DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 86     <-- 86 -->        PDF

priroda mora biti izvorna ili tijekom koriščtenja neznatno
izmijenjena,


prirodni fenomeni moraju biti višestruki; n. parkovi
ne mogu biti isključivo botanički, zoološki, ornitološki
ili geomorfološki,


preporuča se (prema međunarodnim kriterijima)
najmanja veličina od 20 km2, uz uvjet da potpuno
očuvano područje mora imati najmanje 10 km2, jer
se na manjim površinama ne može očuvati izvornost
ekosustava,


upravljanje i zaštita prirode mora biti na razini države,
kako bi se smanjio utjecaj lokalne samouprave
koja često polazi od lokalnih interesa grupa ili pojedinaca
suprotnih načelima zaštite prirode. N. park je
opće dobro svih stanovnika države i svijeta i ne može
biti predmet spekulacija lokalne samouprave,
(op. aut.)


uvjet je da neko područje postane n. park je tz. pro-
vedljivost i ocjena da će se na području ostvariti odgovarajući
stupanj zaštite prirode (tzv. politički kriterij),


n. park mora služiti u znanstvene, kulturno-prosvje-
tnc i odgojne svrhe,


n. park mora imati konkretnu ekološku funkciju,
npr. uporište prirodne ravnoteže za okolno područje,
rezervoar čiste vode, dragocjeni prostor za divlje životinje,


ti. park su mjesta stjecanja spoznaje o vrijednostima
zavičaja i domovine.


Imenovanje nekoga područja n. parkom isključuje
svaku gospodarsku aktivnost "koja bi mogla"
oštetiti i degradirati izvorna svojstva prirode. Dopušta
se tradicionalna poljoprivreda, turizam i zabava u
prirodi. Nacionalni park u tom smislu treba shvatiti kao
turističku ponudu širega područja, a ne kao moguću lokaciju
gradnje turističkih sadržaja. Kada je u pitanju
manji n. park isključuje se izgradnja športskih igrališta i
ostalih turističkih sadržaja i sve što nije u funkciji razgledanja
i doživljavanja prirode.


N. parkovi su mjesta ostvarenja i ponovnog nalaženja
izgubljenoga doticaja s prirodom, prijeko potrebnim
uvjetom psihofizičkoga zdravlja čovjeka.


U Zakonu o zaštiti prirode iz 1976. godine (NN
54/76) nalazimo daje: n. park prostrano područje osobite
prirodne, kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne,
estetske, turističke i rekreativne vrijednosti, a obuhvaća
jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih
ekosustava.


U n. parku dozvoljene su djelatnosti kojima se ne
ugrožava izvornost biljnoga i životinjskoga svijeta te
hidrografske, geomorfološke, geološke i pejsažne vrijednosti,
kao i radnje kojima se održava i uspostavlja
prirodna ravnoteža.


Gotovo istovjetno tumačenje n. parka, samo sa drugim
rasporedom stavaka i drugim riječima istoga značenja,
nalazimo u današnjem Zakonu iz 1994. godine
(NN 30/94).


Ključne riječi koje definiraju n. park


Sumiramo li do sada rečeno, pojam n. parka definira
desetak ključnih riječi i isto toliko rečenica. Dakle zahtijeva
se: neizmijenjeno, prostrano područje, jedan ili
više sačuvanih i malo izmijenjenih ekosustava. U Zakonu
iz 1976. nalazimo riječi osobito, koja je u novom
Zakonu potencirana riječima iznimno i višestruko.


Namjena mu je: odgoj, obrazovanje, zabava, istraživanje,
širenje kulture.


U n. parku je dozvoljen turizam u ulozi posjete i
razgledanja. U n. parku nije dozvoljena (prema međunarodnim
kriterijima) gospodarska uporaba prirodnih
resursa: sječa šume, lov krupnih papkara
(Pecora); divljači, privredni i športski ribolov, korištenje
kamenoloma, rijeka, jezera, potoka i si. vodotoka
u vodoprivredne, poljodjelske i energetske svrhe,
poticanje industrije i izgradnje kojoj je cilj uvećavanje
populacije ljudi na području n. parka.


Pojednostavljeno rečeno, n. park služi za zaštitu
ekosustava i zabavu (po I.U.C.N.-u: National Park, Category
II: Protected area managed mainly for ecosystem
protection and recreation). U Europi je kategorijom
n. parka proglašeno zakonom 10,4%, a u svijetu 40,7%
površina (I.U.C.N., 1994.).


Možda je malo presmiono reći i vjerovatno će nam
zamjeriti zaštitari prirode, da bi se ovim kriterijima mogao
svaki zanimljivi krajolik u Hrvatskoj proglasiti n.
parkom, počevši od zagrebačkoga zabavišta Jarun,
Podsuscdskoga Prisavlja uključujući i Zagrebačku goru
i okolicu Samobora i druga područja, koja su: "neznatno
izmijenjena, imaju višestruke prirodne vrijednosti
s neznatno izmijenjenim ekosustavima, a mogu biti
znanstvenog, kulturnog i odgojnog značaja" etc. Po logici
stvari veći dio teritorija Hrvatske od Gorskoga kotara
do Spačvanskih šuma mogao bi zadovoljiti kriterijima
za nacionalni park.


Pokušajmo ove značajne kriterije primijeniti u slučaju
preimenovanja nekadašnjeg lovno-šumskog područja
"Belje", u čijem se sastavu nalazi Park prirode i Posebni
zoološki rezervat "Kopački rit", - u nacionalni park.


Povijesne inicijative o nacionalnom parku


Iako ne raspolažemo nekim službenim dokumentom,
nekom naredbom, ukazom i sličnim zakonodavnim
aktom Kraljevine Mađarske o zakonskoj zaštiti
ovoga područja, što ne isključuje njegovo postojanje,
pretpostavljamo da je princ Albrecht Habsburg
(1897-1953) ponukan primjerima iz drugih europskih
zemalja (ili zbog nekog drugog razloga?) interno zašti-


444