DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski lisl br. 11 12, CXXIII (1999), 523-531
UDK 630* 238 I 114.2 (Salix alba I.., Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)


USPIJEVANJE KLONOVA BIJELE VRBE (Salix alba L.) U MJEŠOVITOJ
KULTURI S CRNOM JOHOM (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
NA TRESETNO-GLEJNOM TIPU TLA U PODRAVINI*


GROWTH OF WHITE WILLOW (Salix alba L.) CLONES IN MIXED PLANTATION
WITH BLACK ALDER (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) ON THE PEAT-CLAY
TYPE OF SOIL IN PODRAVINA (CROATIA)


Davorin KAJBA1, Šaša BOGDAN1, Pavle VRATARIĆ2


SAŽETAK: Uzgoj slekcioniranih klonova bijele vrbe u asocijaciji s crnom
johom, omogućava povećanje proizvodnje ukupne biomase, osigurava veću
stabilnost ekosustava, uz mogućnost ostvarenja dva međuprihoda sječom bijele
vrbe, s ciljem da se crna joha uzgaja kao glavna vrsta. Utjecaj crne johe na
uspijevanje klonova bijele vrbe očituje se u smislu pozitivnih modifikacija u
produkciji drvne mase do osme godine plantažne starosti. Broj klonova bijele
vrbe s pozitivnim modifikacijama u mješovitim kulturama smanjuje se s povećanjem
plantažne starosti, a kod plantažne starosti od 15 i 17 godina taj se
utjecaj potpuno gubi. Crna joha osigurava bolji hranidbeni status klonova,
povećava ukupni i hidrolizirajući dušik u tlu, kao i količinu dušika u biljkama
uz znatno smanjenje učešća korovne vegetacije u mješovitoj kuturi.


Ključne riječi: mješovita kultura, klonovi bijele vrbe, crna joha,
modifikacije, fiksiranje dušika.


UVOD - Introduction


Tijekom posljednjih desetljeća intenzivnije se osniSelekcija
stablastih vrba u Republici Hrvatskoj obavaju
pokusi uzgoja mješovitih kultura listača, kao i li-vlja se glede različitih namjena, kao što je osnivanje
stača i četinjača. Crna joha (Alnus glutinosa (L.) Gakultura
na optimalnim staništima, osnivanje predkultuertn.)
pripada vrstama šumskoga drveća koje posjeduju ra na marginalnim staništima zbog lakše obnove vrijedsposobnost
fiksacije atmosferskog dušika, te pomoću nijih vrsta listača nizinskih šuma i za specijalne namjesvojih
simbiotskih aktinomiceta na korijenovom sustane,
kao što je proizvodnja biomase. Pokus mješovite
vu pridonosi povećanju koncentracije dušika u tlu. Crkulture
bijele vrbe i crne johe osnovan je kako bi se usna
joha zbog toga kao leguminozna vrsta ima funkciju i tanovila njezina produkcijska sposobnost u odnosu na
meliorativne vrste, te se često uzgaja u mješovitim asočistu
kulturu bijele vrbe, odnosno crne johe.
cijacijama s drugim vrstama šumskoga drveća.


Cilj istraživanja bio je utvrđivanje utjecaja crne johe
na produkciju različitih genotipova bijele vrbe u smislu
pozitivnih modifikacija. Njezin je utjecaj determiniran
s učinkom johe fiksiranog dušika na rast bijele vrbe,
kao i kroz selekciju genotipova s najboljom sposobnošću
konverzije dostupnog dušika. Povećanje dušika u


* Rad je izlagan na International Poplar Symposiumu II/IUFRO u
tlu u dosadašnjim istraživanjima odrazilo se i u povolj


Orleansu, (Francuska), održanom od 12. - 17. rujna 1999. godine
1 Doc. dr. se., Davorin Kajba i Šaša Bogdan, dipl. inž., Šumarski nijoj ishrani bijele vrbe dušikom, te smanjenjem korofakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska vne vegetacije u dijelu pokusa mješovite kulture bijele


mr. se., Pavle Vratarie, Uprava šuma Osijek, 31000 Osijek,


vrbe s crnom johom.


Hrvatska


523




ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 6     <-- 6 -->        PDF

I). Kiijha. S. Bogdan. I´. Vralarić: ÜSPI.ILVAN.IL KLONOVA Hl.ll.l_l-; VRBE (&.//> alhti I..) U MJl.šOV. KULTURI... Šumarski list hr. II 12, CXXIH (1999), 523-53 1


MATERIJAL I METODE RADA Materials and methods


Eksperimentalna ploha mješovite kulture klonova
bijele vrbe i crne johe pokriva ukupnu površinu od 8,66
ha na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Podravini, na
području Šumarije Kloštar Podravski. Pokus je osnovan


Slika 1. Mješovita kultura klonova bijele vrbe i erne johe -
Plantažna starost 1 4 17 god.
Fig. 1 Mixed plantation of white willow clones with blaek alder
Plantation age 1 + 17 yrs.


u proljeće 1980. godine pod vodstvom pokojnog prof,
dr. sc. A. Krsti nića na tresetno-glejnom tipu tipa. Starost
sadnica klonova bijele vrbe iznosila je 1/2 god., dok
su sadnice crne johe iz lokalne populacije bile starosti
I + 1 god. Klonovi bijele vrbe sađeni su s razmakom sadnje
4 x 4 m, dok je crna joha sađena između redova vrbe
imala razmak 4 x 1 m. U eksperiment su uključena
ukupno 24 klona stablastih vrba, od kojih je 12 klonova
sađeno bez crne johe, te je služilo kao kontrola.


Eksperiment je do sječe u osmoj godini plantažne starosti
bio osnovan kao randomizirani blok sustav u četiri
ponavljanja, sa po 25 biljaka bijele vrbe u ponavljanju.


Kod plantažne starosti od osam godina, bijela vrba i
crna joha posječene su u dijelovima eksperimenta, te
smo dobili četiri podtretiranja:


a) 24 klona bijele vrbe u asocijaciji s crnom johom;


b) 12 klonova bijele vrbe (sađeno bez crne johe,


kontrola);


c) 24 klona bijele vrbe (crna joha posječena);


d) crna joha (klonovi bijele vrbe posječeni).


U ovome radu obrađena je produkcija, prirast i preživljavanje
klonova bijele vrbe i crne johe, te njihov
međusobni utjecaj glede podtretiranja, kod plantažne
starosti od 1 + 17 godina.


Tijekom prijašnjeg praćenja ovog kompleksnog
eksperimenta izvršene su osim dendrometrijskih izmjera
i brojne laboratorijske analize između plantažnih
starosti pet i deset godina. Tada je izvršena procjena
produkcije ukupne biomase u svim podpokusima, analiza
kemijskih svojstava tla, analiza koncentracije hraniva
u lišću, te količine korovne vegetacije (K r s t i n i ć
&Komlenović 1986, Krsti n ić etal. 1989, Trinajstić
etal. 1991, Krsti n ić 1994).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA - Results and discussion


U tablicama 1., 2. i 3. prikazani su podaci o volumnoj
produkciji i preživljavanju klonova bijele vrbe za
navedena podtretiranja (sa i bez crne johe, te crna joha
posječena), za plantažnu starost 1 + 17 godina. Iz priloženih
tablica vidljivo je postojanje genotipskih razlika
između klonova u produkciji drvne mase, na koje je
najviše utjecalo preživljavanje pojedinog klona. Kod
većine klonova bijele vrbe nije zamijećena značajnija
razlika u volumnoj produkciji glede njihova uzgoja sa
ili bez crne johe.


U prethodnim istraživanjima kod plantažnih starosti
do deset godina utvrđene su također genotipske razlike
između klonova, kao i pozitivne modifikacije kod fenotipski
nestabilnih klonova, uz povećanje koncentracije
dušika u lišću bijele vrbe na dijelu pokusne plohe s crnom
johom (Krstin i ć etal. 1989). Da johe povećava


ju količinu dušika u tlu i omogućuju povećanje prirasta
šumskih vrsta u mješovitim kulturama utvrdili su
Plass (1977), Gadgil (1978), De Bell & Rad-
wan (1979), Hali etal. (1979),Heilman & Stettler
(1983), Fridrich & Dawson (1984), De Bell
etal. (1985), Burgess &Hendrickson (1988).


Kod plantažne starosti od 17 godina možemo utvrditi
da se volumen srednjeg stabla pojedinog klona nije
signifikantno razlikovao, glede uvjeta njegova uzgoja u
tri različita podtretiranja, kako je vidljivo i na slici 4. To
je potvrđeno i visokim pozitivnim vrijednostima rang
korelacije (r = 0,92 do 0,94), dobivenima kod međusobne
usporedbe volumne produkcije svakoga klona u
različitim podtretiranjima (sa i bez crne johe, crna joha
posječena).




ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 7     <-- 7 -->        PDF

D. Kiijbu. S. Bogdan. P. Vratarić: USI´IJI-.VANJi: KI.ONOVA BUbLK VRBE {Salix alba L.) U MJKsOV. KULTURI.. Šumarski list br. II 12, CXXIH (1999), 523-531
Tab. 1 Klonovi stablastih vrba u asocijaciji s crnom johom - Plantažna starost 1 + 17 godina
Tab. 1 Arborescent White Willow clones with Black Alder- Plantation age 1 + 17 years


Red.
br.
No.
Oznaka
klona-
Clone
Prsni promjer-D.B.H.
širina Stan.
Visina-
Height
Srednje
stablo-
Mean
Drvna
zaliha-
Volume
Prosj.
prirast-
Average
Prcživljavanje-
Survival
sign x(cm)
varijab.
(mm)
dev. X
(m)
tree
(nr)
stock
(mVha/kom)
increment
(mVha)
%(kom.)
1. Rep 1 24,9 185-315 3,5 26,5 0,5130 282,15 16,60 88(550)
2. V093 26,2 160-305 3,4 29,5 0,6204 387,75 22,81 100(625)
3. 11/1 27,3 190-315 4,0 29,0 0,6657 399,42 23,49 96(600)
4. Rep 3 26,4 200-315 3,2 29,0 0,6216 326,34 19,20 84(525)
5. V99 26,8 195-315 3,2 29,5 0,6501 373,81 21,99 92(575)
6. V158 21,8 140-270 3,4 29,0 0,4260 181,05 10,65 68(425)
7. S 118 23,6 190-265 2,0 27,5 0,4732 272,09 16,00 92 (575)
8. S71 25,2 160-310 4,4 28,0 0,5490 301,95 17,76 88(550)
9. MB 15 22,9 170-275 2,7 27,0 0,4781 286,86 16,87 96(600)
10. V 161 29,7 180-380 4,5 30,5 0,8016 480,96 28,29 96 (600)
11. S78 26,4 135-335 5,8 30,0 0,6390 335,47 19,73 84(525)
12. V0240 27,7 235-305 1,9 30,0 0,7040 387,20 22,87 88(550)
13. S70 25,8 185-300 2,8 29,0 0,5928 340,86 20,05 92(575)
14. S 110 22,0 175-270 2,6 28,5 0,4220 200,45 11,79 76(475)
15. V052 21,0 140-250 2,5 28,0 0,3795 227,70 13,39 96 (600)
16. Rep 4 26,9 150-310 5,6 27,5 0,6192 108,36 6,37 28(175)
17. Rep 2 25,4 150-350 4,5 29,0 0,5744 272,84 16,05 76(475)
18. S86 26,8 235-295 1,6 29,5 0,6501 357,55 21,03 88(550)
19. BrlBB 27,3 200-310 2,6 29,0 0,6657 349,49 20,56 84(525)
20. S.a.c. 25,2 220-310 5,1 24,0 0,4874 36,55 2,15 12 (75)
21. MAD 40 30,8 235-380 3,9 30,5 0,8748 502,43 29,55 92(575)
22. MB 368 27,4 210-350 3,4 30,0 0,6890 396,17 23,30 92(575)
23. MB 1 21,1 170-275 2,7 26,0 0,3609 171,45 10,08 76(475)
24. V 160 27,3 150-380 5,7 28,5 0,6565 344,69 20,03 84(525)


Visoke vrijednosti rang korelacije, dobivene su taje
da prisutnost bijele vrbe, zbog visokog sadržaja kalkođer
za drvnu masu klonova uspoređivanih kod dviju cija u lišću, bitno usporava acidifikacijske procese u
plantažnih starosti od 15 i 17 godina, a iznosile su od tlu. Porast aciditeta u površinskim slojevima tla, na dir
= 0,80 do 0,95. Iz toga možemo zaključiti da već i kod jelu pokusa gdje je zastupljena ili je prije bila zastupljemlađe
dobi nije više utvrđen utjecaj uzgoja u podtreti-na crna joha, rezultat je intenzivnih nitrifikacijskih proranjima
na volumnu produkciju klonova. cesa. Rezultate koji potvrđuju ova istraživanja dobili su


Borman & De Bell (1981), Hendrickson &


Među testiranim klonovima prema produkciji i pre


Chatarpaul (1984), B urges & Hendrickson


življavanju, pri vrhu se nalaze priznati klonovi (V 093,


(1988). Utvrđeno je značajno smanjenje cinka u lišću


V 99, Brl BB i V 160). No u ovim je pokusima moguće


bijele vrbe u asocijaciji s crnom johom. Cink značajno
izdvojiti i nove klonove, koji po produkciji, preživljautječe
na procese fiksacije N kod crne johe, odnosno
vanju i kvaliteti debla nadmašuju ili su podjednaki spopojačava
aktivnost aktinomiceta u nodulima.
menutim klonovima, a to su: MAĐ 40, 11/1, V 161 i


Isto tako prisutnost crne johe reducira količinu ko-


S 86. Navedene klonove treba uvesti u masovnu repro


rovske vegetacije (Trinajstić i dr. 1991). Ovakve


dukciju, a pogodni su za osnivanje kultura na optimal


kulture su u početnoj fazi razvoja zbog otvorenog sklo


nim staništima.


pa jako zakorovljene, što može utjecati i na privremeni


Od kemijskih svojstava tla mora se istaknuti da se gubitak hraniva zbog njegova korišćenja od korovne
utjecaj crne johe reflektira kroz viši sadržaj organske vegetacije. Korovna vegetacija u ovome slučaju čuva
tvari, u višoj koncentraciji ukupnog N i hidrolizirajućeg pojedine kemijske substance od ispiranja, koje se vraN,
smanjenjem C/N odnosa, te povećanju kiselosti tla u ćaju drvenastim vrstama nakon procesa mineralizacije
površinskom sloju ( Krsti ni ć et al. 1989). Utvrđeno korovske vegetacije.




ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 8     <-- 8 -->        PDF

D. Kajba, S. Bogdan, P Vratarić: USPI.IEVAN.il- KLONOVA BIJELE VRBE (Salix alba L.) U M.lhšOV. KULTURI... Šumarski list br. II 12. CXXIII (1999), 523-531
Tab. 2 Klonovi stablastih vrba (crna joha posječena) - Plantažna starost 1 + 17 godina
Tab. 2 Arborescent White Willow clones black alder has been cut - Plantation age 1 +17 years


Red.
br.
Oznaka
klona-
Prsni promjer-D.B.H.
širina Stan.
Visina-
Height
Srednje
stablo-
Drvna
zaliha-
Prosj.
prirast-
Preživljavanj
e-
No. Clone Mean Volume Average Survival
sign x(cm)
varijab.
(mm)
dev. X
(m)
tree
(m3)
stock
(mVha/kom)
increment
(mVha)
% (kom.)
1. Rep 4 22,9 200-310 3,6 27,5 0,4490 112,25 6,60 40 (250)
2. Rep 3 28,6 215-360 4,2 28,0 0,7116 320,22 18,84 72(450)
3. Repl 25,7 210-300 2,9 28,5 0,5795 275,26 16,19 76(475)
4. S70 26,3 195-305 3,4 28,5 0,6077 364,62 21,44 96 (600)
5. MAD 40 31,9 210-390 4,6 31,0 0,9650 506,62 29,80 84(525)
6. V 161 28,7 185-385 6,1 30,0 0,7352 459,52 27,03 100(625)
7. Rep 2 26,8 165-335 4,1 29,5 0,6501 292,54 17,21 72(450)
8. V160 26,8 150-320 4,6 29,0 0,6497 292,36 17,20 72 (450)
9. MB 368 27,6 220-325 2,9 29,5 0,6897 396,58 23,33 92(575)
10. V093 25,6 170-305 3,8 30,0 0,6002 345,11 20,30 92(575)
11. S 110 24,1 140-380 5,4 29,5 0,5196 272,79 16,05 84(525)
12. V052 22,6 170-265 ,6 28,0 0,4400 253,00 14,88 92(575)
13. V0240 24,4 180-305 3,5 27,0 0,4922 237,12 13,95 76(475)
14. S.a.c. 22,0 130-345 5,8 27,5 0,4100 194,75 11,45 76(475)
15. S 118 23,8 105-320 5,1 27,5 0,4811 264,60 15,65 88(550)
16. S71 25,8 170-325 4,7 28,5 0,5840 335,80 19,75 92(575)
17. MB 15 24,4 110-285 3,6 27,5 0,5064 291,18 17,13 92(575)
18. S86 26,6 200-315 3,2 28,5 0,6224 342,32 20,14 88(550)
19. MB 1 21,6 120-320 5,0 26,5 0,3840 220,80 12,98 92(575)
20. S78 25,4 190-315 3,7 28,0 0,5580 279,00 16,41 80(500)
21. BrlBB 26,2 180-325 4,2 29,0 0,6118 305,90 17,99 80(500)
22. 11/1 27,6 180-320 3,5 29,5 0,6897 310,36 18,26 72 (450)
23. V158 24,9 195-300 3,0 29,0 0,5514 303,27 17,84 88(550)
24. V99 25,7 185-320 4,0 30,5 0,6057 333,14 19,60 88(550)


Tab. 3 Klonovi stablastih vrba bez crne johe (kontrola) - Plantažna starost 1 + 17 godina
Tab. 3 Arborescent White Willow clones without Black Alder (control) - Plantation age 1 + 17 years


Red. Oznaka Prsni promjer-D.B.H. Visina-Srednje Drvna Prosj. Preživljabr.
klona-širina Stan. Hcight stablo-zaliha-prirast-vani e-
No. Clone Mean Volume Average Survival
sign x varijab. dev. X tree stock increment %(kom.)


(cm) (mm) (m) (m!) (m´7ha/kom) (mVha)


1 Rep 4 26,3 220-300 2,1 27,0 0,5821 72,76 4,28 20(125)
2 Rep 3 27,4 205-350 2,9 28,0 0,6522 268,71 15,81 66(412)
3 Rep 1 25,2 150-420 4,5 27,5 0,5413 263,61 15,51 78(487)
4 S70 25,3 170-325 3,7 28,0 0,5535 290,59 17,09 84(525)
5 MAD 40 30,8 165-400 5,5 29,0 0,8506 297,71 17,51 56 (350)
6 V 161 29,5 215-370 3,3 29,5 0,7816 429,91 25,29 88(550)
7 Rep 2 24,8 155-305 3,4 29,0 0,5468 246,06 14,47 72 (450)
8 V 160 24,8 130-335 5,2 28,5 0,5397 269,85 15,87 80(500)
9 MB 368 26,7 140-345 3,6 29,5 0,6451 314,19 18,48 78(487)


10. V093 25,4 120-320 3,5 30,0 0,5908 346,80 20,40 94(587)
11. S 110 21,7 155-280 2,6 28,5 0,4109 230,92 13,58 90(562)
12. V052 23,3 110-270 2,9 28,5 0,4757 261,63 15,39 88(550)


ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 9     <-- 9 -->        PDF

[). Kajba, S. Bogdan. P. Vrataric: USP1JEWNJE KLONOVA BIJELE VRBE (Salix alba L.) U MJEšOV KULTURI... Šumarski lisibr. II I2.CXX1II [ 1999). 523-531


Eksperiment uzgoja selekcioniranih klonova bijele Od osme do desete godine plantažne dobi utjecaj crvrbe
u mješovitoj kulturi s crnom johom pokazao je, za ne johe na uspijevanje klonova bijele vrbe vrlo je izrarazmake
sadnje 4 x 4 m za bijelu vrbu i 4 x 1 m za crnu žen u smislu negativnih modifikacija. Tu činjenicu objohu,
daje utjecaj crne johe na produkciju klonova bijejašnjavamo
jakom kompeticijom bijela vrba - crna jole
vrbe zanemariv tijekom prvih pet godina plantažne ha, pri čemu dolazi do pojave redukcije njihovih krošadobi.
Od pete do osme godine plantažne dobi utjecaj crnja,
što uvjetuje smanjenje prirasta. Pri plantažnoj dobi
ne johe na produkciju klonova bijele vrbe, u smislu pood
10 do 13 godina značajno se reducira broj klonova s
zitivnih modifikacija, značajan je. pozitivnim modifikacijama, a kod dobi od 15 i 17 godi


na on se potpuno gubi.


Volume of the mean tree of the White Willow clones


with Black Alder
without Black Alder
(control)


D Black Alder was
cut at age 8 yrs


o
oo


— o
o


* VC SO ON
Qa SO eo O


Q
o


< > pi > CQ > > clones
Slika 2. Volumen srednjeg stabla klonova bijele vrbe (sa i bez crne johe, crna joha posječena) - Plantažna starost 1 + 17 god.


Production of Black Alder in association with and without White Willow clones


with White Willow
clones


White Willow clones
were cut at age 1 t 8 yrs
Slika 3. Produkcija crne johe u asocijaciji sd i bez klonova bijele vrbe




ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 10     <-- 10 -->        PDF

I). Kajba, S. Bogdan, I´. Vratarić: USPIJEVANJE KLONOVA HULLO VRBI- (Salix alba L.) U MJEšOV. KULTURI... Šumarski list br. II 12. CXXI1I (1999), 523-53 I


Općenito vrijedi pravilo da se
broj klonova bijele vrbe s pozitivnim
modifikacijama u mješovitim
kulturama smanjuje s povećanjem
plantažne starosti.


Klonovi stablastih vrba koji se
preporučuju za uzgoj u asocijaciji s
crnom johom na području Podravine,
na staništima crne johe su:
V 161, MB 368, MAĐ 40,
V 160, Br 1BB, S 86, Rep 2, V 99,
11/1 iV093.


Ako se želi uzgajati crna joha
kao glavna vrsta, kod spomenutih
razmaka sadnje, bijelu vrbu treba
posjeći u osmoj godini plantažne
dobi, jer ona nakon osme godine
nadrasta i potiskuje crnu johu. Kod
plantažne dobi od sedamnaest godina
bijela vrba je u potpunosti nadrasla
crnu johu, što se ogleda u drvnoj
zalihi po ha crne johe, na pokusnoj
plohi, gdje je bijela vrba kod
plantažne dobi od osam godina posječena.
Drvna masa crne johe u
tom dijelu pokusa iznosi 178,05
mVha, sa ukupno 1490 stabala/ha
(SI. 3). Broj stabala crne johe po
hektaru, na pokusnoj plohi crna joha
(bijela vrba posječena), zadovoljava
normative za tu vrstu (M1 in šek
1960).


Da bi se unaprijedio uzgoj bijele
vrbe u mješovitim kulturama s crnom
johom, predlažemo da budući
razmaci sadnje te zahvati u kulturama
budu nešto modificirani u odnosu
na izneseno. Predlažemo da se
takve kulture ubuduće osnivaju uz
razmake sadnje 4 x 4 m za bijelu vrbu,
s tim da u svakom drugom redu
budu posađene sadnice na razmacima
od 2 m i 4 x 1,5 m za crnu johu
(SI. 4). Sječa bijele vrbe izvršila bi
se u dva navrata. Prva bi bila kod
plantažne dobi od osam godina, i to
u onim redovima gdje je bijela vrba
posađena u razmacima sadnje od
2 m, te druga u plantažnoj dobi od
15 do 20 godina kada bi se izvršila
sječa preostalih stabala bijele vrbe.
Nakon prve sječe kultura bi imala
razmake sadnje 8 x 4 m za bijelu vrbu,
te 4 x 1,5 m za crnu johu.


1. Establishment of mixed plantations
f. Black Alder
While Willow


2. Situation at the plantation age 8 years (White Willow clones are cut, 4x2 m)
f Black Alder
, White Willow


3. Situation at the plantation age 15-20 years (White Willow clones are cut, 8x4 m)
I Black Alder


Slika 4. 1) Osnivanje mješovite kulture; 2) Prva sječa klonova bijele vrbe kod razmaka sadnje
4 x 2 m (plantažna starost 8 god.); 3) Druga sječa bijele vrbe kod plantažne starosti
od 15. - 20. godine (ostaje samo crna joha)


Na taj način osigurao bi se međuprihod u celuloznom drvetu bijele vrbe,
a za nesmetani razvoj crne johe osiguralo bi se dovoljno svjetla. Korištenjem
visokoga tečajnoga prirasta bijele vrbe od osme do 15. ili 20. godine
plantažne dobi, moguće je ostvariti drugi međuprihod u trupcima za bijelu
vrbu, a nakon sječe bijele vrbe omogućiti nesmetani razvoj crne johe kao
glavne kulture.




ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 11     <-- 11 -->        PDF

I). Kajba, S. Bogdan, P. Vmtarić: USPIJEVANJE KLONOVA BUHLE VROH (Salix alba L.) U MJKšOV. KULTURI.. Šumarski list br. 11-12, CXXIII (1999), 523-53 1


Tab. 4 Preživljavanje i produkcija crne johe (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) u asocijaciji sa i bez bijele vrbe
Tab. 4 Survival and production of Black Alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) in association with and without White Willow


Red. Tretiranjc-Plantažna Broj stabala Broj stabala Srednji Stand. C.V. Visina-Drvna
broj-Treatment starost-kod sadnje-kod starosti prsni dev. Height masa-
No. Plantation Trees/ha 1 + 17 god-promjer-Volume
age Trees/ha Average s stock
at the D.B.H.
plantation
age
(god) l + 17yrs
(years) (kom/ha) (kom/ha) (cm) (cm) (%) (m) (mVha/kom)


1.
Crna joha bijela
vrba 1 + 17 2500 1490 13,9 3,6 25,9 18,5 178,05
posječena (59,6%) (7,0-25,5)
Black Alder
(White
Willow has
been cut)


2.
Crna joha s
bijelom
1 + 17 2500 1195 8,1 2,1 26,0 12,0 33,46
vrbom (47,8%) (4,5-14,5)


Black Alder
with White
Willow


ZAKLJUČCI -


Uzgoj selekcioniranih klonova bijele vrbe u asocijaciji
s crnom johom omogućava povećanje proizvodnje
ukupne biomase, osigurava veću stabilnost ekosustava,
uz mogućnost ostvarenja dva meduprihoda
sječom bijele vrbe, a cilj je uzgoj crne johe kao glavne
vrste.


2.
Utjecaj crne johe na uspijevanje klonova bijele vrbe
očituje se u smislu pozitivnih modifikacija u produkciji
drvne mase do osme godine plantažne starosti,
kada bijela vrba nadrasta i potiskuje crnu johu.
Broj klonova bijele vrbe s pozitivnim modifikacijama
u mješovitim kulturama smanjuje se s povećaLITERATURA


Bormann, B. T, De Bell, D. S., 1981: Nitrogen
Content and Other Soil Properties related to Age
of Red Alder Stands. Soil Sci. Soc. Am. J. 45:
428-432.


Burgess, D., Hendrickson, O., 1988: Early Development
of Poplar and Willow Clones interplanted
with Alder. Worall, J. et all., Univ. B. C,
Vancouver: 212-219.


De Bell, D. S., Radwan, M. A., 1979: Growth of
Nitrogen relations of Coppiced Black Cottonwood
and Red Alder in Pure and Mixed Plantations.
Bot. Gaz. 149:97-101.


Opaska-
Remarks


Sječa klon, vrbe
kod plant.
starosti 8 god.
Willow clones
were cut at
plantation age
of 8 yrs.
24 % stabala
savinuto.
24% of trees
have
plagiotropic
growth.


Conclusions


njem plantažne starosti, a kod dobi od 15 i 17 godina


taj se utjecaj potpuno gubi.
Za unapređenje uzgoja klonova bijele vrbe i crne johe
predložena je mogućnost realizacije dvaju meduprihoda
sječom bijele vrbe, kod osme i između 15. i


20. godine plantažne starosti, te daljnjem uzgoju crne
johe kao glavne vrste.
Crna joha osigurava bolji hranidbeni status klonova,
povećava ukupni i hidrolizirajući dušik u tlu, kao i
količinu dušika u biljkama uz znatno smanjenje
učešća korovne vegetacije u mješovitoj kuturi.


-
References
De Bell, D.S., Whitesell, CD., Schubert, T.
H., 1985: Mixed Plantations of Eucaliptus and
Leguminous Trees Enhance Biomass Production.
USDA, Forest Service, 6 p.


Friedrich, J. ML, Dawson, J. D., 1984: Soil Nitrogen
Concentration and Juglans nigra Growth in
Mixed Plots with Nitrogen Fixing Alnus, Eleagnus,
Laspedeza and Robinia Species. Canadian
Journal of Forestry Research 14 (6): 317-332.


Gadgil , R. L., 1978: Biological nitrogen fixation in
forestry - research and practice in Australia and




ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 12     <-- 12 -->        PDF

D. Kajba, S. Bogdan, R Vralarić: USPIJEVANJE KLONOVA BIJELE VRBI-: (Salix alba I..) U MJEŠOV KULTURI.. Šumarski list br. II 12, CXXIII (1999), 523-531
New Zealand. For. Res. Institute, N. Z. Forest Krstinić, A., Komlenović,N.,Vidaković, M.,
Service: 317-332. 1989: Selection of white willow clones (Salix alba
L.) suitable for growing in mixed plantations


Hall,R. B., Mc Nabb, H. S. Jr., Maynard, C. A.,


with black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.).


G reen,T., 1979: Toward Development of Opti


Annales Forestales, 15/2: 17-36, Zagreb.


mal Alnus glutinosa Symbiosis. Bot. Gaz. 140


K r s t i n i ć, A., 1994: Genetics of Black Alder (Alnus


(Suppl.): 120-126.


glutinosa /L./ Gaertn.), Annales Forestales,


Hei I man, R, Stettier, R. F., 1983: Phitomass Pro


19/2:33-72, Zagreb.


duction in Young Mixed Plantations of Alnus


Mlinšek , D., 1960: Rast in gospodarska vrednost


rubra and Cottonwood in Western Washington.


crne jelše. Pomurske tiskarne u Murskoj Soboti,


Canadian Journal of Microbiology 28 (8): 1007


32 p.


1013.


PI ass, W. T, 1977: Growth and Survival of Hardwods


Hendrickson, C, Chatarpaul,L., 1984: Nitrifi


and Pine Interplanted with European Alder. U. S.


cation Potential in Alder Plantation. Can. Jour, of


Forest Service Res. paper NE - 376, 10 p.


For. Research, Vol. 14, No 4: 543-546.


Trinajstić, I., Komlenović, N., Krstinić, A.,


Krstin ić, A., Kom leno vic, N., 1986: The effect Kajba, D., 1991: Dinamika i značenje korovne


of Black Alder (Alnus glutinosa fL.I Gaertn) on vegetacije u kulturama bijele vrbe (Salix alba L.)


the Growth of White Willow (Salix alba L.) Cloi
crne johe (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) na trese


nes. 18 th IUFRO World Congress, Proc. Div. 1, tno-glejnim tlima Podravine. Fragmenta herbo-


Vol. II: 436-445. logica Vol. 20, No 1 -2:35-47, Zagreb.


SUMMARY: The aim of this investigation concerning the alder growing in
the mixed plantations is to determine the effects of alder-fixed N on the growth
of various white willow clones and the selection of genotypes with the best ability
of alder-fixed N conversion. It is also important to establish the overall ef


fects of the black alder on the soil and the weed vegetation and to determinate
the extent to which alders affect the survival and the production of willow growing
in association with them in mixed plantations.


The experiment involving the plantation of white willow clones with black
alder covers an area of 8.66 ha in the northwestern part of Croatia, in Kloštar
Podravski. It was set up in the spring of 1980 with white willow clones, aged
1/2, and black alder, aged 1+1, on the peat-clay soil. The white willow plants
were planted at a4x4m spacing. In this experiment the white willow was represented
by 24 clones, of which 12 were planted without the black alder as a
control plot.


At the plantation age of 8, the white willow and the black alder were felled
in portions of the experiment, and after the felling the following test plots were
formed.


Plot 1 - Salix alba, 12 clones


Plot 2 - Salix alba, 24 clones with Alnus glutinosa


Plot 3 - Salix alba, 24 clones, A. glutinosa felled


Plot 4 - A. glutinosa, S. alba felled


Up to the plantation age 8, the experiment involving 24 (respectively 12)


white willow clones, was designed as a randomized block in 4 replications,
with 25 plants per small plot. Black alder was represented by plants of local
provenance.


The experiment of the white willow selected clone growing in the mixed
culture with the black alder showed that, with the planting spacings of 4 x 4 m
and 4x1 m for the white willow and the black alder respectively, the influence
of the black alder on the white willow clone production is neglectable during
the first five years of plantations age. From the fifth to the eight year ofp/anta




ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IX Kajba, S. Bogdan. P. Viataric: USPIJEVANJE Kl.ONOVA BIJELE VRBE (Salix alba L.) U MJLšOV. KULTURI... Šumarski list br. II I 2, (XXIII (1999), 523-53 1


tion age the influence of the black alder on the white willow clone production
in terms of positive modifications is significant. Besides, by the black alder
presence the amount of weed vegetation is reduced. From the eighth to the
tenth year of the plantation age, the black alder influence on the white willow
clone growing is very pronounced in terms of negative modifications. This fact
is explained by a very keen white willow — black alder competition, resulting in
the reduction of their tree crowns that causes the decrease of increment. At the
plantation age of 10 - 13, the number of clones with positive modifications is
reduced considerably, while at the age of 15 and 17 years this influence is
completely lost. The generally valid rule is that with plantation ageing the
number of clones with positive modifications reduces.


The arborescent willow clones recommendable for growing in association
with the black alder on its habitats in Podravina have been selected, namely:
V161, MB 368, MAđ40, V160, BrlBB, S86, Rep2, V99, 11/1 and V093.


To improve the white willow growing in the mixed cultures with the black


alder, it is suggested that such cultures are established with a 4 x 4 m spacing
for the white willow planting and that in every second row the seedlings are
planted at a spacing of 4 x 2 m. The black alder would be planted at a 4x1,5 m
spacing. The first white willow felling will be done at the plantation age of
eight years, and this in the rows with the planting at a 4 x 2 m spacing. The
planting spacing of the culture then would be 8x4 m for the white willow and
4 x 1,5 mfor the black alder. At the plantation age of 15 to 20 years, the felling
of all other white willow trees would be done. In this way, after the first felling
an intermediate yield of the white willow pulp wood be ensured and sufficient
light for an undisturbed growth of the black alder would be provided. By using
the high current white willow increment from the eight to the fifteenth or twentieth
year, the second intermediate yield in logs for the white willow could be
achieved, and after the white willow felling the free development of the black
alder as the main culture would be made possible.


Key words: mixed plantations, Salix alba clones, Alnus glutinosa, modification,
Nfix a tion