DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 96     <-- 96 -->        PDF

O U POVODU PROGLAŠENJA NACIONALNOG PARKA "SJEVERNI VELEBIT"
I dalje se brzopleto povećava broj prirodnih zaštićenih objekata


Krajem svibnja ove godine Hrvatski državni sabor,
nakon duge procedure, (trećeg čitanja) donio je Zakon


o proglašenju nacionalnog parka "Sjeverni Velebit"
(NN 58/99). Njegova granica, prema članku 1. navedenog
Zakona unutarnja je granica parka prirode Velebit,
koja polazi od kote 669 (Samaržinica, iznad Lukova)
prema jugu na kotu 1386 (Markov kuk), dalje na križanje
ceste za Zavižan do odvojka za Pandorinu planu,
zatim cestom za Zavižan do odvojka za Plješivicu, nastavlja
tim odvojkom u smjeru Plješivice do početka
odjela 49., zatim zapadnom granicom toga odjela
smjerom prema jugu, te preko kote 1676 (Veliki Pivčevac)
na cestu kod Vukušića snježnice, nastavlja cestom
prema jugu, prolazi kroz Lomsku dulibu, dalje kroz
Nacionalni park "Sjeverni Velebit´
M 1 : 50 000


i:"J«UK.


Mali lom do križanja ceste u blizini odjela 46. i 45.,
odatle ravnom linijom na vrh Begovog kuka, dalje prema
zapadu na cestu u pravcu Lubenovca, nastavlja tom
cestom do Mrkvišta do Božidareve barake (u središtu
odjela 41 u Štirovači), nastavlja ravnom linijom na zapad
preko Medina Golica na kote 1556 (Cipaljski vrh),
1448 (Visibaba), 780 (Sučeva glava), 634 (Panos), 863
(Odžinac), 723 (Kita), 687 (Bjondinovača), 751 (Karamarkov
vrh), te dalje na početnu točku, na koti 669 (slika
1.). Ukupna površina nacionalnog parka "Sjeverni
Velebit" iznosi 109 km2. Vlada Republike Hrvatske osnovat
će javnu ustanovu za upravljanje nacionalnim
parkom "Sjeverni Velebit" u roku od šest mjeseci od
dana stupanja na snagu navedenog Zakona.


Prema opširnom obrazloženju
prihvaćenog Zakona, već su i otprije
zaštićene pojedine prirodne vrijednosti
Velebita primjenom određenih
kategorija zaštite. Osim toga, Velebit
je 1978. g. uvršten u međunarodnu
mrežu rezervata biosfere u sklopu
znanstvenog programa MAB,
dok gaje Sabor 1981.g. proglasio
parkom prirode (NN 24/81). Prema
mišljenju predlagača Zakona o proglašenju
nacionalnog parka "Sjeverni
Velebit", njegove značajke i
vrijednosti nisu do sada bile primjerno
zaštićene zbog nezadovoljavajućih
zaštitnih mjera (?). To je bio
glavni razlog da je prostor između
Zavižana i Štirovače u strategiji
prostornog uređenja naše zemlje definiran
kao najvredniji dio Velebita
po sveukupnim prirodnim geomorfološko-
pejsažnim i botaničko-šumarskim
vrijednostima. Unutar središnjeg
dijela Nacionalnog parka
nalazi se strogi rezervat "Rožanski i
Hajdučki kukovi" (1220 ha), Velebitski
botanički vrt s rezervatom
(118 ha), botanički rezervat "Visibaba"
(80 ha) i šumski rezervat "Borov
vrh". Uokolo ceste Mrkvište Alan
nalaze su depresije, "padeži",
interesantne kao inverzije vegetaci


je i atraktivnosti krajobraza, a na istočnom
rubu granice Štirovača poznato
je šumsko područje.


Slika 1. Granice nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" na topografskoj karti mjerila 1:50000
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Na primorskoj strani obuhvaćen je zanimljiv geomorfološki
prostor s obiljem različito oblikovanih stjenovitih
vrhova, kukova, manjih dolaca i ostalih krških
depresija. Područje nacionalog parka "Sjeverni Velebit"
čine prostrane, pretežno neizmijenjene prirodne
vrijednosti s više sačuvanih ekosustava. Proglašenjem
nacionalnog parka doći će do punog izražaja njegove
izuzetno prirodne vrijednosti, koje znakovito utječu na
bogatiju turističko-rekreacijsku ponudu jadranskog područja
i njegovog zaleđa. Posebno će se preferirati razvoj
eko-turizma, tradicionalne poljoprivrede i stočarstva,
te zanatstva. Osnivanjem nacionalnog parka osigurat
će se viši pravni i stručni oblik zaštite, te primjereniji
način korištenja njegovih resursa.


Neposredno nakon usvajanja Zakona o proglašenju
nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" stručne službe
Uprave šuma Senj detaljno su obradile sve njegove
uređajne i ostale podatke, kako slijedi:


Slika 2. Zahvaljujući uspješnom gospodarenju šumarske struke,


šume sjevernog Velebita danas su uzorno očuvane.


Smrekove šume s ljcpikom (Adenostvlo alliarie -


Piceetum Hartman 1944) u Velikom Lomu


(Foto: P. Vrgoč)


a) Površine šuma i šumskih zemljišta


Ukupno
3.101
6.302
%
28
58
1.534
10.937
100
14
100
Ukupno
%
117.411
459.817
577.228
336.505
252.682
589.187
133.127
44.610
177.737
587.043
100
757.109
100
1,344.152
100
43
44
13
100
379


Namjena šuma


Gospodarske šume
Zaštitne šume
Sume posebne
namjene


Sveukupno
/o


Obraslo Neobraslo
proizvodno neproizvodno
2.710 318 -
4.912 686 321
957 61 132
8.579 1.065 453
78 10 4


b) Drvna zaliha šuma glavnih vrsta drveća po namjeni


Površina ha


Sužena
struktura


10-30 cm


31-50 cm
>50cm


Sveukupno:


Glavne
vrste
drveća


Crnogorica
Listače
Ukupno


Crnogorica
Bjelogorica
Ukupno


Crnogorica
Bjelogorica
Ukupno


Crnogorica


0/


/o
Bjelogorica
%


Ukupno


%


Gospodarske Zaštitne
šume šume
59.708 46.780
161.074 266.738
220.782 313.518
176.048 121.485
137.741 107.808
313.789 229.293
87.274 32.623
26.138 16.848
113.412 49.471
323.030 200.888
50 34
324.953 391.394
50 66
647.983 592.282
48 44


Neplodno


73
383


384


840


8


Šume posebne
namjene

10.923


32.005


42.928


38.872


7.133


46.105


13.230


1.624


14.854


63.125
61
40.762
39
103.887
8


ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 98     <-- 98 -->        PDF

c) 10- godišnji prirast i sječa ("etat")


Glavne
vrste
drveća
Gospodarske
šume
Zaštitne
šume

Šume posebne
namjene
Ukupno
10. g.
prirast
Crnogorica
Bjelogorica
Ukupno
48.236
60.023
108.259
35.526
78.063
113.589
9.352
9.422
18.774
93.114
147.508
240.622
10. god.
sječa
("etat")
Crnogorica
Bjelogorica
Ukupno
50.885 (46 %)
54.537 (52 %)
105.422(100%) : :
50.885
54.537
105.422


d) Objekti, šumske ceste i vlake


Vrsta objekta Nabavna vrijednost


(kn)
Zgrada (Štirovača) 921.915
Lugarnice (Štirovača i Alan) 589.276
Montažne barake (Štirovača 3 kom i
Lubenovac 1 kom) 206.256
Nastamba (Veliki Lom) 9.907
Stala (Štirovača) 52.156


Sveukupno: 1,779.510


Šumske ceste 44,30 km, a od toga
makadam 43,70 km i
asfalt 0,60 km.
Šumske vlake dužine 270 km.


e) Naknada za prenesena ili ograničena prava za Primjedbe i prijedlozi Uprave šuma Senj mogu se
šume i šumska zemljišta sažeti u nekoliko osnovnih točaka kako slijedi:
obračunata je prema članku 79. Pravilnika o uređivanju izdvajanjem 10.937 ha šuma i šumskih zemljišta sa
šuma (NN 121/97) posebno za svaku glavnu vrstu drveća, te


1.344.152 m3 drvne mase iz sastava Uprave šuma
iznosi:


Senj, šumarije Krasno, znatno se pogoršava njiho


E = V1 (l,0+p/100)l + V2 + V3 + Vrnxpv


vo poslovanje. Umanjeni godišnji etat od 10.540 m3
E - visina naknade za prebornc šume prouzročit će poslovni gubitak Uprave šuma Senj,
E =94.911.930 kn Šumarije Krasno od 10.800.000 kn.


bjelogorica - cjelokupne gospodarske prilike grada Senja, na čiE
=126.070.473 kn jem području je osnovan nacionalni park "Sjeverni
crnogorica Velebit", vrlo su teške, pa svako ukinuto radno
mjesto znači novi udarac na već ionako teško sta


Ukupno 220.982.403 kn


nje. Prema "najboljoj varijanti" broj zaposlenih u


Naknada za


Šumariji Krasno, Upravi šuma Senj i područnom


šumsko zemljište 82.843 kn


transportu i građevinarstvu smanjio bi se za 40 rad


Sveukupno 221,065.246 kn


nika, što odgovara postotku smanjenja etata. Ovo


U ubrzanoj proceduri usvajanja Zakona o proglašeme
još treba dodati redukciju u drvnoj industriji
nju nacionalnog parka "Sjeverni Velebit", Uprava šuma od 25 radnika, što sveukupno iznosi 65 radnika.
Senj podnijela je više argumentiranih primjedbi i prijeUzmemo
li u obzir da svaki radnik prosječno uzdrdloga
na predloženi tekst Zakona, koji su, nažalost, tek žava još najmanje dvoje članova svoje obitelji dolau
manjem dijelu prihvaćeni. Osim toga, treba naglasiti i zimo do podatka od 200 stanovnika grada Senja,
velike napore Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u koji ostaju bez ikakvog prihoda. Pri tomu treba
ponajprije doministra Roberta L agi nje, dipl. inž. uzeti u obzir da većina radnika u šumarstvu i drvnoj
šum., zastupnika IviceGažija, dipl. inž. agr., Mirosla-industriji živi u malim zaselcima diljem Velebita, a
va-Josipa Petry a i prof. Milana Galica , koji su od toga najviše u Krasnu. Ove predjele je, već ion


umnogome pridonijeli izglasavanju povoljnije varijante ako, zahvatila velika depopulacija, kojima, uz
Zakona. Uza sve takve sinkronizirane inicijative, smavrlo
nepovoljnu starosnu dob, prijeti potpuno
tramo da je prihvaćanje Zakona nanijelo velike štete izumiranje.
cjelokupnom životu grada Senja i naše zemlje, koje se u


za cjelokupno šumarstvo naše zemlje, a poglavito za


doglednoj budućnosti, neće moći tako brzo otkloniti.


područno šumarstvo (Uprava šuma Senj i Šumarija
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Slika 3. Sadašnja zgrada Šumarije Krasno. Dugotrajnajc šumarska
tradicija ovog lijepog velebitskog mjesta, gdje je 1765.
god. osnovana prva šumarija u našoj zemlji.
Foto: V. Ivančević


Krasno) najveća je uvreda tvrdnja predlagatelja
Zakona da područje novoproglašenog nacionalnog
parka nije do sada "bilo primjerno zaštićeno
zbog nezadovoljavajućih zaštitnih mjera".


Ovakve oštre, proizvoljne i neargumentirane primjedbe,
iako precizno ne navode "krivce", sigurno su
upućene područnom šumarstvu, koje je zapravo do
sada, jedino uspješno gospodarilo tim šumama.


Naprotiv, zahvaljujući upravo šumarstvu, sačuvana
je i unaprijeđena potrajnost tih šuma, njezin prirodni
sastav, mnogostruke ekološke i socijalne funkcije,
biološka raznolikost i izvornost genofonda.
Šumarstvo na Velebitu, a ponajprije na Sjevernom
Velebitu ima tradiciju dužu od dva stoljeća, kada je
u Krasnu 1765. g. osnovana prva šumarija u našoj
zemlji. Osim uspješnog gospodarenja šumama sjevernog
Velebita, šumarska struka uložila je znatna
sredstva u izgradnju prometnica, nastambi i ostalih
pratećih objekata, koji su posjetiteljima omogućili
dolazak u najudaljenije predjele i bolji smještaj. U
sklopu svestranog razvoja svih komparativnih
prednosti Velebita, šumarska struka odigrala je
vrlo važnu ulogu. Ovdje, u prvome redu, ističemo


veliko djelo šumara Ante Premužića,čijaje nadaleko
poznata i pristupačna planinska staza na
Velebitu izgrađena prije više od šest desetljeća,
otkrivala svim uzrastima raskošnu ljepotu Velebita.
Napominjemo, daje sredstva za ovaj pothvat osigurala
šumarska struka. Saznanje o zaštiti vrijedne
velebitske flore i njezinom najdjelotvornijem upoznavanju
od većeg broja posjetitelja dobilo je potvrdu
osnivanjem "Velebitskog botaničkog vrta", prije
više od tri desetljeća, u Modrić docu, u neposrednoj
blizini Planinarskog doma Zavižan. Od početka osnivanja
do danas, Vrtom uspješno gospodari područna
šumarska operativa, bez čije se skrbi sigurno
ne bi održao. J.P. "Hrvatske šume", Uprava šuma
Senj, Šumarija Krasno vode punu brigu i ove
ljetne sezone, iako je po Zakonu spomenuti Vrt
obuhvaćen nacionalnim parkom "Sjeverni Velebit".


Na taj način šumarstvo se još jednom izdiglo iznad
dnevnih događaja u interesu viših plemenitih
ciljeva. Radi obogaćivanja velebitske faune,
šumarstvo je prije više od dva desetljeća, zajedno s
Republičkim zavodom za zaštitu prirode uspješno
introduciralo divokoze, koje su sve do početka ovoga
stoljeća krasile vrleti Sjevernog Velebita. Danas
s ponosom možemo zaključiti da se ova lijepa životinjska
vrsta uspješno prirodno širi na naše zadovoljstvo
i na zadovoljstvo svih ljubitelja Velebita.
Glede sadašnjeg drukčijeg karaktera organizacije
naših radova, omogućili smo smještaj mnogim
planinarskim društvima u našim čvrstim objektima
u šumi. Ovom prilikom ističemo dobru suradnju s
planinarskim društvima, znanstvenim institucijama,
te stručnim i ekološkim udrugama na daljnjoj
valorizaciji Velebita.


Slika 4. Ante Premužić (Kobaš 1889.-Zagreb 1979.) istaknuti
šumarski stručnjak koji je umnogome pridonio višestrukoj
valorizaciji Velebita. Njegovo djelo neprolazne vrijednosti
u prvom redu povezano je s izgradnjom nadaleko poznate
Premužićcve staze koja prolazi najljepšim predjelima
Velebita.