DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 92     <-- 92 -->        PDF

UMIROVLJENI ZNANSTVENICI
Prof. dr. sc. ŠIME MEŠTROVIĆ


Dr. se. Šime Meštrović redoviti sveučilišni profesor,
rođen je na otoku Drvenik Veli, općina Trogir.
Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu 1945. godine,
nižu gimnaziju u Splitu 1948. godine, a srednju šumarsku
školu u Splitu 1952. godine.


Šime Meštrović je upisao šumarski fakultet točno
prije 45 godina. U borbi za preživljavanje svakog je ljeta
radio u Š.G. "Dalmacija" Split na radovima uređivanja
šuma po dva mjeseca, a 1957. godine boravi 3 mjeseca
na studentskoj praksi u Norveškoj. Pored toga, kao
student bio je uključen u rukovodstvo studentske organizacije
na razini Sveučilišta, i to tri godine kao član
predsjedništva sveučilišnog odbora saveza studenata
Zagrebačkog sveučilišta gdje je vodio studentsku
športsku organizaciju Sveučilišta. Bio je urednik športske
rubrike studentskog lista i potpredsjednik A. K.
"Mladost" Zagreb.


Po završetku studija ostvarije osobnu želju te od 1.
travnja 1959. godine dobrotom prof. Dušana Klepca
postaje stručnim suradnikom na predmetu Uređivanje
šuma tadašnjeg Poljoprivredno-šumarskog fakulteta.
Osnivanjem samostalnog Šumarskog fakulteta 1. siječnja
1960. godine izabran je za prvog asistenta u Zavodu
za uređivanje šuma. Na zamolbu mladog asistenta, profesor
ga je usmjerio na probleme uređivanja šuma ili
općenito gospodarenja šumama na području Mediterana.
U tom smjeru značajna je specijalizacija na temu:
"Gospodarenje šumama Mediterana" koju je Š. Meštrović
završio šk. godine 1962/63. u Francuskoj na
L´Ecole Nationale des Eaux et forets u Nancy-u te šumarskim
institutima u Avignonu, Toulousu i Bordeux


u. Po povratku na fakultet, pored redovnih obveza u nastavi,
s prof. D. Klepcem i asistentom R. Križancem,
radi na izradi osnova gospodarenja za nastavno
pokusne objekte fakulteta.
Godine 1967., 1968. i 1969. radi 30 mjeseci kao ekspert
međunarodne tehničke suradnje u Tunisu. Rukovodi
službom uređivanja šuma te sa suradnicima završava
osnove gospodarenja za 11 gospodarskih jedinica na
površini od oko 50000 ha te obavlja istraživačke radove
koje kasnije i publicira.


Magistrirao je 1971. godine s temom: "Uspijevanje
primorskog bora (Pinus pinaster Alt.) u Hrvatskoj". Od
1972. do 1975. zamjenik je upravitelja NPŠO Duboka,
od 1975. do 1979. tajnik je Zavoda za šumarska istraživanja,
te tehnički urednik Glasnika za šumske pokuse
1977. i 1978. godine. Doktorirao je 1976. godine s temom:
"Utjecaj borovih kultura na čistoću zraka u Kliško-
Solinskom bazenu". Time kao prvi istraživač u na


šoj zemlji znanstveno valorizira ekološke vrijednosti
šumskih sastojina. Rezultate uspješno prezentira na
XVI1UFRO Kongresu u Oslu gdje je izabran za voditelja
radne grupe: "Pošumljavanje aridnih i scmiaridnih
područja".


Značajno je istaknuti daljnje aktivnosti Šime Meštrovića
u sjevernoj Africi. Godine 1974. autor je idejnog
projekta valorizacije predpustinjskih područja Tripolitanije
u Libiji, koji je pod nazivom "Gefara projekt"
prihvaćen od libijske vlade. Na temelju toga, rukovodio
je izradom izvedbenog projekta pošumljavanja na području
"Bir Ayaad" na površini od 10000 ha. Projekt je
najvećim dijelom realiziran 1975. i 1976. godine i to vrlo
uspješno. Idejna rješenja tog projekta primjenjuju se
u sjevernoj Africi za pošumljavanje polupustinjskih područja.


Godine 1976. boravi na 15-dnevnom studijskom boravku
u Francuskoj na temu ekološka funkcija šuma. Iste
godine izabran je za nastavnika kolegija "Parkiranje i
oblikovanje prostora".


1978. godine vodi međunarodnu radnu grupu na
uređenju područja Gelma od 30000 ha u Alžiru te iste
godine u jesen sudjeluje u radnoj grupi za recenziju
projekta pošumljavanja pustinjskog pojasa širine 5 km
u zaleđu alžirskog Atlas gorja.


Za docenta je izabran 1977. godine, a 1981. za izvanrednog
profesora, te 1986. za redovitog profesora iz
predmeta Uređivanje šuma.


Direktorom republičkog zavoda za zaštitu prirode
Zagreb imenovan je 1982. godine. Do 1987. godine
uspješno rukovodi tom nadasve značajnom državnom
ustanovom i bilježi značajne uspjehe u ostvarivanju
zaštite prirode i prirodnih dobara naše zemlje. Po odlasku
u mirovinu akademika D. Klepca 1987. godine, napušta
Zavod i vraća se na fakultet, gdje preuzima predavanja
Uređivanje šuma na dodiplomskom i poslijediplomskom
studiju, kao predstojnik Zavoda za uređivanje
šuma.


Školske godine 1988/89. i 1989/90. obavlja dužnost
prodekana na šumarskom fakultetu i vodi šumarski odsjek,
a školske godine 1990/91. te 1991/92. obavlja
dužnost dekana šumarskog fakulteta. To su bile godine
rata i stvaranja samostalne i neovisne države Hrvatske,
godine najteže za našu državu ali vjerojatno i za profesora
Meštrovića. Iako pritisnut velikim iščekivanjem
rješenja sudbine svoga zarobljenog sina, bdio je s velikim
roditeljskim osjećajem nad svakim članom svoga
fakulteta, izvršavajući sve obveze i prema domovini i
prema studentima, ne izgubivši niti jednog zaposlenika
ŠUMARSKI LIST 11-12/1999 str. 93     <-- 93 -->        PDF

u tom vremenu ali dočekavši i povratak svoga sina. I tada
mu je, kao i uvijek prije i poslije, lagani osmijeh na
licu prikrivao svu bol zračeći optimizmom.


Na kraju možemo istaknuti i veliki doprinos profesora
Meštrovića u obrazovnom, znanstvenom, stručnom,
društvenom i političkom djelovanju tijekom njegovih
50 godina u šumarskoj struci i znanosti. Od toga
bilježimo gotovo 39 godina rada kao djelatnika Šumarskog
fakulteta. Za to je vrijeme na različite načine sudjelovao
u obrazovanju 37 generacija studenata, a kao
nastavnik djelovao je 22 godine. Posebno je bio omiljen
profesor među studentima s kojima je na pristupačan
način raspravljao o različitim problemima, uvijek ističući
posebno značenje životne škole.


Kod profesora Meštrovića 178 studenata uspješno
je obranilo svoje diplomske radove. Vodio je poslijediplomski
studij iz znanstvenog područja Uređivanje šuma
i na njemu držao kolegij iz dva predmeta. Pored toga,
držao je dva kolegija na znanstvenom području
"Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata".
Bio je mentorom velikog broja postdiplomanata,
a 12 kandidata steklo je znanstvena zvanja magistra
znanosti pod njegovim vodstvom. Bio je mentorom i
većem broju kandidata za zvanje doktora znanosti, te je
6 kandidata dobilo taj stupanj pod njegovim vodstvom.
Pored toga bio je član povjerenstava za obranu magisterija
te predsjednikom ili članom povjerenstva za obranu
doktorata znanosti. Bio je članom povjerenstva za obranu
2 doktorata znanosti na Ekonomskom fakultetu te
komentor i predsjednik povjerenstva za dva magistra
znanosti na Arhitektonskom fakultetu i jednog doktora
znanosti na istom fakultetu.


Znanstveni opus profesora Meštrovića vrlo je širok i
obuhvaća područje uređivanja šuma u širem smislu.
Svakako su najznačajniji radovi iz područja gospodarenja
šumama Mediterana te oni koji se odnose na općekorisne
funkcije šuma i zaštitu prirode. Ukupno je objavio
41 znanstveni rad u domaćim časopisima, 4 rada u
stranim časopisima od čega je 18 radova citirano u stranim
časopisima.


Veliku stručnu aktivnost oplemenio je s 62 stručna
rada, kako u našoj zemlji tako i u svijetu. Suradnja sa
šumarskom operativom je široko polje djelovanja profesora
Šime Meštrovića.


Svakako daje veliko stručno i znanstveno priznanje
profesoru Meštroviću njegova djelatnost u međunarodnim
organizacijama. Bio je delegat Hrvatske i predsjednik
delegacije u Komitetu za šumarska pitanja Mediterana,
organizacije FAO i to 1985., 1987. i 1989. godine
kada je izabran i za potpredsjednika Komiteta. Zatim,
predsjednik je delegacije na zasjedanju Svjetskog
šumarskog komiteta FAO 1982. godine u Rimu, zatim
na zasjedanju Europskog komiteta za šume FAO 1989.
u Rimu i 1991. u Oslu. Na svim skupovima aktivno je
sudjelovao s referatima i zastupao našu zemlju. Pored


toga, sudionik je IUFRO kongresa 1976. u Oslu, 1981.
u Kyotu, 1986. u Ljubljani, Simpozija o zaštiti šuma od
požara 1987. godine u Ateni te "Potrajnog gospodarenja
šumama umjerenog i hladnog pojasa" kojeg je organizirala
Međunarodna organizacija za sigurnost i suradnju
u Montrealu 1993. godine.


Kao što sam već naglasio, u društvenom i političkom
životu fakulteta i Sveučilišta djeluje od studentskih
dana. Za taj rad dobio je mnoga priznanja i zahvalnice,
od kojih izdvajam: "Orden rada sa zlatnim vjencem",
"Spomenica Sveučilišta prigodom 60 godišnjice
športske organizacije". Aktivan je u Hrvatskom šumarskom
društvu, Hrvatskom ekološkom društvu, te Šumarskoj
akademiji čiji je redoviti član i tajnik Odsjeka
za uređivanje šuma i šumarsku politiku.


Prof. Šime Meštrović je za osobite zasluge u znanosti
odlikovan REDOM DANICE HRVATSKE S
LIKOM RUĐERA BOŠKOVIĆA odlukom Predsjednika
Republike, broj: 01-051-99-13-3-1/1 od 27.
svibnja 1999.


Doc. dr. se. Juro Cavlović


Popis najznačajnijih radova:


Turistička renta kao funkcija šumskih sastojina uz Jadransko
more i magistralu, (s Golubović, U.).
Šum. list 90 (11-12): 481-497, 1966.


Uspijevanje primorskog bora (Pinus pinaster Ait.) u
kulturama SR Hrvatske (magistarski rad). Šum.
list 96 (5-6): 179-216, 1972.


Etude de la production des forets de chene liege
{Quercus suber L.) en Khroumirie. Annales de
LTNRF, Tunis, 1972.


Značaj šumskih kultura u primorskom području krša.
"Šum. list 101 (8-9): 382-385, 1977.


Pravilnik o izradi šumsko-privrednih osnova, osnova
gospodarenja i programa za unapređenje šuma u
svijetlu šumarske znanosti. Šum. list 102 (8-10):
352-364, 1978.


Prilog poznavanju utjecaja fluorida (kao industrijskog
zagađivača) na vegetaciju, (s T. Filipan, U. Lelas,
i 1. Eškinja.). Drugi kongres Ekologa Jugoslavije,
Zadar-Plitvice 1-7. 11. pp. 291-297, Zagreb,
1979.


Utjecaj borovih kultura na čistoću zraka u Kliško-Solinskom
bazenu, doktorska dizertacija. Glas.
šum. pokuse 20: 232-297, 1980.


Upotreba drveća i grmlja u uređivanju čovjekova okoliša
(s D. Klepac) Šum. list 105 (1-2): 35-55,
1981.


La Protection de la Nature en Yougoslavie, (Naturschutz
in Jugoslawien, Nature Conservation in
Yugosl.), Nature and National Parks, Basel, No
79/80, pp. 25-31, 1983.