DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 63     <-- 63 -->        PDF

PRIZNANJA ŠUMARSKIM ZNANSTVENICIMA


AKADEMIKU DUŠANU KLEPCU DODIJELJEN POČASNI DOKTORAT


(Dr Honoris Causa) SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU


Fakultetsko vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu pokrenulo je na svojoj 3. redovitoj sjedniei
akademske godine 1999/2000. održanoj 3. veljače
2000. postupak za dodjelu počasnog doktorata akademiku
Dušanu K1 e p c u.


Članovi Fakultetskog vijeća su imali na umu saznanje,
daje redoviti profesor Šumarskog fakulteta u mirovini,
akademik Dušan Klepac, osobito ugledna osoba,
posebni znanstvenik, čiji je rad značajno pridonio razvoju
šumarske znanosti kod nas i u svijetu. Akademik
Dušan Klepac je velik dio svoga znanstvenog, pedagoškog
i stručnog rada posvetio slavonskom hrastu lužnjaku,
najvrijednijoj i najpoznatijoj hrvatskoj vrsti drveća.
Znakovito je da je akademik Dušan Klepac od
1977. godine voditelj Centra za znanstveni rad JAZU,
odnosno HAZU u Vinkovcima, koji se, gledano sa šumarskog
stajališta, isključivo bavi slavonskom šumom,
hrastom lužnjakom i poljskim jasenom te ostalim značajnim
vrstama iz sastava slavonske šume.


Sve navedeno, pored ostaloga, bio je razlog da Fakultetsko
vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
zamoli Sveučilišni senat Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, kao ugledno Sveučilište u Hr


vatskoj i najuglednije u Slavoniji, da pokrene postupak
i dodijeli počasni doktorat akademiku Dušanu Klepcu.


Na temelju prijedloga pet članova Sveučilišnog senata
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u
sastavu: prof. dr. sc. Marijan Šeruga, prorektor za znanost,
prof. dr. sc. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta,
prof. dr. sc. Draženka Jurković, prorektorica za nastavu,
prof. dr. sc. Željko Bukvić, dekan Poljoprivrednog
fakulteta i prof. dr. sc. Željko Turkalj, dekan Ekonomskog
fakulteta, Sveučilišni senat je 28. veljače 2000.
pokrenuo postupak dodjele počasnog doktorata akademiku
Dušanu Klepcu i na istoj sjednici imenovao Povjerenstvo
za ocjenu prijedloga u sastavu: prof dr. sc.
Marijan Šeruga, prorektor za znanost i predsjednik Povjerenstva
te članovi, prof. dr. sc. Slavko Matić, redoviti
profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu, prof. Csaba
Matyas, voditelj Povjerenstva za šumarstvo Mađarske
akademije znanosti, prof dr. sc. Tomislav Bačić, redoviti
profesor Pedagoškog fakulteta i prof. dr. sc. Draženka
Jurković, prorektorica za nastavu Sveučilišta u
Osijeku.


II. Životopis akademika Dušana Klepca


Akademik Dušan Klepac, redoviti sveučilišni profesor
u mirovini, prvi dekan samostalnog Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, redoviti član Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti, redoviti član Akademije šumarskih
znanosti u Zagrebu, dopisni član Akademije šumarskih
znanosti u Meksiku i Firenci, ekspert FAO-a
(Food and Agriculture Organization, Rome), rođenje
17. svibnja 1917. u Čabru, Gorski kotar. Gimnaziju je
završio u Zagrebu, šumarstvo studirao na Poljoprivre-
dno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje
je i diplomirao 1939. godine.


Šumarsku karijeru započinje 1940. godine u odjelu
za uređivanje šuma Banovine Hrvatske i NDH-a, kasnije
kao privatni šumarski inženjer upravlja šumama
Prvostolnog kaptola zagrebačkog, zatim radi u Ministarstvu
šumarstva NR Hrvatske, da bi 1947. natječajem
bio izabran za sveučilišnog asistenta na Poljoprivredno
šumarskom fakultetu iz predmeta Uređivanje
šuma.


Doktorirao je 1951. na Šumarskom fakultetu i obranio
disertaciju Uređivanje šuma s oplodnom sječom,
a habilitirao 1953., nakon čega je izabran za docenta iz


421
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 64     <-- 64 -->        PDF

predmeta Uređivanje šuma. Za izvanrednog sveučilišnog
profesora izabran je 1956., a za redovitog 1959. godine.
Višegodišnji je predstojnik Katedre za uređivanje
šuma, koju osniva 1960. godine.


Od osnivanja poslijediplomskog studija na Šumar- _
skom fakultetu 1961. vodi znanstveno područje Uređivanje
šuma i predaje dva kolegija. Odgojio je kao mentor
14 magistara i 6 doktora znanosti.


Na Šumarskom fakultetu uz redovitu nastavu bio je
voditelj velikog broja znanstveno-istraživačkih zadataka,
predsjednik Izvršnog odbora Zavoda za šumarska
istraživanja, član Poslovodnog odbora Šumarskog fakulteta,
član Savjeta Poljoprivredno-šumarskog fakulteta.
Član je Hrvatskog šumarskog društva, te Ekološkog
društva Zumberak.


III. Opis znanstvenog, nastavnog i javnog
rada akademika Dušana Klepca


Najbolju i cjelovitu sliku bogate i plodonosne aktivnosti
na područjima znanstvenog, nastavnog i javnog
rada akademika Dušana Klepca, dobit ćemo sustavnim
navođenjem aktivnosti na tim područjima, po redoslijedu
događanja.


Šk. god. 1951/52 bio je na specijalizaciji u Francuskoj
kod profesora Leone Schaefera u Nancyju.


Od 1965. aktivnije član Međunarodne organizacije
šumarskih istraživačkih organizacija (1UFRO), a od
1981. do 1986. član je Izvršnog komiteta te organizacije.


Delegat je u Europskoj komisiji za šume FAO-a u
Rimu na osmom, devetom, desetom i dvanaestom
zasjedanju.


Tijekom 1964. i 1965. bio je dopredsjednik Europske
komisije za šume FAO-a u Rimu.


U 1960. godini 3 mjeseca boravi u SAD-u u okvirima
programa tehničke pomoći.


S referatima sudjeluje na kongresima IUFRA u Ox-
fordu, Beču, Oslu, Kyotu i Ljubljani.


Dva puta je bio dekan i dva puta prodekan Šumarskog
fakulteta.


Dvije godine (1966. i 1987.) radi kao ekspert Ujedinjenih
nacija u svojstvu gosta profesora na Sveučilištu
Chapingo u Meksiku. Četiri semestra predaje
Rast i prirast šumskog drveća i sastojina, na engleskom
i španjolskom jeziku, te Uređivanje šuma
na poslijediplomskoj nastavi.


Tijekom 1970. i 1977. držao je predavanja za posli-
jediplomante na Šumarskom fakultetu u Padovi,
1988. gost je profesor na Sveučilištu u Potenzi, a
1987., 1988., 1990. profesor na poslijediplomskom
studiju u Chanii (Kreta).


Na poziv vlade SAD-a, kao predstavnik europske
regije 1978. mjesec dana surađuje na višeregional-
nom projektu zaštite okoliša i boravi na šest Sveučilišta
u SAD-u.


Kao član Međunarodnog centra za poslijediplomski
studij poljoprivrede i šumarstva u Parizu 1985. drži
predavanja u Tunisu Pinus halepensis in Dal ma tie.


Na seminaru u Udinama ima pozivni referat 1986., a
u Talijanskoj nacionalnoj šumarskoj akademiji u Fi-
renzi 1987. drži predavanje o hrastu lužnjaku. Isto
tako 1980. na poziv sveučilišta u Götingenu održao
je predavanje na tamošnjem Šumarskom fakultetu.


Počasni je član-osnivač Meksičke akademije šumarskih
znanosti, dopisni član Akademije šumarskih
znanosti Italije u Firenzi, izvanredni član JAZU
1977., redoviti član HAZU od 1991., gost profesor
Međunarodnog centra za poslijediplomsku nastavu
u Parizu. Od 1997. redoviti član Akademije šumarskih
znanosti u Zagrebu.


Dvije godine bio je predsjednik savjeta za daljinska
istraživanja JAZU, a od 1977. voditelj je Centra za
znanstveni rad JAZU, odnosno HAZU Vinkovcima.


Član je Savjeta NP Plitvička jezera, član Uredništva
Glasnika za šumske pokuse, Šumarskog lista, Šumarske
enciklopedije te glavni i odgovorni urednik
monografije Hrast lužnjak u Hrvatskoj. U 2000.
godini objavio je knjigu Najveća cjelovita šuma
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj - Spačva, u izdanju
HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci.


Objavio je 211 radova, četiri knjige, jedan priručnik
i veći broj priopćenja, prikaza, recenzija i si. Od toga
101 izvorni znanstveni rad.


Knjiga Uređivanje šuma 1965. godine u Francuskoj
je ocijenjena u znanstvenom šumarskom časopisu
kao jedan od najboljih udžbenika iz toga područja,
a stručno ju je ocijenio profesor R. Viney (Revue
forestiere française No 5, 1965.)


Rezultati nekih njegovih znanstvenih radova našli
su primjenu u praksi u svijetu i našoj zemlji (Nov
način uređivanja šuma, Formula za određivanje in-
teziteta proreda na temelju tečajnog volumnog godišnjeg
prirasta i dr.).


Primio je više odlikovanja, priznanja i nagrada
među kojima: Srebrnu plaketu Udruženja inženjera
šumarstva u Meksiku (1968), Zlatnu plaketu i povelju
Saveza inženjera šumarstva i drvne industrije
SR Hrvatske (1976), Republički nagradu Ruder
Bošković za znanstvenu djelatnost u području
prirodnih znanosti (1980)., Republičku nagradu za
životno dijelo (1986), Povelju Šumarskog fakulteta
u Zagrebu za osobiti doprinos razvoju i promicanju


422
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 65     <-- 65 -->        PDF

šumarske sveučilišne nastave i znanosti ( 1998), Čovjekom
godine proglašenje za 1997 - 1998. u izboru
Međunarodnog bibliografskog centra Cambridge,
Engleska.


IV. Ocjena iznimnog doprinosa akademika
Dušana Klepca u znanosti, nastavi i javnom
životu Republike Hrvatske i čovječanstvu
uopće


Iz opisa znanstvenog, nastavnog i javnog rada akademika
Dušana Klepca, razvidno je da se radi o vrhunskom
sveučilišnom profesoru i akademiku, koji je svoj
dugogodišnji i plodonosni rad usmjerio u ravnomjerne
aktivnosti na pedagoškom i znanstvenom području, iz
čega logičnim slijedom proizlazi njegova aktivnost i
doprinos na javnom i društvenom polju, koja se temelji
na osobnim znanstvenim i pedagoškim razultatima.


Posebno je značajno daje akademik Dušan Klepac
sveukupni svoj rad dao na ocjenu i izložio javnoj kritici
kako hrvatskoj tako i svjetskoj znanstvenoj i stručnoj
šumarskoj javnosti. Kao vrhunski znanstvenik i poznavatelj
hrvatskih šuma rezultate svojih istraživanja u našim
šumama prezentirao je hrvatskoj, ali i svjetskoj
javnosti.


Njegovi rezultati istraživanja, predavanja, udžbenici
i javni istupi na sveučilištima diljem Hrvatske,
Europe i Amerike, imali su znanstvenu, obrazovnu, pedagošku,
javnu i društvenu ulogu. Sirio je saznanja prije
svega o Hrvatskoj, a potom i o njezinoj preko 200
godina staroj šumarskoj struci, njezinom šumarstvu i
šumama, za koje se zna da su najprirodnije i najstabilnije
u cijeloj Europi.


Poseban znanstveni i stručni doprinos akademika
Dušana Klepca je rad na problematici slavonskoga
hrasta lužnjaka i njegovih šuma. Već u prvim svojim
znanstvenim radovima, posebice u svojoj disertaciji
Uređivanje šuma s oplodnom sječom, daje veliki prinos
uređivanju regularnih šuma u Hrvatskoj, u kojima
se slavonski hrast lužnjak nalazi po vrijednosti i kvaliteti
na prvom mjestu. Od tada hrast lužnjak nalazi svoje
mjesto u preko 40 njegovih izvornih znanstvenih radova,
velikom broju stručnih radova i projekata, dvije
knjige, i jednoj monografiji, koju je sam uredio. Radovi
su objavljivani i kod nas i u svijetu.


Dugodišnji rad u rukovođenju s Centrom za znanstveni
rad HAZ-u u Vinkovcima (23 g.), rezultirao je
značajnim radovima o slavonskom hrastu lužnjaku, ali
i o povijesti šumarstva Hrvatske, odnosno Slavonije,
kao šumarski najznačajnijeg dijela.


Akademik Dušan Klepac je u svojim znanstvenim i
drugim radovima dao zaslužno mjesto slavonskome
hrastu lužnjaku. To je vrsta drveća koja je obilježje hrvatskog
šumarstva, a simbol je mnogih osobina koje su


svojstvene našim hrvatskim prostorima i ljudima. On
obilježava životne uvjete predstavljene osobinama tla,
vodnog režima i klime, a njegov se utjecaj širi na ekološke,
socijalne, gospodarske, kulturne, nacionalne i
vjerske posebnosti, kojima se tisuću godina prilagođa-
vao, razvijao i oblikovao ih hrvatski čovjek. Slavonski
hrast nosi vrhunska obilježja kakvoće drva izražene u
njegovim mehaničkim, kemijskim i estetskim svojstvima
koja imaju samo plemenite vrste drveća. Poznato je
daje on najplemenitiji od plemenitih, tvrd, trajan, postojan
i vječan, kao i hrvatski čovjek koji se razvijao u
sjeni njegovih krošanja.


Akademik Dušan Klepac dao je i značajan doprinos
u istraživanjima ostalih šuma u Hrvatskoj. Veliki broj
radova objavio je o hrastu kitnjaku, običnoj bukvi, mediteranskim
šumama, a posebice treba istaknuti radove
o prebornim šumama jele i bukve u Gorskom kotaru.
Rezultati njegovih istraživanja našli su praktičnu svakodnevnu
primjenu u šumarstvu Hrvatske.


V. Tijek čina dodjele počasnog doktorata


Sveučilišni senat na svojoj 6. sjednici u akademskoj
godini 1999/2000., donio je odluku o dodjeli počasnog
doktorata znanosti (dr. honoris causa) Sveučilišta
Josipa Jurja Strossniayera akademiku Dušanu
Klepcu. Počasni doktorat znanosti dodjeljuje se zbog
njegovog iznimnog znanstvenog doprinosa u znanstvenom
području Biotehničke znanosti, znanstvenom polju
šumarstvo, a posebice u izučavanju slavonskih šuma
i slavonskog hrasta lužnjaka kojim je pridonio razvoju
hrvatske znanosti.


Na svečanoj proslavi 25. obljetnice Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku 26. svibnja 2000. godine
pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike
Hrvatske gospodina Stjepana Mesića, u Hr


vatskom narodnom kazalištu u Osijeku, uz nazočnost
brojnih uglednika iz znanosti, politike i vjerskih krugo-


423
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 66     <-- 66 -->        PDF

va, rektorica Sveučilišta prof. dr. sc. dr. h. c.
Gordana Kralik promovirala je predloženika
akademika Dušana Klepca u počasnog doktora
Sveučilišta.


Izvjestitelj na svečanoj sjednici bio je prof. dr. sc.
Slavko M at i ć, redoviti profesor Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, član povjerenstva za dodjelu
počasnog doktorata.


Akademik Dušan Klepac zahvalio se svima koji su
sudjelovali u postupku za dodjelu počasnoga doktorata
Sveučilišta u Osijeku, a nakon toga održao predavanje
pod naslovom Hrvatsko šumarstvo pred novim tisućljećem.
Ovim sljedećim predavanjem iskoristio je
priliku da uputi šumarskoj i cijeloj hrvatskoj javnosti
poruku:


1. Šuma je obnovljivi prirodni resurs koji se može obnoviti
samo ako se njime pravilno gospodari na temelju
šumskogospodarske osnove po načelima šumarske
znanosti. Međunarodna unija šumarskih istraživačkih
organizacija (IUFRO) usvojila je načelo
obnovljivosti šuma kao devizu na međunarodnom
kongresu 1976. godine u Oslu (Norveška).


2. Gospodarenje šumama počiva na načelu potrajnosti
proklamiranom još 1852. godine. Danas je ono evoluiralo
u načelo višenamjenske progresivne potrajnosti.
Sastoji se u tome da se ne samo očuvaju i održe
šumski ekosustavi, nego da se oni prošire, ozdrave,
poboljšaju u pogledu njihove produktivnosti,
zaštitne, ekološke, hidrološke i socijalne uloge. Time
ne samo da će biti zadovoljeno načelo održivog
razvoja nego i više od toga.


3. Šume imaju istodobno različite uporabe i različite
koristi. Svaka šuma istodobno ima gospodarsko,
ekološko, hidrološko i socijalno značenje. To je bio
slogan na Svjetskom šumarskom kongresu u Scattlu
uSAD-u 1960. godine.


4. Različite vrste drveća s različitim oblicima šumskog
gospodarenja osiguravaju stabilnost šumskog


ekosustava. To je načelo raznolikosti, između ostaloga,
preporučila međunarodna konferencija o zaštiti
okoliša 1992. u Rio de Jeneiro-u.


5. Bez čiste vode, bez zdrave hrane, bez čistoga zraka,
bez plodnih oranica i bez zdravih šuma život bi bio
vrlo težak. U tome nam mogu pomoći poljoprivreda
i šumarstvo.


Pošteno živjeti, nikoga ne ozlijediti i svakome
svoje dati (iz rimskoga prava).


Uvjeren sam da dijelim mišljenje svih hrvatskih
šumara, posebno nas brojnih kojima je akademik
Dušan Klepac bio uzor i učitelj, da je počasni doktorat,
dr. honoris causa, došao u prave ruke na ponos
cijele hrvatske šumarske struke i znanosti.


Akademiku Dušanu Klepcu, velikom znanstveniku,
pravom šumaru, dobrom i poštenom čovjeku, čestitamo
na još jednom od brojnih životnih uspjeha, želeći
mu puno zdravlja, dug i plodonosan život.


Prof. dr. sc. dr. h. c. Slavko Matić


424