DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 107     <-- 107 -->        PDF

IZ LOVSTVA


LOVSTVO SLOVAČKE


Uz 80. obljetnicu Slovačkog lovačkog saveza


Od uspostave svoje neovisnosti, mirnim razlazom
od do tada, jedinstvene države Čeha i Slovaka (Če-
hoslovačka, osnovana 1919) Slovačka u svemu, pa
tako i u lovnom gospodarstvu, hita brzim koracima
naprijed. Zorno je to pokazala ovogodišnja proslava
80. obljetnice osnivanja i rada Slovačkog lovačkog
saveza, te jedne od popratnih manifestacija tog jubileja
2. državna lovačka izložba s međunarodnim sudjelovanjem
Lovstvo i priroda Nitra 2000., na kojoj je svo-


Slika 1. Nitra drevni grad na istoimenoj rijeci, mjesto održavanja
svečanosti povodom 80. obljetnice organiziranog lovstva
Slovačke i 2. izložbe lovačkih trofeja Nitra 2000


(Foto: A. Frković)


Preteča današnje krovne lovačke organizacije Slovačkog
lovačkog saveza (SLS) bilo je Društvo za zaštitu
lova. Nakon niza sporadičnih pokušaja uvođenja reda u
lovu divljači još krajem 18. st.. Društvo je osnovano 10.
prosinca 1920. u Bratislavi. Prvi mu je predsjednik bio
tadašnji ministar zdravstva dr. med. J. Červiček. Uz osnovni
zadatak da spriječi nekontrolirani lov divljači, posebice
ugroženih vrsta divljači, Društvo je uspjelo da već
u trećoj godini svog djelovanja kod nadležnih državnih
institucija ishodi zabranu odstrjela divokoza na Visokim
Tatrama(23. 3. 1923), a tri godine kasnije (1926) zaštitu


jim biranim trofejama, uz poseban poziv organizatora,
sudjelovao i Hrvatski lovački savez.


Stanišni uvjeti za uzgajanje i zaštitu gotovo svih
vrsta divljači su primjereni. Uz šumom bogate Zapadne
Karpate s najvišim masivom Visoke Tatre (Ger-
lachovsky Štit, 2663 mnm), koje zauzimaju veći dio
površine zemlje, tu su i prostrane Podunavska nizina na
jugozapadu i Potisje na jugoistoku. Klima, je umjereno
kontinenalna, s izrazito vručim ljetima i hladnim zimama.
Da su ljeta uistinu vruća, uvjerio se i pisac ovih
redaka boraveći u Nitri 22. lipnja ove godine, kada je
temperatura zraka dostigla gotovo nesnosnih 38 stupnjeva
C. Godišnja količina oborina kreće se od 600 do
800 mm u nizinama, te nešto preko 1000 mm u gorskim
krajevima. Snijeg u gorju ne predstavlja poseban negativan
čimbenik.


Slika 2. Ulaz u izložbene paviljone izložbe Lovstvo i priroda
2000. koja je održana n Nitri od 17. do 25. lipnja 2000.


(Foto: A. Frković)


velike droplje, odnosno brisanje smeđeg medvjeda s popisa
štetne i nezaštićene zvjeradi, za čiju se glavu lovcima
isplaćivala taglia.


Prerastanjem u Slovački lovački savez, ubrzo slijedi
učlanjenje u Čehoslovački lovački savez sa sjedištem u
Pragu. Početkom 90-tih godina, a u skladu s društvenim i
političkim promjenama, došlo je do očekivane bifurkacije.
Današnji samostalni Slovački lovački savez osnovan
je 24. studenog 1992. u Liptovskom Mikulašu, objedinjavajući
rad i aktivnosti gotovo 50. 000 lovaca (Tablica
1 ). Savez vodi predsjedništvo od 12 članova, na čelu s


Društvo za zaštitu lova osnovano 1920. godine


465
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 108     <-- 108 -->        PDF

predsjednikom šumarnikom dipl. ing. Marianom Lipka- jenu izgrađenom lovačkom domu ( 1969) u Stefanikovoj
om. Sjedište saveza je u Bratislavi, u posebno za tu nam- ulici.


Tablica 1. Kretanje broja članova Društva za zaštitu lova i SLS u razdoblju 1922-1999. godine


Godine 1922. 1924. 1928. 1935. 1939. 1943. 1969. 1988. 1999.


Broj članova 600 1028 2560 5340 4643 8366 29 851 44 214 49 467


Već sljedeće godine SLS primljen je u članstvo
Međunarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu divljači
(CIC) na 40. generalnoj skupštini te organizacije
održanoj u Krakovu (15-20. 5. 1993.), a godinu dana
kasnije postaje članicom Federacije nacionalnih lovačkih
saveza pri Europskoj uniji (FACE). Od 1997.
godine članica je Međunarodne kinološke federacije
(FCI), a preko svoje članice Kluba sokolara i Međunarodne
organizacije sokolara (IAF) 1999. godine.


Slovaci s ponosom ističu da su prvi temelji CIC-a
(od francuskog imena te organizacije Conseil International
de la Chasse et de la Conservation du Gibier)


Osjećajući potrebu za poukom lovaca tri godine
nakon osnivanja, Društvo za zaštitu lova 15. lipnja
1923. izdaje prvi broj svog časopisa Nimrod. Tiskan na
ukupno 32 stranice, 16 stranica ovog polumjesečnika
tiskano je na slovačkom jeziku, a 16 stranica na mađarskom
jeziku. Uslijed nedostatka sredstava i suradnika
list se ubrzo gasi, da bi se godine 1927. pokrenulo
izlaženje novog lista pod imenom Lovac, također
tiskanog na dva jezika. Kako je to stajalo u zaglavlju,
bio je to časopis za lovstvo, zaštitu divljači, kinologiju i
lovačko oružje. Pod uredničkim vodstvom Juliusa
Rajcsanyia, te Cypriana Čecha list se 1932. razdvaja na
dva samostalna časopisa, slovački i mađarski, što će
opet rezultirati teškoćama u redovitu izlaženju, da bi
neposredno pred početak Drugog svjetskog rata to


Ukupna površina lovišta zajedno s površinama pod
posebnom zaštitom iznosi 4,44 mil. ha, od čega lovci i
lovačke organizacije gospadare sa 3,46 mil. ha (78%), a
ostali korisnici sa preostalih 0,98 mil. ha (22%). Glavne
vrste krupne divljači su jelen obični, srna i divlja svinja
od izvornih te jelen lopatar i muflon od uspješno udomljenih
stranih vrsta. Od sitne divljači, sve do nedavno
bio je najzastupljeniji i najlovljeniji zec, zatim poljska
jarebica, fazan i dr. Uz izuzetak srneće divljači, koja je
u Slovačkoj krajem prošloga i početkom ovoga stoljeća
(sudeći po rezultatima odlova) bila relativna dobro zastupljena,
do brojčanog rasta populacije jelena, divlje
svinje i muflona, a donekle i lopatara, dolazi tek iza


udareni u njihovoj zemlji dvije godine prije njegova
oficijelnog ustanovljenja u Parizu 1930. godine. Na inicijativu
Francuza Maxime Ducrocqua i domaćeg sina
grofa Ludovita Karolyia u Nove Zamky i u grofovskom
ljetnikovcu Palarikovu na jugu Slovačke, od
22. do 26. studenog 1928. sastali su se vodeći europski
lovački autoriteti onog vremena, potpisavši deklaraciju
o ustanovljenju CIC-a kao nadnacionalnog savjetodavnog
lovačkog tijela sa zadatkom da posreduje pri
donošenju zakonskih normi i mehanizama upravljanja
lovnim resursima zemalja članica.


glasilo prestalo izlaziti. Polovnicky obzor (Lovački
horizont) treći je pokušaj njegovanja pisane riječi, čiji
je prvi broj izišao u svibnju 1946., da bi uz kraća ili
duža razdoblja neizlaženja kanačno stao na čvrste
noge, te od 1. siječnja 1958., stavivši pod svoje okrilje i
ribarstvo, počeo izlaziti pod imenom Polovnietvo a
rybarstvo. Prvi urednik bio je Ladislav Kuchta, zatim
sljedećih tridesetak godina Ladislav Grman te konačno
od 1993. sadašnja urednica Julia Drienovska. Pod njenim
uredništvom, a u povodu 80. obljetnice organiziranog
lovstva Slovačke, tiskano je posebno izdanje
časopisa Polovnietvo a rybarstvo Polovnietvo na
Slovensku na slovačkom, engleskom i njemačkom
jeziku, obima 32 stranice iz kojega sam i crpio glavninu
podataka za ovaj prilog.


Drugog svjetskog rata, a pojačani lov od početka 70-tih
godina pa sve do danas. Kod sitnih vrsta, zeca i trčke,
stanje je obrnuto: gustoća populacije u tih vrsta kulminirala
je tridesetih godina (kod zeca još i sedamdesetih)
da bi tijekom posljednjih 20 godina ovoga stoljeća
doživjela potpuni slom. Za potrebe lovaca u zamjenu
za ove dvije vrste sve više "uskače" fazan iz umjetnog
uzgoja. (Grafikon 1 i 2).


Prema podacima iz kataloga lovačke izložbe Nitra
2000, u Slovačkoj je u razdoblju od 1995. do 1999. (5
godina) ustrijeljeno: jelena običnih 63.844(23.045), srna
84.592 (34.400), divljih svinja 61.692 (4.899),
lopatara 6.320 ( 1.958) i muflona 8.172 (2.438) grla oba


Lovačka glasila


Bogatstvo lovne faune


466
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Grafikon 1.


Odstrijel jelena običnog, srnjaka, divlje
svinje i zcea (s hvatanjem) u
Slovačkoj u razdoblju 1884-1998. g.


Grafikon 2.


Odstrijel jelena lopatara, fazana,
muflona i poljske jarebiee u Slovačkoj
u razdoblju 1884-1998. g.


spola i svih razreda starosti (brojke u zagradi označavaju
muška grla). Od odstrijeljenih mužjaka nositelja trofeja
u kategoriji jedne od medalja po međunarodnim
mjerilima CIC-a (u zagradi zlatne) bilo je: u jelena
običnog 2.096 (52), srnjaka 668 (70), veprova 696
(114), lopatara 226 (47) i muflona 353 (57) medalja.
Veći dio upravo tih trofeja bio je izložen na ovogodišnjoj
lovačkoj izložbi u Nitri.


Uz nabrojene lovnogospodarske glavne vrste divljači
u ovoj zemlji još obitava: divokoza, smeđi medvjed,
vuk i ris (od kojeg s područja Slovačkog Rudogorja
potječe i naš uspješno reintroducirani ris u Sloveniju
1973). Od sitnih vrsta dolazi: jazavac, divlja mačka, obje
kune, obje lasice, tvor, divlji kunić, svizac, puh ... od
dlakave te tetrijeb gluhan, ruševac, lještarka, prepelica i
divlji golubovi od pernate divljači. Doline rijeka


467
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Slika 3. Zookaita lovne divljači i zaštićenih životinjskih vrsta Slovačke


Morave, Vaha, Hrona, Nitre i dr. stane divlje guske, divlje
patke, šljuke i druge vrste vodenih i močvarnih
staništa. (Slika 3).


Slovačka ima 7 nacionalnih parkova ukupne površine
287.810 ha te znatan broj ostalih zaštićenih objeka


ta prirode (zaštićeni krajolici, park šume, spomenici
prirode, šumski rezervati). Osim NP Vychodne Karpati,
koji je smješten na krajnjem sjeveroistoku zemlje, svi
ostali nacionalni parkovi zauzimaju gorske masive središnjeg
dijela zemlje. (Tablica 2).


Tablica 2. Nacionalni parkovi Republike Slovačke


Naziv Nac. parka


Površina ha


Zaštićena zona (ha)


Područje koje obuhvaća


Tatransky narodny park


73.300


113.100


Dolny Kubin, Lipt. Mikulaš, Poprad


NPNizkcTatry


81.100


205.100


B. Bystrica, Lipt. Mikulaš, Poprad


NP Slovensky raj


19.800


32.800


Rožnava, Poprad, Spišska Nova Ves


NPMalaFatra


22.600


45.900


Zilina, Martin, Dolny Kubin


NP Picniny


2.120


2.120


Poprad, Stara Lubovna


NP Vychodne Karpaty


66.977


97.881


Medzilaborce, Humcnne, Snina


NP Muranska planina


21.913


56.181


Revuca, Rim. Sobota, B. Bystrica


Ukupno


287.810


553.082Lovstvo i priroda Nitra 2000


To je tradicionalan naziv za sve do sada održane izložbe
lovačkih trofeja koje se u ovom drevnom gradu
kneza Pribine (IX. st.) održavaju od 1980. godine, a od
slovačke samostalnosti već drugi put zaredom svakih 5
godina. Dok su na izložbi Nitra 1995, izlagane, ocjenjivane
i nagrađivane trofeje divljači stečene u razdoblju
1990-1994., na ovogodišnjoj Nitri 2000. u obzir za izlaganje
došle su trofeje onih vrsta divljači koje su lovci
odstrijelili tijekom posljednjih 5 godina (1995-1999).


Prema službenom katalogu izložbe, koja je održana
pod pokroviteljstvom CIC-a, izloženo je rogovlja jelena
običnog 1455, jelena lopatara 143, srnjaka 798, mu


flona 225 i kljova veprova 583, sve u kategoriji zlatne
srebrne i brončane medalje. Od trofejnih krznašica izlagane
su samo lubanje i to smeđeg medvjeda 5, vuka 71,
risa 47, divlje mačke 42, lisice 330 i jazavca 121 lubanja.
Na ljestvici najboljih trofeja svijeta Slovačka je s
kljovama vepra iz prešovskog kraja, revir Nižny
Hrabovec (J. Szanyi, 1992) s ocjenom 156,25 CIC
točaka zauzela odlično drugo mjesto, u lubanji risa
(28,92 t.) treće, u lubanji divlje mačke (20,10 t.) šesto i
u rogovima muflona (237,05) 12-to mjesto. (Tablica 3).


Uz zemlju domaćina te Republiku Češku i Republiku
Litvu na izložbi Lovstvo i priroda Nitra 2000.


468
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Tablica 3. Najjače lovačke trofeje Slovačke


Lovac


Lovište


Godina


CIC točaka


Opaska


Rogovlje jelena


običnog


M. Grešo


Bojnice


1990.


249,30


nacionalni prvak


.!. Höher


Krivan


1961.


240,65


J. Migaš


Vyrava


1975.


239,45


Rogovi srnjaka


M. Celustka


Dojč


1998.


183,95


M Kralovič


Abraham


1989.


183,40


J. Siroky


Vysny Orlik


1991.


180,48


Rogovlje jelena


lopatara


J. Janik


Svodin


1982.


215,80


O. Stančik


Petrovce


1993.


212,09


I. Kondel


Svodin


1988.


211,95


Rogovi muflona


i


H. P. Schmied


Teply Vrch


1993.


237,05


nacionalni prvak


M. Gyorgy


Plešivec


1973.


229,20


P. Lorenc


Kočovcc


1999.


227,55


Kljove vepra


J. Szanyi


Nižny Hrabovec


1992.


156,25


viceprvak svijeta


J. Szanyi


Byistre


1998.


141,30


L. Džurnak


Velka Lesna


1974.


137.80


Lubanje smeđe


g medvjeda


J. Bahno


Flandlova


1983.


62,61


nacionalni prvak


D. Forgač


Rudina


1988.


61,95


H. Ertel


Mošovce


1984.


61,94


Lubanje vuka


J. Hovorka


Bardejov


1950.


45,04


A. Turčina


Korytnica


1992.


44,69


D. Slivcnsky


Vycne Ruzbachy


1979.


44,57


Lubanje risa


M. Pazicky


Valaska


1989.


28,92


M. Chodak


Velična


1995.


28,69


F. Hubert


Malužina


1985.


28,62


Lubanja divlje


mačke


J. Krancr


Karikaš


1980.


20,10


nacionalni prvak


T. Bevilaqua


Tibava


1998.


19,87


G. Tischler


Porča


1994.


19,64Slika 4.Najjače trofeje jelena lopatara,, muflona i veprova te
lubanja zvjeradi na izložbi LI Nitri


(Foto: A. Frković)


Slika 5.


Trofej no najjače
rogovlje jelena
običnog iz lovišta
Bojnice, odstrijel
N. uresa iz 1990..
249,30 CIC točaka


(Foto: A. Frković)


469
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Slika 6. Izložbeni prostor Hrvatskog lovačkog
saveza na izložbi u Nitri


(Foto: A. Frković)


sudjelovala je i naša zemlja. U organizaciji Hrvatskog
lovačkog saveza naši su lovci ukupno izložili 23
vrhunske lovačke trofeje izražene u šest vrsta divljači,
među kojima i tri nacionalna prvaka. Uz kljove vepra iz
Perušića (M. Hečimović, 1995) od 149,25 CIC točaka
u Nitri su po prvi puta lovačkoj javnosti bila predstavljena
i dva naša nacionalna prvaka iz 1999. godine: ro-
govljc jelena običnog iz lovišta Garjevica (I. Todorić) s
ocjenom od 250,86 CIC točaka i kuke divokoze iz
lovišta Jablanac, Sjeverni Velebit (B. Šegota) s ocjenom
od 114,02 CIC točke.


I za sam kraj nekoliko riječi o Srednjoj šumarskoj
školi Banska Štiavnica, koja je na izložbi imala svoj izložbeni
prostor, prikazavši putem grafikona, pisanih
tekstova, fotografija i dr. širok raspon svoje aktivnosti.
U toj su se školi, koja svoju povijest veže uz osnivanje
Rudarske akademije 1763., školovali i mnogi naši
šumarnici. Prvi šumarski predmeti uvedeni su u nastavu
1770. godine, da bi od 1807. bio ustanovljen poseban
šumarski odjel na čelu s prof. dr. Henrik David
Wilckensom. Sljedeće 1846. godine Rudarska akademija
preimenovana je u Rudarsku i šumarsku


Slika 7. Načini mehaničke zaštite sadnica
protiv zuba divljači na izložbenom
prostoru Srednje šumarske škole
Banska Štiavnica


(Foto: A. Frković)


Slika 8. Znak Srednje šumarske škole Banska Štiavnica


akademiju, a raspadom Austro-ugarske monarhije i osnivanjem
Čehoslovačke u samostalnu Državnu srednju
šumarsku školu.


Alojzije Frković


470