DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 105     <-- 105 -->        PDF

kon izvršenih prorjcda, gdje se po šumskouzgojnim načelima
odabiru stabala za sječu s ciljem popravljanja
strukture i kvalitete postojeće sastojine (u osnovi obrazac
0-7).


Realizacija redovitog glavnog i prethodnog prihoda
obavlja se nakon redovite doznake stabala za sječu.


Karakteristika slučajnog prihoda je da on nije predviđen
osnovom, odnosno programom, nego se realizira
nakon izvršene nužne ili sanitarne doznake.


Ovdje se radi o suhim i deformiranim stablima, koje
iz uzgojnih razloga treba što prije ukloniti iz sastojina.


Kod razvrstavanja ovog prihoda na glavni slučajni i
prethodni slučajni, primarnu ulogu ima starost sastojine.
Ako je sastojina svojom starošću dosegla propisanu
ophodnju, užita drvna zaliha suhih i defektnih
stabala spada u slučajni glavni prihod. Međutim ako
sastojina svojom starošću nije dosegla propisanu ophodnju,
užita drvna zaliha spada u prethodni slučajni
prihod.


Ako uzmemo, primjera radi, sastojinu hrasta lužnja-


U šumarskoj proizvodnji, gdje proizvodni procesi
traju desetljećima pa i stoljećima, nije moguće kao u
proizvodnji kraćih proizvodnih razdoblja, eksperimentirati
metodama pokušaja i tražiti kvalitetnija rješenja.
Da bi šumarsku proizvodnju usmjeravali racionalno,
prijeko je potrebno u prvome redu služiti se dostignućima
botaničkih istraživanja evolucije filogenetike,
kako bi znali pravilno usmjeriti naša stručna i znanstvena
istraživanja u smislu iskorištavanja biljaka. Zbog toga
istraživanje evolucija i nauka o descedenciji predstavlja
središte biološke znanosti, koje opslužuju paleo-
botanika, molekularna biologija, fiziologija, morfologija,
anatomija, citologija, sistematika, floristika, nauka
o arealu i citogenetika. Za uzgoj šuma važna su biološka
istraživanja u kojima se došlo do spoznaje da svaka
populacija uspostavlja ravnotežu između svoje genetske
plastičnosti i stabilnosti, što u vremenu predstavlja
njenu evoluciju usmjerenu selekcijom i izolacijom,
a generirani! mutacijom i rekombinacijom. Taj
proces prilagođavanja, odnosno traženja ravnoteže nije
samo biološka zakonitost, već i fizikalna, pa čak i filozofska,
u ukupnosti opterećena fenomenom potpunog
odsustva ireverziliilnosti. Zbog toga, racionalno usmjeravanje
šumarske proizvodnje uz korišćenje ovih načela,
moglo bi dati dobre učinke.


Sjemenjače u šumarstvu
značajke uzgojnih vrsta


Uzgojne vrste u šumarstvu sastavni su dio odjeljka
sjemenjača s kojima dijele zajednički evolucijski proces.


ka staru 145 godina, koja iz bilo kojih razloga nije predviđena
za sječu u I/l kao etat glavnog prihoda (posebno
dobra kvaliteta, balans etata, potrajnost prihoda), nego
je predviđena za prorjedu (prethodni prihod) užita drvna
zaliha iz prorjeda spada u redoviti prethodni prihod,
a užita drvna zaliha slučajnog prihoda u tom odsjeku
spada u slučajni glavni prihod. To je logično, jer je drvna
zaliha prorjeda uvijek redovit prethodni prihod, a
budući daje sastojina svojom starošću dosegnula propisanu
ophodnju, slučajni prihod u toj sastojini spada u
slučajni glavni prihod.


U svim odsjecima koji su osnovom predviđeni za
etat glavnog prihoda u I/l ne može biti slučajnog prihoda,
jer je osnovom predviđena cjelokupna zaliha za sječu
u I/l, pa prema tomu nema ni slučajnog prihoda.


Užita drvna zaliha slučajnog prihoda iskazuje se u
m3 bez površine odsjeka u kojima je realiziran slučajni
prihod.


Mr. sc. Martin Krajina, dipl. ing. šum.


Nastanak sjemenjača botanika smješta u paleozoik,
točnije u devon, prije 400 mil. godina. Kroz dugo evolucijsko
razdoblje i filogenetske procese danas je poznato
oko 227 000 sjemenjača, pri čemu su se izdiferen-
cirale tri osnovne skupine sjemenjača: Coniferophytina,
Cycadophytina i Magnoliophytina. Prve dvije skupine
Coniferophytina i Cycadophytina su primitivnijih morfoloških
i fizioloških oblika, jer su i po svom postanku
starije te ih obuhvaćamo zajedničkom skupinom
Gymnospermae. Ove dvije skupine su značajne po njihovom
paralelnom razvoju od gornjeg devona. Kao treća
skupina Magnoliophytina = Angiospermae pokazuje
srodnost sa skupinom Cycadophytina, što ukazuje na
njihov evolucijski razvoj i diferencijaciju iz te skupine,
te potvrđuje da su Gymnospermae samo jedna rana razvojna
faza sjemenjača, a ne prirodna srodstvena skupina.
Prirodna potvrda toj teoriji je i brojnost pojedinih skupina,
gdje 600 Coniferophytyna i 200 Cycadophytyna u
raznolikosti vrsta predstavlja malen broj prema ostalom
broju sjemenjača koje su u skupini Magnoliophytyna.


Značajne uzgojne vrste u šumarstvu iz skupina Coniferophytyna
i Cycadophytyna pronalazimo samo u
razredu Pinatae podrazred Pinidae, odnosno crnogori-
ce. Crnogorica se pojavljuju u gornjem karbonu da bi u
mezozoiku razvile red Finales, koji se razgranao u 6
porodica. Usprkos svom primitivnijem obliku, golosje-
menjače su se uspjele zadržati zahvaljujući odgovarajućim
klimatskim regijama ili mikroklhnatskim predjelima
koje nisu odgovarale većem pristupu kritosjeme-
njača. Uopće, pojava golosjemenjača je ranija u odnosu


POTICAJ PODIZANJA SUMA METODOM KOMPRIMIRANOG


FILOGENETSKOG RAZVOJA


Uvod


463
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 106     <-- 106 -->        PDF

na kritosjemenjače, te je njihova evolucija odnosno fi-
logenija, bitno drukčija. S uzgojnog šumarskog stajališta
najznačajnije osobine su različitost rasta izdanaka i
sustav provodnih kanala. S obzirom na raniji nastanak i
njihovu prevlast u šumskim prostranstvima, zadržan je
monopodijalni razvoj izdanka. Ostale različitosti vide
se u prijelazu iz traheidalnog u trahealni provodni sustav
te u razvoju morfologije lista. Kritosjemenjače su u
osvajanju i potiskivanju šuma golosjemenjača, koje se
kretalo od juga prema sjeveru, morale razviti sustav
simpodijalnog razvoja izdanka kroz histološke prilagodbe,
kako bi u probijanju nadstojnih etaža golosjemenjača
terminalni pupovi bili zamjetljivi. U tom procesu
prilagodljivosti razvijena je takva lisna masa koja
u tlocrtu razvija optimalan mozaik za prikupljanje
svjetlosti potrebne fotosintezi. Za pretpostaviti je da
prijelaz traheidalnog u trahealni sustav provodnih kanala
takocter predstavlja fiziološku prilagodljivost, koja
je poticana biotskim, ali i abiotskim čimbenicima. Tu se
ne smije zanemariti i vatra, odnosno požar kao selekcijski
čimbenik u čijim prilikama jedinke trahealnog provodnog
sustava predstavljaju stabilniji organizam. Vrste
izraženog trahealnog provodnog sustava su na požarištima
obnovljive, dok vrste traheidalnog provodnog
sustava (borovi) ne izgaraju, već umiru u požaru pucanjem
veza između pojedinih traheida. Zasigurno postoji
još niz drugih različitosti korisnih za šumarstvo koji
obilježavaju evolucijski tijek današnjih sjemenjača, ali
za neka točnija saznanja koja bi se koristila u šumarstvu,
potrebna su istraživanja pokrenuta u tom smjeru.


Smjernice


Da bi se šumarska istraživanja ili pak uzgojni procesi
usmjerili u pravom smjeru, potrebno je spoznati vrijeme
i prostor dugog evolucijskog procesa koji je rezultirao
upravo ovakvim genetskim, odnosno fenotipskim
osobinama vrsta. Ta prirodna kretanja prilagodbe biljnih
oblika su toliko snažna da čovjek ne smije niti pomisliti
nasilnim putem (rezanjem) zadovoljavati svoja
sporedna htijenja. Kada je god čovjek svoj im nasilnim
biološkim metodama nastojao ostvariti dobit zanemarujući
prirodne zakonitosti, pojavljivao se negativan
učinak. Kao primjer nam može poslužiti razdoblje šumarske
prakse podizanja plantaža, odnosno monokultura,
koji se u klimatskim ispadima pokazao izuzetno
nestabilan. Šumarski svijet je spoznao koliko prirodno
raznolike sastojine znače u pogledu stabilnosti ekosustava
i potrajnog gospodarenja prirodnim dobrima. Hrvatsko
šumarstvo u tom pogledu može biti primjer
upravo zbog očuvanosti svojih prirodnih šuma, s kojima
se uvijek gospodarilo u skladu održivog razvoja.
Dosadašnji način gospodarenja u prirodnim šumama
Hrvatske je bilo poštivanje evolucijskih tokova, zbog
čega bi ta načela trebala biti primjenjiva u cjelokupnom
šumarstvu, kako znanstvenom tako i praktičnom.


Pošumljavanje je u šumarstvu jedno od najznačajnijih
zahvata i opterećuje šumarstvo cijelog svijeta, pri
čemu ni Hrvatska nije od toga izuzeta, jer je velik dio
njene mediteranske regije prilično neobrastao šumskom
vegetacijom. Treba biti svjestan činjenice da su
prirodni procesi povratka klimatogene zajednice nezaustavljivi,
ukoliko bi utjecaj čovjeka na šumu bio zanemariv.
Međutim, šumarska struka nastoji ubrzati te
procese pošumljavanjem. U svim dosadašnjim radovima
na pošumljavanju nisu primjenjivane evolucijske
spoznaje, odnosno filogenetska kretanja. U dosadašnjoj
praksi pošumljavanja koristile su se vrste primitivnijih
oblika iz skupine Coniferophytyna, čiji monopodijalni
rast izdanaka doista čini vrste iz ove skupine
pionirskim, a one to i jesu, što nam potvrđuju i botanička
saznanja. U dosadašnjem odnosu prema pošumljavanju
zanemarivala se činjenica da se nalazimo u vremenu
neofitika, a ponašali smo se kao da smo u mezofi-
tiku, zbog čega su dosadašnje, često monokulturne pionirske
sastojine u pravilu predstavljale nestabilnu populaciju.
Zbog toga je potrebno kod pošumljavanja ići u
smjeru simuliranja prirodnih procesa, na način da se uzgojnim
radovima komprimiraju filogenetski procesi. U
tom slučaju bi se pošumljavanje obavljalo miješanjem
vrsta iz skupine Coniferophytyna i Magnoliophytyna.
Šumarska struka i znanost trebaju dati odgovor na pitanja,
koliki su omjeri smjese, ili pak kakav je potreban
izbor vrsta, pri čemu je od izuzetne važnosti držati se
načela biološke raznolikosti, koju treba podržavati u
uzgojnim radovima. Naravno, ovakva gledišta potpuno
isključuju niz radova u šumarstvu, što dovodi do racionalizacije
u proizvodnji. To se ogleda u skraćenju proizvodnih
procesa za cijelu ophodnju pionirskih kultura,
uključujući sve radove njege vezane uz njihov razvoj.
U konkretnom slučaju, šumarska znanost samo treba
utvrditi dinamiku odstranjivanja filogenetski primitivnijih
vrsta Coniferophytyna iz ukupne šumske populacije,
za što je prijeko potrebno ostvariti odgovarajuća
istraživanja.


Zaključak


Na primjeru pošumljavanja, odnosno odbacivanja
dosadašnjeg načina pošumljavanja i radova na pionirskim
kulturama, trebamo uzeti kao zaključak da šumarska
znanost i praksa moraju pratiti botanička saznanja i
primjenjivati ih, jer upravo spoznaja od kuda dolazimo,
može nam pokazati put kamo idemo. Botanika je zapravo
i povijest biljaka, zbog čega je šumarstvo treba koristiti
kroz potvrđeno načelo historici magistra vitae est,
na način komprimiranja filogenetskih procesa.


Ivan Šimić, dipl. ing. šum.


464