DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXIV (2000), 363-372


UDK 630* 453 + 450


PARAZITSKI KOMPLEKS BOROVA CETNJAKA


(Thaumetopoea pityocampa Schiff.)
NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA SPLIT


PARASITENKOMPLEX DES PINIENPROZESSIONSSPINNERS


{Thaumetopoea pityocampa Schiff.)


AUF DEM GEBIET DER FORSTVERWALTUNG SPLIT


Goran RUBIN*


SAŽETAK: Borove šume jadranskog područja redovito su objekt napada
šumskih štetočinja, medu kojima kao defolijator, značajno mjesto zauzima
borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa Schiff.). Gradacije borova četnjaka
mogu u određenim uvjetima i razdobljima znatno reducirati ukupne vrijednosti
priobalnih šuma. Izravni štetni učinci borova četnjaka manifestiraju se u
smanjenju prirasta drvne mase, narušavanju estetskog izgleda krajolika, kao i
u pojavi ekcema na koži, uzrokovanog dlačicama koje gusjenice ostavljaju
prilikom odlaska u tlo na kukuljenje.


Cilj je naših istraživanja bio upotpuniti spoznaje o značenju pojedinih vrsta
parazitskog kompleksa za masovnu pojavu borova četnjaka najednom, manjem
dijelu njegova areala u našem priobalju.


Terenska istraživanja provedena su u borovim kulturama na području
Uprave šuma Split, pri čemu je primijenjena metoda pokusnih ploha. Na pokusnim
plohama Trogir, Klis i Omiš sakupljani su u razdoblju od 1995-1996.
godine svi razvojni stadiji borova četnjaka, a registriranje i intenzitet napada.


U laboratoriju je praćena eklozija leptira, gusjenica i parazita, evidentirana
je njihova brojnost, a determinacijom su određene vrste parazita. Provjeru
determiniranih vrsta proveo je Dr. sc. M. H ara pin, Šumarski institut, Ja-
strebarsko, pa mu ovdje izražavamo zahvalnost.


Kako bi se pravodobno sprječile štete od borova četnjaka, određivana je
njegova brojnost. Utvrđivanje gustoće populacije obavljeno je brojenjem zimskih
zapredaka na navedenim pokusnim plohama. Prema nađenim vrijednostima
konstruirana je gradacijska krivulja štetočinja.


Ključne riječi: borov četnjak, razvojni stadiji, bor, parazitski kompleks,
gradacija, ekološki činitelji, gustoća populacije.


UVOD - Einleitung


U proučavanju šteta na glavnim vrstama šumskog štetočinje. Međutim, kod izrade planova gospodarenja


drveća, pozornost šumarskih entomologa usmjerena je, nastoji se, sve više, ekonomske funkcije uskladiti s op-


uglavnom, na vrste šumskih kukaca koje svojom dje- ćekorisnim funkcijama šuma, koje su od posebnog zna-


latnošću uzrokuju štetne posljedice u ekonomskom čenja u područjima gdje je turizam značajna gospodar-


smislu, što se, ponajprije odnosi na fiziološke i tehničke ska djelatnost.


Jadransko područje, u šumarskom smislu ima izniman
turističko-rekreacijski potencijal, a njegove opće-


* Mr. sc. Goran Rubin, dipl. ing., Uprava šuma Split korisne funkcije (hidrološka, klimatska, higijenska,


363