraktivnih krajolika nacionalne
i internacionalne vrijednosti za duhovne,
znanstvene, edukativne, turističke i rekreacijske
svrhe,


trajno očuvanje karakterističnih primjera fiziogeografskih
regija i genetskih resursa vrsta koje
se nalaze u približno prirodnom stanju, kako bi
sačuvali ekološku stabilnost i mnogostrukost,


lokaliziranje posjetitelja i turističko korištenje
nacionalnih parkova i to na način koji omogućuje
opstojanje prirodnog ili približno prirodnog
stanja, respektiranje ekoloških, geomorfoloških,
religioznih i estetskih atributa te osiguanje korištenja
resursa domaćem stanovništvu, na način
koji ne izaziva negativne posljedice glede drugih
ciljeva gospodarenja.
Izbor područja


Područje treba biti tipičan primjer prirodnog okoliša
posebne ljepote, u kojem su reprezentirana flora i fauna,
životni prostori te geomorfološke pojave/prirodni
fenomeni, a koji su važni za znanstvo, izobrazbu, turizam
i slično. Nacionalni park treba biti dovoljno velik
(uža zona više od 3/4 cjelokupne površine, vanjska zona
do 1/4), kako bi mogao obuhvatiti jedan ili više ekosustava.


Kompetencije


Najviša nadležna služba države trebala bi biti vlasnik
te odgovorna za zaštićeno područje. Moguća je raspodjela
odgovornosti na druge vladine institucije, na
gremij zastupnika domaćeg stanovništa ili na jednu
drugu pravnu instituciju, koja se brine za trajnu zaštitu
područja.


Što se tiče internacionalne regulative i uvjeta IUCN-
a, nacionalni parkovi ubrajaju se u područja koja su najintenzivnije
zaštićena. Oni su samo u onoj mjeri pristupačni
posjetiteljima, ukoliko je to dozvoljeno i ne osporava
ciljeve zaštite. Cilj je izdvajanje velikorazmjernih,
najmanje 1000 ha velikih prirodnih ekosustava (ekosustavnih
kompleksa) u kojima je zabranjen svaki
ljudski upliv ili korištenje.


Kako u Austriji prirodni inventar ovih razmjera
skoro više i ne postoji, česte su nesuglasice s poljoprivredom,
šumarstvom, lovom i ribolovom, turizmom
ili starim pravima imovinskih zajednica. U
svrhu rješavanja ovih važnih ali spornih pitanja,
pokazuje se svrhovita podjela nacionalnog parka u
sržnu/užu zaštićenu zonu (u smislu stroge zaštite) i u
zonu zaštićenog okoliša (vanjsku zonu) u kojoj su
dozvoljene odeđene mjere korištenja, ukoliko se ne
protive ciljevima nacionalnog parka.


Regultive IUCN-a međutim imaju samo "savjetodavni
karakter". Služe kao "standard" za internacionalno
priznanje nacionalnih parkova.


Savjetodavno tijelo koje je institucionalizirano kod
Saveznog ministarsta za zaštitu okoliša, sastoji se od
zastupnika vladinih i nevladinih organizacija, zastupnika
zemalja, znanstvenih institucija i direktora Austrijskih
saveznih šuma.


Na kraju bih htio predstaviti organizacijsku strukturu
dvaju nacionalnih parkova sa značajnim šumskim
površinama u posjedu Austrijskih Saveznih šuma, a to
su Nacionalni park Dunav i Nacionalni park Gornja
Austrija-Krš.


Austrijske Savezne šume mjerodavno su djelovale
na osnivanju/uspostavljanju ovih nacionalnih parkova.
U pripravnoj fazi osnivanja nacionalnih parkova Savezne
šume su kroz izradbu određenih koncepata zoniranja
i upravljanja igrale važnu ulogu pri oblikovanju
ovih zaštićenih područja. Oba parka stoje kao dobar
primjer jedne uspješno sprovedene proaktivne strategije
Austrijskih Saveznih šuma glede očuvanja
stručne kompetencije gospodarenja zaštićenim šumama
i glede ostvarenja odgovarajućih odšteta za
ponuđene usluge te nadoknadu za nesprovođene
mjere eksploatacije. Upravitelji šumarija u nacionalnim
parkovima zastupljeni su kroz Upravni odbor parka
u administrtivnim i upravnim strukturama. Oni sami
i njihovi stručni suradnici obavljaju sve preostale tradi
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 71     <-- 71 -->        PDF

cionalne šumarskouzgojne zadaće i zadaće lovstva, a
također aktivno sudjeluju u očuvanju te daljnjoj izgradnji
infrastrukture u nacionalnim parkovima; educiraju,
brinu se, savjetuju i lokaliziraju posjetitelje i slično. To
znači, šumarije Saveznih šuma usko su integrirane
u organizacijsku strukturu nacionalnih parkova.


Ovo ugrađivanje nameće se već samo po sebi, jer su Savezne
šume još prije deklariranja nacionalnih parkova
ostvarile sve za deklaraciju potrebne pretpostavke glede
gospdarenja i zaštite okoliša. Mjere koje se u nacionalnim
parkovima provode, a koje su značajne za struku,
su: ne eksploatiraju se stare sastojine, podržava se
prirodna obnova sastojina, odstranjuju se sastojine s egzotičnim
neautoktonim vrstama, po potrebi se pošumljava
domaćim vrstama i slično. Od osnivanja parka
1990. g. ovim mjerama povećala se primjerice uža/sržna
zona Nacionalnog parka Dunav na oko 80 % sveukupne
površine.


Prihodi od eksploatacije (prodaja drva) i lovstva u
Nacionalnom parku Donau-Auen idu u korist Saveznih
šuma. Prihod opada u skladu s kontinuiranim porastom
zaštićene (uže) površine.


U Nacionalnom parku Kalkalpen prihod između
uprave, koja se vodi kao d.o.o. i šumarije, dijeli se na


mr. se. DarkoGetz , dipl. inž. biologije


Zaštita lovno-šumskog područja "Belje"
primjer neprimjerene politike Državne
uprave za zaštitu prirode i okoliša i
lokalne samouprave


Začuđuje činjenica
da u Hrvatskoj,
odgovorni čelnici i
voditelji gospodarstva
ne mogu razlikovati
gospodarstveno
značenje šumarstva
od lobirane
zaštite prirode, šumare
kao nositelje
struke od zaštitara
prirode, stvaratelje
sredstava od korisnika
državnoga proračuna.
Osim toga,
ova dvojba nameće


povijesno i gospodarstveno starije pitanje, tko je do sada
upravljao lovno-šumskim bogatstvom Baranje i zašto
se to pravo osporava, kada je poznato da su baš šumari
podigli, uzgojili većinu postojećih šuma, brinuli
se za divljač i sve one ekološko-gospodarstvene vrijednosti
ovoga područja. Prema Rukavini (1998) "Hr


pola. To znači da se zakonodavac pri upravljanju nacionalnih
parkova koristi u operativi ekspertizom i
stručnim strukturama Austrijskih Saveznih šuma i
isplaćuje za to odgovarajuće nadoknade i odštete.


Zakonodavac, su obično Savez i zemlje, određuje ciljeve
gospodarenja nacionalnim parkovima.


Na kraju bih htio napomenuti da su se u Austriji, jer
smo na osnovi kompetencije suočeni sa devet zemaljskih
zakona i jer su u Austriji vrlo razvijene demokratske
forme suodlučivanja građana, uspjele razviti vrlo
šarolike upravne strukture u nacionalnim parkovima
kao d.o.o. (članovi udruge/ulagači su Savez i zemlja),
naklade, društva/udruge/korporacije i slične udruge.
Vlasnici i zastupnici pojedinih interesnih grupa suodlučuju
značajno pri ostvarenju projekata. Osnovno je da
se odštete i nadoknade izdvajaju iz javnih proračuna
saveza i zemalja, da se odluke donose na konsenzulnom
temelju, te da je šumarska struka mjerodavno
uključena u svim stadijima procesa, od osnivanja
do kontinuiranog ostvarenja cjelokupnog
projekta nacionalni park.


Kolegice i kolege, s ovim bih završio, hvala na strpljenju
i pozornosti.


vatske šume" upravljaju sa: 5 parkova prirode, 2 stroga
rezervata, 3 botanička rezervata, 29 rezervata šumske
vegetacije, 27 park-šuma, 11 zaštićenih krajolika, 1 botaničkim
vrtom i 1 parkom. Što to više ne valja kod šumara,
kada im se novim Zakonom o zaštiti prirode iz
1994. godine osporava pravo brige za zaštićene objekte
prirode, a preuzimaju ih novokomponirani zaštitari prirode.
Što to "zaštitari" nude kao bolje, da li neka nova
znanja, višu stručnost, bolju učinkovitost u uzgoju, održavanju,
zaštiti i korištenju lovno-šumskih resursa ili
nešto treće?


Problem dvojnosti upravljanja zaštićenim objektom
prirode do kojeg je došlo osnovom Zakona o zaštiti prirode
(NN 30/94), odnosno člankom 17 kojim se osnivaju
Javne ustanove na području "Hrvatskih šuma",
objasnit ćemo u slučaju Parka prirode "Kopački rit" dijela
nekadašnjega glasovitog lovišta "Belje".


Vlastelinstvo "Belje" dobio je darovnicom (Donation
Leopoldiana) glasoviti ratnik, vojskovođa Eugen
Franjo Savojski od Leopolda I., hrvatsko-ugarskoga
kralja za odanost Kruni i uspješno završenu bitku s Turcima
kod Sente (na Tisi) 1697. godine. Budući da nije
imao krvnoga sljednika, Vlastelinstvo je nakon njegove
smrti 1736. godine pripalo Carskoj kruni, koja gaje povremeno
iznajmljivalazakupcima(Getz, 1998). Po isteku
zakupa Vlastelinstvo kupuje Marija Kristina i njen
suprug nadvojvoda Albrecht - Sasko - Teschenski, koji
ga 1784. godine gruntovno upisuju u privatno vlasni
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 72     <-- 72 -->        PDF

štvo ( P ay i r, 1824). Iz oskudne dokumentacije može
se zaključiti daje Marija Kristina bila sposobna i poduzetna
osoba. Tako je npr. dotadašnji način iskorištavanja
šuma od zakupaca i urbarijalaca, koji je bio nestručan
i zbog čega su stradale srednjodobne sastojine, zamijenila
suvremenijim, mijenjajući ustroj gospodarenja
utemeljen na novijim spoznajama do kojih je došlo
u šumarstvu i lovstvu u drugoj polovici 18. stoljeća
(Yarady, 1894).


Iz toga vremena imamo zanimljiv podatak u kojemu
se spominje šumar V. Zessenberg (Payr, 1824)zaslužan
za pravilno vođenje šumskoga gospodarstva.
Pazilo se da kod etata ne dođe do "predhvata niti do prištednje".
Sve su šume bile geodetski premjerene, uređene
i procijenjene po vrstama i kvaliteti drveta. Ophodnja,
npr. za grab, iznosila je 60 godina, a za hrast od
120- 180 godina.


Nakon završetka Prvog svjetskoga rata, osnovom
članka 208. Mirovnog ugovora iz Versaillesa - Kraljevini
Mađarskoj pripalo je 24.108 k.j., a novoosnovanoj
Državi SHS 86.277 k.j. Vlastelinstva "Belje", od čega
se pod šumom nalazilo 24.242 k.j., a ostalo su bili ritovi,
tršćaci, bare, (12.799 k.j.) i neproduktivne površine


(23.904 k.j.) koje je trebalo meliorirati i pošumiti, stoje
bio dugotrajan proces koji je većim dijelom dovršen
sredinom ovoga stoljeća. Do početka Domovinskoga
rata 1991/97, šumom je obraslo 53.124 k.j. (30.568 ha)
neračunajući šume baranjskoga podravlja (15.544 k.j.
ili 8.944 ha) koje su također pripadale LŠG "Jelenu",
odnosno "Hrvatskim šumama", a u ranijoj povijesti vodile
su se kao imovina Dardanskoga vlastelinstva.
Lovištem "Belje" upravljali su Habsburgovci od
1736-1918. godine, Srbi od 1919-1941. godine, Mađari
od 1941-1944. godine, Jugoslaveni od 1945-1991.
godine, zatim pobunjeni Srbi od 1992-1997. godine. Za
očuvanje lovišta, šuma, divljači, cjelokupnog životinjskog
i biljnog svijeta, značajno je razdoblje uprave
LŠG "Jelen" od 1952-1990. godine i "Hrvatskih šuma"
od službenoga preuzimanja Beljskoga lovišta (Parka
prirode) 1997. godine.


Od vremena Habsburgovaca pa do danas područje
je bilo zaštićivano, fizički čuvano i unapređivano umijećem
šumara koji su učili struku na fakultetima Beča,
Budimpešte, Praga, Zagreba, Beograda i drugih sveučilišta
u svijetu i bivšoj Jugoslaviji. Stoga ako nekoj
struci treba odati priznanje za očuvanje svih ekološkogospodarstvenih
vrijednosti Lovišta "Belje", odnosno
Parka prirode "Kopački rit", onda su to ponajprije šumari,
šumari - lovni stručnjaci i šumarstvo kao struka
te način umijeća čuvanja i zaštite ovoga područja. Sve
te lijepo odnjegovane šume hrasta lužnjaka, mješovite
šume topola i vrba, lovačke kuće ijedan dvorac, nažalost
opljačkan za Domovinskoga rata i kasnije, sva ta
divljač koja je lovno oblikovana, posebice jelenska


divljač lijepih i skupocijenih rogova - zasluga je opet
šumara lovnih stručnjaka. Šumari i struka nazočni su u
Baranji više od 200 godina.


Nasuprot tomu, zvanično o zaštiti prirode kao pojmu
i pojavi izdvojenoj iz gospodarstva Hrvatske počinje
se govoriti početkom 1913. ili 1919., kada su izdane
prve službene upute o zaštiti nekih ugroženih biljnih
vrsta u Samoborskom gorju (Rukavina, 1999.). Iako
pojam zaštita prirode nije bio poznat na Belju, njen
smisao bi se mogao poistovijetiti s pojmom upravljanja,
korištenja i unapređenja ovoga područja ili suvremenije
rečeno održivog gospodarenja prirodnim resursima.
Unatoč nepoznavanju ekološke definicije pojma
zaštite prirode, ondašnji šumari, pa i svi oni posjetitelji
i lovci koji su boravili u lovištu Belja i o tome pisali u
europskim časopisima, uspjeli su očuvati i ovo
područje u euforiji (težnje za obradivom zemljom,
zemljišnom rentom) gradnje obrambenih nasipa,
kanala, isušivanja, močvarnih livada i tršćaka, provođnja,
kako se to lijepo reklo, hidrotehničkog uređenja
zemljišta.


S vodoprivredom se vodio pravi medijski rat, jer se
šumari nisu mogli pomiriti s gubitkom staništa za divljač
i ptice močvarice. U odlučujućim trenucima, posebice
nakon katastrofalne poplave 1965. godine, kada je
na pomolu bilo konačno riješenje zaštite Baranje odnosno
gradnja glavnog obrambenog nasipa uz samu obalu
rijeka Dunava i Drave, šumari su bili protiv, pa se trasa
nasipa morala pomaknuti zapadno od projektirane trase
nasipa za oko 2 km prema Pavlovoj gredi i Mađarskoj
bari. A i kasnije sve intervencije uz trasu dravsko-dunavskih
nasipa koje su zadirale u prostor šume naišle bi
na žestok otpor šumara.


Šumari su se suprotstavili izgradnji dionice nasipa
"Drava-Dunav" (18 km) i predlagali pomak trase uz sa-


Slika 1. Lijepo odnjegovane šume Tikveša u kojima se rado gnijezde:
crne rode, gavranovi, ranije orlovi, djelo su šumara,
šumarske struke, šumara zaštitara prirode. Bez njihovog
umijeća bile bi to neprohodne šikare sa po kojim hrastom
lužnjakom, jasenom i brijestom.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 73     <-- 73 -->        PDF

mu cestu - nasip Osijek-Bilje, kako bi zaštitili zapadne
dijelove Kopačkoga rita. Suprotstavili su se melioraciji
tršćaka beljskih oranica, gdje se rado zadržavala jelenska
divljač, gradnji ribnjaka uz Kopački rit 1960. godine.
Suprotstavili su se gradnji vodne stepenice na rijeci
Dravi, a u više navrata vodili su sudske sporove s Vodoprivredom
zbog šteta u šumama nastalih prilikom rekonstrukcije
Dravskoga nasipa. Bili su protiv ulaska
bagera poduzeća "Ivan Milutinović" na području Kopačkoga
rita zbog izgradnje dionice nasipa "Drava-Dunav",
sporilo se oko probijanja hulovskoga praga i zamuljivanja
jugoistočne strane Kopačkog jezera zbog
nestručnog zatvaranja spomenutog praga. Vođen je
sudski spor zbog samovoljnog krčenja šuma u zaštitnom
pojasu nasipa. Sudski su progonjene brojne grupe
ribokradica i krivolovaca koji su ubijali sisavce i ptice,
sakupljali žabe i puževe i druge životinje i biljke. Godišnje
se sudu predalo stotinjak i više prijava samo protiv
ribokradica.


Mnogi danas zaboravljaju kakvo je stanje lovišta zatečeno
1945. godine. Državno dobro "Belje", pod čijom
je upravom bio i Odjel za šumarstvo i lov, protivno etatu
prekomjernom sječom i prodajom drveta pokrivalo je
velike rashode u poljoprivredi, zbog čega je došlo do
pojave ogoljelih površina koje se nisu pošumljavale.
Nakon odvajanja šuma i lovišta iz "Belja" 1952. godine
započeto je s pošumljavanjima, pa je tako od 19521975.
godine pošumljeno 12.631 ha, 1982-1986. godine


4.589 ha godišnje oko 900 ha. Godišnje se proizvodilo
oko 1,5 mil. sadnica hrasta, topola, vrba, bagrema, crnoga
oraha i drugih vrsta drveća.1*
Lovilo se i na Kopačkom jezeru


Do 1952. godine na području (Parka prirode) Lovišta
"Belje" lovili su članovi brojnih lovačkih društava
iz Osijeka i Baranje. Redovito su odlazili na Kopačko
jezero u lov na divlje guske i patke i druge močvarice.
Visoka divljač bila je rezervirana za poznatije drugove,
borce, partijske radnike, sekretare, kotarske uglednike i
direktore, koji su najčešće bez zamolbe odlazili u lovne
revire Kopčakoga rita i odstreljivali sve što bi im se našlo
u dometu puške. Za organizaciju ekskluzivnijeg lova
brinulo se Lovno-šumsko gospodarstvo "Košutnjak".
Ribu su lovili ribari: Ribarske zadruge iz Kopačeva,
Ribarstvo iz Osijeka, Uprava za lovstvo, šumarstvo
i ribarstvo iz Apatina (Ribocentar "Apatin"). Pravo
ribolova na vode Kopačkog rita polagali su ribiči iz
Osijeka i Baranje, pa bi u vrijeme kada "grize" riba zaposjeli
sve bare u ritu pa čak i Kopačko jezero. Osim ribara
i lovaca pravo korištenja Kopačkog rita imali su i


Slika 2. Šuma Haljcvo u središnjem dijelu Baranje danas ne bi postojala
da se šumari nisu pobunili na odluku PIK-a "Belje"
kojom je trebala biti posječena, a tlo iskorišteno za poljodjelske
potrebe.
Na spomeniku kojega su podigli šumari Baranje (šuma se
zahvaljuje šumarima riječima) stoji: "TEBI DRUŽE
ČUVARU ŠUME I DIVLJAČI ZAHVALJUJEM ŠTO SI
NAS ZAŠTITIO".


Suma "Haljcvo"


brojni uzgajivači svinja iz Bijelog Brda, Aljmaša, Sarvaša
i drugih okolnih sela. U njihovim "kočanjima"
znalo se naći 200 pa i više svinja. Pitome svinje su se
parile s divljima, tako da još i danas lovci nailaze za
"prave" bijele divlje veprove. Mogli bi zaključiti daje
do osnivanja Uprave uzgajališta divljači "Jelen" 1952.
godine na području Lovišta "Belje" vladalo bezvlašće,
nisu se poštivali zakoni, malo se tko pridržavao lovne
etike. U takovoj situaciji nije bilo mjesta organiziranome
gospodarstvu, uzgoju šume, divljači vrhunske trofejne
vrijednosti, zaštiti životinja kao što su vidre, crne
rode, orlovi štekavci. Za potrebe zooloških vrtova skupljani
su mladi ptići crnih roda. Rode su ubijali ribiči


´" Od ulaska djelatnika "Hrvatskih šuma" na područje do tada okupirane Baranje u 1997 godini pa do danas obnovljene su tri lovačke kuće i
pripadajuće gospodarske zgrade, izgrađeno je 17,7 km (makadamskih cesta, a ostale se obnavljaju, izgrađeno je 6 novih drvenih mostova a
23 se obnavljaju, izgrađeno je 127 komada različitih lovno-tehničkih objekata: čeka, hranilišta za divljač itd, u tijeku je popravak glasovite
"beljske" obrade u dužini od 57 km, pošumljeno je 81 ha šumskog zemljišta, te podignuto 5,9 km zaštitne ograde itd.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 74     <-- 74 -->        PDF

zbog krilnih pera za pecanje, preparirani orlovi bili su
ukras lovačkih zbirki, muzeja pa čak i gostionica. Ništa
bolje nisu prošle vidre, koje su u nekim šumskim revirima
bile gotovo istrijebljene, dok nisu interno zaštićene
odlukom Upravnog odbora Uprave uzgajališta divljači
"Jelen". Nisu bile pošteđene ni čaplje, galebovi ni
gnjurci, koji su ubijani kao štetočine (Getz 1962,
1997, 1998).


Upravljani prirodni rezervat (zakonski)
kompromis gospodarstva i zaštite prirode


Iako danas možemo s pravom osuditi politiku prosrpski
i komunistički nastrojenog "Jelena" i njegovih
rukovoditelja, treba priznati da se "Jelen" izborio za
cjelovitost područja i racionalno gospodarstvo, pri čemu
se poštovala tradicija i nove spoznaje u šumarskoj
znanosti, uz dakako prihvaćanje suvremenih trendova
zaštite prirode. Pri tomu se integralno upravljanje šumom,
divljači, divljim životinjama, biljkama uz nazočnost
čovjeka i njegovo usmjeravanje evolucije ekosustava
pokazalo najprihvatljivijim. Dualizam upravljanja
s brojnim korisnicima jednostavno nije moguć,
što će pokazati vrijeme koje dolazi.


Pojam i smisao riječi zaštita prirode, koji je trebao
biti neka nadgradnja u funkciji praktične ekologije, prisutan
je od osnivanja Uprave uzgajališta divljači "Jelen"
od po prilici 1952. godine, kada je Konzervatorski
zavod NR Hrvatske iz Zagreba, Odjel za zaštitu prirode
zamolio glasovite ornitologe Dragutina i Renatu Rucner
da obiđu područje i o tome podnesu izvješće. Ponajprije,
željelo se očuvati stanište od daljnjih hidromelioracijskih
zahvata, urbanizacije, a od životinja ptice
močvarice kao posebnu vrijednost područja. U Elaboratu
o potrebi zaštite Kopačkog rita iz 1966. godine stoji
(st. 7): "Budući daje Kopački rit (pri tomu se mislilo na
cijelo područje dakle sadašnji Park prirode), zbog izvornosti,
te specifičnih kvaliteta (prirodno-znanstvene,
estetske, kulturno-prosvjetne) - jedinstveno područje
ne samo za našu zemlju, već i za Europu, najidealnije bi
bilo da se proglasi nacionalnim parkom, dakle najvišom
kategorijom zaštite. Međutim, budući da veći dio toga
područja ima privredno značenje (lov i ribolov), najprikladnije
je da ga se zaštiti kategorijom upravljanoga
prirodnoga rezervata (uz daljnju mogućnost zoniranja
na "uže" i "šire" područje prema strogosti režima zaštite,
u kojem se dozvoljavaju djelatnosti i zahvati, koji ne
ugrožavaju izvornost biljnoga i životinjskoga svijeta,


jer se racionalnim iskorištavanjem prirodnih bogatstava
usmjerava evolucija prirode. (NN 34/65)".


Drugim riječima prihvaća se gospodarski pristup
(šumarstvo, lov, ribolov), dozvoljene su djelatnosti i
zahvati u prostoru koji ne ugrožavaju izvornost biljnog
i životinjskog svijeta, jer se, kako je to jasno rečeno, racionalnim
iskorištavanjem resursa usmjerava evolucija


prirode. Evoluciju razvoja ekosustava, njeno usmjeravanje
u smjeru koji najbolje odgovara ovome prostoru,
dopunili su kasnije i drugi zakonski akti kao što su mjere
za zaštitu i uređenje Specijalnog zoološkog rezervata
"Kopački rit", mjere za zaštitu šuma, ribljeg fonda,
mjere za zaštitu visoke divljači, posjećivanje Rezervata
i organizaciju znanstvenog rada.


Nekadašnji Park prirode (10.770 ha), područje sjeverno
od Vemeljskoga dunavca do starog pristaništa na
Kazuku (na Dunavu) i tabla "C 1" Ribnjaka "Belje" (kao
lovište) zadržao je pravno-formalno status lovno-šumskoga
područja na kojemu su vrijedila pravila gospodarenja
propisana Gospodarskim osnovama. U njima je
posebno iskazana zaštitarska namjera gospodarenja, jer
je područje Parka gnijezdilište orlova štekavaca, crnih
roda, stepskih sokolova, vidri, i drugih ugroženih vrsta
životinja, stanište crnih topola nevjerojatne ljepote stabla
i krošnje, prastarih hrastova "žiraša" koji dijele stanište
s trskom, grpkom, kupinom i šaševima (Rubeto -
Quercetum robo ris "relietum " i Carice to - Quercetum
roboris "relietum ") stoje izvjesni fitocenološki specifikum,
nastao zbog promjene režima naplavljivanja.


Ni u jednom zakonskom aktu, naredbi, rješenju od
1967. do 1994. godine nije bilo upitno gospodarenje područjem,
odnosno nije bio upitan upravljač i korisnik
područja. Manje-više od 1967. godine od proglašenja
većeg dijela Lovišta "Belje" Upravljanim prirodnim rezervatom
pa do 1994. godine nije bilo nesuglasja između
državnih zaštitara prirode (bivšeg Republičkog zavoda
za zaštitu prirode) i upravljača. Poneki spor brzo
bi se riješio, bez obzira na težinu i složenost. Za provođenje
mjera zaštite prirode u radni odnos su primljena
dva diplomirana biologa-ekologa (Getz iMikuška)
itd.


Slika 3. Na slici djelić spomenutoga nasipa "Drava-Dunav" (18
km.) sa Ustavom "Kopačevo" kojim je prostor današnjega
Posebnoga zoološkog rezervata "Kopački rit" umanjen za


1.812 ha.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Anti-gospodarstveni zakon zaštite prirode
donesen pod Čudnim okolnostima


Do promjena odnosa između Državne uprave za zaštitu
prirode i "Hrvatskih šuma" došlo je nakon donošenja
novog Zakona o zaštiti prirode (NN/30/94) u
1994. godini, kada je člankom 17 stvoren dualizam
upravljanja zaštićenim objektima prirode, između ostalog
i na području Lovišta "Belje" (Parka prirode i
Posebnog zoološkog rezervata Kopački rit.).


Novi Zakon o zaštiti prirode donesen je u vrlo čudnim
okolnostima. Za Prednacrt zakona znalo je vrlo
malo ljudi. Većina zaštitnika prirode koji se profesionalno
bave primijenjenom ekologijom doznali su za
Zakon kada je objavljen u Narodnim novinama. Nakon
objavljivanja skrenuli smo pozornost nadležnima u šumarstvu
na moguće sporove do kojih će doći između
državnih zaštitara prirode i šumara, međutim problem
se nije shvatio ozbiljno. Pretpostavljalo se da će Javna
ustanova zadržati ulogu znanstveno-stručnog usmjeritelja
zaštite prirode pod okriljem "Hrvatskih šuma" te
da će usuglašavati interese zaštite prirode sa strukovnim
aktivnostima u šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i poljodjelstvu.
Naivno se vjerovalo da će se interesi usuglasiti
razumnim dogovorom zainteresiranih. U ovome
trenutku ne možemo imenovati protagoniste i tvorce
ovoga pogubnog, antigospodarstvenoga zakona, a i nepoznata
nanije intencija koja ih je navela na predlaganje
Zakona. Cijeli slučaj bi se mogao pojednostavljeno
protumačiti; državni zaštitari prirode nisu zadovoljni
sa šumarima te su ih ovim zakonom fizički i strukovno
zamijenili sposobnijima "pravim" zaštitarima
prirode, odnosno medicinarima opće prakse, fiziolozima
za kukce, ornitolozima, geografima, agronomima,
arhitektima, itd. Grubo rečeno, Šumarski
fakultet gubi kredibilitet i pravo zastupanja prirode,
šumskih i ostalih ekosustava, posebice onih koji po
ocjeni službenih državnih zaštitara imaju turističku, estetsku
i prirodoznanstvenu vrijednost. U odnosu na


Slika 4. Bat Siget, lokalitet u glasovitom Lovištu "Belje" Hrvatskih
šuma i njegova populacija jelenske divljači; jelena izvanredne
ljepote i vrijednosti rogovlja, - djelo je i umijeće
šumara - lovnih stručnjaka.


divljač krupne papkare kao što su jeleni, srne, divlje svinje,
situacija je istovjetna, pa će se tako djelatnici
Javne ustanove "Park prirode Kopački rit", (čl. 10
Statuta), baviti (citiramo): zaštitom, uzgojem, selekcijom
i reguliranjem brojnoga stanja jelenske divljači, divljih
svinja, uključujući i lovni turizam na divljač, te
zaštitom i uzgojem druge divljači i domaće baštinjene
pasmine (valjda se misli na križance divljih svinja s domaćim
op. aut?) u Parku prirode. Nadalje bavit će se
selekcijskim ribolovom stranih vrsta riba radi zaštite
autoktonih vrsta (?) itd.


Ravnatelji Lovno-šumskim i
zaštićenim područjima


Na natječaju za ravnatelja Javne ustanove izabran je
profesor ornitologije (zoologije) za stručnog voditelja
njegov sin, također biolog-ornitolog, jer ostali kandidati
šumarski inženjeri prema Zapisniku o provedenom
izboru kandidata povodom natječaja za izbor i prijam
državnih službenika od 24. listopada 1998. godine
(citirano): H.M. i O.T. su i sami priznali da ribu, ptice i
sisavce i bogatstvo Kopačkoga rita slabo poznaju...


Prema spomenutom Statutu za stručnoga voditelja
može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu
biološkog, šumarskog i zemljopisnoga smjera ...
(!), dok je ravnatelju dovoljno da ima visoku stručnu
spremu, prema čemu bi se za ravnatelja mogao postaviti
mjerodavno i odgovorno atomski fizičar, kemijski
tehnolog specijalista za alkaloide, a odgovarao bi
muzičar s diplomom Muzičke akademije...


U časopisu "Okoliš" (poseban broj iz 1999) objavljeno
je ustrojstvo Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša
sa slikama čelnih voditelja: načelnika, donačelnika,
pročelnika, ravnatelja. Strukovno prirodu u Hrvatskoj
štite i zaštićuju: 2 liječnika, 3 pravnika, 3 biologa, 1 geolog,
1 geograf, 2 arhitekta, 1 ekonomist, 1 informatičar,
1 tehničar i čak 4 tehnologa. Komentar nepotreban.


Stari tim zaštitara bivšeg Republičkog zavoda za
zaštitu prirode, gdje su ključnu ulogu imali šumari gotovo
je nestao. Neki su po sili zakona završili u mirovini,
neki su umrli, neki su marginalizirani te obavljaju
nekreativne poslove i zadatke. U odnosu na bivši
Republički zavod, broj uposlenika DUZPO-a
dvostruko je povećan. Uzmemo li u obzir djelatnike
novoosnovanih Javnih ustanova, državni trošak je
višestruko uvećan. Da li je učinkovitost takovog
zaštitarskog ustroja ostala ista ili je bolja?


Razlozi za takav odnos prema šumarima i lovnim
stručnjacima nije poznat, zvanično tumačenje ne postoji.
Pretpostavljamo daje da Državna uprava procijenila
veću korist u suradnji s lokalnom samoupravom
nego sa šumarskim managementom i pri tome iskoristila
sve zakonske, proceduralne i druge veze u Saboru.
U igri je izgleda i dogovor s Mađarskom o osnivanju
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 76     <-- 76 -->        PDF

jedinstvenog mađarsko-hrvatskog nacionalnog parka,
kojim bi se mađarska vlada lakše opravdala za neispunjenje
dogovora sa Slovačkom u svezi sa zajedničkom
izgradnjom hidroenergetskog objekta na Gabčikovu.


Praktično od Eugena Savojskoga (od 1699) prvoga
vlasnika Lovno-šumskog područja "Belje", pa do
osnivanja Javne ustanove "Park prirode Kopački rit"
1997. godine, područjem su upravljali šumari, odnosno
struka utemeljena na znanstvenim spoznajama suvremenoga
šumarstva. Novim zakonskim aktima o zaštiti
prirode "Hrvatske šume" od upravljača postaju korisnici,
a eventualnim preimenovanjem Parka prirode u nacionalni
park, Hrvatske šume izgubit će veći dio lovnošumskog
područja Baranje. Preostaje još manji šumski
pojas baranjskoga podravlja (tz. Dravsko-baranjski ritovi)
koje za sada ima status zaštićenog krajolika prirode.


I u ranijim razdobljima, pa i za vrijeme Socijalističke
Jugoslavije, bilo je protivnika šumarskom načinu
upravljanja i korištenja značajnijih i zanimljivijih prirodnih
krajolika. Nametao se idealistički pristup koji je
morao ustuknuti pred razlozima gospodarstva. Međutim
i u takvim situacijama uvijek bi se našlo neko zadovoljavajuće
rješenje, što se može većim dijelom zahvaliti
Zakonu o zaštiti prirode iz 1960. godine (NN 19/60
čl. 5) koji je predvidio kategoriju upravljanog prirodnog
rezervata.


Na IV. svjetskom kongresu o nacionalnim parkovima
i zaštićenim područjima održanom 1992. godine u
Caracasu (Venezuela) istaknuto je, da u svijetu postoji
33,3 %, a u Europi 18,7 % upravljanih rezervata označenih
IV. kategorijom po UICN-u (tz. Habitat/ Species
Management area; Protected area managed mainlv for
conservation througt management intervention). Prema
mnogim poznavateljima prilika u zaštiti prirode, kategorija
upravljanog prirodnog rezervata bila je pravno
rješenje, prihvatljiva za mnoga područja u Hrvatskoj,
pa se stoga nije trebala ukinuti Zakonom o zaštiti prirode
iz 1976. godine (NN 54/76).


Zaključak


Pojava javnih ustanova, zatim nova izvlaštenja šumskih
površina iz "Hrvatskih šuma" u korist postojećih
parkova prirode i nacionalnih parkova (Nacionalnog
parka Plitvička jezera za 6.583 ha, N.p. "Risnjak" za
3.386, N.p. "Mljet" za 2.275 ha, N.p. "Kornati" proširio
se za 500 m od obale i si.), često dozrelih šumskih sastojina
i davanja istih na korištenje javnim ustanovama,
zatim uvođenje dualizma u upravljanju lovno-šumskim
područjima, itd. manje-više je političko pitanje s polazištem
u interesima lokalne samouprave, kojekakovih
općinskih načelnika i donačelnika u sprezi s lobiranim
zaštitarima prirode, često povezanim s inozemnim emisarima
i savjetnicima, te vodećim establismentom Državne
uprave za zaštitu prirode. Malo je nade da bi se


na tom planu moglo nešto promijeniti. Očigledno u
ovom vremenu gospodarstveni razlozi nisu prioritetni,
što će se odraziti na opstojnost drvno-preradivačke industrije,
na zaposlenost, ubrzati će propadanje obitelji
koje su živjele isključivo od rada u šumi, pa štoviše i
naselja kao što su u Baranji "Tikveš" i Zlatna greda.


Stoga je potrebno:


sudbinu Lovišta "Belje" Hrvatskih šuma riješiti dogovorom
između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,
"Hrvatskih šuma" i Državne uprave za zaštitu
prirode i okoliša (DUZPO). Da li Lovište "Belje"
(Park prirode Kopački rit) prepustiti nedirateljima
prirode ("dontnaturtačerima") ili ga obnoviti i
podići na razinu reprezentativnog državnog lovišta
Hrvatske i vratiti mu sjaj i ulogu koju je imalo u prošlosti
ili ga prepustiti prirodnoj evoluciji, zbog čega
će, možemo tvrditi, doći do promjena u ekosustavu,
koje u konačnosti neće zadovoljiti ni ornitologe, ni
promatrače ptica, a niti turiste, a vjerojatno će zbog
toga poneka vrsta životinja gotovo nestati s ovoga
područja.


ako problem nije moguće riješiti dogovorom potrebno
gaje aktualizirati na razinu Hrvatskoga državnog
sabora i Vlade. Što će se dogoditi s područjem
kada se njime prestane gospodariti i sa veličinom
šteta zbog odsutnosti gospodarenja moraju se upoznati
saborski zastupnici i relevantni članovi Vlade.


o problematici je potrebno javno progovoriti u novinama,
na televiziji, radiju, u časopisima kao što su
"Priroda", "Ekološki glasnik", "Hrvatske šume",
"Šumarski list" i si. Moralo bi se energičnije utjecati
na javno mišljenje da šumari nisu zatiratelji šume,
divljih životinja i ne upropaštavaju prirodne ekosustave.
Potrebno je demistificirati lobirane zaštitare
prirode tz. "dontnaturtačere", koji neosnovano, a često
i iz osobnog koristoljublja uzimaju sebi pravo
nazivati se zaštitarima prirode.
-
budući da će se uskoro mijenjati Zakon o zaštiti prirode,
potrebno je izboriti se za ukidanje članka 17
sadašnjeg zakona, kojim je ustoličena institucija
Javne ustanove. Ako i ne dođe do ukidanja javnih
ustanova, potrebno je izboriti za njenu realnu ulogu
pomiritelja interesa gospodarstva, šumara - zaštitara
prirode s interesima i zahtjevima idealističkih zaštitara
prirode, "dontnaturtačera (Don´t touch the
Nature)
-
izboriti se da se u novi Zakon o zaštiti prirode ponovno
uvede kategorija upravljanoga prirodnoga rezervata,
kojom bi se mogla riješiti mnoga pitanja
proizašla iz interesa gospodarstva i pobornika nediratelja
prirode.