DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 15     <-- 15 -->        PDF

PREGLEDNl ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 7-8, CXXIV (2000), 373-383


UDK 630* 165 + 188 + 232.3


PRIMJENA GlS-a U RAZDIOBI NA ŠUMSKE SJEMENSKE JEDINICE


APLICATION OF GIS IN FOREST SEED UNITS DIVISIONS
Marina POPIJAČ*, Miljenko VREBČEVIĆ**


SAŽETAK: Slijedeći novi pristup šumarstvu u Europi, osjetila se potreba
da se i u Republici Hrvatskoj izradi podjela teritorija šuma i šumskog zemljišta
na sjemenske jedinice. Komisija za znanstveno-istraživački rad na 9. sjednici
9. prosinca 1993. godine imenovala/e Komisiju za rajonizaciju, koja je izradila
program "Šumski sjemenski rajoni u Hrvatskoj ". Tako su izdvojene sjemenske
jedinice (rajoni) za 19 vrsta drveća i to: hrast lužnjak (Quercus robur
L.), hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl), hrast crniku (Qercus ilex L.), hrast
medunac (Quercus pubescens Thuili), običnu bukvu (Fagus sylvatica L.),
poljski jasen (Fraxinus angustifolia Wahl.), obični ili bijeli jasen (Fraxinus excelsior
L.), crnu johu (Alnus glutinosa Garth. (Z.)), bijelu vrbu (´Salix alba L.),
topole (Populus nigra L.) i njezine hibride, običnu jelu (Abies alba Mili), običnu
smreku (Picea abies L. (Karsten)), obični bor (Pinus sylvestris L.), crni bor
(Pinus nigra Arnold), alepski bor (Pinus halepensis Mili.), brucijski bor (Pinus
brutia Ten.), čempres (Cupressus sempervirens L.), aloktone vrste: američki
borovac (Pinus strobus L.), europski ariš (Larix decidua Mili.) i zelenu dugla-
ziju (Pseudotsuga menziesii Mirb. (Franco)), primorski bor (Pinus pinaster
Ait.). Poslije podjele na sjemenske jedinice, pristupilo se povezivanju postojećih
podataka u GIS. Kao rezultat dobili smo točne karte za zadane vrste drveća
i očekuje se da će taj projekt saživjeti sa šumarskom praksom. Primjenom
novih tehnologija u šumarskoj znanosti otvaraju se nove mogućnosti rješavanja
problema te se olakšava upravljanje postojećim informacijama. Ovaj rad
samo je početak jednog novog pristupa manipuliranja podacima koji treba
nastaviti detaljnijom digitalizacijom, kako bi se dobile što točnije informacije.


K Ij u č n e r ij e č i : razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske, sjemenska
područja (oblasti), zone i jedinice (rajoni), baze podataka, GIS (Geografski
informacijski sustav), karte, novi pristup korištenja podataka.


Introduction


1. UVOD


Tradicija šumarstva se u našoj zemlji njeguje putem
šumara kroz povijest, te su oni ti koji su zaslužni za
očuvanje velikih šumskih bogatstava. Danas u Republici
Hrvatskoj imamo 2 485 610,51 ha površina šuma i
šumskih zemljišta, koje su pretežito prirodne ili bliske
prirodnima. Da bismo održali postojanost naših šuma i
prirodnu raznolikost, moramo se pridržavati i ciljeva
gospodarenja koji su nam zadani, a to su:


* Mr. sc. Marina Popijač, dipl. ing. šum.,
** Miljenko Vrcbčević, ing. geogezijc.
"Hrvatske šume" p.o. Zagreb


osigurati postojanost ekosustava


održavati i poboljšati općekorisne funkcije šuma


napredno i potraj no gospodariti.


Dobro i uspješno gospodarenje ponajprije se ogledava
u postupcima prema šumi, koji u skladu s čimbenicima
proizvodnje izravno utječu na kvalitetu naših
sastojina. Koraci koji bi slijedili trend modernog gospodarenja,
zahtijevaju i razvoj sjemenske proizvodnje.
U mnogim europskim zemljama provedena je razdioba
teritorija na manje jedinice, kako bi se kontrolirala manipulacija
šumskim sjemenom.


373