DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 131     <-- 131 -->        PDF

IN MEMORIAM


OTO ZUNKO, dipl. ing. šum. (1919 - 2000)


Oto Zun ko, dipl. ing. šumarstva,
preminuo je 22. lipnja 2000.
godine u 81. godini života. Posljednji
pozdrav kolegi i prijatelju te nekadašnjem
direktoru Instituta za
šumarska istraživanja, uputili su
među mnogima i djelatnici Šumarskog
instituta, Jastrebarsko.


Inženjer Oto Žunko studirao je i
diplomirao na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu 1948. godine,
u gradu u kojem je i roden
1919. godine.


Kao šumarski stručnjak radio je
u Ministarstvu poljoprivrede i
šumarstva, zatim je bio upravitelj
Niže šumarske škole u Vinkovcima,
upravitelj šumarije Čazma, direktor
šumskog gospodarstva Nova
Gradiška, upravitelj šumarije Pula,
šumarski inspektor kotara Pula, te
savjetnik za uzgoj u Sekretarijatu
za šumarstvo.


Od 1964. do 1973. bioje direktor
Instituta za šumarska istraživanja,
zatim zamjenik direktora i savjetnik
u Šumarskom institutu Jastrebarsko.
Umirovljenje 1981. godine.


Sudjelovao je na mnogim stručnim
skupovima, seminarima i kongresima
o znanstveno-istraživač-
kom radu, o unapređenju šumar


stva, o zaštiti šuma i suzbijanju
šumskih požara.


Objavio je veći broj znanstvenih
i stručnih radova u "Šumarskom
listu", u časopisu "Radovi" Šumarskog
instituta, te u zbornicima radova
s međunarodnih skupova u
domovini i inozemstvu.


Diplomirani inženjer Oto Žunko
dobitnik je četiri državna odlikovanja.
Povodom obilježavanja
75. obljetnice Šumarskog instituta
u Budimpešti, primio je plaketu
VADAS JENO, kao priznanje za
uspješnu suradnju šumarskih instituta
u Budimpešti i Zagrebu.


Inženjera Ota Žunka upoznao
sam 1964. godine, kada sam se zaposlio
kao pripravnik u Institutu za
šumarska istraživanja. Oto je tada
kao direktor Instituta, prema nama
onda mladim istraživačima, bio vrlo
susretljiv i imao puno razumje-
vanja. Zalagao se za usavršavanje
mladih u domovini i inozemstvu,
za upis na postdiplomske studije,
specijalizacije i za izrade doktorskih
dizertacija.


Oto je volio svoj posao, kolege i
svoju obitelj. Rado bi pričao o svojoj
supruzi i sinovima pa rekao:
moja Mila, moji Hrvo i Bobo..., a
onda ispričao neki veseli događaj u
obitelji.


Bili smo kolege i prijatelji. Isto
tako i naše obitelji.


Za sve dobro koje je učinio struci,
kolegama i prijateljima, veliko
mu hvala.


Bliskim rođacima ostat će zauvijek
u srcu, a prijateljima u sjećanju.


U ime djelatnika Šumarskog instituta
Jastrebarsko, ravnatelja Instituta
dr. sc. Jose Gračana i u svoje
osobno ime, izražavam sućut supruzi,
sinovima, snahama i unučadi,
te rođacima i prijateljima.


Problem zaštite šuma od požara. "Protupožarna zaštita
šuma", Zagreb 1974., Savjetov. o zaštiti šuma
Split.


Tehnološki transfer-proces za poboljšanje protupožarne
zaštite šuma u SAD. W. Tikkala - Prij., ŠL
1-3, 1978.


Report about forest fires in Yugoslavia 1975. Final report
forest fires study tour United states and
Mexico, Washington.


Šumski požari. Izvještaj o putovanju u SAD i Mexico,
Zagreb 1975., Jugosl. nacionalna komisija FAO.


Protupožarna zaštita šuma. Zagreb 1976., Radovi ŠIJ
br.27, 1-145.


Tehničke mjere za zaštitu šuma od požara- dosadašnja


Objavljeni radovi


iskustva u Hrvatskoj. Jugoslavensko savjetovanje
o zaštiti šuma od požara, Dubrovnik 1977.,
str 119-134.


Izobrazba kadrova za protupožarnu službu. Zaštita od
požara, (sa Dereta B.). Jugosl. savjetovanje o
zaštiti šuma od požara, Dubrovnik 1977., s. 67-
87.


Zakonski propisi o zaštiti šuma od požara, (sa Žakula,
S.). Jugoslav, savez za unapređenje i zaštitu čovjekove
okoline, Dubrovnik 1977., s. 39-58.


Šumski požari i klimatske prilike. Poljoprivr. pregled,
Sarajevo, 3-4, 1978.


Španjolska i šumski požari, Šum. list 4-5, 1978., s. 182-
187.


489
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 132     <-- 132 -->        PDF

Razdjeljenje SRH na oblasti prema učestalosti šumskih
požara, ŠL 1-3, 1978., s. 42-52, sa zemljovidom
SRH.


Turizam i šumski požari. Simpozij o zaštiti šuma, Novi
Sad 1978.


Klasifikacija teritorija Grčke na prioritetna područja radi
zaštite šuma od požara. Prikaz rada K. S. Me-
galofonsa, ŠL 11-12, 1980., s. 522-524.


Automatska obrada podataka o šumskim požarima. Zagreb,
Radovi Š1J br.43, 1981., s. 1-42.


Šumski požari u Italiji, Šum. list 1-2, 1981., s. 88-91.


Šumski požari u SRH 1971-1980. Radovi ŠIJ, Zagreb,
1982., s. 1-26.


Organizacija i oprema protupožarne zaštite šuma, šumski
požari u SR Hrvatskoj, 1983 i 1984. Zg., s. 1-
109,1985.


Požar. ŠE 3, Zagreb, 1987., s. 32-34.


In memoriam Mirko Špiranec, dipl. ing. šum. ŠL 3,
1995., s. 115-116.


Dr. sc. Juraj Medvedović
Šumarski institut, Jastrebarsko


DRAGUTIN MAYER, dipl. ing. šum. (1908 - 2000)


Od gospodina Dragutina Ma-
yera, dipl. ing. šumarstva, profesora
šumarske škole i šumarskog
savjetnika u mirovini, oprostila se
njegova obitelj, najbliža rodbina
kolege i prijatelji u tišini zagrebačkoga
Krematorija na Mirogoju 29.
lipnja 2000. godine u 10,30 sati.


Dragutin Mayer, dipl. ing.
šum., rođenje 12. listopada 1908.
god. u Virovitici od oca Ivana i majke
Marije rođene Baugut, a umro
je u Rijeci 26. lipnja 2000. godine.
Osnovnu je školu polazio i završio
u Virovitici, a III realnu gimnaziju
u Zagrebu 1928. Diplomirao je na
Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu 1932.
godine. Stalno se zaposlio tek 5.
rujna 1934. kao pripravnik u Šumariji
Rujevac, a do tada je radio
kao službeni dnevničar u zagrebačkoj
ispostavi Ministarstva šuma
i rada u Beogradu.


Kao mladi šumarski stručnjak
često je bio premještan i mijenjao
radna mjesta i poslove. Radio je na
poslovima iskorištavanja šuma i
šumskih prometnica u Bosanskom
Novom (7. kolovoza 1937), šefa
šumske manipulacije i iskorištavanja
šuma u Vojniću, zatim je premješten
u šumsku upavu Garešni-
ca (16. svibnja 1940.) na mjesto
šefa uprave za uzgoj i iskorištavanje
šuma, a od 23. siječnja 1943.
do 27. kolovoza 1944. bio je referent
Odsjeka za režiju i Odsjeka za
građevinarstvo u zvanju višeg šu


marskog pristava u Ravnateljstvu
šuma u Bjelovaru. Državni stručni
ispit položio je u Beogradu 1936.
godine, obranivši rad pod naslovom
"Šumskouzgojna svojstva
bukve, hrasta i kestena u mješovitim
sastojinama s analizom primjernog
stabla na području Šumarije
Rujevac".


Od 28. kolovoza 1944. do 1.
svibnja 1945. bio je u Domobranskoj
doknadnoj bojni u Bjelovaru
u činu pričuvnog poručnika.


Nakon završetka II svjetskog
rata (13. svibnja 1945.) poslan je
za v.d. upravitelja Šumarije "Štor-
gina greda" Pitomaca, u svojstvu
pristava. Gotovo 2 godine radio je
na poslovima uzgoja i iskorištavanja
šuma na području Podravine.


Potom je premješten u šumsko
gospodarstvo Bjelovar, gdje ostaje
samo 3 mjeseca kao referent proizvodnog
odsjeka. Tijekom 1948.
godine bio je tehnički direktor za
eksploataciju šuma Poduzeća za
eksploataciju Karlovac, a od 1. siječnja
1949. do 14. lipnja 1950.
godine bio je tehnički direktor
drvne industrije "Petrova Gora".
Nekoliko mjeseci je bio šef manipulacije
iskorištavanja šuma na radilištu
Draganić i Sošice.


Dragutin Mayer, dipl. ing.
šum., bio je profesor na Srednjoj
šumarskoj školi u Karlovcu od 1.
veljače 1951. do 31. ožujka 1954.
godine. Predavao je veći broj stručnih
predmeta: iskorištavanje šuma,
šumsko građevinarstvo i pomoćna
sredstva, organizaciju
šumarstva i dendrometriju. Predavanja
prof. Mayera uvijek su bila
vrlo jasna i temeljita, pokreplje-
na primjerima i vlastitim izračunima
i iskustvima. Odgojio je veći
broj šumarskih tehničara, koji su
se dobro uklopili i stručno djelovali
u operativi.


U prosvjetnoj se struci zadržao
4 godine, nakon čega odlazi ponovno
u drvnu industriju.


Imenovan je za direktora Karlovačke
industrije drva (1. travnja
1954. do 3. rujna 1956), nakon toga
kratko vrijeme zamjenjuje šefa
uprave DIP Karlovac. U Šumariju
Karlovac 1 na poslove režijskog referenta
s komercijalnom službom


490