DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 55     <-- 55 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 7-8, CXXIV (2000), 413-419


UDK 630* 238 + 831


PRVI REZULTATI MEĐUNARODNOG PROJEKTA
SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF BIOENERGY SYSTEMS


FIRST RESULTS OF THE INTERNATIONAL PROJECT
"SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF BIOENERGY SYSTEMS"


Julije DOMAC*


SAŽETAK: Uporaba biomase i od nje dobivenih različitih biogoriva ima za
posljedicu široki spektar različitih društvenih i gospodarskih pozitivnih posljedica,
posebice u razvoju izoliranih i ruralnih područja. Jedna od značajnih
dodatnih koristi je mogućnost i potreba otvaranja novih radnih mjesta u
lokalnim zajednicama. Krajem 1998. godine Republika Hrvatska, nakon godinu
dana provedenih kao promatrač, prihvaćena je kao punopravni član IEA
Bioencrgy, a tijekom 1999. godine dovršavaju se pripreme i pokreće međunarodni
projekt "Socio-Economic aspects of Bioenergy Systems". Osim Hrvatske,
zemlje sudionice su Austrija, Kanada, Japan, Švedska i Velika Britanija.
Svrha projekta (IEA Bioenergy Task 29,) je poticanje korištenja biomase za
proizvodnju energije umjesto fosilnih goriva u zemljama sudionicama, kroz
postizanje boljeg razumijevanja socijalnih i ekonomskih čimbenika i posljedica
korištenja energije biomase na lokalnoj, regionalnoj te nacionalnoj razini.
U ovome se radu donose prvi rezultati i organizacija rada na projektu.


Ključne riječi: Biomasa, uporaba biomase, biogoriva, proizvodnja
energije


1. UVOD Introduction


Zbog karaktera proizvodnje energije iz biomase
(manji, decentralizirani sustavi korištenja, lokalno sakupljanje
i distribucija), osim nedvojbeno manjeg utjecaja
na okoliš u odnosu na fosilna goriva, glavna su
prednost brojni pozitivni socijalno-ekonomski učinci.
Osim izravnog utjecaja na zapošljavanje, odnosno
otvaranje novih radnih mjesta, korištenje biomase pridonosi
lokalnoj i regionalnoj ekonomskoj aktivnosti,
zadržavanju i kruženju novca u lokalnoj zajednici te
razvoju malog poduzetništva.


Na razini Europske unije u 2020. godini predviđa se
proizvodnja energije iz biomase od 113 mtoe godišnje
čime bi se stvorile mogućnosti za otvaranje čak oko
1 500 000 novih radnih mjesta. Ukupna ulaganja u oko


* Mr. sc. Julije Domac, Energetski institut "Hrvojc Požar",
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb


1 milijun izravnih radnih mjesta (sredstva za neizravna
radna mjesta izdvojiti će se automatski iz privatnih
ulaganja) bit će za oko 250 milijardi ECU manja od
predviđenih 345 milijardi ECU, koji se kao subvencije
i naknade isplaćuju za oko 1,5 milijuna nezaposlenih za
dvadeset godina minimalnog životnog vijeka investicija
(postrojenja) [ 1 ].


Prema izvješću US Department of Energy [2], u
SAD se gospodarskim aktivnostima vezanim uz korištenje
energije biomase izravno podupire oko 66 000
radnih mjesta, od kojih većina u ruralnim područjima.
Predviđa se da će se do 2020. godine instalirati više od
30 000 MVVe na biomasu. Više od 60 posto goriva za ta
planirana postrojenja dolazit će iz uzgoja energetskih
biljaka, čime će se otvoriti preko 260 000 novih radnih
mjesta te značajno pridonijeti revitaliziranju gospodarstva
ruralnih područja.


413
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 56     <-- 56 -->        PDF

J. DOMAC: PRVI RKZULTATI MF.OUNARODNOG PRO.ll.KTA SOCIO-I-.C´ONOVIIC ASPhC´I´S OF


Šumarski list br. 7 8, (XXIV (2000). 413-419


Tablica I. Socijalni, gospodarski i ekološki aspekti različitih izvora energije [4]
Table 1 Social, economic and environmental aspects of different energy sources [4]


Aspekti / izvori energije


Fosilna goriva


Nuklearna energija


Biomasa


Obnovljivost


ne


ne


da


Smanjenje C02


ne


da


da


Smanjenje zagrijavanja


ne


ne


da


Obogaćivanje krajobraza


ne


ne


da


Izbjegavanje rizika velikih incidenata


ne


ne


da


Izraziti troškovi saniranja šteta na okolišu


da


da


ne


Smanjenje administrativnih troškova


ne


ne


da


Inovacije


ne


da


da


Otvaranje novih radnih mjesta


ne


da


da


Poticanje decentralizacije gospodarstva


ne


ne


da


Poticanje izvoza


ne


da


da


Povećanje neovisnosti opskrbe energijom (razvijeni)


ne


da


da


Povećanje neovisnosti opskrbe energijom (u razvoju)


ne


ne


da


Povećanje prihoda poljoprivrednika


ne


ne


da


Dugo razdoblje zbrinjavanje otpada


da


da


ne


Preseljenje u urbana područja


da


da


ne


Povoljan odnos javnosti


ne


ne


da


Izbjegavanje međunarodnih sukoba i ratova


ne


ne


da


Moguće genetske deformacije


ne


da


nePrema brojnim izvorima, jedna od najvećih prepreka
većem korištenju biomase je činjenica da se na energetskom
tržištu ne vrednuju troškovi, štete i rizici koji
nastaju korištenjem fosilnih goriva i nuklearne energije,
te neizravne koristi iz korištenja biomase. Incidenti s
izlijevanjem nafte iz tankera koji postaju sve češći,
uzrokuju teške i dugotrajne štete za okoliš i živi svijet,
ali i goleme troškove. Samo izravni troškovi incidenta


Exxon-Valdez za čišćenje obale iznosili su 2,2 milijarde
dolara, dok se medicinski troškovi i troškovi dekontaminacije
nakon nuklearnog incidenta na Otoku 3 milje
procjenjuju na 1 milijardu dolara [3]. Troškovi održavanja
kanala za dobavu fosilnih goriva kroz vojne akcije
trebali bi se također uzeti u obzir, kao cijeli niz različitih
čimbenika (tablica 1.).


2. SUDIONICI, CILJEVI I ORGANIZACIJA PROJEKTA
Participants; Aims and project organisation


Međudržavna suradnja u sklopu Međunarodne energetske
agencije {International Energy Agency) odvija se
medu ostalim i kroz niz sporazuma (Agreement) koji se
odnose na različite izvore energije, njihove aspekte i
učinke.


Jedan od takvih sporazuma je i IEA Bioenergy Implementing
Agreement u sklopu kojega se potiče i vodi međunarodna
suradnja na području održivog korištenja
energije biomase. Sve do nedavno, pristupanje ovakvim
sporazumima bilo je moguće isključivo za zemlje članice
OECD-a. Tijekom sredine devedesetih godina takvo
se stanje mijenja, te je krajem 1998. godine Republika
Hrvatska, nakon godinu dana provedenih kao promatrač,
prihvaćena kao punopravni član IEA Bioenergy.
Ovaj je uspjeh još veći kada se uzme u obzir daje Hrvatska
prva zemlja ne-članica OECD-a i zemlja u tranziciji
kojoj je ovakvo članstvo omogućeno, te da se članstvo
odobrava isključivo na temelju vjerodostojnog nacionalnog
programa istraživanja i korištenja energije biomase


te procjene da će pristupanjem nove zemlje članice, korist
imati i ostale zemlje članice.


Danas IEA Bioenergy broji 19 zemalja članica, a to
su Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Danska, Finska,
Francuska, Hrvatska, Italija, Japan, Kanada, Nizozemska,
Norveška, Novi Zeland, SAD, Švedska, Švicarska,
Velika Britanija i Europska komisija.


Nakon pristupanja, Hrvatska se aktivno uključila u
dva projekta koji su bili u tijeku i to: Task 17: Short rotation
crops for bioenergy (voditelj Švedska) i Task 25:
Greenhouse gases balance of bioenergy systems (voditelj
Austrija), a tijekom 1999. godine započinje pripreme
za pokretanje vlastitog projekta. Nakon brojnih pripremnih
aktivnosti, projekt je službeno pokrenut 1. siječnja
2000. i traje tri godine.


Svrha novopokrenutog projekta (IEA Bioenergy Task
29) je poticanje korištenja biomase za proizvodnju energije
umjesto fosilnih goriva u zemljama sudionicama,
kroz postizanje boljeg razumijevanja socijalnih i eko-


414
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 57     <-- 57 -->        PDF

J. DOMAC: PRVI REZULTATI MEĐUNARODNOG PROJEKTA SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OP


Šumarski lisl hi. 7 8, CXXIV (2000). 413-419


nomskih čimbenika i poljedica korištenja energije biomase
na lokalnoj, regionalnoj te nacionalnoj razini.
Osnovni ciljevi projekta su:


utvrđivanje gospodarstvenih posljedica (financije,
poticanje malog poduzetništva i lokalnog gospodarstva,
razvoj infrastrukture,...) korištenja i razvoj korištenja
energije biomase;


utvrđivanje socijalnih posljedica (zapošljavanje,
obrazovanje, zdravlje,...) korištenja i razvoj korištenja
energije biomase;


poticanje izmjene informacija i rezultata između sudionika
programa, ali i zemalja u tranziciji.


Projektom upravljaju voditelj (Task leader) te suvo-
ditelj (Associated Task leader), a za njegovo provođenje
prema Izvršnom odboru IEA Bioenergy odgovoran
je član Izvršnog odbora iz zemlje iz koje je voditelj projekta
(Operating agent). U svakoj zemlji sudionici projekta,
imenuje se voditelj nacionalnog tima (National
team leader) koji koordinira aktivnosti u svojoj zemlji
(slika 1).


Prema ciljevima projekta, u svakoj je zemlji sudionici
identificirana regija za koju će se provesti detal-
jene analize kako bi se utvrdio doseg i posljedice
korištenja energije biomase. S obzirom na značajni potencijal
biomase i mogućnosti korištenja, izabrana
regija za Hrvatsku je Gorski kotar.


Projekt je pokrenut od 1. siječnja 2000. u trajanju od
tri godine. Punopravni sudionici, odnosno zemlje koje
ravnopravno dijele troškove rada su zasada Hrvatska,
Austrija, Velika Britanija, Švedska, Kanada i Japan.
Neke od zemalja članica IEA Bioenergy kao Belgija,
Italija i Novi Zeland se namjeravaju priključiti u skoroj
budućnosti, a Slovenija, Južna Afrika te Indija djeluju
kao promatrači (slika 2). Za financiranje rada na projek-


Slika 1. Dio sudionika projekta na prvom radnom sastanku u švedskom
gradu Växjö. Stoje: Dr. Erik Ling (Švedska), Prof.
dr. Ralph Sims (Novi Zeland), Dr. Bo Hektar (Švedska),
Ives Schenkel (Belgija), Yoshitaka Tokushita (Japan), Dr.
Reinhard Madlencr (Austrija), Sjede: Julije Domac - Task
leader i Dr. Branka Jclavić - Operating agent (Hrvatska),
Dr. Keith Richards - Associated Task leader (Velika
Britanija)


Figure 1 Some of the Task 29 participants during first workshop in
Växjö, Sweden. Back row: Dr. Erik Ling (Sweden), Prof,
dr. Ralph Sims (Novi Zealand), Dr. Bo Hektor (Sweden),
Ives Schenkel (Belgium), Yoshitaka Tokushita (Japan),
Dr. Reinhard Madiener (Austria), Front row: Julije
Domac - Task leader i Dr. Branka Jclavić - Operating
agent (Croatia), Dr. Keith Richards - Associated Task
leader (United Kingdom)


tu sve zemlje sudionice doprinose u zajednički proračun
koji za prvu godinu iznosi 72 000 USD, a dijeli se na:


Plaće


49%


Putni troškovi


21%


Konzultanti


20%


Materijal


1%


Ostali troškovi


9%Slika 2. Sudionici, pridruženi članovi i promatrači projekta
Figure 2 Project members, associated participants and observers


415
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 58     <-- 58 -->        PDF

J. DOMAC: PRVI REZULTATI MI-HUXARODMXi I´ROJLKTA SOCIO-KCONOMIC´ ASI´KCTS OF


Šumarski list br. 7 8. C´XXIV (2000). 413-41´)


3. DOSADAŠNJI REZULTATI - Project results so far


Iako se načini korištenja, tehnologije koje se razvijaju,
njihov udio na tržištu energijom te zanimanje za
istraživanja na ovom području značajno razlikuju između
pojedinih zemalja sudionica projekta, socijalno-


kao glavna pokretačka snaga za povećanje udjela energije
biomase u ukupnoj opskrbi energijom. U većini zemalja
se zapošljavanje na regionalnoj razini te poticanje
gospodarskog razvoja smatraju najvažnijim poslje-


ekonomski su čimbenici u većini slučajeva prepoznati dicama korištenja energije biomase.


Tablica 1. Značenje gospodarstveno-socijalnih čimbenika prema rezultatima anketnog istraživanja iz Austrije,


Belgije, Kanade, Hrvatske, Novog Zelanda, Slovenije, Švedske i Velike Britanije (1-najvažnije, 10-najmanje


važno)


Table 1 Summary of the weighting given to the various socio-economic factors derived for Austria, Belgium,


Canada, Croatia, New Zealand, Slovenia, Sweden and UK. Note that: 1-most important, 10-less important


Gospodarstveno-socijalni čimbenici


AUT


BEL


CAN


CRO


NZ


SLO


SWE


UK


Nova radna mjesta u regiji


2


1


1


1


3


4


2


Regionalna gospodarska aktivnost


4


3


1


1


4


3


2


Regionalni ekonomski rast


4


2


3


1


4


4


3


Povećani prihodi


4


2


3


3


6


7


3


Povrat investicija u regiji


3


1


6


3


6


8


3


Mogućnost umnožavanja


5


2


4


5


4


8


4


3


Izbjegnuta nezaposlenost


2


1


2


3


2


8


2


2


Podrška razvitku gospodarstva


2


3


3


7


6


8


6


3


Obrazovanje


2


5


6


6


2


8


6


5


Zdravlje


4


4


8


7


6


7


6


6


Ublažavanje siromaštva


6


2


4


6


7


7


6


4


Jednakost spolova


5


4


10


6


10


7


6


-


Zamjena konvencionalne energije


3


1


3


8


4


2


1


3


Razvitak nerazvijenih područja


3


3


3


1


2


1


6


2


Raznolikost u ruralnim krajevima


5


6


4


1


7


3


6


2


Iseljavanje u ruralnim krajevima


5


6


4


1


3


1


5


3


Upravljanje zemljom


5


2


5


7


6


4


6


->Slika 3. Početna stranica projekta na internet adresi www.eihp.hr/task29.htm
Figure 3 Starting project web site page on the address www.cihp.hr/task29.htm


416
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 59     <-- 59 -->        PDF

J. DOMAC: PRVI REZULTAT) MEĐUNARODNOG PROJEKTA SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF


Šumarski list br. 7 X, C´XXIV (2000), 413-419


Osim izravnog utjecaja na zapošljavanje, odnosno
otvaranje novih radnih mjesta, korištenje biomase ima i
cijeli niz drugih gospodarsko-socijalnih prednosti i pozitivnih
učinaka (tablica 1.). Značenje gospodarsko-socijalnih
čimbenika korištenja energije biomase uspoređeno
je sa stanjem u zemljama sudionicima projekta,
odnosno promatračima.


S obzirom da je jedan od zadataka projekta i informiranje
i edukacija, svi rezultati te pregled odvijanja
aktivnosti su dostupni i putem intemeta. Na ovaj se
način omogućava sudjelovanje u projektu i većem broju
znanstvenika i stručnjaka čak iz zemalja koje nisu sudionice
projekta ili članice IEA Bioenergy (slika 3).


4. BUDUĆE AKTIVNOSTI - Further activities


Buduće aktivnosti sastojat će se od aktivnosti nacionalnih
timova u svakoj zemlji sudionici te zajedničkih
aktivnosti. Najveći naglasak će se staviti na analizu
ekonomskih i socijalnih aspekata korištenja biomase u
svakoj pojedinoj zemlji sudionici, utvrđivanje ukupnih
prednosti biomase kao izvora energije, te razvoj, pri-


Tablica 2. Vremenski plan aktivnosti na projektu
Table 2 Milestones and activities planned


mjenu i promociju alata i naputaka za njihovo određivanje.
U svim će se aktivnostima tražiti aktivna suradnja
i verifikacija rezulatat sa sličnim programima i projektima,
kako u sklopu IEA Bioenergy, tako i sa svim
relevantnim institucijama kao što su Europska Unija,
FAO, Svjetska Banka te Ujedinjeni narodi.


lako su aktivnosti projekta usmjerene u prvom redu
na lokalnu/regionalnu razinu puna će se pozornost pridati
i ukupnom nacionalnom, odnosno međunarodnom
okruženju u sklopu kojeg svaka lokalna zajednica ili regija
mora djelovati (tablica 2.).


Iako je Hrvatska zemlja sa značajnim potencijalom
biomase za proizvodnju energije, a biomasa je u prošlosti
zauzimala značajno mjesto u energetskoj bilanci, danas
se energija iz biomase proizvodi samo u postroje


njima male snage i uz korištenje energetski eneučinko-
vitih tehnologija. Osim izravnih rezultata projekta koji
bi trebali pružiti jake argumente za povećano korištenje
energije biomase u svim zemljama sudionicama, pa tako
i u Hrvatskoj, jedno od najvećih dostignuća ovog
projekta je i izravan kontakt i znanstvena suradnja sa
zemljama koje su programe korištenja energije biomase
već uspješno provele.


5. ZAKLJUČAK - Conclusion


Zbog karaktera proizvodnje energije iz biomase
(manji, decentralizirani sustavi korištenja, lokalno sakupljanje
i distribucija), osim spomenutog zbrinjavanja
otpada, glavna su prednost brojni pozitivni socijalno-
ekonomski učinci. Osim izravnog utjecaja na zapošljavanje,
odnosno otvaranje novih radnih mjesta, korištenje
biomase pridonosi lokalnoj i regionalnoj ekonomskoj
aktivnosti, zadržavanju i kruženju novca u lokal


noj zajednici te razvoju malog poduzetništva.


Danas se čovječanstvo nalazi na pragu nove promjene.
U posljednje vrijeme postaje očito da će opskrba
energijom u budućnosti morati biti istovremeno i gospodarski
i ekološki potpuno održiva. Uporaba obnovljivih
izvora te formiranje zatvorenog kruga proizvodnje,
uporabe te korištenja energije otpada postaje najvažnija
točka svih budućih strategija razvoja i opskrbe


417
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 60     <-- 60 -->        PDF

J. DOMAC: PRVI REZULTAT] MEĐUNARODNOG PROJEKTA SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF


Šumarski list br. 7 8, CXXIV (2000), 413-419


energijom. Za energetsko su vrednovanje u Hrvatskoj
posebno zanimljivi šumski otpad i drvni ostatak, koji se
osim kao tehnološki otpad mogu promatrati i kao
obnovljivi izvor energije.


Otvaranje novih radnih mjesta, osobito u ruralnim
područjima izvan velikih gradova, jedan je od imperativa
hrvatske gospodarske i socijalne politike. Korištenje
energije biomase osim što omogućava proizvodnju
energije uz minimalan utjecaj na okoliš, pruža i mogućnosti
za otvaranje većeg broja radnih mjesta, stoje i prepoznato
kao jedna od najvećih prednosti Nacionalnog
energetskog programa BIOEN [5,6]. Istraživanja provedena
na razini cijele Hrvatske, a prema već Strategiji
energetskog razvoja i razmatranim scenarijima energetskog
razvoja [7], pokazuju ukupne dosege i mogući
doprinos biomase u otvaranju novih radnim mjesta u
Hrvatskoj (slika 2). Prema dosad sakupljenim, preliminarnim
rezultatima, povećano korištenje energije biomase,
moglo bi u Hrvatskoj za posljedicu imati otvaranje
čak oko 5000 radnih mjesta u 2020. godini [8].


Svrha novopokrenutog projekta (IEA Bioenergy
Task 29) je poticanje korištenja biomase za proizvodnju


energije umjesto fosilnih goriva u zemljama sudionicama
kroz postizanje boljeg razumijevanja socijalnih i
ekonomskih čimbenika i poljedica korištenja energije
biomase na lokalnoj, regionalnoj te nacionalnoj razini.
Osnovni ciljevi projekta su:


utvrđivanje gospodarstvenih posljedica (financije,
poticanje malog poduzetništva i lokalnog gospodarstva,
razvoj infrastrukture,...) korištenja i razvoj korištenja
energije biomase;


utvrđivanje socijalnih posljedica (zapošljavanje,
obrazovanje, zdravlje,...) korištenja i razvoj korištenja
energije biomase;


poticanje izmjene informacija i rezultata između sudionika
programa, ali i zemalja u tranziciji.


Osim izravnih rezultata projekta koji bi trebali pružiti
jake argumente za povećano korištenje energije
biomase u svim zemljama sudionicama, pa tako i u Hrvatskoj,
jedno od najvećih vrijednosti ovog projekta je i
izravan kontakt i znanstvena suradnja sa zemljama koje
su programe korištenja energije biomase već uspješno
provele.


6. IZVORI - References


[1J Gras si, G. 1997. Operational employment in the
energy sector. Presentation at the Tagung des
SPD-Umweltforums 5. srpnja 1997. neobjavljeno.


|2| DOE 1997. Biomass Power Program, Document
NREL, DOE/GO-10097-412, http://www.eren.-
doe.gov/biopower/


[3] M i 11er, G. T. 1992. Living in the environment, 7th
ed. Wadsworth, Belmont: 233 pp.


[4| El Bas sam, N. 1996. Renewable energy: Potential
energy crops for Europe and the Mediterranean
region, REU Tech. Ser. 46, FAO, Rome: 200 pp.


[5] Do mac, J. et al. 1998. Program korištenja energije
biomase (BIOEN) - Prethodni rezultati i buduće


aktivnosti. Energetski institut "Hrvoje Požar",
Zagreb: 179 pp.


[6] Nota, R. 1998. 2. Europski dan biomase - konferencija
za tisak u Zagrebu, Slobodna Dalmacija
24. listopada 1998.


[7] Granić, G. etal. 1998. Strategija energetskog razvitka
Republike Hrvatske. Ministarstvo gospodarstva
i Energetski institut "Hrvoje Požar",
Zagreb: 271 pp.


[8] Jelavić, B., Domac, J. 1999. Socio-economic
aspects of biomass usage projects in Croatia.
Zbornik radova "Emerging Harvesting Issues in
Technology Transition at the end of century",
Opatija, u tisku


SUMMARY: Economic development is closely correlated with the availability
and utilization of modern energy sources. It is now clear that current approaches
to energy are nonsustainable and not renewable. Together with hydro,
wind, solar and geothermal energy sources, biomass is considered as essential
factor of the future renewable energy strategies. Use of biomass and
different biofuels offers a wide range of social and economic benefits and contribution,
especially in remote and rural areas development. One of these additional
benefits, which were gained attraction, is the opportunity to create
new, local jobs. It is of course that high rate of unemployment in most parts of
Croatia and associated high costs and loses, should lead to increased interest
for creating new permanent jobs that are economically and socially useful.


The overall aim of recently launched IEA Bioenergy Task 29 is to promote
the use of biomass for energy over fossil based competitor fuels in the partici-


418
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 61     <-- 61 -->        PDF

J. DOMAC: PRVI REZULTATI MEĐUNARODNOG PROJEKTA SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF ... Šumarski list br. 7 X. CXX1V (2000), 413-41´)


pating countries through achieving a better understanding of the social and economic
impacts of bioenergy systems at the local, regional, national and international
level. In some instances this will involve linking bioenergy projects with other renewable
energy supply systems such as wind, solar and small hydro. The key priority will
be the analysis of the economic and social aspects and the net overall benefits of
bioenergy use, and the development and promotion of tools and guidelines for their
determination. Environmental considerations are also important in the overall context
of this work and will be given due weight. Equally important is the biomass contribution
to rural and remote areas in which biomass production for energy often
takes place. Since bioenergy production and use can improve the quality of life for
people living in such areas (job creation, local and regional economic activity stimulation,
reduced pollution), the Task will actively incorporate such considerations.


Milestones and activities planned:


2000 - detailed planning session


- identification of issues and themes


- selection and commissioning of scientific experts


- identification of regions for the study


- data gathering and collation to a previously agreed format


- workshop in the UK (focus on issues and data) with invitations to targeted
non-participating countries to attend (including transition countries)


- establishment of an official Task web site


- distribution/sharing of information of known models of relevance to the Task


2001 -publication of E´ workshop proceedings


- work by scientific experts on issues


- review of existing tools


- selection (and if necessary development) of optimised or hybrid tools


- application to regions and generation of first results


- mid-Task assessment and, if necessary, re-orientation


- workshop in Canada (focus on tools, guidelines and their application)


- promotion planning


- Internet conference


2002 - publication of´2´"1 workshop proceedings


- final work by scientific experts on issues
-presentation of tools and guidelines developed


- workshop in Croatia (focus on the benefits of bioenergy systems to the community)


- participation in the major linked event with major promotion effort


- publication of 3"´ workshop proceedings


- summary document, final Task report


- planning of Task continuation (if appropriate)


Although the Task will emphasise the local/regional level, full account will be taken
of the overall national and international framework within which the regions
must work. Regions for study will be chosen so that they are complementary in nature
and have a particular broad socio-economic challenge or focus. Bias will be strongly
toward rural and peri-urban areas however contrasted with urban centres.


Special attention will be given and linkage will be made to ongoing and planned
projects and programmes which relate closely to the work proposed here, such as
those projects identified by the European Commission, IPCC, UNDP, World Bank,
etc. Such linkages will benefit the Task participants by drawing in additional expertise
and experiences, thereby ´´gearing up" the efforts further whilst ensuring that
there is no unintentional duplication of activities.


419