DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 63     <-- 63 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXXI1I (1999), 581-586


DDK 630* 176.1 + 181.1 [Quercus macedonica A.D.C.)


MAKEDONSKI HRAST -Quercus trojana WEBB (Quercus macedonica A.D.C.)
U DALMATINSKOJ ZAGORI


MACEDONIAN OAK - Quercus trojana WEBB (Quercus macedonica A.D.C.)
IN DALMATINSKA ZAGORA


Ivan TOLIĆ*


SAŽETAK: Autor ovog članka ocijenio je daje prijeko potrebno opisati
makedonski hrast (Quercus trojana,) kao reliktnu tercijarnu vrstu, koji se zadržao
u refugijalnim nalazištima Dalmatinske zagore na lokalitetu Brzine.


Autor poseban naglasak daje, uz areal rasprostranjena, opisu morfološkobioloških
i ekoloških osobina makedonskog hrasta, kao i opisu stanišnih uvjeta
nalazišta Brižine. Naglasak daje navedenom nalazištu koje nije opisano u
stručnoj literaturi svrstavajući to područje u posebnu šumsku zajednicu -šuma
makedonskog hrasta - Quercetum trojanae.


Ključne riječi: makedonski hrast, reliktna, tercijarna, refugijalno,
disjunktan, biljna zajednica, florni elementi, Dalmatinska zagora, Biluša,
Parčine, Brižine.


UVOD -Introduction


U dosadašnjoj literaturi makedonski hrast (Quercus
trojana) opisalo je više autora kao reliktnu tercijarnu vrstu.
Makedonski hrast zadržao se u refugijalnim nalazištima,
pa mu je areal disjunktan, sastavljen od tri veća
dijela: hercegovačko-dalmatinskog, crnogorsko-skadarskog
i makedonsko-metohijskog. Unutar ta tri dijela


Slika 2. Lokalitet Brižine - makedonski hrast u smjesi s bijelim
grabom, listopad
Figure 2 The locality of Brižine - Macedonian oak mixed with
white hornbeam, October
(Foto: Ivan Tolić)


postoji florno-genetska povezanost, ali i izvjesne razlike
glede zastupljenosti određenih flornih elemenata.
Slika 1. Lokalitet Brižine - makedonski hrast, listopad Njihova zajednička karakteristika je ta što se hrast naFigure
1 The locality of Brižine - Macedonian oak, October


lazi unutar klimatogene šume bijelog graba, najčešće u


(Foto: Ivan Tolić)
čistim sastojinama, tvoreći posebnu biljnu zajednicu


* Ivan Tolić, dipl. inž. šum., Uprava šuma Split makedonskog hrasta.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 64     <-- 64 -->        PDF

I. Tcilic: MAKEDONSKI IIRAST Quercus trojana Webb (Querem macedonica A.P.C.) U »ALM AT. ZAGORI Šumarski list hr. II 12. C´XXIII ( W)) . 5X1-5X6
U literaturi se spominje nalazište hercegovačko-dalmatinskog
područja makedonskog hrasta. Za hercegovačko
područje dani su uži lokaliteti s lijeve i desne
strane Neretve, dok za dalmatinsko područje autoru
ovoga članka nije poznato neki od lokaliteta. Ni u sintaksonomskom
pregledu šumskih zajednica Hrvatske nije
navedena šumska zajednica makedonskog hrasta, pa
je ocijenjeno nužnim opisati nalazište toga hrasta na lokalitetu
Brižine kod zaseoka Parčine. (si. 1, 2 i 3). Tak-


Slika 3. Urcđivači V. Dodik i Z. Jan dive se dimenzijama makedonskog
hrasta
Figure 3 Forest managers V. Dodik and Z. Jan admire the dimensions
of a Macedonian oak
(Foto: IvanTolić)


šatori u Upravi šuma Split Vinko Dodik, dipl. inž.
šum., i Zvonimir Jan, dipl. inž. šum., uređujući gospodarsku
jedinicu "Biluša", zainteresirali su se za navedeni
hrast (si. 4) koji smo u cijelosti determinirali, pa je
autoru ovoga članka namjera detaljno opisati morfološke,
biološke i ekološke osobine makedonskoga hrasta, s
posebnim osvrtom na refugijalno nalazište Brižine,
gdje ta vrsta tvori posebnu biljnu zajednicu.


Slika 4. Taksatori su izmjerili dimenzije tog "gorostasa" - makedonski
hrast visine 21 mi prsnog promjera 72 cm
Figure 4 Appraisers have measured the dimensions of this "giant"


Macedonian oak reaching 21 m in height and 72 cm in


breast diameter


(Foto: Ivan Tolić)


Qeurcus trojana WEBB. (Quercus macedonica A. DC.)


Makedonski hrast raste kao grm ili kao nisko stablo
visine oko 20m (si. 5), a prsni mu promjer može dostići
i preko 100 cm (si. 6). Krošnja mu je u mladosti piramidalna
a kasnije široka, jajasta ili polukuglasta (si.7 i 8).
Kora na tanjim ograncima i grančicama je glatka, sivkastozelenkasta
i sjajna, a na deblu i debljim granama
sivosmeđa, po nekoliko centimetara duboko mrežasto
ispucana (slična ceru - si. 9).


Pupovi su sitni oko 5,5 mm dugi i oko 3mm debeli,
jajoliki, crvenkastosmeđi, sastavljeni od većeg broja
ljusaka, koje su u mladosti dlakave.


Listovi su eliptični, sitni, oko 6 cm dugački i oko 2
cm široki, na bazi srcoliki, kratke peteljke, polukožasti,
tvrdi. Odozgo su tamnozelene boje, goli i sjajni, a
odozdo svjetlozeleni i obrasli dlačicama. Nervatura je
nepravilno paralelna, jako izražena, osobito odozdo.
Nervi na rubu lista završavaju oštro nazubljeni (si. 10).


Uvenulo lišće žućkaste boje ostaje na granama tijekom
zime i opada tek u proljeće (si. 11). Cvjetovi su
jednospolni. Muške rese duge su oko 30 mm, s desetak
cvjetova. Ženski cvejtovi najčešće su pojedinačni ili
najviše 4 cvijeta na istoj resi (si. 12).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Tolić: MAKHDONSKI HRAST Querem irojuna Wcbb (Querem maeeduiüeu A.P.C.) U DALMAT. ZAGORI Šumarski list br. 11 12, CXXIII (1W-)). 5X1-5X6


Slika 5. Na lokalitetu Brižinc izmjeren je makedonskom hrastu
prsni promjer 93 cm (visina 16 m)
Figure 5 A dbh of 93 cm (tree height of 16 m) was measured on a
Macedonian oak in the locality of Brižine
(Foto: IvanTolić)


4 ^r^~^J i1-^´^


A m´


,:::,-H--,^\?| "´|;.fr i^ -.«: ,> g ~v~i* . »Art


fc *´ v^^^telf^^l^´r;^: 41


Slika 6. Mlado stablo makedonskog hrasta u privatnoj ogradi
(zaseok Parčine) pravilno razvijene krošnje u mjesecu
svibnju, okićeno žutim cvjetovima
Figure 6 A young tree of Macedonian oak in a private fence (hamlet
of Prčinc) in May with a regular crown decorated with
yellow blossom
(Foto: Ivan Tolić)


Slika 7. Šuma makedonskog hrasta u proljeće bez lišća - poćetak
cvatnje na višim djelovima lokaliteta Brižinc
Figure 7 Forest of Macedonian oak in rainless spring - the beginning
of blossoming in higher areas of Brižinc
(Foto: Ivan Tolić)


Slika 8. Makedonski hrast u cvatu - muški cvjetovi-rese


Figure 8 Macedonian oak in blossom - male flowers - catkins
(Foto: Ivan Tolić)


Slika 9. Grančica i krupni plod (žir) makedonskog hrasta


Figure 9 A twig and a large acorn of Macedonian oak
(Foto: IvanTolić)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 66     <-- 66 -->        PDF

lie: MAKEDONSKI HRAST Querem trojana Wchb (Quercus macedonica A.P.C.) U DALMAT. ZAGORI Šumarski list hr. II 12, CXXIIl (1999), 581-586


Slika 10. U nižim predjelima lokaliteta Brižinc makedonski hrast
javlja se kao niska šuma - panjača dobro izbojne snage
Figure 10 In lower areas of Brižine, Macedonian oak occurs in the
form of a low forest - coppice of good shooting vigour
(Foto: IvanTolić)


Plod (žir) je krupan, sazrijeva u drugoj godini u
listopadu. Dužina mu znatno varira, a najčešća je oko
30 mm dok debljina iznosi oko 20 mm; do polovice je u
kupuli. Kupula nema stapke. Ljuske na bazi kupule su
jajolike i uz kupulu priljubljene, a u sredini kupule streličaste
i kukasto unatrag savijene. Na rubu kupule uspravljene
su i nešto prema žiru savijene (si. 13).


Makedonski hrast je jednodomna, anemofilna, kserotermofilna,
fotofilna i kalcifilna vrsta. Ima veliku izbojnu
snagu (si. 14). Razmnožava se sjemenom. Ima
središnji korijen i dobro razvijeno bočno korijenje. Drvo
je jedričavo i krupno - prstenasto-porozno. Bijel je
široka i žućkastobijela, a srž žućkastosmeđa. Drvo je
teško, vrlo tvrdo, čvrsto i trajno; upotrebljivo za građu i
ogrijev. Makedonski hrast dobro podnosi toplije terene
submediteranskog područja. Kao reliktno tercijalna vrsta
zadržava se u refugijalnim nalazištima i disjunktnim
arealima. Karakteristično je da se sva rastavljena
područja toga hrasta nalaze unutar klimatogene šume
bijeloga graba. Najčešće dolazi u čistim sastojinama u
obliku niskih šuma, a na zaklonjenim manjim lokalitetima
s povoljnijim staništnim uvjetima, javlja se u obliku
visokih šuma, gdje su mu stabla visoka i preko 20 m
(si. 15). Pojavljuje se s elementima hrasta medunca, duba
(si. 16), cera te bijelog graba. Česta su pojedinačna
starija soliterna stabla.


Slika 11. Daje lokalitet Brižinc stanište i hrasta duba svjedoče i


ova tri "starca" - Quercus virgilianea, koji zauzima nešto


niže terene


Figure 11 These three "oldies" - Quercus virgilianea in lower ter


rain testify to the fact that the locality of Brižinc is a


home to this species, too


(Foto: IvanTolić)


Rasprostranjen je na tri veća dijela: hercegovačkodalmatinskom,
crnogorsko-skadarskom i makedonskometohijskom,
među kojima postoji florno-genetska povezanost,
ali i određene razlike u zastupljenosti flornih
elemenata. Penje se u submediteran od 200 do 800 m
nadmorske visine, a na južnim ekspozicijama i do 1000
m visine. Najbolje stanište nalazi u prosjeku između
200 i 500 m.


Opća rasprostranjenost mu je zapadni dio Balkana,
jugoistočni dio Apeninskog poluotoka i sjeverozapad
Male Azije, šume makedonskog hrasta bogate su biljnim
vrstama u svim slojevima. U sloju drveća pored
hrasta nalaze se: Quercus pubescens, Q. virgilina, Q.
ceriš, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia,
Sorbus aria, Acer obtusatum, Pistacia terebinthus,
Acer monspessulanum, u sloju grmlja: Cornus
mas, Berberis vulgaris, Coronila emeroides, Cotoneaster
tomentosa, Rhaminus tinetoria, u sloju prizemne
flore: Geranium sanguinem, Polygonatum officinale,
Inula ensifolia, Teucrium chamacdrys, Corex humilis,
Seslero autumnalis, Carthamus lanatus, Asparagus
acutifolius, Cyclamen europaeum, Ruscus aculeatus,
Viola sp. i dr.


NALAZIŠTE MAKEDONSKOG HRASTA U DALMATINSKOJ ZAGORI
The site Macedonian oak in Dalmatinska Zagora


Jedno od nalazišta makedonskog hrasta unutar hercegovačkog
- dalmatinskog dijela, je na području dalmatinskog
submediterana, na području Šumarije Split
u gospodarskoj jedinici "Biluša", odjel 21b. To je šumski
predjel Brižine kod zaseoka Parčine. Rasprostranjen
je na nadmorskoj visini od 375 do 450 m.


Teren je u nižim dijelovima strm, a u višim predjelima
blago nagnut, južna i jugoistočna ekspozicija. Matična
podloga tla ili litosfera sastoji se od vapnenca, većinom
od čvrstog kamena. Vapnenac i u nižim dijelovima
izbija na površinu, i unutar okomito postavljenih gromada
nalaze se škrape s plitkim, do srednje dubokim
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 67     <-- 67 -->        PDF

folic: MAKEDONSKI HRAST Quercus trojana Webb (Oiwivm macedonica A.P.C.) U DAI.MAT. ZAGORI Šumarski list br. II 12, C´XXIII (1999). 5X1-5X6


Slika 12. Poslije sječe starih stabala tlo je isprano, pa se na takvom
staništu javlja smrič i smilje
Figure 12 When old trees are cut down, the bare soil provides a site
for juniper and immortelle
(Foto: Ivan Tolić)


slojem braunizirane crvenice. U višim dijelovima teren
je manje kamenit i blago nagnut sa srednje dubokim


Slika 13. Na starim stablima vidljivi su tragovi odsjecanja dijelova
krošnje za potrebe pučanstva
Figure 13 Old trees with parts of crowns being cut off for the needs
of local people
(Foto: Ivan folic)


tlom braunizirane crvenice. U nižim predjelima (oko
375 m/nm), gdje je teren strm a tlo kamenito i plitko te
neposredno uz naselje, makedonski hrast javlja se u grmolikom
obliku - niske šume, a u višim predjelima
(oko 450 m/nm) gdje je teren blago nagnut, manje kamenit
a tlo nešto dublje, javlja se visoka šuma prekinutog
sklopa (najvjerojatnije bespravna sječa) sa srednjom
visinom oko 20 m, a prsnog promjera oko 74 cm.


Starost nije utvrđena, ali prema procjeni na panjevima
ranije posječenih stabala, starost bi mogla biti i preko
200 godina (si. 17). I pored toga što se za cijelo područje
može reći da oskudijeva drvetom, iako prorijeđeno,
na širem području očuvano je oko 500 starih stabala
makedonskog hrasta. Ujesen 1998. utvrđeno je da
visoka i grmolika stabla obilno rađaju žirom. Prirodno
podmlađivanje iz žira nije zamijećeno, dok se iz panja
dobro obnavlja.


Na tim površinama vidljivi su tragovi ispaše ovaca i
goveda, no nije uočljivo bršćenje izbojaka u niskoj šumi.
Lisnik - "grm" nije dobar za stoku, jer mu je lišće
kožnato i po rubu oštro nazubljeno, a preko zime ostaje
na stablu u požutjelom stanju. Ipak je na stablima vidljivo
odsjecanje grana, navjerojatnije za ogrijev i sitno
tehničko drvo (si. 18).


Tlo je isprano, a manje količine O, olikter vidljive
su u proljeće, dok se O, i 0„ fermentacijski i humifik


|P^^-^CT[-:T^^S^p


1 : HÄ 3f>


ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 68     <-- 68 -->        PDF

I. Tolić: MAKEDONSKI HRAST Querem troja Webb (Quercus macedonica A.D.C.) U DALMAT. ZAGORI Šumarski list br. II 12, CXXIII (1999), 5X1-5X6
cijski listinac nalazi u tragovima. Na ogoljelim površinama
javlja se juniperus oxycedrus i Helichrysum angustifolium
(si. 19).


Lokalitet makedonskog hrasta nalazi se sjeverozapadno
od Splita u Dalmatinskoj zagori. Pripada mediteranskoj
regiji submediteranske vegetacijske zone
termofilnih listopadnih šuma. Prema Köppenovoj klasifikaciji,
šire područje spomenutog lokaliteta (zaleđe
Splita) svrstano je u "Cfsax" tip klime koju karakteriziraju
vruća ljeta sa srednjom mjesečnom temperaturom
iznad 22° C, blage zime sa srednjom godišnjom temperaturom
13° C. Područje obiluje padalinama (oko 1200
mm). Padalina je najmanje tijekom vrućih ljetnih mjeseci
(srpanj i kolovoz), a najviše tijekom ranog proljeća
do lipnja, te razdoblja listopad-studeni. Ta dva klimatska
čimbenika daju osobito obilježje biljnom svijetu toga
područja, pa su uz geološko-pedološku podlogu
stvoreni uvjeti za raznolikost i brojnost biljnih vrsta.


Klimatogena šuma bijelog graba u submediteranu
Dalmatinske zagore zauzima znatne površine sa širo


ZAKLJUČAK


Bogatstvo vaskularnih biljnih vrsta u Hrvatskoj
uvjetovano klimatskim, geološkim i pedološkim raznolikostima,
potvrđuje i nalazište makedonskog hrasta u
Dalmatinskoj zagori. Najveći dio Dalmacije zauzima
vegetacijsko područje hrasta medunca, duba i bijeloga
graba, u kojemu je na svome zaklonitom području ostao
i makedonski hrast. Rasprostranjenost i opstanak bilj


LITERATURA


Giperborej ski, B., Marković, S.: 1952. "Den


drologija"
Herman , J. 1971.: "Šumarska dendrologija",Zagreb
Stefano vi ć, V. 1977.: "Fitocenologija sa pregledom


šumskih fitocenoza Jugoslavije" Sarajevo


kim flornim sastavom. Unutar te šume, na užem lokalitetu,
zadržao se makedonski hrast, koji s bogatstvom
biljnih vrsta tvori posebnu biljnu zajednicu - lokalitet
Brižine.


Na tom lokalitetu pored makedonskog hrasta nalaze
se: Querem virgilianea, Carpinus orientalis, Pistaeia
terebinthus, (Quercus ceriš je na susjednom istočnom
lokalitetu), Cornus mas, Colutea arborescens, Juniperus
oxycedrus, Rosa canina, Paliiirus aculeatus, Caluna
vulgaris, Hedera helix, Ruscus aculeatus, Asparagus
acutiföliiis, Rubus fruticosus, Helichrysum angustifolium,
Saturea montana, Cyclamen europaeum, Viola
sp., Teucrium sp. i dr..


Sastojina makedonskog hrasta na opisanom lokalitetu
glede površine i kakvoće drvne mase, nema značajnu
izravnu gospodarsku vrijednost, ali njene neizravne
- općekorisne funkcije mogu se višestruko vrednovati.
Ta šuma je posebno vrijedno nalazište za šumarsku
znanost, stoga joj je prijeko potrebno posvetiti veću
skrb i zaštitu.


- Conclusion
nih vrsta ne ovisi o čovjeku, ali čovjek svojim zahvatima
može narušiti njihovu strukturu. Stoga je nužno nalazište
makedonskog hrasta - Brižine znanstveno obraditi
i poduzeti mjere zaštite i unaprijedenja postojeće
vegetacije. Treba ispitati i mogućnost (od autoktonog
sjemena - žira) podizanja novih površina toga hrasta na
području submediterana Hrvatske.


References


Š i 1 i ć, Č. 1973.: "Atlas drveća i grmlja" Sarajevo
Rauš, Đ., Trinajstić, I., Vukelić, J., Medve


dović, J.: 1992. "Biljni svijet hrvatskih šuma


Šume u Hrvatskoj"


SUMMARY: In the author´s estimate, it is of utmost importance to describe
Macedonian oak (´Quercus trojana) as a relict tertiary species preserved in
refugium sites of Dalmatinska Zagora in the locality of Brzine.


Apart from its distribution area, the author also highlights the morphological-
biological and ecological properties of Macedonian oak, as well as the
site conditions in Brzine. He focuses on this locality, which has not been previously
described in specialist literature, and classifies this area into a special
forest association - the forest of Macedonian oak - Quercetum trojanae.


Key words: Macedonian oak, relict, tertiary, refugium, disjunct, plant
community, floral elements, Dalmatinska Zagora, Biluša, Parčine, Brižine.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 69     <-- 69 -->        PDF

^mlan locale l
/^đaa aedina


/kewf Cl/wis lm as and
av


4


c*L*ćk& frO&ikn ackldM
and ein alückllckas je


,it.


-IX


I*.´


Ac´


,**


,.Mtm


´.:-v -i[§l
H