DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Tema 2.: Vodoprivredna naknada - stanje i prijedlozi za rješenje
(gost predavač prof. dr. se. Vjekoslav-Mladen Glavač nije mogao sudjelovati)


Mr. se. Petar J u r j e v i ć


VODOPRIVREDNA NAKNADA
stanje i prijedlozi za rješenje


Uvod


Člankom 52. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je:


"More, morska
obala i otoci, vode,
zračni prostor, ru


SK^ B


dno blago i druga
prirodna bogatstva,


8Jfc*~*


ali i zemljište, šume,
biljni i životinjski
svijet, drugi dijelovi
prirode, nekretnine
i stvari od osobitog
kulturnog, povijesnog,
gospodarskog
i ekološkog
značenja za koji je
zakonom određeno


da su od interesa za Republiku Hrvatsku imaju njezinu
osobitu zaštitu.


Zakonom se određuje način na koji dobro od interesa
za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati
ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknade
za ograničenja kojima su podvrgnuti".


Na temelju ovih ustavnih odredbi, Zakonom o šumama,
Zakonom o vodama, te Zakonom o financiranju
vodnog gospodarstva, pored ostalog, regulirani su odnosi,
odnosno prava i obveze između vodnog gospodarstva
i subjekata koji gospodare šumama. Budući sa
šumskog gledišta ti odnosi nisu regulirani primjereno
utjecaju šume na vodno gospodarstvo, cilj je i
ovog izlaganja da se na temelju argumenata upozori
na utvrđene nelogičnosti i potakne na razmišljanje o
kvalitetnijem rješavanju ovoga pitanja, imajući u vidu
prije svega hidrološku funkciju šume i njenu usku
povezanost s vodnim odnosima svakoga prostora.


I šuma i voda su obnovljiva prirodna bogatstva ovisna
jedno o drugom. Od ukupne količine vode na Zemlji
97,3 % je slana voda. Od slatke vode 90 % je nedostupno
čovjeku, životinjama i biljkama, jer je zaleđena ili
se nalazi u velikim dubinama ispod zemljine površine.


Voda je obnovljivo prirodno bogatstvo koje neprekidno
kruži u prirodi. Ona se isparava u atmosferu i vraća
se kao oborina, što se prosječno ponavlja oko 40 puta
godišnje. Voda će u 21. stoljeću biti ograničavajući
čimbenik razvoja.


Poljodjelstvo je najveći potrošač vode u svijetu (69
%), slijedi industrija (23 %), dok pučanstvo troši 8 %.


Suma je s hidrološkog stajališta vrlo korisna. Šumski
ekosustav raspoređuje oborinsku vodu ovisno o vrsti
drveća, sloju grmlja, prizemnog rašća, vrsti tla, reljefu
te slojanju šumske vegetacije.


Raspored vode u šumi koristan je za okoliš u smislu
održavanja vodne ravnoteže u prostoru. Za vrijeme velikih
oborina iz šume istječe znatno manje vode nego iz
poljoprivredne površine. Istjecanje vode iz šume vrlo je
ekonomično. Kod veće količine oborina šuma zadržava
vodu, dok je kod malih količina istjecanje vode iz šume
podjednako istjecanju iz poljodjelskih površina, što
ukazuje na bolju ekonomičnost rasporeda oborinske
vode u šumskom ekosustavu.


Poznat je Burgerov hidrološki pokus u Alpama istražen
istovremeno u šumi i na livadi. Kiša koja je poslije
sušnog razdoblja pala na livadu odmah je izazvala
površinsko otjecanje vode, dok je ono u šumi kasnilo
nekoliko dana, budući daje šumsko tlo dugo vremena
upijalo vodu. Ta pojava znatno usporava otjecanje vode
i naglo punjenje vodotoka, što usporava pojavu visokih
vodnih valova i poplava.


Daljnja hidrološka prednost šume sastoji se u sprječavanju
akvatične erozije tla. Kad bi čitava kopnena
površina bila pokrivena sklopljenom šumom, akvatična
erozija tla ne bi postojala. U sklopljenoj šumi, dakle u
36 % površine Hrvatske koliko je pokriveno takvom
šumom, nema erozije tla ili se pojavljuje u malim
količinama.


Jedna od najznačajnijih funkcija šume povezana uz
vodu je utjecaj na njezinu kakvoću. Voda koja prođe
kroz šumsko tlo pročisti se i postaje pitkom. Izvorišta
vode koja se opskrbljuju iz šume nikada ne presušuju
i odlikuju se zdravom i pitkom vodom. Tu je Hrvatska
zasigurno na visokom mjestu u Europi, upravo zahvaljujući
šumi i sposobnosti rahlog i živog šumskog
tla da pročisti vodu. Prednost Hrvatske u hidrološkom
smislu usko je povezana uz prirodnost i strukturu
svojih šuma, ali isto tako i uz klimatske prilike
koje u području Dinarida pružaju velike količine oborina,
što uvjetuje stalan dotok vode u izvorišta.


Kako šuma usklađuje vodne odnose?
Šumska sastojina treba velike količine vode koje
troši isparavanjem lisne površine (lišće ili iglice), u manjoj
mjeri i izbojaka, odnosno transpiracijom. Posebice
velike količine vode transpirira šumsko drveće nizinskih
šuma-hrast lužnjak, poljski jasen, vrba, crna joha,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 78     <-- 78 -->        PDF

domaća topola, dok su vrste drveća pribrežja i gora, a
posebno mediteranske vrste, znatno ekonomičnije.


Tako primjerice poljski jasen transpirira oko 700 mm
vode, hrast lužnjak od 400 do 600 mm, obična bukva 300
mm, jela i smreka 350 mm, hrast crnika 200 mm, crni
bor 150 mm vode.


Osim potrošnje vode za transpiraciju, stoje povezano
s fotosintezom u smislu opskrbe biljaka biogenim elementima,
šumsko drveće zadrži na krošnjama od 16 %
(hrast lužnjak i kitnjak) do 40 % (jela i smreka) oborinske
vode. Tu pojavu nazivamo intercepcijom.


Navedene količine transpiracije i intercepcije su
srednje vrijednosti više istraživača i odnose se na količine
vode tijekom jedne godine, a razlikuju se ovisno o
klimatskim prilikama, a posebice oborinama i aktivnoj
vlazi tla (transpiracija), te količinama kiše koja padne u
jednom mahu (intercepcija). U općem proračunu učinkovitosti
šume odlučili smo se za prosječne količine
transpiracije i intercepcije, od kojih smo neke i sami
mjerili (hrast lužnjak, poljski jasen, crna joha, obični
grab) u šumi Repaš.


Tako primjerice hrast lužnjak ispari u procesu transpiracije
te zadrži intercepcijom 627 mm vode kod
ukupne količine oborina od 800 mm, dok smreka i jela
u prebornoj šumi u istom procesu i pojavi "potroše"
1000 mm od ukupno 2000 mm oborina godišnje. Šuma
uz to uskladišti i pročisti prosječno oko 2000 m3 vode
poha(Galler, 1957).


Izračun količina zadržane, potrošene i izgubljene vode
u šumi različit je po 1 ha godišnje, ovisno ukupnoj količini
oborina, o transpiraciji intercepciji pojedine vrste
drveća, sklopu sastojine, vrsti i dubini šumskog tla.


Otjecanje vode iz šume iznosi prema Mischerlichu
prosječno tijekom vegetacijskog razdoblja 30-40 %, a
za vrijeme mirovanja vegetacije 70-80 %, dok ostala
voda ostaje u šumi.


Kakav je utjecaj šume na vodne prilike u Hrvatskoj
dobro ćemo razumjeti ako uzmemo u obzir utjecaj šuma
na vodu u našem najvećem slivu, slivu rijeke Save.
Prema našem izračunu državne šume u slivu rijeke Save
kojih ima 658 944 ha zadrže intercepcijom, potroše
transpiracijom i uskladište u tlu 5,7 milijardi m3 vode.


U slivu Save šuma uskladišti prosječno 2000 t vode
po ha, što za čitavu površinu iznosi 1317 888 0001 (m3)
vode.


Suma u hrvatskome dijelu sliva Save iztranspirira,
intercepira i uskladišti sveukupno 5 674 326 950 t (m3)
vode.


Navedena količina vode koju zadrži šuma savskog
sliva zasigurno utječe na uravnoteženje vodnih odnosa
i predstavlja nezamjenjiv regulator općih ekoloških prilika
čitavog prostora. Posebnim načinom gospodarenja
ovim šumama, pridržavanjem načela potrajnosti i zadr


žavanjem njihova prirodnog sastava, šume sliva Save
zahvaljujući šumarskoj struci, predstavljaju golem vodni
recipijent, koji uz to i vrlo sigurno opskrbljuje pučanstvo
pitkom vodom. Lako je predvidjeti što bi se dogodilo
kada u slivu Save ne bi bilo šume. Erozije, bujice
i poplave bili bi naša svakodnevica.


Izračun hidrološke funkcije šume sliva rijeke
Save u Hrvatskoj


1. Površina koju zauzimaju pojedine vrste drveća
ha
Hrast lužnjak (Quercus robuf) 155511
Hrast kitnjak (Quercuspatraea) 61 941
Obična bukva (Fagus sylvatica) 214 815
Poljski jasen {Fraxinus oxycarpa) 38 219
Obični grab (Carpinus betulus) 50 080
Crnogorica -jela (Abies alba) i smreka
{Picea abies) 138 378
Sveukupno 658 944


Zbog grubog proračuna zanemarili smo ostale vrste
drveća čiji je udjel relativno malen.


Srednje vrijednosti transpiracije po vrstama drveća:


hrast lužnjak 500 mm poljski jasen 700 mm
hrast kitnjak 400 mm obični grab 300 mm
obična bukva 300 mm jela i smreka 350 mm
Srednje vrijednosti intercepcije u mm oborine


hrast lužnjak 127 mm poljski jasen 127 mm
hrast kitnjak 135 mm obični grab 180 mm
obična bukva 200 mm jela i smreka 657 mm
Ukupan iznos transpiracije u t vode


hrast lužnjak 777 555 000
hrast kitnjak 247 764 000
obična bukva 644 535 000
poljski jasen 267 533 000
obični grab 150 240 000
jela i smreka 484 323 000
Sveukupno tona (m3) 2 571 956 000
Ukupan iznos intercepirane vode u t


hrast lužnjak 197 498 970
hrast kitnjak 63 620 350
obična bukva 429 630 000
poljski jasen 48 538 130
obični grab 90 144 000
jela i smreka 934 051500
Sveukupno tona (m3) 1 783 482 950


ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Koeficijent otjecanja u šumi
Koeficijent otjecanja oborinske vode iz šume ovisi o
količini kiše i sklopu šumske sastojine. Prema Rosemannu,
1987., ako padne 50 mm kiše, koeficijent
otjecanja iznosit će u sklopljenoj šumi 0,42, u 40 % reduciranoj
0,56, a kod 60 % reducirane šume 0,65. Kod
većih količina kiše on se znatno povećava, primjerice
kod 100 mm kiše u sklopljenoj šumi iznosi 0,55.


Koeficijent otjecanja jako se povećava poslije čiste
sječe i njegove su vrijednosti veće stoje znatnije oštećenje
krošanja izazvano propadanjem šuma. Suglasno
s vođenjem skrbi o uravnoteženju vodnih odnosa u
šumi i njezinu okolišu, potrebno je osigurati sanaciju
šumskih površina oštećenih propadanjem, a kod
gospodarenja šumom održavati što potpuniji sklop
krošanja.


Koeficijent otjecanja u ovisnosti o visini


oborina za današnje stanje i moguće
stanje u budućnosti (umiranje šuma) li (H. J. Rosemann, 1987.)


>
*
o


1,0


0,9


0,8


0,7


0,6


0,5


0,4


0,3


0,2


0,1


50


Podaci koji su ovdje izneseni samo potvrđuju davno
poznate činjenice o velikom utjecaju šume na
vodne odnose, a time i na vodno gospodarstvo te njihovu
međusobnu ovisnost. Također se iz podataka
nameće logičan zaključak, da li bi i vodno gospodarstvo
zbog takve funkcije šume trebalo biti zainteresirano
za kvalitetno gospodarenje šumom, stabilnost
šumskih ekosustava i sklopljene šume. Takav
interes mogao bi se ostvariti oslobađanjem plaćanja
vodne naknade šumarstvu i kao takvog regulirati ga
zakonskim propisima.


Međutim, zbog neshvaćanja uloge šume, zbog
utjecaja već stvorenih lobija na zakonska rješenja,
možda i zbog naslijeđa prošlosti, sadašnja rješenja
nisu primjerena stvarnoj i naprijed iznesenoj ulozi
šume. Naprotiv.


Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva propisano
je da svi korisnici šuma i šumskog zemljišta plaćaju
slivnu vodnu naknadu, što se dakako odnosi i na


reducirana površina šume


100%
60%
40%
20%


0%


100
150 mm KIŠE


"Hrvatske šume", p.o. Zagreb, koje gospodare sa preko
80 % šumskog bogatstva Republike Hrvatske.


Na temelju ove zakonske odredbe Vlada Republike
Hrvatske odlukom utvrđuje minimalnu stopu, odnosno
visinu naknade za pojedine kategorije obveznika.


Tako su odlukom Vlade od 23. siječnja 1997. utvrđene
sljedeće minimalne visine naknade za šume i šumsko
zemljište:


kn/ha/god


1. Za slivna područja: "Biđ-Bosut",
"Brodska Posavina", "Orljava-Londža",
"Šumetlica-Crnac", "Subocka-Strug",
"Banovina", "Grad Zagreb", "Vuka",
"Baranja", "Karašica-Vučica" i
"Županijski kanal" 22,20
2.
Za slivna područja: "Ilova-Pakra",
"Cesma-Glogovnica", "Zelina-Lonja",
"Lonja-Trebcž", "Kupa-Una",


ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 80     <-- 80 -->        PDF

"Krapina-Sutla", "Bistra",
"Plitvice-Bednja" i "Međimurje" 22,20


3.
Za slivna područja: "Mirna-Dragonja",
"Raša-Boljunčica", "Kvarnersko primorje-
Gorski kotar", "Lika-Senj", "Zrmanjazadarskoprimorje","
Krka-šibensko
primorje", "Cetina", "Srednjodalmatinsko
primorje-otoci", "Vrlika", "Matica" i
"Dubrovačko primorje"
- za zemljište pod šumama i šumsko zemljište
osim područja Like i gorskog Kotara 8,9
- za zemljišta pod šumama i šumsko zemljište
na području Like i Gorskog Kotara 22,20
4.
Za slivno područje: "Neretva-Korčula"
- za zemljište pod šumama i šumsko zemljište 8,9
Ove minimalne visine naknade podložne su promjenama
glede činjenice da na temelju odredbi članka 22.
istog zakona, stopu vodne naknade koja se plaća prema
jedinici površine, određuju županijske skupštine na prijedlog
"Hrvatskih voda".


Tako već imamo primjera da pojedine županijske
skupštine predlažu povećanje stope i do 50 %.


Prema propisanim minimalnim stopama "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb su samo u 1998. godini za slivnu vodnu
naknadu uplatile preko 22 000 000 kn.


Po upravama šuma iznosi su sljedeći:


Uprava šuma kn
1. Vinkovci 1 091 517,61
2. Osijek 1 154382,10
3. Našice 1396 523,14
4. Požega 544 498,35
5. Bjelovar 2 189 056,63
6. Koprivnica 1271351,23
7. Zagreb 699 274,73
8. Sisak 1383 163,60
9. Karlovac 499 715,43
10. Ogulin 957 104,16
11. Delnice 2 924 284,59
12. Senj 579 302,98
13. Gospić 3 015 542,38
14. Buzet 352 340,79
15. Split 3 407 470,88
16. Nova Gradiška 841015,26
UKUPNO 22 306 543,86


Ova sredstva samo su 60 % iznosa ukupne naknade.


Ostalih 40 % "Hrvatske šume" plaćaju financiranjem
objekata odnosno programa koji su u funkciji
vodnog gospodrstva i zaštite šuma koje zajednički utvrđuju
"Hrvatske šume" i "Hrvatske vode".


Ovaj način plaćanja pokazuje se učinkovitim, i kao
takvog u okviru sadašnjih odnosa treba dalje razvijati.


Međutim, zbog već opisane uloge šume i njezinog
utjecaja na vodne odnose mišljenja smo da bi se sadašnja
zakonska rješenja trebala mijenjati u korist
šuma. U tom smislu predlažemo raspraviti o sljedećim
prijedlozima:


1. "Hrvatske šume" koje gospodare najvećim dijelom
šumskih površina u Hrvatskoj, osloboditi
plaćanja slivne naknade, kao što je to učinjeno u
zapadnoeuropskim državama. U tom smislu pokrenuti
inicijativu za promjenu zakonskih rješenja
kojim je ta problematika sada regulirana.
2. Tako oslobođena sredstva usmjeriti na sanaciju
oštećenih šumskih sastojina, čije površine zbog
poznate pojave propadanja šuma nije nezanemariva.
3. Razmotriti mogućnost učešća vodnog gospodarstva
u financiranju radova uzgoja i zaštite šuma.
Smatramo da bi prihvaćanjem ovih ili sličnih promjena
u zakonskoj regulativi, odnosi šumarstva i vodnog
gospodarstva bili primjerenije riješeni i od koristi vodnom
gospodarstvu, šumarstvu i državi u cijelosti.