DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 105     <-- 105 -->        PDF

broj u tovaru traktora, u Crnom Lugu je 4,6, a u Mrkoplju
6,3 komada. Najveći je broj komada, na prvospomenutom
radilištu 10, a na drugom 12. Ukupno
efektivno vrijeme na radilištu Crni Lug je 64,4 %, a u
Mrkoplju 71,8 % ukupnog vremena provedenog na
radu. Razlika do 100 % odnosi se na opća vremena. Rad
je u sječini pristupnik podijelio na rad s vitlom i na ostale
radove u sječini, sveukupno na šest zahvata, koliko
ih ima i rad na pomoćnom stovarištu. Ukupno utrošena
vremena raščlanjena na operacije i zahvate predstavljaju
sliku rada pogodnu za analizu svrhovitosti izvodenog
rada, odnosno podlogu za provedbu racionalizacije
i boljeg oblikovanja rada, posebno u dijelu fiksnih
vremena. Uz praktično jednak ukupno privučeni
obujam oblovine (713,68, odnosno 712,35 m3) i ostvareno
efektivno vrijeme, traktor LKT 81 je u C. Lugu
postigao dnevni učinak od 47,58 m3, odnosno 44,52 m3
na radilištu u Mrkoplju. Raščlambom općih vremena
izlučeni su neopravdani prekidi te utvrđeno dodatno
vrijeme, koje za C. Lug iznosi 28,58 %, a za Mrkopalj
28,13 % efektivnog vremena. Jasno je utvrđeno da se
zbog zime i sniježnih uvjeta rada dodatno vrijeme na
oba radilišta povećalo za kojih 8 %.


Uz pomoć dodatnih vremena i izjednačenih varijabilnih
vremena pristupnik oblikuje vrijeme turnusa za
oba radilišta posebno i to za udaljenosti vožnje praznog
i punog traktora od 300 m. Na radilištu C. Lug traktor se
kretao samo po traktorskom putu, a na radilištu Mrkopalj
(uz sekundarnu otvorenost od 33,5 m/ha) traktor se
kretao po traktorskom putu 200 m i po sastojini 100 m.
U tako oblikovanim vremenima turnusa efektivno vrijeme
poprima prihvatljive vrijednosti od 78 %, a opća
vremena 22 % od ukupnog vremena turnusa. Efektivno
vrijeme turnusa na radilištu veće sekundarne, otvorenosti
u C. Lugu iznosi 27,9 min i manje je u odnosu na
radilište s manjom sekundarnom otvorenošću u Mrkoplju
za 7,18 min. Ukupno vrijeme turnusa je 35,87
min i manje je od vremena na radilištu Mrkopalj za 9,08
min. Norma vremena za navedene uvjete rada u C.
Lugu iznosi 6,68 min/m5, a u Mrkoplju 7,86 min/m3.
Dnevni učinak za udaljenost privlačenja od 300 m u C.
Lugu iznosi 71,85 mVdan te je za 10,77 111´ veći od
dnevnog učinka na radilištu Mrkopalj.


Na traktorskom putu zabilježene su veće brzine kretanja
u odnosu na sastojinu. Na radilištu C. Lug neopterećeni
je traktor postigao prosječnu brzinu od 4,06
km/h, a na radilištu Mrkopalj nešto manju i to 3,31
km/h. Opterećeni se traktor na navedenim radilištima
kretao prosječnim brzinama od 3,77 i 3,40 km/h. Pristupnik
je također istražio utjecaj visine snijega na brzinu
kretanja praznih i opterećenih traktora na traktorskom
putu i to u dvije inačice. Prosječna brzina kretanja
opterećenog traktora po višem snijegu (3,93
km/h) ne razlikuje se praktično od brzine praznoga
traktora, pa se može zaključiti kako visina snijega do 20
cm ne utječe na brzinu kretanja traktora LKT 81. Pri


visini snijega višoj od 20 cm, ali manjoj od 45 cm,
opterećeni se traktor sporije kreće od praznoga za prosječno
0,56 km/h ili 14,2 %. Ta razlika može se pripisati
utjecaju snijega.


Povećanje normi vremena s udaljenošću privlačenja
prati smanjenje normi učinka. Na radilištu C. Lug norma
vremena se kreće od 5,03 min/m3 na 50 m do 11,13
min/m3 na 900 m udaljenosti. Na radilištu Mrkopalj
norma je poprimala vrijednosti od 6,70 min/m3 na 50 m
do 8,64 min/m3 na 300 m udaljenosti.


Razlika normi vremena se s udaljenošću privlačenja
povećava. Norma učinka se na radilištu C. Lug kreće u
rasponu od 95,41 mVdan za 50 m do 43,13 mVdan za
900 m udaljenost privlačenja. Norma učinka na radilištu
Mrkopalj opada od vrijednosti 71,63 mVdan za 50
m na vrijednost od 55,55 mVdan za 300 m udaljenosti.
U usporedivom rasponu od 50 do 300 m dnevni učinak
radilišta C. Lug je veći za. 23,78 mVdan na 50 m, odnosno
za 16,30 mVdan na 300 m u odnosu na radilište u
Mrkoplju.


Jedinični troškovi privlačenja na radilištu C. Lug se
kreću u. rasponu od 18,71 kn/m3 za 50 m do 41,40
kn/m3 za 900 m, a u Mrkoplju od 24,93 kn/m5 za 50 m
do 32,14 kn/m3 za 300 m udaljenosti privlačenja.


Pri izmjeri oštećenja utvrđenje položaj stabla u sastojini,
prsni promjer stabla, vrsta drva, položaj oštećenja
na stablu, dimenzije oštećenja, visina oštećenja od
tla i uzrok oštećenja. Utvrdio je daje na radilištu u C.
Lugu, na kojem se traktor kretao samo po traktorskim
putovima, oštećeno 21 stablo crnogorice ili 1,18 % te
56 stabala bjelogorice ili 3,46 % svih bjelogoričnih stabala
u odjelu. Na radilištu Mrkopalj je pri kretanju traktora
po traktorskim putovima, ali i po sastojini oštećeno
1,77 % crnogoričnih stabala i 3,63 % bjelogoričnih.
Prosječno je na radilištima oštećeno 2,3 % stabala preostalih
nakon sječe. U C. Lugu je u sastojini oštećeno
62,3 %, a uz traktorske putove 37,7 % stabala. U Mrkoplju
je u satojini oštećeno 89,9 %, a uz traktorske putove
10,1 % svih oštećenih stabala.


Ocjenjujući ovaj magistarski rad, Povjerenstvo ističe:
"Pristupnik je odabrao temu potaknut spoznajom
da se u njegovom šumarskom okruženju, Upravi šuma
Delnice, najveći dio od 400 000 m3 godišnje posječenoga
drva na pomoćno stovarište privuče zglobnim
traktorima, među kojima je pretežiti udio zglobnih traktora
LKT 80 i 81. Kao praktičar, koji je znatan dio svoje
profesionalne aktivnosti proveo uz iskorištavanje šuma,
te razvojne i planske zadatke, pravilno je zaključio
kako prividno dobro poznata problematika skriva nepoznanice,
koje je s praktičnog i znanstvenog motrišta
vrijedno istražiti. Znalačkim odabirom teme, istaknutim
jasnim ciljem postavljenog usporednog irstraživanja,
izabirom znanstvenih metoda prikupljanja i obrade
podataka koji su omogućili preciznu analizu radnih sastavnica
i sintezu rezultata u kvalitetne zaključke, pristupnik
je uspio potvrditi temeljnu hipotezu o utjecaju
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 106     <-- 106 -->        PDF

gustoće mreže sekundarnih prometnica za rad traktora
aana privlačenju drva u gorskokotarskim prebornim sastojinskim
prilikama. Sučeljavajući zglobni traktor LKTr81 s radilištima visoke i niske sekundarne otvorenostii,
,,
nedvosmisleno je utvrđena prednost radilišta s gušćomnmrežom traktorskih putova. Ta prednost ne očituje secsamo u većoj proizvodnosti i nižim troškovima radai,
,,
nego i u vrsti i opsegu šteta nastalih na stablima prilikom
privlačenja oblovinc. Dodajući spomenutom, saznanja
o dodatnom vremenu u zimskim uvjetima rada,l,
utjecaju visine snijega na brzine kretanja neopterećenih


hi opterećenih traktora, kao i niz drugih proložcnih ili ot


krivenih dragocijenih podataka, uvjerenja smo kako


KNJIGE I ČASOPISI


je ovaj rad važan prilog i doprinos praktičnom šumarstvu
i šumarskoj znanosti Hrvatske.


Pristupnik je prinesenim radom ukazao da može uspješno
postavljati i rješavati znanstvene probleme, da je
ovladao znanstvenim metodama prikupljanja i obrade
podataka, kao i analizom, sintezom i interpretacijom
rezultata istraživanja".


Uspješnom javnom obranom svog magistarskog rada,
naš kolega Anton Sabo, dipl. ing. šumarstva, stekao
je akademski stupanj magistra znanosti, na čemu
mu srdačno čestitamo.


H. Jakovac
IZ PODRUČJA HRVATSKOG TLOZNANSTVA


"Hrvatski narod u pravom smislu riječi ´živi odjzemlje ´: na svome dijelu pedosfere zasnovao je on svojHrvatske najveće su blago hrvatskog naroda; nepresušivi
izvor njegovi/i snaga i temelj hrvatske domovine.
Poznavati ih znači dakle poznavati temelje na kojima:iHrvatska počiva". (M. Gračanin, Zemljopis Hrvatske-
Tlo, Zagreb 1942.).


Dr. se. Jakob Martinović , znanstveni savjetnik


Krajem XIX. i tijekom ovoga stoljeća, postignuti su
upornošću i trudom mnogobrojnih pedologa, vrijedni i
svjetski poznati rezultati u području hrvatskog tloznanstva.
Oni su u zadnjim godinama XX. stoljeća iznjedrili
tri vrijedna djela, a to su: Tloznanstvo u zaštiti okoliša,
Baza podataka o hrvatskim tlima i Tla u Hrvatskoj. Svima
je začetnik i pisac dr. se. Jakob Martinović, sam
ili s odabranim suradnicima pedolozima.


TLOZNANSTVO U ZAŠTITI OKOLIŠA-Priručnik za inženjere (Zagreb, 1997)

Izdavač: Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša1,
Zagreb, Ulica grada Vukovara br. 78,


Veličina knjige je 16,7 x 24 cm, tvrdo je ukoričena i
iiukrašena s 15 slika tala ( u boji), s ukupno 288 stranica,
uključivši različite tematske priloge/ilustracije: 30 slika,
crteža i shema (crno-bijelih) i 100 križaljki i tablica2
22s raznovrsnim podacima.


Nakon Opisa/naziva 15 slika s lica i naličja korica,
,,
Bilješke autora i Predgovora izdavača, slijedi Sadržaj/
knjige razvrstan u dva glavna dijela: /. Osnovne genetske
i ekološke karakteristike naših tala i //. Uvod u zaštitu
tla, s ukupno osam poglavlja (glava). Poglavlja 1.
dijela su: / -Definicija, narav i funkcija tla, 2 -Osnovna
svojstva glavnih tipova tala, 3 -Odnos tla i vegetacije
i 4 -Gospodarsko vrednovanje tala; a u II. dijelu: 5>
-Tlo kao dio okoliša, 6 -Stanje humizacije tala, 7 -
Tehnogeneza tala i 8 -Erozija tla. Na kraju knjige je i
iiLiteratura po poglavljima.


U siječnju god. 2000. umjesto DUZPO ustrojeno je Ministarstvo3zaštite okoliša i prostornog uređenja.


: U ovoj ali i daljnjim publikacijama zbog uštede prostora, osobitosti
sadržaja i bolje preglednosti -mnogoje tematskih opisa dato3u tabličnom obliku, a većina njih zauzima desetak i više stranica.
Uzroci nekih razlika u imenima biljnih zajednica proizlaze iz dosljedno
citiranih (često proizvoljnih) naziva pojedinih autora/fitocenologa.


Autor je knjigu posvetio Velikanima hrvatske tloznanstvene
misli, Franji Sandoru i Mihovilu Gračaninu.
Poštivajući njihova djela dr. .1. Martinović |e u svojoj
dugogodišnjoj djelatnosti pomno pratio metodiku,
svekolika zbivanja i domete u našoj ali i u svjetskoj
ekologiji, osobito tloznanstvu. Selekcionirao ih je i one
odabrane rabio u svojim osobnim pedološkim istraživanjima
i sintezama, od kojih se među prve ubraja ova


knjiga/priručnik.


U prvom dijelu knjige autor definira te opisuje narav,
funkcije i osnovna svojstva glavnih tipova tala nekih
odabranih predjela u kontinentnom i primorskom
dijelu Hrvatske (Gorski kotar, Zagrebačko područje,
Slavonija i Baranja, Hrvatsko primorje s Istrom i okoliš
Dubrovnika). Osobitu pozornost pridaje međuodnosima
tla i raslinstva, jer biljne zajednice smatra najboljim
pokazivačima o stanju i promjenama u stojbinskim
(osobito edafskim) prilikama.´´ Fitoccnozc -kao važne
sastavnice kopnenih ekosustava u pojedinom okolišu odlučujuće
su za gospodarstveno vrednovanje tala.


Drugi dio knjige obuhvaća opise tala kao dijelova
okoliša s istaknutim naglaskom na kvarenje (degradaciju)
tla, njezine tipove, uzroke i pojavnost. Između
mnogih tipova degradacije tla -od kojih se ni jedan ne
smije potcijeniti -autor iscrpno opisuje ova četiri os