DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 87     <-- 87 -->        PDF

primanje tih vrsta najviše uzrokuje nedostatak vode
(propusnost tla).
Najbolji rezultsti s borom postignuti su nakon tradicionalne
obrade tla - oranjem i rahljenjem.


Breza je sađena u razmacima 2,5 x 3,0 m. Divlja je
trešnja sađena između redova, što sprječava zatravljenje.
Povišenje pH vrijednosti tla, povoljniji omjer C/N
(pokazatelj procesa organske dekompozicije), obogaćenje
dušikom, kalijem, fosforom, kalcijem i magnezijem,
i bolje zasićenje baza u tlu s brezom i trešnjom,
rezultat je povoljna utjecaja lišća tih vrsta na poboljšanje
procesa dekompozicije.


G umn icka O., Janson L., Žale ski A.: Sadržaj
proteina topivih u vodi u sjemenu smreke (Picea
abies L. Karst) različite otpornosti u testu ubrzanog
starenja


Sjeme 48 provenijencija sudetske smreke uskladišteno
u hladne komore, razdijeljeno je u 4 temperaturne
varijante. Istraživanja su pokazala da se sjeme
prije dugotrajna uskladištenja odlikovalo širokom vari-


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


jabilnošću otpornosti u testu ubrzanog starenja. Test
sposobnosti klijanja pokazao je njegovu smanjenost
nakon stresnog tretmana - sjeme je držano 95 sati na
temperaturi od 40-41 °C i vlažnosti na 90-100%. Šest
uzoraka provenijencija otpornih u testu ubrzanog starenja
u grupi sjemenki gdje je pad njihove vitalnosti
nakon stresnog tretiranja bio mali (prosjek 5%) i 7 uzoraka
sjemenki neotpornih u tom testu, u grupi gdje je
prosjek vitalnosti iznosio oko 55%, izabrani su za analizu
sadržaja u vodi topivih proteina. Taj je sadržaj
određen Lowryjevom metodom koju je modificirao
Peterson (1977), a za 2 uzorka (jedan iz svake grupe)
načinjena je analiza s HPLC, koja se bazira na molekularnoj
filtraciji. Utvrđeno je da su uzorci neotporni u
testu ubrzanog starenja sadržavali više proteina topivih
u vodi (prosječno 20%) od otpornih uzoraka. Značenje
te razlike potvrđeno je analizom varijanci (p = 99).
Utvrđena je jaka korelacija (R = 0,74) između pada klijavosti
nakon testa ubrzanog starenja i sadržaja u vodi


topivih proteina.


I.Mikloš


MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE DEVELOPMENT TRENDS IN PRODUCTION
MANAGEMENT FOR FORESTRY AND WOOD PROCESSING


U vremenu od 13. do 15. listopada
1999. godine u Poreču je održano
međunarodno savjetovanje
pod naslovom DEVELOPMENT
TRENDS IN PRODUCTION MANAGEMENT
FOR FORESTRY
AND WOOD PROCESSING. Savjetovanje
su organizirali 1ATM
(International Association for Technology
Management - Wood) i
Zavod za organizaciju proizvodnje
u drvnoj industriji Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, a pod
pokroviteljstvom Ministarstva znanosti
i tehnologije te Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva Republike
Hrvatske.


Na savjetovanju je sudjelovalo
56 znanstvenika i/ 12 Katedara i
Zavoda za organizaciju i ekonomi


pod naslovom DEVELOPMENT
TRENDS IN PRODUCTION MANAGEMENT
FOR FORESTRY
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 88     <-- 88 -->        PDF

ku sa 11 Šumarskih fakulteta iz 9 europskih zemalja
(Bugarske, Grčke, Mađarske, Makedonije, Njemačke,
Poljske, Slovačke, Slovenije i Hrvatske). Uz savjetovanje
izdana je znanstvena knjiga u kojoj su 34 članka
podijeljena u 4 poglavlja:


1.
Razvoj šumarstva i preradbe drva
2.
Marketing i kvaliteta
3.
Upravljanje proizvodnjom
4.
Obrazovanje šumarskih i drvnotehnoloških
inženjera.
Znanstvna knjiga je skup sažetaka nacionalnih i međunarodnih
znanstvenih projekata iz područja organizacije
i ekonomike šumarstva i preradbe drva. Prikazani
su rezultati 34 projekta namijenjenih tvrtkama, znanstvenim
ustanovama, nacionalnim Ministarstvima i
međunarodnim udrugama. Svi znanstvenici su članovi
Međunarodne asocijacije za upravljanje tehnologijama
preradbe drva (IATM), čiji je cilj poticati aktivnosti koje
će pomoći tvrtkama u šumarstvu i preradbi drva, te
poticaj priključivanju trendovima upravljanja proizvodnjom
i poslovanjem u razvijenom svijetu. Službeni jezici
savjetovanja bili su engleski i njemački.


U prvome poglavlju prezentirano je 10 članaka.


ECONOMIC PROBLEMS OF RESTRUCTURIZATION
OF POLISH WOOD INDUSTRY IN THE 90 ´S.


Autori rada W. LisiK. Mydlarz (Poljska) prikazali
su probleme s kojima se pri restrukturiranju susreće
preradba drva u Poljskoj u devedesetim godinama ovoga
stoljeća. STRUKTUR DER UNGARISHEN SÄGEINDUSTRIE
IM SPIEGEL DER EUROPÄISCHEN
UNION. Strukturu preradbe drva u Mađarskoj u svjetlu
približavanja normama Europske unije prikazala je K.
Gerencher (Mađarska).DECENTRALISATIONRESTRUCTURING
OF GREAT ENTERPRISE INTO
OPERATIONAL HOLDING naslov je rada čiji su autori


A. Matuszewski i M. Szczesny (Poljska). U radu
je predočen prijedlog rastrukturiranja poljske industrije
namještaja u holding kompanije.
THE PROCESS NETWORK-BASIS OF DEVELOPMENT
OF FURNITURE MANUFACTURING rad je čiji
su autori M.Figurić,T. GrladinovićiS. Posavec
(Hrvatska). Autori su predstavili novi, mrežni način
organizacije proizvodnje i poslovanja. Szyma nowski
i M. Szwarc (Poljska) autori su članka pod
naslovom SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN
TIMBER INDUSTRY IN POLAND. Tema članka su mala
i srednja poduzeća u preradbi drva Poljske i trendovi
njihova razvoja u svjetlu globalizacije. Drabe k i J.
Marče k (Slovačka) u svojem radu pod naslovom


EVALUATION OF THE INVESTMENT LEVEL IN
WOOD PROCESSING INDUSTRY IN THE SLOVAK
REPUBLIC AND ITS DEVELOPMENT STRATEGY


prikazali su načine vrednovanja različitih razina ulaganja
u tvrtke preradbe drva u Slovačkoj i njihove razvojne
strategije. U članku pod naslovom ANALYSIS OF
THE FIXED ASSETS IN WOOD PROCESSING INDUSTRY
V. Efremovska,Ž. Meloska i P. Vasilev
(Makedonija) prikazali su analizu stanja fiksne imovine
i tendencije njegova povećanja u budućem razdoblju
u Republici Makedoniji.


ECONOMIC ASPECTS OF AFFORESTA TlONSAS
ALTERNATIVE LAND USE IN HUNGARY članak je
čiji suautori K. Meszaros,B. Lctt,K. Pongracz,


M. Stark i B. Hejj (Mađarska). Rad prikazuje potrebe
za pošumljavanjem većih površina u Mađarskoj, kao
razvojnu tendenciju alternativnog korištenja zemlje.
Vrednovanje ulaganja kapitala u tvrtke u šumarstvu
Slovačke republike prikazali su J. Hol ecy i J. Drabek
(Slovačka) u svojem radu pod naslovom EVALUATION
OF CAPITAL EXPANDITURES WITHIN THE
SLOVAK FOREST ENTERPRISES. Članak pod naslovom
TRENDS AND PERSPECTIVE OF FORESTRY
INVESTMENTS IN REPUBLIC OF CROATIA, autora
S. Posavca,M. Figurica i D. Jelačića prikazuje
trendove i perspektive ulaganja u hrvatsko šumarstvo.
U drugom poglavlju prezentirano je 12 radova. M.
Stark,B.Lett iK. Meszaros (Mađarska) u članku
pod naslovom CHARACTERISTICS OF FORESTRY
MARKETING prikazali su značajke različitih marketinških
koncepcija u mađarskom šumarstvu. Dr ličko va,
A. Kusa, H. Pal uš, M. Supin i A. Zauškova
(Slovačka) prikazali su specifičnosti marktinga i trgovine
drvnim proizvodima u Slovačkoj u radu pod naslovom
DOMESTIC AND FOREIGNSAWN WOOD PRODUCTS
TRADE IN THE SLOVAK REPUBLIC.
REGIONAL FOCUSING OF EXPORT AND IMPORT
OF SAWN BEECH članak je o regionalnom pristupu
uvoza i izvoza piljene bukovine koji su prezentirali
gosti iz Makedonije Ž. Meloska, V. Efremo vska
i P. Vaši lev.


MARKETING PLANNING IN THE FURNITURE
INDUSTRYautoraW. Szymanowskog iP. Szczepaniaka
(Poljska) članak je koji prikazuje različitost
pristupa marketinškom planiranju u proizvodnji namještaja
Poljske. Koje su želje i potrebe kupaca i kako na
njih odgovoriti u svojem su članku pod naslovom


RESEARCH OF CUSTOMER PREFERENCES ON
FURNITURE MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC


prikazali E. Drličkova, A. Kusa, H. Paluš,
M.Supin i A. Zauškova (Slovačka).


Sljedeći članci povezuju marketinške koncepcije i
istraživanja s kvalitetom proizvodnje i usluga. To su
članci A. Linczenyi a (Slovačka) pod naslovom
THE FLEXIBLE QUALITY SYSTEMS, koji prikazuje
fleksibilne sustave upravljanja i osiguranja kvalitete i
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 89     <-- 89 -->        PDF

R. Novakov e (Slovačka) pod naslovom QUALITY
PLANNING FROM SUPPLIER-RECEIVER VIEW,
koji predstavlja načine planiranja kvalitete, vezano izravno
za potrebe kupca, odnosno korisnika.


Greger, D. Jelačić iT. Grladinović (Hrvatska)
u svojem radu pod naslovom INPUT MATERIAL
QUALITY ASSURANCE MODELS IN FURNITURE
MANUFACTURE prikazali su različite modele i koncepcije
upravljanja i osiguranja kvalitete ulaznih materijala.


NORMEN FÜR TRAGFÄHIGKEIT VON BODENTRAGER
članak je koji su zajednički izradili i predstavili
gosti iz Bugarske G. Kj uehukov, B. Kj uehukov
i iz Grčke A. Karalivanos. Rad se bavi normama
i tehnikama kontrole kvalitete u preradbi drva. Sličnom
se tematikom bave i članci G. Kj u c h u k o v a i A.
Mari nove (Bugarska) pod naslovom INFLUENCE
OF THE NUMBER AND LOCATION OF STRECHERS
ON INTERNAL FORCES DISTRIBUTION
IN WOODEN CHAIR FRAMES, odnosno G. Kjuchukova,
V. Jivkova (Bugarska) i A. Karali vanosa
(Grčka) pod naslovom FIT-INFLUENCE ON
THE WITHDRAWAL STRENGHT OF DOWEL
JOINTS FROM WOOD COMPOSITES.


Šcgotić (Hrvatska) u svojem članku pod
naslovom A HP FORMULATION FOR STRATEGY
AND BUSINESS PORTFOLIO IN FURNITURE
INDUSTRY prikazala je nov pristup portfolio analizi
poslovnih strategija pomoću AHP metode.


U poglavlju Upravljanje proizvodnjom prezentirano
je 9 članaka. Novi koncepcijski pristup upravljanju
proizvodnjom i poslovanjem prikazali su F. B izj ak i


A. Rihtar (Slovenija) u članku ENTWICKLUNG
DER PHILOSOPHIE UND DES MANAGEMENTS
DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG. Demoč, M.
H i tka, P. Alač (Slovačka) i D. Jelačić (Hrvatska)
u zajedničkom su članku pod naslovom SIGNIFICANCE
OF INFORMATION AND INFORMATION SYSTEMS
prikazali značenje informacije i informacijskih
sustava za budućnost preradbe drva u Slovačkoj i Hrvatskoj.
Na taj su se članak nadovezali gosti iz Slovenije
J. Kropivšek,L. Oblak iM.Tratnik prezentirajući
rad pod naslovom CHARACTERISTICS REGARDING
THE DESIGNING AND IMPLEMENTING
OF IN FORM A TICS IN A WOOD IND U STR Y COMPA NY
u kojem su prikazali značajke projektiranja informacijskih
sustava u tvrtke preradbe drva.
DYNAMIC MODELLING OF PRODUCTION
PROCESSES IN TIMBER PLANT članak je u kojem
autori J. Rašner iM. Kotlinova (Slovačka) prikazuju
načine i metode dinamčkog modeliranja proizvodnih
procesa u tvrtkama preradbe drva u Slovačkoj.
Lis iW. Meixner (Poljska) u svojem su članku pod
naslovom APPLICATION OF NATURAL ALGORITHMS
IN WOOD INDUSTRY AND FORESTRY pri


kazali moguća područja i načine uvođenja korištenja
prirodnih algoritama u šumarstvo i preradbu drva. Mrežno
planiranje i rješavanje problema vođenja projekata
mrežnim planiranjem tema su rada pod naslovom


EFFICIENT MANAGEMENT OF DEVELOPMENT
PROJECTS BY NETWORK PLANNING autora L.
Oblaka, J. Kropi všeka iM.Tratnika (Slovenija).
Grladinović, K. Greger i M. Figurić (Hrvatska)
prikazali su tvornice budućnosti i modele njihova
rada u mrežnoj organizaciji u radu pod naslovom


THE DEVELOPMENT OF REAL VIRTUAL FURNI


TURE MANUFA CTURING.


Ekologija proizvodnje zaokružila je 3. poglavlje
znanstvene knjige. H. Kreimes (Njemačka) u svojem
radu ENERGIEGEWINNUNG A US (ABFALL-)HOLZ ÖKOLOGISCH
SINNVOLL UND ÖKONOMISCH
MACHBAR bavi se smanjivanjem koncentracije otrovnih
plinova i dobivanjem energije iz otpadnog drva, a


D. Jelačić, S.Posavec i K. Greger (Hrvatska) u
radu pod naslovom WOOD PROCESSING -ENVIRONMENTALLYFRIENDLYMANUFACTURING
prikazuju
ekološku prihvatljivost preradbe drva, posebice
u odnosu na zagađivanje voda.
Četvrto je poglavlje sadržavalo 3 članka. Drličko
va, A. Kusa, T. Lemma, H. Paluš, A.J. Sherzad,
M. Supin i A. Zauškova (Slovačka) prezentirali
su novo usmjerenje Marketinga i trgovine na Drvarskom
fakultetu Tehničkog Univerziteta u Zvolenu u
radu pod naslovom THE NEW SPECIALIZATION
"MARKETING AND TRADE" WITHIN THE FRAME
OF BRANCH ENTERPRISE MANA GEMENTA T THE
FACULTY OF WOOD SCIENCES AND TECHNOLOGY,
TECHNICAL UNIVERSITY IN ZVOLEN. Ulogu
Sveučilišta u Sopronu u sustavu šumarstva i preradbe
drva prikazali su gosti iz Mađarske B. H ej j , K. M e s zarosiL.
Jageru članku pod naslovom DIE ROLE
DER UNIVERSITÄT SOPRON IM SYSTEM DER
FORSTLICHEN FACHBERATUNG, a ulogu matematike
u obrazovanju drvnotehnološkog inženjera prikazao
je u radu THE ROLE OF MA THEMA TICS IN THE
STUDY OF WOOD TECHNOLOGY V. Hi tree (Hrvatska).


Sve radove objavljene u znanstvenoj knjizi recenzirali
su članovi Uredničkog odbora, a ujedno i predsjedništva
International Association for Technology Management
- Wood (IATM) u sastavu: doc. dr. se. VVojciech
Lis (Poljska) - predsjednik IATM, doc. inž. Jaroslav
Rašner (Slovačka), prof. dr. sc. Alexandar L i n c z e nyi
(Slovačka) i prof. dr. sc. Mladen Figurić (Hrvatska).
Glavni i odgovorni urednik znanstvene knjige je
doc. dr. sc. Denis Jelačić . Svi zainteresirani u svezi
ove knjige mogu se javiti na Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Zavod za organizaciju proizvodnje u
drvnoj industriji.


Doc. dr. sc. Denis Jelačić