DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 133     <-- 133 -->        PDF

šumskih proizvoda prešao je 16. listopada
1959. godine.


Početkom veljače 1959. godine
prešao je u Sekciju za uređivanje
šuma Zagreb, na poslove i zadatke
višeg referenta za uređivanje šuma,
od 1 .prosinca 1959. godine postaje
šef Sekcije i savjetnik za uređivanje
šuma do umirovljenja 31. svibnja
1975. godine. Na poslovima uređivanja
šuma radio je najduže u svom
bogatom, uspješnom i raznolikom
radnom vijeku. Razdoblje od 1.
prosinca 1959. do 31. svibnja 1975.
godine najduže je i stručno najplodnije.
Većina stručnih radova objavljena
je u to vrijeme, a odnosi se na
uređivanje šuma i izradu gospodarskih
osnova.


Bio je na specijalizaciji u Austriji
iz iskorištavanja šuma i transporta
na teret FAO-a. Sudjelovao je u
radu raznih komisija za izradu pravilnika,
normi, sistematizacije za
uređivanje šuma. Bio je osnivač i
tajnik Šumarskoga kluba Karlovac
( 1952-1954), član Savjeta za komunalne
poslove NO grada Karlovca,
predsjednik školskog odbora Šumarske
škole Karlovac, prisegnuti
vještak Kotarskog suda Karlovac,
član Upravnog odbora Saveza šumarskih
društava Zagreb. Bio je suradnik
"Šumarskog lista´1 i "Šumarskih
novina" u kojima je objavio 10
članaka. Napisao je 15 referata i raznih
priopćenja. Prilikom obilježavanja
130. obljetnice osnutka Hr-
vatsko-slavonskog šumarskog druš


tva 1976. godine Dragutinu Mayeru,
dipl. ing. šum. je dodijeljena Povelja.


Tijekom svog rada i djelovanja,
Dragutin Mayer, dipl. ing. šum., je
često mjenjao radna mjesta, ali gdje
god je radio ostavio je iza sebe prepoznatljiv
trag. Pored marljivog i
stručnog rada u struci, izradio je na
desetke gospodarskih osnova od
Istre do Našica, obrazovao je veliki
broj šumarskih tehničara, objavio
25 stručnih članaka i referata, iz
problematike iskorištavanja šuma,
šumskih prometnica i uređivanja
šuma, čime je dao značajan prilog
razvoju hrvatskoga šumarstva i
struke u cjelini.


Navodimo popis radova:


Mjesto šum. tehničara u privredi šumarstva, Šum. list
12. 1952., 474-480.


Izlučcnje zelenog pojasa oko grada Karlovca, (s Berle-
kovićem), (prijedlog) NO grada, Karlovac 1953.


Šumarstvo na području kotara Karlovac, (s Berlekovi-
ćem) referat za NO kotara Karlovac, 1955.


Privredno-ekonomska geografija Austrije s osvrtom na
šumarstvo i drvnu industriju. Izvješće za Sekretarijat
za industriju NRH - za FAO Zagreb i predavanje
u Šum. klubu Karlovac, 1957.


Pojednostavljenje i smanjenje obima ured. elaborata. -
O obilježbi i doznaci (konsiguaciji) stabala za
sječu, Šum. list 1-2, 1964.


Da li revizija ili obnova šum. priv. osnova, Šum. list 3-
4, 1964.


Primjena ručne preše kod punjenja stabala - izvrtaka,
Šum. list 5-6, 1964.


Što su pokazale prve revizije šum. privr.osnova, Šum.
list 1-2, 1965., s 79-82.


O 20-god. službe uređivanja šuma. Šum.list 11-12,
1965, s 518-522.


Uređivanje šuma, transport šum. proizvoda, sredstava
transporta i uređenje stovarišta. Skripta za obrazovanje
šumskih radnika, Posl. udruženje, Zagreb
1967.


Pravilnik o izradi šum.privr. osnova gospodarenja i
programa za unapređivanje šuma (N.N. br.
47/68) - sa suradnicima. Poslovno udruženje,
Zagreb 1968.


Cilj i smjernice gospodarenja u šumama Medvednice.
Bilten Posl. udruženja, Zagreb 1969.


Analiza šumskog fonda revidiranih osnova gospodarenja
u Šum. gospodarstvu Zagreb. Bilten
Posl. udruženja, Zagreb 1970.


Program za unapređenje šuma - Pionirski grad. (Za
"Inženjering" Zagreb), Zagreb 1971.


Osnova gospodarenja za GJ "Slatinske podravske
šume". ŠG "Papuk", Podravska Slatina 1971.


Sirovinska baza za studij projekata o novoj tvornici
celuloze "Savacel - Drava-cel, "Ekonomski institut,
Zagreb 1976.


Zelene površine grada Zagreba. Zavod za zaštitu prirode
i Sekcija za uređivanje šuma, Zagreb 1977.


Park prirode - Medvednica, (studija za zaštitu prirode).
Repub. zavod za zaštitu prirode, Zagreb 1978-
79.


Provjera podataka šumarstva SR Hrvatske za kompjutorsku
obradu sa korekcijama i dopunama, Republički
zavod za statistiku, Zagreb 1979.


Uređajna osnova PP "Mljet" sa prostornim planom i zaštitom
objekata. NP "Mljet", Govedari 1980.


Šume Medvednice kao rekreacijsko područje grada Zagreba,
Šum. list 7-8, 1980.


Uređajne osnove za šume Nacionalnog parka "Mljet",
Šum. list 1-2, 1983.


Šumskogospodarska osnova za Prigorsko-zagorsko
šumskogospodarsko područje. 1986-1995.,
Šumarija Zagreb 1986.


Šume Maceljske gore prema gospodarskim osnovama
od 1888-1986., Šum. list 3-5, 1992.,s. 141-149.


Dr. sc. Joso Gračan


491
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 134     <-- 134 -->        PDF

UPUTE AUTORIMA


Šumarski list objavljuje znanstvene članke iz po-
çfryçja šumarstva, primarne prerade drva1 zaštite prirode,
lovstva, ekologije, prikaze stručnih predavanja,
savjetovanja, kongresa, proslava i si., prikaze iz
domaće i strane stručne literature, te važnije spoznaje
iz drugih područja koje su važne za razvoj i unapređenje
šumarstva. Objavljuje nadalje i ono što se
odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i
crtice iz prošlosti šumarstva, prerade i uporabe drva,
te radove Hrvatskoga šumarskog društva.


Članci kao i svi drugi oblici radova koji se dostavljaju
zbog objavljivanja, moraju biti napisani jasno i
sažeto na hrvatskom jeziku. Znanstveni i stručni
članci u prilogu trebaju imati sadržaj (sažetak)
na engleskom ili njemačkom jeziku (iz posebnih
razloga na nekom drugom jeziku), podatke i zaključke
razmatranja. Sažetak na stranom jeziku treba
biti napisan najmanje na 2 stranice s proredom
na papiru formata A4.


Molimo autore da se pridržavaju sljedećeg:


- Prije uvoda treba napisati kratki sažetak o temi
članka, svrsi i važnijim rezultatima, najviše do 1 /2
stranice napisane s proredom na papiru formata A4.


- U uvodu, radi boljeg razumijevanja, treba napisati
ono što se opisuje (istražuje), a u zaključku ono što
omogućuju dobiveni rezultati uz opće prihvaćene
spoznaje iz određenog područja šumarske struke i
prakse.


- Opseg teksta može iznositi najviše 10 tiskanih
stranica Šumarskog lista, zajedno s prilozima (tablice,
crteži, slike...), što znači do 16 stranica s proredom
na papiru A4. Samo u iznimnim slučajevima
Uređivački odbor časopisa može prihvatiti radove
nešto većeg opsega, ako sadržaj i kvaliteta tu op-
sežnost opravdavaju.


- Naslov članka (djela) treba biti kratak i jasno izražavati
sadržaj rada. Ako je članak već tiskan ili se radi
o prijevodu, treba u bilješci na dnu stranice (fusnote)
navesti kada je, gdje i na kojem jeziku tiskan.


- Naslove, podnaslove u članku, sažetak (s uvodom,
metodološkim napomenama, raspravom,
rezultatima istraživanja i zaključcima), opise slika
i tablica, treba napisati i na engleskom ili njemačkom
jeziku.


- Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom,
dok se fusnote u tekstu označavaju redoslje-
dom arapskim brojevima, a navode se na dnu stranice
gdje se spominju. Fusnote u tablicama označuju
se malim slovima i navode se odmah iza tablica.


- Za upotrebljene oznake treba navesti nazive fizikalnih
veličina, dok manje poznate fizikalne veličine
treba posebno objasniti u jednadžbama i si.


- Tablice i grafikone treba sastaviti i opisati da budu
razumljivi bez čitanja teksta i obilježiti ih brojevima
kako slijede.


- Sve slike (crteže i fotografije) treba priložiti odvojeno
od teksta i olovkom napisati broj slike, ime autora
i skraćeni naslov članka. Slike trebaju u pravilu
biti u omjeru 2:1.


- Crteže i grafikone treba uredno nacrtati. Tekst i
brojke (kote) napisati uspravnim slovima, a oznake
fizikalnih veličina kosim. Fotokopije trebaju biti jasne
i kontrastne.


- Poželjno je navesti u čemu se sastoji originalnost
članka i zbog kategorizacije po međunarodnim kriterijima.


- Obvezno treba abecednim redom navesti literaturu
na koju se autor u tekstu poziva. Kao primjer navodimo:


1. Klepac, D. 1965: Uređivanje šuma, Šumarski


fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


2. Prpić,B. iKomlenović,N. iSeletković,


Z. 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj, Šumarski
list 5-6, str. 195-215.


- Pored punog imena i prezimena autora treba
navesti zvanje i akademske titule (npr. prof., dr.,
mr., dipl. ing....).


-Tekst članka treba (osim izuzetno), pripremiti s
pomoću nekog od tzv. wordprocesora na osobnom
računalu sukladnom s IBM, te tako uređeni
rukopis predati na disketi 3.5".


- Potpuno završene i kompletne članke (disketu,
tekst u dva primjerka) slati na adresu Uredništva.
Autori su odgovorni za točnost prijevoda na strani
jezik.


- Primljeni rad Uredništvo dostavlja recenzentu odgovarajućeg
područja na mišljenje u zemlji, a za
znanstvene članke i recenzentima u inozemstvu.


-Autori koji žele separate - posebne pretiske svojih
članaka mogu naručiti istodobno sa slanjem rukopisa.
Separati se posebno naplaćuju, a trošak se ne
može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se
može naručiti 20 separata.


- Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz
rukopis treba dostaviti svoj broj žiro-računa,
JMBG, adresu i općinu stanovanja.


Uredništvo ŠUMARSKOG LISTA


Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 48 28 477,48 28 359
Telefax: 48 28 477
E-mail: hrvatsko-sumarsko-drustvo@zg.tel.hr
WEB stranica: www.hrsume.hr/sumlist