DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 85     <-- 85 -->        PDF

DA LI PARK PRIRODE "KOPAČKI RIT" ZADOVOLJAVA
KRITERIJE ZA NACIONALNI PARK´


Pristrano tumačenim kriterijima moguće je svaki zanimljiviji krajolik
Hrvatske proglasiti nacionalnim parkom


Unatoč brojnim raspravama na svjetskim kongresima
zaštite prirode, pitanje pojma nacionalni park (u
daljnjem tekstu samo n. park) još uvijek nije do kraja
definiran, bolje reći u fazi je stalnoga dotjerivanja, dopunjavanja,
pojašnjavanja najčešće pod utjecajem i željama
nacionalnih interesa pojedinih država.


Prema kriterijima iz 60-tih godina nacionalnim parkom
podrazumijevalo se: prostrano područje, velike
prirodne privlačnosti i zanimljivosti koje je imalo posebno
znanstveno i kulturno-prosvjetno značenje, a služilo
je za odmor i rekreaciju (Kevo, 1961). Ovakva su
se područja putem zakonskih mjera i posebnim načinom
upravljanja i zaštite potpuno ili djelomično isključila
od ekonomskoga korištenja.


Polazeći od različitih kriterija, često nacionalno
obojenih, danas u svijetu postoji veći broj, tipova nacionalnih
parkova, koji se međusobno razlikuju ustrojem,
pravima posjetitelja, zaštitnim mjerama itd. Razlikujemo
američki i europski tip nacionalnoga parka.
Pod američkim smatra se područje izuzeto od gospodarstva
namijenjeno za odmor, uživanje u prirodi s
naglaskom na odgoju i zabavi (rekreaciji). Europski
tip je područje izuzeto iz klasičnog oblika korištenja i
upravljanja; prirodi se dopušta slobodni i neometani
razvoj, promjene pod utjecajem prirodnih zakona.


U vrijeme izrade Generalnog uređajnoga plana
Hrvatske 1970/1971. godine, prema ondašnjem Zakonu
o zaštiti prirode (NN 19/60) definicija nacionalnoga
parka glasila je: n. park je veće prostorno ograničeno područje
velike prirodne privlačnosti koje ima osobito
znanstveno, kulturno, odgojno-obrazovno i turističko
značenje, i služi za odmor i rekreaciju. Definicija je bila
u suglasju s preporukama Londonske (iz 1933) i Wa-
šingtonske (iz 1940) konvencije. Konvencijom iz Seat-
tlea pojam nacionalnoga parka znatno je stroži u odnosu
na hrvatski Zakon o zaštiti prirode iz I960., posebno u
pitanjima izgradnje cesta, zgrada (hotela), kanalizacije
itd.


Na zasjedanju međunarodne unije za zaštitu prirode
(U.I.C.N.) u New Delhiju, donesena je nova definicija
n. parka: N. park je relativno veliko područje: -
koje čini jedan ili više ekosustava, potpuno očuvanih ili
neznatno izmijenjenih gospodarskim korištenjem i
ljudskim naseljima, - gdje su biljne i životinjske vrste,
geomorfološki oblici i posebnosti osobito zanimljivi u


1 Pisanje ovoga napisa započeto je u vrijeme postojanja Državne
uprave za zaštitu prirode i okoliša (DUZPO-a) - i njenoga upravitelja
dr. Ante Kutlea.


znanstvenom, odgojnom i rekreativnom pogledu, - u
kojemu postoje prirodni predjeli velike estetske vrijednosti,
- u kojem nadležne državne uprave poduzimaju
mjere ograničenja naseljavanja, korištenja, iz razloga
očuvanja ekoloških, geomorfoloških i estetskih vrijednosti,
- u kojem se pod stanovitim uvjetima mora dozvoliti
rekreacija i aktivnosti odgojno-kulturnoga značaja.


Prema zaključcima U.I.C.N.-a n. parkom se ne mogu
nazivati: - znanstveno-prirodni rezervati s posebnim
dozvolama za posjećivanje kao što su strogi, upravljani
i si. rezervati prirode, - prirodni rezervati kojima upravljaju
privatne institucije, odnosno u kojih priznavanje i
kontrola nisu u nadležnosti države, - specijalni (posebni)
rezervati koji su utemeljeni Afričkom konvencijom
iz 1968. godine (floristički, faunistički, lovni, ornitološki,
geološki, šumarski itd., - naseljena i gospodarski
korištena područja na kojima se planovima prostornoga
uređenja (generalnim urbanističkim planom
op. aut.) predviđa razvoj turizma koji treba potisnuti i
usporiti razvoj industrije i urbanizaciju prostora, - područja
koja više služe za javnu rekreaciju nego za
zaštitu ekosustava (parkovi prirode, park šume itd.).


Na Međunarodnom kolokviju održanom 1970. u


Parizu dopunjena je definicija nacionalnoga parka iz
New Delhija, gdje je rečeno: da rekreativne aktivnosti
koje bi mogle štetiti strogo zaštićenim područjima i poremetiti
biološku ravnotežu, moraju biti isključene iz
popisa n. parka.


U bivšoj Socijalističkoj Jugoslaviji u kategoriju
nacionalnoga parka (prema potrebi) mogle su se uvrstiti
i površine: - osobitih prirodnih vrijednosti ekosustava
koje su pod utjecajem čovjeka, ali u kojima će se
poduzeti mjere da se što prije uspostave prirodni uvjeti
razvoja ekosustava. Unutar parka bilo je predviđeno
područje upravljane zaštite s time da se ograničenja
odnose na tz. "uže" područje. Za n. park izrađivale su
se uređajne osnove, budući da mu je namjena bila:
zabava, odgoj, podizanje kulturne svijesti, posjećivanje
i si. Sadržavale su mjere za uspostavljanje izvornog
prirodnoga stanja u ekosustavima i mjere za usmjereno
korištenje. Bila je isključena industrija i urbanizacija
prostora u cilju povećanja broja stanovnika (Kevo,
1971).


O kriterijima za proglašenje nekoga područja n.
parkom pobliže tumačenje daje B r a 1 i ć ( 1990):


prvi temeljni uvjet je da područje ima izuzetne prirodne
kvalitete,


443