DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Stabla se u vezi s prirodnom obnovom sijeku po cijeloj
površini šume, ali na onim dijelovima gdje se nakon
ocjene brojnosti i stadija razvoja biljaka prirodne
obnove u obliku manjih ili većih grupa donosi odluka o
stupnju prirodne podmlađenosti i potrebi sjcčnih zahvata.
Sječe se - prema tomu - vrše nakon uspješne
prirodne obnove tj. kad su stabalca u nepredvidi-
vom i nepravilnom rasporedu grupa po cijeloj površini
šume toliko odrasla i ojačala, da im zaštita krošanja
nadstojnih stabala više nije nužna. Ove sječe treba
izvesti pravovremeno, jer stadij zaštite krošanja nadstojnih
stabala prema Morozovu - vrlo brzo prijeđe u
stadij potiskivanja. Zakašnjelo oslobađanje od dugotrajnog
zastora ugrožava opstanak smreke, uzrokuje iskrivljenost
debla i široke krošnje bukve a vremenski
gubitak u procesu razvoja i tvorbi drvne tvari kod jele,
koja može vrlo dugo (prema Šafaru i do 40 god.!) izdržati
jaču zastrtost, opstati i nakon oslobađanja razviti se
u normalno stablo.


O navedenom vremenskom gubitku tijekom stadija
"zadržavanja" jele u čekanju uvjeta za normalan razvoj,
ne razmišlja se kao uzroku kasnije okružljivosti debla,
ili što je još značajnije kao uzroku destrukcije preborne
strukture. Izostat će potrebni priliv u mjerenom dijelu
sastojina, smanjivat će se broj tankih i srednjedebelih
stabala, pa će nedovoljno prelaziti iz nižih u više deb-
Ijinske stupnjeve, i u dogledno vrijeme će se - zbog narušene
strukture - pojaviti između ostalog i vakuum u
ostvarenju etata.


Užu lokaciju prostora pojave prirodne obnove nemoguće
je predvidjeti i prema potrebama stanja šume
unaprijed odrediti. Biljke mogu niknuti na bilo kojem
mjestu šume gdje postoje uvjeti za prirodnu obnovu,
naravno uz povoljan urod sjemena.


Samo u izuzetnim slučajevima, na dijelovima površine
gdje zbog suvisle pokrovnosti i potpune zastrtosti


U Pravilniku o uređivanju šuma Narodne novine
broj 11 od 31. siječnja 1997. godine, u članku 29 stoji:
U jednodobnim sastojinama užita drvna zaliha razvrstava
se na redoviti, izvanredni i slučajni glavni prihod
te na redoviti i slučajni prethodni prihod.


U redoviti glavni prihod ulazi užita drvna zaliha
predviđena osnovom odnosno programom za sječu.


U izvanredni glavni prihod ulazi užita drvna zaliha na
površinama koje će se trajno upotrebljavati u druge svrhe
(površine izdvojene iz šumskogospodarskog područja,
prometnice, prosjeke, trase elektrovoda, kanali i dr.).


U glavni slučajni prihod ulazi užita drvna zaliha u
odsjecima koji ulaze u glavni prihod, a nije predviđena
osnovom odnosno programom.


U redoviti prethodni prihod ulazi užita drvna zaliha
predviđena osnovom odnosno programom za sječu.


krošanja nema prirodne obnove, treba prebornim sječama
stabala inicirati pojavu, a potom reguliranjem stupnja
zastrtosti krošanja i naknadnim uzgojnim radovima u
grupama osigurati opstanak i daljnji razvoj biljaka prirodne
obnove do taksacijske granice. Kad u obliku priliva
prijeđu u mjereni dio sastojine, postupak obnove je završen,
i u kontinuitetu se nastavlja preborno gospodarenje.


8.


Iako prirodna obnova pojedinih vrsta drveća ovisi o
ekotipu, lokalitetu pridolaženja; prirodnom plodoredu
tj. prirodnoj izmjeni vrsta (jela - bukva), omjeru smjese
u mješovitim sastojinama heliofita i skiofita (hrast kit-
njak - bukva), namjeni šume i drugim razlozima, poistovjećivanje
ili alternacija obilježja krošanja - kako je
to propisano člankom 14 Pravilnika o uređivanju šuma
- u interesu pravilnog gospodarenja i prirodne obnove
nije prihvatljivo.


Prikazali smo bitne razlike postupaka prirodne obnove
kako bismo istakli značaj utjecaja pravilnog reguliranja
međuodnosa krošanja na uspješnost prirodne
obnove šumskih sastojina primjereno uzgojnom obliku
šume i načinu gospodarenja, te ukazali na potrebu promjena
neprimjerenih propisa.


Krošnjama stabala moramo u buduće poklanjati više
pozornosti, ne samo kao "tvornici asimilata pod vedrim
nebom", već i njihovom međuodnosu u prostoru
sastojina, te tako pridonijeti pravilnom definiranju
sklopa, pokrovnosti, zastrtosti i gustoći krošanja u pozitivnim
stručnim propisima (čl. 14. Pravilnika) i inkor-
poraciji podataka u propise uređajnih elaborata, u svrhu
optimalne prirodne obnove šumskih sastojina.


Dr. sc. Radovan Križanec
Izv. sveuč. prof, u m.


U slučajni prethodni prihod ulazi sva užita drvna zaliha
koja nije predviđena osnovom odnosno programom
za sječu, a nije ušla u glavni prihod.


U praksi često dolazi do nedoumica, rekao bih
čak i do lutanja, kada užitu drvnu zalihu treba razvrstati
po grupama prihoda, a posebice kada je riječ
o slučajnom prihodu.


Kod izvanrednog glavnog prihoda sve je jasno, to je
drvna zaliha koja se užije s površine koja se izuzima iz
šumskogospodarskog područja i trajno upotrebljava u
druge svrhe. Po svom karakteru ovaj prihod uvijek
spada u glavni prihod.


Redoviti glavni prihod je užita drvna zaliha nakon
čistih i oplodnih sječa, s ciljem obnove i podizanja mladih
sastojina (u osnovi obrazac 0-6).


Redoviti prethodni prihod je užita drvna zaliha na-


VRSTE PRIHODA U JEDNODOBNIM SUMAMA


462