DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 92     <-- 92 -->        PDF

NOVI PROGRAM GOSPODARENJA ZA G.J. "BELEVINE" (2000-2009) -


ZAUSTAVLJANJE NEPOVOLJNIH TRENDOVA I INICIRANJE


POVOLJNIH PROCESA U "RAZVOJU" PREBORNE ŠUME?


Šuma Belevine sastavni je dio Nastavno pokusnog
šumskog objekta "Zalesina", gdje se u okviru redovnog
i normalnog gospodarenja izvodi terenska nastava za
studente Šumarskog fakulteta već 50 godina. Istovremeno
NPŠO Zalesina sa svoja tri šumska objekta, od
kojih je najbliži šuma Belevine, predstavlja središte
znanstvenih istraživanja i ishodište za znanstveno-is-
traživački rad u prebornim šumama, te stjecište mnogih
stručnih ekskurzija.


U okviru upravljanja sa NPŠO Zalesina i gospodarenja
šumskim objektima, Šumarski fakultet je kontinuirano
uređivao te šume izrađujući redovito Programe
gospodarenja i provodeći ih na dosljedan način zadnjih
50 godina.


Međutim, sadašnje stanje nekih šuma, u ovom slučaju
šume Belevine, nije odraz samo gospodarenja zadnjih
50 godina, već puno dalje unazad, a isto tako i nekih
drugih kompleksnih čimbenika.


Tijekom vremena, kako su se razvijali društveni,
gospodarski, vlasnički odnosi, tehnološki razvoj, potrebe
društva te spoznaja o šumi, mijenjali su se i postupci
prema šumi, stoje utjecalo na njen sveukupan "razvoj".
U okviru šuma Gorskog kotara, ti su se utjecaji odrazili
i na šumu Belevine.


Područje Gorskog kotara prekrivale su prašume bukve
s vrlo malim udjelom crnogorice. Tek krajem 16.
stoljeća javljaju se prva iskorišćivanja stihijskim sječama
bukve. Razvojem metalurgije i obrta, u 18. stoljeću
dolazi do još jačeg korištenja tih šuma, čemu pogoduje i
izgradnja cestovnih prometnica iz unutrašnjosti prema
moru. Neposredno na šumu Belevine imala je velik utjecaj
izgradnja Lujzinske ceste, te kasnije izgradnja željezničke
pruge Zagreb-Rijeka. Dolazi do razvoja trgovine
drvom, a sječe postaju organiziranije po prostoru i vremenu.
Razdoblje od 1871. godine obilježila je njemačka
porodica Th urn i Taxi s, kada je započeta i ostvarena
ideja oblikovanja čistih sastojina crnogorice. Znakoviti
su podaci koji govore daje udio bukve u šumi Belevine
1867. godine bio 67 %, 1930. godine pao je na 19 %,
dok se 1950. godine radi o potpuno čistim sastojinama
crnogorice sa svega 3 % bukve.


Tijekom 50-godišnjeg razdoblja, Šumarski fakultet
kontinuirano gospodari šumom Belevine na jedinstven
način, provodeći dosljedno ciljeve i smjernice gospodarenja
koje su na početku postavljene; ondašnje je-
dnodobne i prijelazne strukture prevesti u prebornu, temeljnicu
svesti na optimalnu od 34 do 37 nr, preborna
sječa u sastojini max. intenziteta od 25 % svakih 10 go


dina, oblikovanje mješovitih sastojina jele i bukve
omjera 80:20 preborne, strukture grupimičnog prostornog
rasporeda stabala.


Redovito su rađeni planovi gospodarenja na temelju
inventarizacija, u početku totalnim, a kasnije na primjernim
površinama. Prvi plan gospodarenja izrađen je
po Instrukciji iz 1937. godine, a u drugom je etat određen
po Melardovoj formuli. Poslije, od 1963. godine,
uređivanje je vršeno po metodi Novog sustava za uređivanje
prebornih šuma.


Gospodarilo se po načelima intenzivnog gospodarenja
u biološkom i tehničkom smislu.


Rezultati gospodarenja najbolje se odražavaju u
kretanju drvne zalihe, prirasta, propisanih i izvršenih
sječa, strukture po vrstama drveća, te kretanja debljin-
ske strukture i odnosa prema normalnoj tijekom proteklog
pedesetgodišnjeg razdoblja.


Kretanje ukupne i prosječne drvne zalihe po ha u zadnjih
šest inventura pokazuje da se ukupna drvna zaliha
kretala u rasponu od okruglo 120000 do 130000 m\ odnosno
od 460 do 500 mVha. Ako se promatra konstitucija
drvne zalihe po vrstama drveća, znakovit je trend
stalnog smanjivanja udjelajele u drvnoj zalihi u zadnjih
30 godina. S druge strane, udio bukve raste tijekom cijelog
razdoblja od početnih 3 % pa do 24 %. To svakako
ukazuje na procese koji utječu na promjenu unutarnjih
strukturnih odnosa u tim prebornim sastojinama.


Tijekom cijelog razdoblja, propisane i izvršene sječe
bile su iznad izmjerenog prirasta s obzirom na činjenicu
da se nastojalo postojeću drvnu zalihu svesti na
normalnu.


Sveukupno gledano, tijekom zadnjih 48 godina posječeno
je 113309 m3 drvne zalihe, što gotovo odgovara
iznosu drvne zalihe šume na panju koja stalno postoji
tijekom navedenog razdoblja. Ako ze uzme da dob zrelih
stabala ("proizvodni ciklus") u ovoj prebornoj šumi
iznosi najmanje 150 godina, to znači da se tijekom jednog
"proizvodnog ciklusa" mogu posjeći tri drvne zalihe
zrelih i nezrelih prihoda. To govori o vrlo visokoj
proizvodnosti ove preborne šume.


Međutim, iz slike koja prikazuje kretanje strukture
drvne zalihe po debljinskim razredima i vrstama drveća
te njenog odnosa prema normali tijekom šest proteklih
inventura, uočljivo je stalno pomicanje distribucije u
desno. Kada se to uspoređuje s usvojenom normalom, u
šumi se nalazi sve više prezrele drvne zalihe s jedne
strane, te manjak srednjedebelih stabala s druge strane.


450
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 93     <-- 93 -->        PDF

451
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 94     <-- 94 -->        PDF

U okviru pripremnih radova za izradu novog programa
gospodarenja, ljeti 1999. godine, grupe studenata vođene
asistentima, izvršile su sveobuhvatne izmjere i snimanje
postojećeg stanja sastojina u gospodarskoj jedinici.
U svakom odsjeku položena je kvadratična mreža sa
stranicom od 90 m. Na križištima mreže, svakih 90 m is-
kolčavane su kvadratične plohe pomoću poludijagonala
površine 900 nr. Na plohama su mjereni promjeri svim
stablima iznad 5 cm prsnog promjera, mjerene su tri visine
te bušeni izvrtci sa tri stabla po položaju najbliža središtu
plohe, bušen je po 1 izvrtak sa stabla debljinskog
stupnja 7,5 cm, mjereni su promjeri i visine dva dominantna
stabla jele koja gravitiraju primjernoj plohi, iz-
brajan je ponik i podmladak na kružnoj podplohi promjera
4 m, izbrajan je mladi i stariji mladik na kružnoj
podplohi promjera 8 m, te opis elemenata staništa i sas-
tojine na dijelu koji gravitira primjernoj plohi.


Izmjerena srednja visina dominantnih stabala za cijelu
šumu od 35,5 m odgovara prethodnim izmjerama.
Na tome podatku zasniva se i mješovita normala jele i
bukve u omjeru 80:20, uz dimenziju zrelosti za jelu od
70 cm i za bukvu od 40 cm, po kojoj se gospodarilo u
prošlome razdoblju.


Sadašnje stanje sastojina i cijele šume najbolje će
biti prikazano u odnosu na propisanu normalu po kojoj
se gospodari.


Za prosječnu prebornu sastojinu unutar najznačajnijeg
uređaj nog razreda Raznodobne sjemenjače jele II
koji zauzima 91 % ukupne površine šume, prikazana je
raspodjela broja stabala i drvne zalihe po debljinskim
stupnjevima (razredima) u odnosu na spomenuti normalni
model (slike 2 i 3). Na prvi pogled uočljive su
dvije značajke. Postoji izraziti višak ukupnog broja stabala
i drvne zalihe iznad 50 cm prsnog promjera, te manjak
stabala i drvne zalihe ispod 50 cm prsnog promjera.
Kako raspodjela broja stabala i drvne zalihe bukve
uglavnom odgovara normalnom modelu, odstupanja od
normalnog modela ogledaju se u stanju raspodjele stabala
i drvne zalihe jele. Iznad propisane dimenzije zrelosti
za jelu od 70 cm nalazi se 93 mVha, što predstavlja
26 % drvne zalihe. Velik dio te zalihe prezreo je i znatno
smanjenog prirasta. S druge strane, u dijelu tankih i
srednjedebelih stabala koja su u manjku, posebno je izražen
nedostatak stabala prsnog promjera oko 30 cm.


S obzirom na izneseno stanje strukture "prosječne"
preborne sastojine u odnosu na normalni mješoviti model,
uz izmjerena visoka vremena prijelaza (slabije pri-
rašćivanje stabala), ovdje je bitno prikazati i snimljeno
stanje prirodnog podmlađivanja.


debljinski stupnjevi
(cm)


Slika 2. Raspodjela broja stabala po debljinskim
stupnjevima - Uređajni razred
Raz. sjem. jele II


452
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Slika 3. Raspodjela drvne zalihe po de-
bljinskim razredima - Uređajni
razred Raznodobne sjeme-
njačc jele II


Dcbljinski razredi (cm)


Kako je prije navedeno, na primjernim plohicama
izbrajane biljke mladog naraštaja svrstane su u četiri


Tablica 1. Stanje prirodnog podmlađivanja


kategorije. Rezultati toga izbrajanja po odsjecima koji
su svedeni na cijelu šumu prikazani su u Tablici 1.


ukupno


8118


Broj biljaka po ha


ponik


podmladak


mladi mladik


stariji mladik


jela


7498


2808


416


165


bukva


620


3236


413


1576044


829


322


Podaci u tablici ukazuju na vrlo loše stanje prirodnog
podmlađivanja. Ako se izuzme stanje ponika koji
se svake godine pojavljuje i nestaje, broj biljaka pod-
mladka i mladika koje su prošle stadij borbe za opstanak
je nezadovoljavajuće mali. To se posebno odnosi
najelu.


Kako se to odražava na godišni priliv, odnosno na
broj stabala koji godišnje ude u mjerljivi dio sastojinc,
vidi se iz sljedećeg izračuna.


Pr iliv


Priliv


N


7.5


+


N ,:,


2


* t


7 .5


N


7.f


+


N12J52 + 39


2 * 3 1.2


= 1.5


7 0 + 59
2 * 24.6


= 2.6


stabala/ha godišnje


stabala/ha godišnje


Priliv


Ukupno


4.1 stablo/ha godišnje


Godišnji priliv od 4 stabla po hektaru je daleko ispod
optimalnog. Stalan i optimalan priliv stabala u sas-
tojinu je osnovna pretpostavka postojanja normalne i


stabilne prebome strukture. Pomoću SD modela (Č a v -
1 o v i ć ) simuliranje utjecaj priliva na kretanje ukupnog
broja stabala za normalni čisti model jele na drugom


453
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 96     <-- 96 -->        PDF

bonitetu (slika 4). Primjerice, iz slike se može vidjeti da
bi se uz priliv od 0 stabala za 50 godina prepolovio ukupan
broj stabala u prebornoj sastojini. Isto tako, vidljivo


je daje stalan priliv od najmanje 10 stabala po hektaru
godišnje osnovna pretpostavka za stabilnu ravnotežu
normalne preborne strukture.


Vrijeme (godina)


Slika 4. Utjecaj priliva na
ukupan broj stabala
-11 normala za jelu


Ključni gospodarski postupci u budućim razdobljima
proizilaze iz prije iznesenog stanja prebornih sasto-
jina i cijele šume, kao i iz onoga što želimo postići u
šumi. Postojeće stanje može se sažeti u dvije nepovljne
činjenice; prenagomilana i prezrela drvna zaliha i slabo
prirodno podmlađivanje. Osnovni cilj je tijekom duljeg
razdoblja izazvati pozitivne prirodne procese koji će
dovesti do stabilne normalne preborne strukture.


U prilog razmišljanja o propisima budućih gospodarskih
postupaka, ovdje dajem prikaz simulacijskih
rezultata iz referata koji sam izložio na međunarodnom
znanstvenom savjetovanju u Opatiji (rujan/listopad
1999)


"Uz pomoć SD modela preborne sastojine (Cavlo-
vić) i postavljenih temeljnih pretpostavki budućih gospodarskih
postupaka, dobiveni su rezultati mogućeg budućeg
razvoja strukture prosječne preborne sastojine.


U model ugrađene pretpostavke i gospodarski postupci
su:


uzročno posljedična veza i odnos između zrele drvne
zalihe i priliva


normalni mješoviti model iz dosadašnjeg gospodarenja
vrijedi i za buduće gospodarenje


tijekom budućih 40 godina posjeći gotovo svu drvnu
zalihu iznad 70 cm prsnog promjera


pretpostavka povećanja priliva jele i bukve od početnih
4 stabla po hektaru godišnje poslije prve sječe
pa do optimalnog priliva od 12 stabala godišnje po
hektaru na kraju 50-godišnjeg razdoblja


pretpostavka povećanja debljinskog prirasta, odnosno
smanjenja vremena prijelaza stabala


Nakon izvršenog simuliranja, dobiveni su rezultati
mogućeg budućeg kretanja ukupnog broja stabala, drvne
zalihe i etata (slike 5 i 6) te razvoja strukture prosječne
preborne sastojine (slika 7).


Broj stabala po ha bi se prvih 30 godina polagano
smanjivao, a potom bi došlo do bržeg rasta broja stabala
kao posljedica pretpostavljenog pojačanog priliva
tijekom zadnje dvije ophodnjice. Broj stabala jele i bukve
tijekom cijelog razdoblja je podjednak.


Kretanje drvne zalihe po ha, u kojemu je prikazan i
etat svakih 10 godina, razlikuje se od kretanja broja stabala.
Tijekom 50-godišnjeg razdoblja dolazilo bi do postupnog,
u početku bržeg a kasnije sporijeg smanjenja
ukupne drvne zalihe. Ono je isključivo posljedica smanjenja
drvne zalihe jele usljed sječe zrele i prezrele drvne
zalihe jele iznad 70 cm prsnog promjera. Sječa je u
početku velikog intenziteta (oko 35 %), a kasnije se postupno
smanjuje. Drvna zaliha bukve tijekom cijelog
razdoblja ima konstantnu vrijednost od oko 80 mVha.
To znači da bi se ovako intenzivnim sječama kojima bi
bio cilj uklanjanje prezrele drvne zalihe, pospješivanje
prirodnog podmlađivanja i popravljanja preborne strukture,
tijekom 50-godišnjeg razdoblja, početna drvna zaliha
od 430 mVha smanjila na 300 m´/ha ili na 75 % od
normalnog mješovitog modela. Ako se to prenese na cijelu
šumu, kako se vidi na Slici 9, tijekom prve ophodnjice
mogao bi se posjeći etat od 45000 m3, zatim
40000 m\ 35000 m\ 31000 m3 i 26000 m3. Sveukupno,
tijekom budućih 50 godina, u okviru prikazanog scenarija
gospodarenja, posjeklo bi se 177000 m!, stoje za
56 % više od izvršenih sječa u zadnjih 50 godina.


Slika 7 pokazuje izrazito spore promjene u razvoju


454
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Kretanje ukupnog broja stabala po ha-Ur. razr. Raz. s/em. jele II


17 19 21 23 25 27 29 31 33


Vrijeme (godina)


Slika 5. Kretanje ukupnog broja
stabala po ha-Ur. razr.
Raz. sjem jele II


Kretanje drvne zalihe - Ur. razr. Raz. sjem. jele II


Vrijeme (godina)


Slika 6. Kretanje drvne zalihe - Ur.
razr. Raz. sjem. jele 11


strukture prosječne preborne sastojine. Tijekom 50-go-
dišnjeg razdoblja dolazilo bi do polaganog smanjivanja
broja stabala iznad 50 cm prsnog promjera, te povećanja
broja stabala u prva dva debljinska stupnja. 1 nakon
50 godina ostaje velika praznina u području srednjede-
belih stabala u odnosu na normalni model, pa ostaje pitanje
koliko bi još bilo potrebno vremena da se postigne
odgovarajuća normalna preborna struktura, odnosno
zadovoljavajući broj srednjedebelih jelovih stabala.


Ovdje treba istaknuti da se radi o rezultatima simu-
lacijskog modela unutar dugog razdoblja. U stvarnosti,
ovako dugoročno planiranje bilo bi upotpunjeno kontinuiranim
i finijim planiranjem gospodarskih postupaka
kao odziva na povratne informacije u sustavu šuma-
čovjek. Isto tako, stoji otvoreno i pitanje stalnosti
normalnog modela, odnosno potrebe za promjenjivim
normalnim modelima glede "razvojnog stadija" preborne
šume."


455
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 98     <-- 98 -->        PDF

broj stabala po deblj. stupnj. (nakon 10 god.)


broj stabala po deblj. stupnj. (nakon 30 god.)


Slika 7. Kretanje strukture po broju stabala tijekom budućih 50 godina - Ur. razr. Raz. sjem. jele II "


456