DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 14     <-- 14 -->        PDF

(j. Rubin: PARAZITSKI KOMPLfkS BOROVA CITN.IAKA (Thmunclopoea phmcumpa Schiff.)... Šumarski list br. 7 S. CXXIV (21)00). 363-372


Unter registrierten Parasitendes Pinienprozessionsspinners sind folgende
Arten determiniert worden: 1. Eierparasiten: Tctrastichus servadcii Dom.,
Ooencyrtus pityocampae Mercet. und Anastatus bifarciatus Fonsc; 2. Raupen-
und Puppenparasiten: Compsilura concinnata Meig. und Phryxc caudata
Rond.: 3. Puppenparasiten: Villa brunnea Beck., Coelichncumon rudis Fonsc.
«WConomorium patulum Walk.: 4. Hyperparasiten: Hemipentes morio L.


Um die Schäden von Pinienprozessionsspinner rechtzeitig zu verhindern,
ist es notwendig die Kontrolle seiner Individuenanzahl regelmässing durch-
zufüren.


Die Feststellung der Populationsdichte ist durch das Anzählen der Winternestern
auf obengenannten Versuchsflächen durchgeführt worden. Nach gefundenen
Werten ist eine Gradationskurve konstruiert worden, nach der der
Individuenanzahlhöchepunkt des Pinienprozessionsspinners im Jahr 1996.
angemerkt worden ist.


Schlüsselwörter: Pinienprozessionspinner, Parasiten, Parasitenkomplex,
die Kiefer, ökologische Faktoren, Gradiaton, Populationsdichte.


ill
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 13     <-- 13 -->        PDF

(i. Rubin: PARAZITSKI KOMPLEKS BOROVA ĆETNJAKA (Thaumetopoea pityocampa SchilT.)..


Šumarski list br. 7 8, CXXIV (2000). 363-372


11. Pored uloge parazitskog kompleksa za gradaciju
borova četnjaka, od osobite su važnosti egzogeni i
endogeni čimbenika i specifična svojstva i sposo


bnost jedno, do višegodišnjeg ostanka kukuljica i
njihovih parazita u tlu.


LITERATURA Literatur


A n d ro i ć , M., 1951 : Borov prelac-gnjezdar (Cnetho-
campa pityocampa Schiff.) i njegovo suzbijanje.
Godišnjak biološkog instituta, 237-258, Sarajevo.


Androić, M., 1956: Contribution a l´ctude de Cne-
thocampa ptyocampa Schiff. Rev.de Pathol, végétale
et d´entom. agric. de France Tom. 25, No.


4,251-262.


Androić, M., 1957: Borovčetnjakgnjezdar(Cnetho-
campa pityocampa Schiff.) Biološko ekološka
studija, Annales pro experimentis foresticis XII,
351-460, Zagreb.


Androić, M., 1968: Izbor metode i određivanje optimalnog
vremena suzbijanja borovog četnjaka
(Thaumatopoea pityocampa Schiff.) Poslovno
udruženje šum. privrednih organizacija, Zagreb.


Androić, M., 1978: Neke bioekološke karakteristike
borova četnjaka (Thaumetopoea pityocampa
Schiff.) i mogućnosti njegova suzbijanja, Šumarski
list 8-10, 333-341, Zagreb.


Androić, M., 1979: Mogućnosti integralne zaštite
borovih kultura od napada borovog četnjaka


(Thaumetopoea pitycampa Schiff), Šumarski
fakultet, Zagreb.


H arapin, M., 1979: Rezultati istraživanja i suzbijanja
borovog četnjaka (Thaumetopoea pityocampa
Schiff.) u 1978. godini, Šumarski institut,
Jastrebatsko.


Harapin, M., 1984: Parazitski kompleks borova četnjaka
(Thaumetopoeapityocampa schiff.) i njegov
utjecaj na dinamiku populacije, Zagreb.


Kovačev i ć,Ž., 1947: Važnost jajnih parazita za uništavanje
štetočinja, Šumarski list 1-2, 37-40,
Zagreb.


Rauš, Đ., 1976: Šumarska fitocenologija, (Skripta),
Zagreb.


Sehwerdtfeger, F., 1970: Waldkrankhteiten. Hamburg.


ZUSAMMENFASSUNG: Die Kiefernwälder des Adriagebiets sind regelmässig
ein Befallobjekt der Waldschädlingen, zwischen denen, als Nadelfresser,
der Pinienprozessionsspinner (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) einen
besonderen Platz einnimmt. Gradationen des Pinienprozessionsspinners können
unter bestimmen Umständen und Zeiträumen die Gesamtwerten der
Küstenwälder bedeutend reduzieren. Direkte schädliche Wirkungen des
Pinienprozessionsspinners manifestiern sich sowohl im Substanzzunahmeverlust
und im Stören des ästhetischen Landschaftsbildes als auch in der Hautekzemerscheinung,
von den Härchen, die die in die Erde auf Einpuppen gehende
Larven hinterlassen, verursacht.


Der Ziel unserer Forschungen war, die Erkenntnisse über die Bedeutung
einzelner Arten des Parasitenkomplexes für eine Massenvermehrung des
Pinienprozessionsspinners auf einem kleineren Teil seines Areals auf unserer
Küste, zu vervollständigen.


Die Feldforschungen sind in der Kiefernkulturen auf dem Gebiet der Forstverwaltung
Split ausgeführt worden, wo die Versuchsflächenmethode angewendet
worden ist. Auf den Versuchsflächen Trogir, Klis und Omiš sind in der
Zeit von 1995-1996. alle Entwicklungsstadien des Pinienprozessionsspinners
eingesammelt worden, und es wurde die Intensität seines Befalles registriert.


Durch Laborforschungen ist sowohl die Determinierung der Parasitenarten
und ihrer Individuenanzahl, als auch das Registrieren des Schmetterlingen-,
Raupen- und Parasitenausshlüpfen durchgeführt worden.


371
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 12     <-- 12 -->        PDF

(j. Rubin: PARAZITSKI KOMPLEKS BOROVA CETNJAKA (Thaumetopoea pityoca


RASPRAVA


Androić (1975) je kao najzastupljenijeg jajnog
parazita registrirao Ooencyrtuspityocampae Mereet., a
drugi je po udjelu bio Tetrastichus tibialis Karidj. Postotak
parazitiranih jaja za istraživani lokalitet iznosio
je 1,2 do 13% od srednjeg ukupnog broja jaja. Postotak
parazitiranih kukuljica iznosio je 90%.


Harapi n (1984) je kroz petogodišnje razdoblje istraživanja
parazitskog kompleksa borova četnjaka na
cijelome području njegova rasprostranjeni a u Hrvatskoj,
registrirao Tetrastichus servadeii Dom. kao najzastupljenijeg
jajnog parazita sa 71% od srednjeg ukupnog
broja parazita. Na drugom je mjestu prema zastupljenosti
bio Ooencyrtus pityocampae Mereet. sa 21%.
Među parazitima gusjenica i kukuljica, apsolutno najbrojniji
parazit bio je Villa brunea Beck. Drugi su prema
zastupljenosti bili paraziti iz fam. Techinidae sa
23%, a treći je Coelichneumon rudis Fonsc. sa 21 %.


Naša su istraživanja potvrdila visoki postotni udjel
jajnog parazita Tetrastichus servadeii Dom. od 67,40%
od ukupnog broja parazita. Ooencyrtus pityocampae
Mereet. bio je zastupljen sa 16,95%, & Anastatus bifas-
ciattts Fonsc. sa 15,65%. Navedeni jajni paraziti registrirani
su na svim pokusnim plohama.


Među parazitima gusjenica i kukuljica najzastuplje-
niji su Compsilura concinata Meig. i Phryxe caudata


ZAKLJUČCI


Na temelju istraživanja borova četnjaka i njegova
parazitskog kompleksa može se zaključiti sljedeće:


1. Odlaganje jaja traje u prosjeku mjesec dana, a izraziti
maksimum postiže u prvoj polovici razdoblja
odlaganja.


2. Eklozija gusjenica započinje na kraju razdoblja
odlaganja jaja, dok eklozija parazita počinje najčešće
u drugoj polovici istog razdoblja.


3. Početak, kulminacija, trajanje i kraj eklozije leptira,
gusjenica i parazita pokazuje varijabilnost po
godinama i lokalitetima.


4. Nađeni su sljedeći paraziti jaja: Tetrestichus servadeii
Dom. (Hym., Eulophidae); Oencyrtuspityocampae
Mereet. (Hym., Encyrtidae) i Anastatus
bifasciatus Fonsc. (Hym., Eupelmidae).


5. Nađeni su sljedeći paraziti gusjenica i kukuljica:
Phryxe caudata Rond. (Dipt., Tachinidae) i Compsilura
concinnata Meig. (Dipt. Tachinidae). Paraziti
kukuljica: Villa brunnea Beck. (Dipt., Bomby-
liidaé); Coelichneumon rudis Fonsc. (Hym., Ichneumon
idae) i Conomoriumpatu/um Walk. (Hym.,
Pteromalidae). Od hiperparazita nađen je Hemi-
penthes morio L. (Dipt. Bomhyliidae).


370


m Schill.)... Šumarski list hr. 7 X. C´XXIY(20001. 363-372


Diskussion


Rond., (Tachinidae) sa 30,40%. Villa brunea Beck, je
zastupljena sa 27,45%.


Analizom jajnih legala utvrdili smo da su gusjenice
izašle iz 74,85% jaja, paraziti iz 7,50%, a sterilnih jaja
bilo je 16,53%. Pod pojmom sterilna jaja obuhvaćen je i
manji dio jaja koja sadržavaju uginule parazite. Ovakva
jaja su prljavožute boje, a sterilna jaja su plavkastobi-
jela. Visok postotak sterilnih jaja ukazuje na veliko značenje
i ovoga gradološkog čimbenika.


Veličinu šteta koje uzrokuje borov četnjak teško je
brojčano iskazati. Ovdje se pod štetama razumijevaju
izravne štete u smanjenom prirastu borovih stabala
zbog djelomične defolijacije. Ukoliko radi uzastopnog
golobrsta dođe do sušenja stabla, što se u prirodi rijetko
događa, kvantificiranje nastale štete, u ekonomskom
smislu, je olakšano.


S obzirom da šume istraživanoga područja imaju
manje ekonomsku, a više općekorisnu vrijednost, veličina
nastale štete procjenjuje se s estetskog i higijenskog
gledišta. Smanjenje vrijednosti borovih sastojina
nalaže poduzimanje odgovarajućih mjera suzbijanja, a
cilj je smanjenja brojnosti populacije borova četnjaka
na normalnu.


- Schlüsse


6. Analiza 60 jajnih legala s tri lokaliteta u 1995 -
1996. g. pokazuje da su gusjenice izašle iz 74,85%


jaja, a da nisu izašle iz 1,12% jaja. Paraziti su izašli
iz 7,5% jaja, a sterilnih jaja bilo je 16,53%. Prosječan
broj jaja u leglu bio je 227.


7. Kvalitativna i kvantitativna prisutnost jajnih parazi


ta pokazuje daje Tetrastichus servadeii Dom. zastupljen
sa 67,40%. Fo je najbrojniji parazit borova
četnjaka. Drugi po udjelu je Ooencyrtus pitycam-
pae Mereet. sa 16,95%. Treće mjesto zauzima
Anastatus bifasciatus Fonsc. sa 15,65%.


8. Paraziti su izašli iz 20% kokona, a leptiri iz 31%
kokona. Najveći je udjel neotvorenih kokona i to


49%.


9. Postotni omjer parazita kukuljica je sljedeći: Tachinidae
(Phryxe caudata Rond, i Compsilura
concinnata Meig.) 30,40%, Villa brunnea Beck.
27,45%, Coelichneumon rudis Fonsc. 25,49%,
Conomorium patulum Walk. 13,72% i Hemipen-
thes morio L. 2,94%.


10. Prema krivulji gustoće populacije borova četnjaka,
konstruiranoj na temelju broja zapredaka, kulminacija
napada zabilježena je 1996. godine.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 11     <-- 11 -->        PDF

(i. Rubin; PARAZITSKI KOMPLEKS BOROVA ČETNJAKA (Tlunimclopoca pityocampa Schill)..


Šumarski lisl br. 7 X, CXXIV (2000), 363-372


Slika 4. Zimski zapreci borova četnjaka


Bild 4. Winternestern des Pinienprozessionsspinners


Za određivanje gustoće populacije na ovaj način
odlučili smo se iz dva razloga: prvo, u vremenu razvoja
gusjenica borova četnjaka u 4. i 5. stadiju (formiranje
zimskih zapredaka), već su do izražaja došli redukcij-
ski čimbenici koji su djelovali na prethodne stadije
(leptir, jaje, kukuljica, pa i ličinke 1., 2. i 3. stadija);
drugo, izbrajanje zapredaka jednostavnije je nego
izbrajanje u tlu nađenih kukuljica (praktički razlozi).


Radi dobivanja cjelovite slike o kretanju gustoće
populacije borova četnjaka, podaci su upotpunjeni
službenim podacima o intezitetu napada i napadnim
površinama s područja uprave šuma Split.


369
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 10     <-- 10 -->        PDF

368


(i. Rubin: PARAZITSKI KOMPLEKS BOROVA ĆETNJAKA {Thmunetopoea pityocampa Schiff.)... Šumarski lis! br. 7 8, CXXIV (2000), 363-372
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 9     <-- 9 -->        PDF

(i. Ruhm: PARAZITSKI KOMPLEKS BOROVA ĆETNJAKA (Thaumetopoea mtyocampa SchilT.)..


Šumarski list br. 7-8, CXXIV (2000), 363-372


Tablica 2. Kvantitativna i kvalitativna prisutnost jajnih parazita (svi lokaliteti)


Tabelle 2. Quantitative und qualitative Answesenheit der Eierparasiten (alle Lokalitäten)


LOKALITET
Lokalität


Ukupno parazita
Insgesamt Parasiten


Tétras, serv.


Ooencyrt. pityocamp.


Anast. bifasc.


LROGIR


KLIS
OMIŠ


414
313


282


291


182
207


71
38
61


52
93
14


Ukupno:
Insgesamt:


0/ /o


1009
100


680
67,40


170
16,95


159


15,65Jajni paraziti su determinirani i određena je njihova
kvantitativna prisutnost. Sa svake pokusne plohe sakupljeno
je po 100 jajnih legala tj. 300 godišnje ili 600
ukupno. Nakon toga je uzeto 12 uzoraka u kojima je
bilo 1009 parazita. U tome broju Tetrastichus servadeii


Dom. sudjeluje sa 67,40%. Drugi po udjelu je Ooen-
cyrtuspityocampae Mercet. sa 16,95%. Navedene vrste
jajnih parazita borova četnjaka dolaze na svim lokalitetima.


KVANTITATIVNA PRISUTNOST PARAZITA, GUSJENICA I KUKULJICA
Quantitative Anwesenheit der Parasiten, Raupen und Puppen


Za određivanje kvantitativne prisutnosti gusjenica i
kukuljica borova četnjaka, za dvogodišnje razdoblje
sakupljeno je 505 primjeraka kokona koji su razvrstani
po lokalitetima, pri čemu je evidentiran broj izašlih leptira
i parazita.


Prema Harapinu (1984) cit. "Prisutnost pojedinih
vrsta iz kompleksa parazita i kukuljica varira po
godinama i lokalitetima. Nema korelacije relativnog
omjera kokona iz kojih su izašli leptiri prema onima iz
kojih su izašli paraziti i gradacije borova četnjaka."


Iz tablice 3. razvidno je da na neotvorene kokone otpada
49%, leptiri su izašli iz 31%, a paraziti iz 20%
kokona.


Od 102 kokona iz kojih su izašli paraziti broj i relativni
omjer vrstaje sljedeći:


Tachinidae: (Phryxe caudata Rond, i 31 kom. 30,41 %


Compsilura concinata Meig.)


VillabruneaBeck. 28 kom. 27,45%


Coelichneumon rudis Fonsc. 26 kom. 25,49%


Conomorium patulum Walk. 14 kom. 13,72%


Hemipenthes morio L. 3 kom. 2,94%


Slika 3. Gusjenice borova četnjaka


Bild 3. Raupen des Pinienpiozessionsspinners


ODREĐIVANJE GRADACIJSKE KRIVULJE - Bestimmen der Gradationskurve


Borov četnjak ima gradaciju čija krivulja ne pripada
ni kontraktivnom ni distraktivnom tipu. U širem području
njegova rasprostranjenja rijetke su godine bez vidljivih
znakova oštećenja. Permanentnost pojave borova
četnjaka očituje se u tome što nema izrazite latence,
progradacije, gradacije, i retrogradacije. Gradacija va


rira u vremenu i prostoru, što ukazuje na kompleksno
uzajamno djelovanje endogenih i egzogenih čimbenika
koji je uzrokuju.


Gradacijska krivulja borova četnjaka konstruirana
je na temelju broja zimskih zapredaka, na stablima izabranih
pokusnih ploha.


367
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 8     <-- 8 -->        PDF

(i. Rubin: l´ARA/ITSK! KOMI´LIKS BOROVA ČKTNJAKA (Thaumetopoea pityocampa Schill)...


Šumarski lis! br. 7 S. CXX1V (2000). 363-372


1996.


Eklozija leptira započinje 25. srpnja i traje do 20.
kolovoza (26 dana). Neotvorenih kokona bilo je 50%,
leptira 15% a parazita 35%. Paraziti izlaze od 30. srpnja
do 26. kolovoza. Eklozija gusjenica traje od 21. kolovoza
do 7. rujna. Vrijeme izlaženja jajnih parazita po-


TROGIR


KLIS


OMIS


TROGIR KLIS OMIS


NEOTVORENI 1COKONI; ZUGEBLIEBENE KOKONS
D LEPTIRI; SCHMETTERLINGEN


H PARAZITI; PARASITEN


Slika 2. Eklozija leptira i parazita
Bild 2. Schmetterlingen- und Parasitcnausschlüpfcn


dudara se s izlaskom gusjenica. Napad gusjenica je nešto
slabiji u odnosu na prethodnu godinu.


Omiš
1995.


Eklozija leptira započela je 30. srpnja i trajala do 24.
kolovoza (25 dana). Neotvorenih kokona bilo je 72%, a
kokona iz kojih su izašli leptiri bilo je 19%. Paraziti su
izašli iz 9% kokona. Mnogobrojne gusjenice izlaze od
30. kolovoza, a kulminacija je 10. rujna, prestaju izlaziti
24. rujna. Paraziti počinju izlaziti nešto prije izlaska
gusjenica (28. kolovoza), a prestaju izlaziti kad i gusjenice.
Zabilježen je jak napad.


1996.


Eklozija leptira počinje 13. kolovoza i traje do 1.
rujna (20 dana). Neotvorenih kokona bilo je 55%, kokona
iz kojih su izašli leptiri 32%, a kokona iz kojih su
izašli paraziti 13%. Eklozija parazita prati ekloziju leptira,
sa nešto ranijim početkom izlaženja. Eklozija gusjenica
počela je 7. i traje do 28. rujna (21 dan). Paraziti
jaja izlaze od 1. do 18. rujna. Registriranje nešto slabiji
napad u odnosu na prethodnu godinu.


Pregled registriranih parazita:


I. Paraziti jaja


Tetrastichus servadeii Dom.
Ooencyrtus pityocampae Mercet.
Anastatus bifasciatus Fonsc.


II. Paraziti gusjenica i kukuljica


Tachinidae: Phryxe caudata Rond.


Compsilura concinata Meig.


III. Paraziti kukuljica


Bombyliidae: Villa brunea Beck.
Ichneumonidae: Coelichneumon rudis Fonsc.
Pteromalidae: Conomoriumpatulum Walk.


IV. Hiperparaziti


Bombyliidae: Hemipenthes morio L.


ANALIZA JAJNIH LEGALA - Analyse der Eierbruten


Za analizu je uzeto 20 jajnih legala sa svake pokusne
plohe. Brojena su jaja iz kojih su izašle gusjenice, gu


sjenice u jajetu, izašli paraziti, paraziti u jajetu, sterilna
jaja i ukupan broj jaja.


Tablica 1. Analiza jajnih legala (svi lokaliteti) 1995-1996.
Tabelle 1. Analyse der Eierbruten (alle Lokalitäten) 1995-1996.


LOKALITET


Lokalität


Izašle gusjenice


Ausgeschlüpfte


Raupen


Gusjenice u jajetu
Raupen im Ei


Izašli paraziti


Ausgeschlüpfte


Parasiten


Sterilnajaja
Sterile Eier


Broj jaja


u leglu


Eieranzahl im Brut


LOKALITET


Lokalität


%


Broj jaja


u leglu


Eieranzahl im Brut


TROGIR
KLIS


OMIŠ


69,46


81,54


73,57


1,12
1,94
1,30


9,86
6,43
6.21


19.56
11,12
18,92


210


243


227


Ukupno:
Insgesamt:


224,57


3,36


22,50


49,60


680


Prosjek:
Durchschnitt:


74.85


1,12


7,50


16,53


227366
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Cl Rubin: l´AKA/JTSKI KOMI´U-KS BOROVA ĆE IN.IAKA (Thaumetopoea pityocampa Schill´.).., Šumarski tisi br. 7 X, CXXIV (2000), 363-372


365
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 6     <-- 6 -->        PDF

(i. Ruhin: PARAZITSKI KOMPLEKS BOROVA ČHTN.IAKA {Jhaumetopoea pityocampa Schür.).


Šumarski list hr. 7-X. CXXIV (2000). 363-372


estetska, zaštitna, itd.) daleko nadilaze ekonomske vrijednosti
ovog prirodnog dobra. Gradacije borova četnja-
ka, kao jednog od najčešćih i najvažnijih štetoč i nj a borovih
sastojina, mogu u određenim uvjetima i razdobljima
znatno reducirati ukupne vrijednosti priobalnih šuma.


Masovna pojava borova četnjaka ovisna je o tri skupine
gradoloških čimbenika: abiotski čimbenik (temperatura,
padaline, vjetar, insolacija i tlo); ekofiziološka i
genetska svojstva populacije štetočinja; paraziti, predatori
i patogeni mikroorganizmi (virusi, bakterije i gljivice).
Razvojne stadije borova četnjaka parazitira relativ-


Trogir
1995.


Eklozija leptira počinje 3., kulminira 10., a završava
26. kolovoza (23 dana). Uz masovnu pojavu leptira, počinje
i eklozija parazita 25. kolovoza s izraženom kulminacijom
7. i traje do 20. rujna. Neotvorenih kokona
ima 30%, kokona iz kojih su izašli leptiri 50%, a kokona
iz kojih su izašli paraziti bilo je 20%. Eklozija gusjenica
počela je 25. kolovoza i trajala do 13. rujna. Paraziti
jaja počinju izlaziti 22. kolovoza i izlaze do sredine
razdoblja izlaženja gusjenica, tj. do 4. rujna.


1996.


Eklozija leptira počela je 6. i trajala je do 31. kolovoza
(25 dana). Mužjaka ima 20% više od ženki. Paraziti
se javljaju nešto ranije, već 28. srpnja i prestaju izlaziti
do 6. kolovoza, kada počinje eklozija leptira. Neo-


no velik broj parazita, međutim, manji broj parazita ima
bitniju regulacijsku funkciju za dinamiku populacije.


Od domaćih istraživača, sustavna višegodišnja istraživanja
borova četnjaka i njegova parazitskog kompleksa,
u nas su proveli Androić (1951, 1956, 1957,
1968, 1978, 1979), Harapin (1979, 1984), Kovačev
ić (1947) i dr.


Poznavanje regulacijskih mehanizama uopće, napose
uloge parazitskog kompleksa, temelj su realne prognoze
pojave i razvoja gradacije ovog štetočinje, a time
i mogućnosti njegova suzbijanja.


tvorenih kokona ima 26%, kokona iz kojih su izašli leptiri
48%, a onih iz kojih su izašli paraziti ima, također,
26%. Eklozija gusjenica počinje 27. kolovoza i traje do
14. rujna (19 dana). Eklozija parazita počinje 26. kolovoza
i traje do kulminacije izlaska gusjenica, tj. do 5.
rujna.


Bis


1995.


Eklozija leptira počinje 9. kolovoza i traje do 6, rujna
(28 dana). Paraziti počinju izlaziti kada je eklozija
leptira u maksimumu, tj. 15. kolovoza i izlaze do 15.
rujna. Neotvorenih kokona bilo je 70%, kokona iz kojih
su izašli leptiri 20%, a onih iz kojih su izašli paraziti bilo
je 10%. Eklozija gusjenica traje od 11. rujna do 4. listopada
(23 dana). Paraziti izlaze od 15 do 26. kolovoza.
Zabilježena je velika gustoća populacije.


CILJ I METODE ISTRAŽIVAN.


Provedeno istraživanje prilog je daljnjem praćenju
pojava vezanih za ulogu parazitskog kompleksa za gustoću
i dinamiku populacije borova četnjaka u nas. Nastojali
smo utvrditi koje su vrste parazita najbrojnije i
najučinkovitije u redukciji brojnosti borova četnjaka istraživanog
područja.


Terenska istraživanja provedena su na pokusnim plohama
u dvije uzastopne godine. Pogodnost navedene
metode ispred metoda primjernih pruga proizlazi iz bio-
ckoloških karakteristika borova četnjaka. Istraživanje je
ograničeno na područje Uprave šuma Split, na tri pokusne
plohe na kojima su u razdoblju od 1995. do 1996. godine
sakupljani kokoni, leptiri, jajna legla i zapreci gu-
sjenicama. Pored navedenoga, registriran je i intenzitet
napada po broju zapredaka po stablu ili površini.


Jajna legla sakupljana su u razdoblju od početka
odlaganja jaja, te nakon eklozijc leptira, gusjenica i parazita.
Na svakoj plohi sakupljeno je najmanje 100 jaj-
nih legala. Zapreci su sakupljani u razdoblju od njihova
formiranja, pa do odlaska gusjenica u tlo na kukuljenje.
Kokoni su pronalaženi i uzimani iz tla kopanjem, kra-


REZULTATI ISTRAŽIVA
Eklozija leptira i parazita Sehn


- Ziel und Forschungsmethoden


jem mjeseca lipnja, a na svakoj plohi sakupljano je najmanje
100 kokona. Leptiri su sakupljani pomoću svjetlosne
klopke, a kod sakupljanja je primijenjen i individualni
ulov. Istraživanjima u laboratoriju obuhvaćeno
je praćenje razvoja štetočinja i registriranje parazita.
Određivanje parazita, jaja, gusjenica i kokona, obavljeno
je po količini i kakvoći.


U pogledu fitogeografske raščlanjenosti, sve se istraživane
pokusne plohe nalaze u mediteranskoj regiji, i
to njezinom litoralnom pojasu, kojega karakteriziraju
tri vegetacijske zone: stenomediteranska, eumediteran-
ska i submediteranska.


U području submediteranske vegetacijske zone, kao
posebna klimatskozonska zajednica opisana je mješovita
šuma hrasta medunca i bijeloga graba (Carpinetum
orientalis adriaticum H-ić 1939), unutar kojeg se područja
nalaze izabrane pokusne plohe 1 -Trogir i 3-Omiš.
Pokusna ploha 2-Klis izabrana je u području klimato-
gene zajednice hrasta crnike (Orno-Quercetum illicis
H-ić, 1956/1958, Rauš 1976).


A - Forschungsergebnisse
terlingen und Parasitenausschlüpfen


364
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXIV (2000), 363-372


UDK 630* 453 + 450


PARAZITSKI KOMPLEKS BOROVA CETNJAKA


(Thaumetopoea pityocampa Schiff.)
NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA SPLIT


PARASITENKOMPLEX DES PINIENPROZESSIONSSPINNERS


{Thaumetopoea pityocampa Schiff.)


AUF DEM GEBIET DER FORSTVERWALTUNG SPLIT


Goran RUBIN*


SAŽETAK: Borove šume jadranskog područja redovito su objekt napada
šumskih štetočinja, medu kojima kao defolijator, značajno mjesto zauzima
borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa Schiff.). Gradacije borova četnjaka
mogu u određenim uvjetima i razdobljima znatno reducirati ukupne vrijednosti
priobalnih šuma. Izravni štetni učinci borova četnjaka manifestiraju se u
smanjenju prirasta drvne mase, narušavanju estetskog izgleda krajolika, kao i
u pojavi ekcema na koži, uzrokovanog dlačicama koje gusjenice ostavljaju
prilikom odlaska u tlo na kukuljenje.


Cilj je naših istraživanja bio upotpuniti spoznaje o značenju pojedinih vrsta
parazitskog kompleksa za masovnu pojavu borova četnjaka najednom, manjem
dijelu njegova areala u našem priobalju.


Terenska istraživanja provedena su u borovim kulturama na području
Uprave šuma Split, pri čemu je primijenjena metoda pokusnih ploha. Na pokusnim
plohama Trogir, Klis i Omiš sakupljani su u razdoblju od 1995-1996.
godine svi razvojni stadiji borova četnjaka, a registriranje i intenzitet napada.


U laboratoriju je praćena eklozija leptira, gusjenica i parazita, evidentirana
je njihova brojnost, a determinacijom su određene vrste parazita. Provjeru
determiniranih vrsta proveo je Dr. sc. M. H ara pin, Šumarski institut, Ja-
strebarsko, pa mu ovdje izražavamo zahvalnost.


Kako bi se pravodobno sprječile štete od borova četnjaka, određivana je
njegova brojnost. Utvrđivanje gustoće populacije obavljeno je brojenjem zimskih
zapredaka na navedenim pokusnim plohama. Prema nađenim vrijednostima
konstruirana je gradacijska krivulja štetočinja.


Ključne riječi: borov četnjak, razvojni stadiji, bor, parazitski kompleks,
gradacija, ekološki činitelji, gustoća populacije.


UVOD - Einleitung


U proučavanju šteta na glavnim vrstama šumskog štetočinje. Međutim, kod izrade planova gospodarenja


drveća, pozornost šumarskih entomologa usmjerena je, nastoji se, sve više, ekonomske funkcije uskladiti s op-


uglavnom, na vrste šumskih kukaca koje svojom dje- ćekorisnim funkcijama šuma, koje su od posebnog zna-


latnošću uzrokuju štetne posljedice u ekonomskom čenja u područjima gdje je turizam značajna gospodar-


smislu, što se, ponajprije odnosi na fiziološke i tehničke ska djelatnost.


Jadransko područje, u šumarskom smislu ima izniman
turističko-rekreacijski potencijal, a njegove opće-


* Mr. sc. Goran Rubin, dipl. ing., Uprava šuma Split korisne funkcije (hidrološka, klimatska, higijenska,


363