DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski lisl br. II 12, CXXIV (2000), 627-635
UDK 630* 236 (Fagus sylvatica L.) 001.


ANALIZA STRUKTURE I KVALITETE PRIRODNOG POMLATKA
NEKIH BUKOVIH ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI


THE ANALISIS OF STRUCTURE AND QUALITY OF THE NATURAL BEECH
SAPLINGS IN SOME BEECH FORESTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA


Konrad PINTARIĆ*


SAŽETAK: U Bosni i Hercegovini, u čistim i mješovitim visokim šumama
bukve i u izdanačkim šumama, bukva je zastupljena na površini od 1,302.000
hektara, odnosno na 48 % površine šuma i šumskog tla. Sve ove šume nisu njegovane
s ciljem da se poveća vrijednost ovih šuma. Mnogobrojna istrživanja
više autora, pokazuju da se njegom bukovih šuma na kraju produkcijskog razdoblja
može očekivati vrijednost drveta, koja je za pet do šest puta veća u odnosu
na njenegovanu bukovu šumu (Schober, 1972).


Analiza šuma bukve u fazi pomlatka pokazala je daje kvaliteta stabalaca i
njihovih krošnjica, posebice monopolidijalnost, zadovoljavajuća i da postoji
mogućnost da se njegovanjem šuma bukve od najranije faze, faze pomlatka,
može realizirati maksimalno povećanje vrijednosti drveta ovih šuma.


Ključne r ij e č i : Fagus sylvatica, bukva, pomladak, kvalitet, njega.


1. UVOD Introductions
Ako želimo opravdati provođenje nekih šumsko-Ako analiziramo ove dvije komponente, možemo
uzgojnih mjera koje opterećuju financijski šumsku prozaključiti
da se prva komponenta realizira bez intervenizvodnju,
potrebno je prvo ukazati na glavni cilj proizcije
čovjeka, dok je druga itekako ovisna o aktivnosti
vodnje u šumarstvu. Ne ulazeći u detaljnija obrazlagastručnjaka,
jer stoje vrjedniji drvni Sortiment, šuma je
nja, u Smjernicama (Matić-Pintarić-Drinić, vrijednija i daje veći čisti prihod. Prema tomu i zadatak
1969) je navedeno sljedeće: šumara je da prihvati ova pravila igre.


Glavni cilj proizvodnje u šumarstvu je trajna proizPrema
HILF-u (1967), na osnovi istraživanja tržišta
vodnja maksimalne količine najvrijednije drvne mase proizvodnju treba usmjeriti na deblje i kvalitetnije Soruz
održanje i poboljšanje plodnosti zemljišta te uz istotimente,
jer se očekuje da će i ubuduće ovim sortimenvremeno
podmirenje i ostalih društveno korisnih funktima
biti osiguran ekonomski opravdan plasman na trcija
šume (zaštitna i socijalna). žištu. Ovako postavljen proizvodni cilj, ne isključuje


znatno veću proizvodnju drva za kemijsku preradu, jer


Ova definicija sadrži u sebi dvije komponente:


suvremenim metodama mjera njege, na kraju produk


Organska proizvodnja biomase, koja je uvjetovana


cijskog razdoblja ostaje svega oko 30 % od ukupno


prirodnim potencijalom staništa i proizvodnim mo


proizvedenog drveta, dok se tijekom proizvodnog raz


gućnostima pojedinih vrsta drveća na dotičnom sta


doblja koristi oko 70 % drva, koje se može koristiti za


ništu.


kemijsku, a djelomično i mehaničku preradu.
Mehanička proizvodnja obuhvaća zadatak da se iz


Ovaj cilj se ne može postići ako se tijekom produk


šume dobiju ona dobra - proizvodi koje može dati


cijskog razdoblja šuma ne njeguje (Pintarić, 1969;


određena vrsta drveća.


Koestler, 1952; Lei bundgut, 1984; Haeberle,
1982; Lang, 1982; Teissier, 1981; i drugi). Prema
navedenim autorima, njegom se ne utječe na povećanje


* Prof. dr. sc. Konrad F´inlarić


ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 6     <-- 6 -->        PDF

K. Pinlaric: ANALIZA STRUKTURU 1 KVALIThTK PRIRODNOG POMLATKA NEKIH BUKOVIH ŠUMA U BiH Šumarski list br. 11 12, CXXIV (2000), 627-635
proizvedene drvne mase, ali se znatno utječe na kvaliteje
u populaciji ima heterogenu kvalitetu stabala (npr.
tu, odnosno povećanje vrijednosti proizvodnje. Na osborovi,
ariš, bukva, hrastovi) učinak njege šuma u ponovi
iskustava, sa njegom je potrebno otpočeti u najragledu
povećanja kvalitete stabala je znatno veći (Bonnijoj
razvojnoj fazi, u fazi pomlatka, jer je to i ekonomnemann-
Roehrig ; 1972). Vidljivo je da bi se proski
najopravdanije, što se posebice odnosi na bukvu. izvela maksimalna količina najvrijednijeg drva, posePrema
Schober-u (1972) kod bukve u njegovanoj bice kod bukve, neophodna je njega već od najranije
sastojini na kraju produkcijskog razdoblja je vrijednost razvojne faze (pomlatka).


proizvedenog drva veća za 5-6 puta u odnosu na nenje-U okviru projekta (P i n t a r i ć i dr. 1986) istraživan
govanu sastojinu. je i utjecaj njege bukovih sastojina na proizvodnju drv


Treba naglasiti da učinak njege šuma u pogledu pone
mase po količini i posebno po kvaliteti.
većanja vrijednosti proizvedenog drva nije kod svih Zadatak ovog rada bio je proučiti strukturu i kvalitevrsta
isti. Kod vrsta drveća kod kojih je populacija više-tu pomlatka bukve u prirodnoj čistoj visokoj sastojini
manje homogene kvalitete (npr. jela, smreka, duglazija) bukve.
učinak njege šuma je manji, dok je kod vrsta drveća ko


2. METODA RADA - Method and material
U najzastupljenijim čistim bukovim šumama, na pokvaliteta
stabalaca i krošnje, a na osnovi tih parametara
vršinama u kojima se posljednih 20 godina nije proobračunat
je koeficijent vitkosti (hmm : d„ mm), otklon
vodila sječa i na primjernim plohama veličine 10 m2 (insercija) grana, monopodijalnost i rašljavost vrha.
(2m x 5m) koje su se nalazile na 10-15 m od ruba matiPrema
potrebi, za sve parametre obračunate su srednje
čnih stabala bukve, analizirana je struktura i kvaliteta vrijednosti. Na svakom objektu postavljeno je po tri
pomlatka: broj stabala, visine, debljine, procijenjena je primjerne plohe iste površine.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results of investigations
3.1. Objekti istraživanja
Osnovni podaci o objektima istraživanja prikazani su u tablici broj 1.
Tablica 1. Osnovni podaci o objektima istraživanja


Broj plohe Naziv objekta Nadmorska Ekspozicija Nagib Matični Tlo Vegetacija
No plot Object visina m Exposition Inclination supstrat Soil typ Vegetation
Altitude Rock
1 Fojnica, G.J. Luzulo -
Pogorelica910
SW 12° Filit Kiselo smeđe Fagetum
Garež, odj. 9 Distr. cambisol tipicum
2 Fojnica, G.J. Luzulo -
Pogorelica940
SW 15° Filit Kiselo smeđe Fagetum
Garež, odj. 9 Distr. cambisol tipicum
3 Vlasenica, Luzulo -
Donja Drinjača, 750 SW 17° Pješčar Kiselo smeđe Fagetum
odj. 126 Distr. cambisol
4 Srebrenica, Smeđe Fagetum
Gornji Jadar, 900 SSE 10° Vapnenac vapnenačko montanum
odj. 95a Kalko cambisol iliricum
5 Srebrenica, Smeđe Fagetum
Gornji Jadar, 900 SSE 10° Vapnenac vapnenačko montanum
odj. 95a Kalko cambisol iliricum
6 Vlasenica, Luzulo -
Donja Drinjača, 750 SW 20° Pješčar Kiselo smeđe Fagetum
odj. 126 Distr. cambisol tipicum
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 7     <-- 7 -->        PDF

K. Pintarić: ANALIZA STRb´KTURH 1 KVAI.ITI-TK PRIRODNOG POMLATKA NHKIH BUKOVIH ŠUMA U Bili Šumarski list br. II 12, CXX1V (2000), 627-635
3.2. Istraživani parametri
3.2.1. Broj stabala
Broj stabala po primjernim plohama prikazanje u tablici 2.


Tablica 2. Broj jedinki
Table 2 Number of trees


Debljinski stupanj primjerna ploha - plot
D,,mm 1 1 2 I 3 1 4 1 5 1


6
broj jedinki po hektaru - number of trees per hectar


-6 --2000 4000 -7000
6-10 27000 11000 19000 25000 3000 47000
10-14 26000 18000 10000 24000 31000 27000
14-18 23000 27000 13000 15000 24000 16000
18-22 13000 12000 4000 13000 23000 4000
22-26 5000 9000 8000 4000 7000 1000
26-30 4000 1000 3000 2000 4000 -
30-34 1000 3000 3000 2000 2000 1000
34-38 1000 1000 1000 1000 1000 -
38-42 --1000 1000 1000 -
58-62 ----1000 -
62-66 ----1000 -
ukupno 100000 82000 64000 91000 98000 103000
Gornji sloj 38000 57000 28000 29000 33000 20000
Upper layer 38% 70% 44% 32% 34% 19%
Srednji sloj 55000 21000 20000 37000 39000 31000
Middle layer 55% 28% 31% 41% 40% 30%
Donji sloj 7000 4000 16000 25000 26000 52000
Lower layer 7% 2% 25% 27% 26% 51%


Na svih šest primjernih ploha prosječan broj stabala sloj 34000 +/-5000 i na donji sloj 22000 +/- 7000. Najvarira
od 64000 (ploha 3) do 103000 (ploha 6), a u proviše
jedinki zastupljeno je u debljinama od 22 mm. Zasjeku
90000 +/- 6000. Od ukupnog broja stabala na gorstupljenost
20 % najdebljih stabala (koja pripadaju gornji
sloj otpada u prosjeku 34000 +/- 5000, na srednji njem sloju) bilo je 3500 +/- 400 jedinki po hektaru.


3.2.2. Visine
Srednje visine po primjernim plohama variraju iztnost
prelaza jedinki iz srednjeg i donjeg sloja u gornji,
među 1,23 m i 2,70 m, a gornje visine (20 % najviših u daljnjim izlaganjima analizirat ćemo uglavnom jedinstabala)
između 1,73 m i 4,20 m. ke koje pripadaju gornjem sloju.


Kako se glavni proizvođači nalaze u gornjem sloju, Visine po premijernim plohama prikazane su u taa
prema van M i e g ro e t -u (1956) postoji mala vjerojablici
3.


Tablica 3. Visine u gornjem sloju
Table 3 Heights in the upper layer


primjerna ploha - plot
1 2 3 4 5 6
Prosječna visina


Mean height 1,87 2,29 2,70 2,41 2,02 1,23


Gornja visina
Dominant height 2,91 2,36 4,20 3,44 3,03 1,73


629
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 8     <-- 8 -->        PDF

K. I´intai-ić: ANALIZA STRUKTURE I KVALITETE PRIRODNOG POMLATKA NEKIH BUKOVIH ŠUMA U BiH Šumarski list br. 11 12, CXXIV (2000). 627-635
3.2.3. Debljina na 5 cm od površine tla
Debljine po primijernim plohama prikazane su na tablici 4.


Tablica 4. Promjer na 5 cm od površine tla
Table 4 Diameter on 5 cm from the soil level


primjerna ploha - plot Prosjek
1 2 3 4 5 6 Average
Prosječna debljina


Mean diameter 15,7 18,2 17,9 16,2 18,1 12,9 16,5+/-0,83
Debljine 20% najdebljih stabala
Diameter of 20% ticknest trees 24,0 25,4 28,9 24,8 30,8 17,5 25,2+/- 1,88


Prosječna debljina za sve plohe je 16,5 +/- 0,83 mm, 30,8 mm (ploha 5). Ploha 5 odskače znatno od drugih
s variranjem od 12,9 mm (ploha 6) do 18,2 mm (ploha ploha jer je na njoj u debljinskim stupnjevima od 58 do
2). Kod 20 % najdebljih stabala prosjek za sve plohe je 66 mm zastupljeno 2000 jedinki.
25,2 +/-1,88 mm, s variranjem od 17,5 mm (ploha 6) do


3.2.4. Kvaliteta vretena stabalca
Kvaliteta vretena stabalca ocijenjena je samo za gornji sloj, a rezultati su prikazani u tablici broj 5.


Tablica 5. Kvaliteta vretena stabalca
Table 5 The quality of the stems


Ploha-Plot Kvaliteta vretena stabalca Ukupno
The quality of the stems Total
Dobar - Good Srednji - Middle Loš - Bad
1 Stabalaca/ha 23000 15000 -38000
trees/ha % 61 39 100
2 Stabala/ha 28000 29000 57000
;


trees/ha % 49 51 100
3 Stabalaca/ha 27000 1000 -28000
trees/ha % 96 4 100
4 Stabalaca/ha 27000 2000 -29000
trees/ha % 93 7 100
5 Stabalaca/ha 25000 7000 1000 33000
trees/ha % 76 21 3 100
6 Stabalaca/ha 18000 2000 -20000
trees/ha % 90 10 100
Prosjek - Mean Stabalaca/ha 24700 9300 170 34170
trees/ha % 72 27 1 100


Broj jedinki s potpuno pravim stabalcem i bez rašlji (49 % do 90 % stabalaca gornjeg sloja), u prosjeku
po plohama varirao je od 18000 do 28000 po hektaru 24700 +/- 1529 jedinki po hektaru.


3.2.5. Kvaliteta krošnjica
Kvaliteta krošnjica stabalaca ocijenjena je na krošnjica loša-jače deformirana i rašljasta krošnjica
sljedeći način: Kvaliteta krošnji stabalaca gornjeg sloja prikazana


-
krošnjica dobra- krošnjica pravilno razvijena je u tablici broj 6.
krošnjica osrednja-dozvoljene manje deformacije


ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 9     <-- 9 -->        PDF

K. Pintarić; ANALIZA STRUKTURE I KVALITETE PRIRODNOG POMLATKA NEKIH BUKOVIH SUMA U BiH Šumarski list br. II 1 2, CXXIV (2000). 627-635
Tablica 6. Kvaliteta krošnjica
Table 6 The crown quality


Ploha - Plot Kvaliteta krošnje Ukupno
The crown quality Total
Dobar - Good Srednji - Middle Loš - Bad


1 Stabalaca/ha 22000 16000 -38000
trecs/ha % 58 42 100
2 Stabalaca/ha 33000 24000 -57000
trees/ha % 58 42 100
3 Stabalaca/ha 23000 5000 -28000
trees/ha % 82 18 100
4 Stabalaca/ha 22000 7000 -29000
trees/ha % 76 24 100
5 Stabalaca/ha 14000 19000 -33000
trees/ha % 42 58 100
6 Stabalaca/ha 10000 10000 -20000
trees/ha % 50 50 100
Prosjek - Mean Stabalaca/ha 20700 13500 -34200
trees/ha % 60,5 39,5 100


Iz tablice broj 6 vidljivo je da broj jedinki s dobrom i Udjel jedinki koje imaju istodobno dobro deblo i dopravilno
razvijenom krošnjom varira između 10000 bru krošnju je isto tako visoko, i po plohama varira iz(
ploha 6) i 33000 (ploha 2), u prosjeku 20700 +/- 3260 među 10000 (ploha 6) i 25000 (ploha 2), odnosno izmejedinki
po hektaru. đu 42 % i 79 % stabalaca gornjeg sloja, što je vidljivo iz


tablice broj 7.


Tablica 7. Kvaliteta stabalaca s istovremeno dobrim deblom i krošnjom
Table 7 The qualiti of stems at the some time with good stems and crowns


primjerna ploha - plot
1 2 3 4 5 6
broj jedinki po hektaru
number of trees per hectar


Ukupan broj stabalaca gornjeg sloja


Number of trees at the upper layer 38000 57000 28000 29000 33000 20000
Broj stabalaca sa kvalitetnim deblom i krošnjom
Number of trees with good stems and crowns 17000 25000 22000 21000 14000 10000
% stabalaca sa kvalitetnim deblom i krošnjom 45 % 44 % 79 % 72 % 42 % 50 %


Uočavamo da na svim primjernim plohama ima vešnjom,
što obećava u buduće i kvalitetnu drvnu masu,
liki broj jedinki s kvalitetnim deblom i kvalitetnom kropod
uvjetom da se sprovede odgovarajuća mjera njege.


3.2.6. Koeficijent vitkosti (jedinke iz svih slojeva)
Koeficijent vitkosti izračunat je po formuli: jedinka je otpornija na štete od snijega, stoje posebno


h mm: do mm, odnosno visina iskazana u milimetrima značajno za bukvu.
prema promjeru stabalca na 5 cm od tla iskazana u miliKoeficijent
vitkosti po plohama i debljinskim stupmetrima.
njevima prikazanje u tablici broj 8.


Ovaj koeficijent je vrlo važan glede otpornosti na
snijeg, i ukoliko ovaj koeficijent ima manju vrijednost,
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 10     <-- 10 -->        PDF

K. Pintarić: ANALI/A STRUKTURE I KVALITETE PRIRODNOG POMLATKA NEKIH BUKOVIH ŠUMA U BiH Šumarski list br. II 12, CXXIV (2000), 627-635
Tablica 8. Koeficijent vitkosti za sva stabalca
Table 8 Coefficient of the slenderness for all layers


do mm
1 2
8 154 163
12 126 175
16 132 156
20 131 130
24 116 104
28 98 82
32 94 97
36 105 86
40 --


Iz tab. br. 8 vidljivo je daje ovaj koeficijent najveći
kod tanjih stabalaca, što je i razumljivo kada se ima u
vidu daje kod tanjih stabalaca uslijed male krošnjice i
fotosintetička površina mala, što se prije svega odraža


primjerna ploha - plot


3
225
208
156
175
154
160
140
116
130


4
225
192
156
155
146
121
119
111
100


5 6
163 125
133 108
113 100
105 100
112 92
107 -
103 -
83 -
102 -


va na smanjenje prirašćivanja u debljinu. Kod jedinki
koje pripadaju gornjem sloju (najčešće iznad 24 mm
debljine) na pojedinim plohama ovaj koeficijent je znatno
niži.


3.2.7. Insercija grana
Insercija grana (kut koji sklapaju grane s osovinom pomaže bržoj pojavi truleži. Istraživanja su također podebalca)
pri ocjeni kvalitete jedinke je značajan pokazala
da su jedinke s većim uglom insercije biološki
kazatelj. Dosadašnja mnogobrojna istraživanja su poslabije,
te je potrebno već od pomlatka pomagati jedin


kazala da se kod jedinki s većim kutom insercije (veći
otklon grana), pa je prirodno čišćenje od grana brže i intenzivnije
i ne stvaraju se, posebice kod bukve, vodeni
čepovi u kojima se zadržava oborinska voda i pot


Tablica 9. Insercija grana
Table 9 The branch insertion


Ploha-Plot Gornji sloj - Upper layer
1 67°
2 70°
3 79°
4 76"
5 74°
6 68°


Iz tab. br. 9 vidljivo je da najveću inserciju imaju jedinke
koje pripadaju gornjem sloju koji varira između
67" i 79°, dok je u srednjem, a posebno u donjem sloju,
ovaj parametar mnogo manji. Najmanji kut insercije
(otklon grana) jedinki i donjeg sloja objašnjava se borbom
jedinke za svjetlo, jer samo one grane koje su više


ke koje imaju veći otklon grana (Pintarić, 1974).
Insercija grana po plohama i slojevima prikazana je
u tablici broj 9.


Srednji sloj - Middel layer Donji sloj - lower layer


55° 46°
54° 58°
64" 52°
68° 51°
62" 51°
61° 50°


usmjerene prema izvoru svjetla, suncu, mogu formirati
lišće, koje omogućava fotosintezu. Na granama s većim
kutom insercije, lišće ne prima ni minimalnu količinu
svjetla potrebnu za odvijanje procesa fotosinteze te se
lišće i grane suše i brže odumiru.


3.2.8. Oblik i kvaliteta vrha
Pri ocjeni kvalitete jedinke vrlo je značajan i oblik vrha
jedinke, jer je prema Schaedelin-u (1942) monopodijalnost,
odnosno rašljavost ili žbunastost, posebice kod
bukve, nasljedna a manje uvjetovana sredinom (snijegom).
Zato se pri selekciji, odnosno provođenju njege


pomlatka mora nastojati da se rašljaste i žbunaste jedinke
uklone i pomažu jedinke s monopodijalnim vrhom.


Monopodijalnost, odnosno rašljavost vrhova prikazana
je u tablici broj 10. Podaci se odnose samo na gornji
sloj.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 11     <-- 11 -->        PDF

K. Pintarić: ANALI/A STRUKTURE I KVALITETE PRIRODNOG POMLATKA NEKIH BUKOVIH ŠUMA U BiH Šumarski list br. 11 12. CXXIV (2000), 627-635
Tablica 10. Oblik krošnje
Table 10 The form of the top of the crown


Oblik vrha - Forme of the top


Ploha - Plot Monopodijalni Monopodial
st./aru %
1 100 26
2 250 44
3 260 92
4 270 93
5 230 70
6 120 60


Na tablici br. 10 vidljivo je da po plohama zastupljenost
jedinki s monopodijalnim vrhom vrlo različit i varira
od 26 % (ploha 1 ) do 93 % (ploha 4). Ipak se može
zaključiti da na svim plohama ima dovoljan broj biljaka
s monopodijalnim vrhom, ali se više pozornosti mora


4. RASPRAVA
Proučavanje strukture bukovih sastojina već u najranijoj
razvojnoj fazi, pomlatku, je vrlo značajno, jer se
na osnovi provedene analize može s velikom sigurnošću
predvidjeti budući razvoj sastojine ako se prepusti
samo prirodnim čimbenicima, te koje bi intervencije bile
potrebne da bi se ostvario predviđeni cilj, maksimalna
proizvodnja najvrjednije drvne mase, uz zadovoljenje
i ostalih funkcija šume (zaštitna i rekreativna), (Beda,
1972; Bernetti, 1995; Fischer, 1967, 1970; Koestler,
1952, 1953; leibundgut, 1976, 1984; Piussi, 1994; i dr.)
zaključuju da je biološki i s genetskog stanovišta ekonomski
opravdano da se s njegom sastojina otpočne još
u najranijoj fazi. Ovo je posebice značajno kod bukve,
kod koje kvaliteta stabala u prirodnim sastojinama vrlo
heterogena (Bonnemann-Roehrig, 1972). Osim toga,
stabla svrstana u kategoriju nadraslih ili predrast, rijetko
se mogu skladno uklopiti u buduću sastojinu, te se
najčešće javljaju kao "nasilnici", "vukovi" s nisko nasađenim,
širokim krošnjama i neznatnim učešćem kvalitetnog
drva. Dok su u ranoj fazi razlike između predominantnih
i dominantnih stabala male, oko 0,2 m, za 67
godina ove razlike su preko jednog metra, i sve se više
povećavaju te stvaraju mogućnost da im se krošnja širi.
Ako je u pitanju predrast, situacija je još teža. Stabalca
imaju nisko nasađene krošnje, debele grane, prirodno
čišćenje od grana je slabo i sporo, a proizvode samo nekvalitetno
drvo s vrlo malim učešćem tehničkog drva
(Pintarić, 1969).


Provedena istraživanja pokazala su da u proučavanim
pomlacima bukve, stanje zadovoljava, jer u gornjem,
proizvodnom sloju ima dovoljan broj kvalitetnih
jedinki (tab. 2.)


Rašljast - Forked Grmast - Shrubby
st./aru % st./aru %
260 68 20 6
280 49 40 7
10 4 10 4
20 7 -50
15 50 15
80 40 -


posvetiti na plohama ili sastojinama kod kojih su manje
zastupljene jedinke s monopodijalnim vrhom, jer bi ih
mogle ugroziti rašljaste jedinke koje se brzo pretvaraju
u nasilnike-vukove, što značajno ugrožava kvalitetu
stabala u sastojini.


- Discussions
Težište intervencije treba biti isključivo u gornjem
sloju, jer će se na taj način postići i značajan ekonomski
učinak, što bi omogućilo da se od razvojne faze pomlatka
počinje s njegom bukove šume. Schaedelin ( 1942) u
svojoj knjizi o Selektivnoj prorijedi kaže: "Cilj stoji visoko
i daleko, put počinje ovdje i danas". Ovo se odnosi
na sve vrste drveća, a s njegom treba otpočeti što ranije.


Brojno stanje jedinki, te kvalitete stabalaca i krošnjica,
pokazuje da pravovremenom i pravilno usmjerenom
njegom možemo ostvariti postavljeni cilj (tab. 2-10.).


Leibundgut (1984) je u vezi s gospodarenjem u šumama
rekao: "Njega šuma kako je ovdje prikazana,
zahtijeva brižljive mjere, koje od uzgajivača zahtijevaju
stalno razmišljanje, s ranim početkom provođenja
bez prestanka i odustajanjem od svega što nije neophodno.
Troškovi su podnošljivi i mjereno prema predviđanjima
rezultata i uspjeha su čak vrlo skromni. Prema
tomu njega šuma se isplati".


Koliko je ekonomski opravdano intervenirati već od
najranije razvojne faze, pomlatka i koljika, Leibundgut
(1984) navodi daje u ovim razvojnim fazama u jednom
zahvatu potrebno utrošiti svega 3-5 radnih dana po hektaru
i daje u tim fazama potrebno provesti dva zahvata,
te se lako može izračunati koliko je poduzimanje ovih
mjera opravdano. O načinu provođenja njege mogu se
naći upute u svim udžbenicima, koje obraduju ovaj problem:
Leibundgut 1984; Koestler, 1952, 1953;
Pintarić, 1969 i drugi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 12     <-- 12 -->        PDF

K. Pintarić: ANALIZA STRUKTURE 1 KVALITETE PRIRODNOG POMLATKA NEKIH BUKOVIH ŠUMA U BiH Šumarski list br. 11-12, CXX1V (2000), 627-635
5. ZAKLJUČAK - Conslusion
Na području Bosne i Hercegovine, čiste visoke bukove
šume zastupljene su na površini od 389000 ha
(Pintarić, 1997), a u mješovitim šumama bukve, jele i
smreke na površini od 562000 ha (Matić idr. 1971).
Osim toga, izdanačke šume, koje će se u dogledno vrijeme
prevesti u visoke bukove šume, zastupljene su na
površini od 351000 ha (Pintarić, 1997). Ovo ukazuje da
je u čistim i mješovitim visokim šumama i izdanačkim
šumama bukva zastupljena na površini od 1302000 ha,
odnosno na 951000 ha visokih šuma (oko75 %) i na oko
38 % izdanačkih šuma. U odnosu na ukupnu šumsku
površinu od 2,7 milijuna hektara, bukva je zastupljena
na oko 51 % površine.


U daljnjem gospodarenju može doći do manjih
promjena samo u izdanačkima šumama bukve, unošenjem
domaćih i stranih vrsta crnogorice. To zahtijeva da


LITERATURA


1. Beda, G., (1973): Jungbestandespflege im Stadtwald
Bremgarten. Schweizerische Zeitschrift für
Forstwesen 124, Bern,
2. B ernett i, G., (1995): Selvicoltura speciale. Scienze
forestalie e ambientali, UTET, Torino,
3. Bonne mann, A,- Roehrig, E., (1972): Der Waldbau
auf oekologischer Grudlage Baumartenwahl,
Bestandesgründung und Bestandespflege.
Band 2., Hamburg-Berlin,
4. Fischer, F., (1967): Ueberlegungen zur Durchführung
der Jungwuchspflege und Dickungspflege.
Schweizrische Zeitschrift fur Forstwesen, 118,
Bern,
5. Fischer, F., (1970): Neue Wege der Jungwaldpflege.
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen,
121, Bern,
6. Haberle , S., (1982): Jungbestandespflege als Optimierungsproblem.
Allgemeine Forstzeitschrift,
27, München,
7. H i 1 f, H., ( 1967): Der Einfluss gesetzmässiger Entwicklung
der Vertvertung der Nadelholzes auf
die künftige Zielsetzung bei waldbaulichen Massnahmen.
XIV IUFRO Kongress, sekcija 23, str.
299, München,
8. Koestlcr,
J., N., (1952): Ansprache und Pflege
von Dickungen, Berlin,
9. Ko es tier, J., N., (1953): Waldpflege, Hamburg-
Berlin,
10. Lang, E., (1982): Pflege von Buchenbeständen im
Hessischen Forstamt Happenheim. Allgemeine
Forstzeitschrift, 21, München,
11. Leibundgut , FL, (1975): Ueber den Arbeitsaufwand
fur Holzernte, Kulturen und Waldpflege
se već sada poduzimaju mjere, kako bi se postigao željeni
cilj.


Ako se želi postići predviđeni glavni cilj proizvodnje,
to se ne može u sada već odraslim sastojinama, nego
treba otpočeti s intenzivnom njegom od najranije
razvojne faze, najkasnije od faze koljika, od vremena
kada stabalca gornjeg sloja dostignu promjer od 7 cm.
(Leibundgut 1984; Koestler, 1952; Pintarić, 1969;).


Istraživanja, koja su provedena u prirodnom pomlatku
bukve, ukazuju da sve pretpostavke postoje (brojno
stanje, kvaliteta stabalaca, posebno monopodijalnost)
kako bi se ostvario postavljeni cilj.


To je moguće, i umjesto skupih pošumljavanja dio
sredstava za šumsko-uzgojne radove potrebno je usmjeriti
na njegu šuma, jer je to i ekonomski opravdano.


Literatur


im Plenterwald. Schweizerische Zeitschrift fur
Forstwesen, Bern,


12. Leibundgut , H., (1976): Grundlagen zur Jungwaldpflege.
Mitteilungen der eidgenossischegn
Anstalt fur das forstliche Versuchswesen, Band
52, Zurich,
13. Leibundgut , H., (1984): Die Waldpflege. Bern-
Stuttgart,
14. M ati ć, V., P in tari ć, K., Dr ini ć, P., (1969): Osnovne
smjernice gazdovanja šumama u BiH za
period 1971.-2005. Šumarski fakultet u Sarajevu,
Sarajevo,
15. Matić, V., idr., (1971): Stanje šuma u SR Bosni i
Hercegovini prema Inventuri šuma na velikim
površinama u 1964.-1968. godini. Šumarski fakultet
i Institut za šumarstvo u Sarajevu, posebno
izdanje, broj 7, Sarajevo,
16.
Mayer, H., (1992): Waldbau auf soziologischökologischer
Grundlagene. Stuttgart, Jena, New
York,
17. Miegroet V. M., (1956): Untersuchungen über
den Einfluss der waldbaulichen Behandlung und
der Umweltfaktoren auf den Aufbau und die
morphologischen Eigenschaften von Eschenickungen
im schweizerishen Mittelland. Mitteilungen
der eidgenossischen Anstalt fur das forstliche
Versuchswesen, 32, Zurich,
18. Pintarić , K., (1969): Njega šuma. Univerzitet u
Sarajevu, Sarajevo,
19. Pintarić , K., (1974): Kvalitet guštika bukve u čistim
visokim sastojinama bukve. Narodni šumar,
sv. 1-3, Sarajevo,


ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 13     <-- 13 -->        PDF

K. Pimarić: ANALIZA STRUKTURE 1 KVALITF.TE PRIRODNOG POMLATKA NEKIH BUKOVIH ŠUMA U BiH Šumarski list br. II 12, CXXIV (2000), 627-635
20.
Pintarić , K., (1974):Varijacija u inscrciji grana E. Proceedings of the invited lectures. Ljubljana,
kod ariša (Larix sp.) različitih provenijencija.
24. Piussi , P., (1994): Selvicoltura generale. Scienze
Šumarski list, broj 5-6, Zagreb, forestalie e ambientali, UTET, Torino,
21. Pintarić, K., i dr. (1977): Prilog proučavanju ob25.
Schaedelin,W.,(l942): DieAuslesedurchforstnove
i njege u visokim šumama bukve. Radovi


ung als Erziehungsbetrieb höchster WertleistŠumarskog
fakulteta i Instituta za šumarstvo u Saung.
III izdanje, Bern,
rajevu. God. XXII, knjiga 22, sv. 1 -2, Sarajevo,


26.
Schober , R., (1972) : Die Rotbuche. Schriften22.
Pintarić , K., i dr. (1986): Prilog proučavanju sisreihe
der Forstlichen Fakultaet der Universität
tema gazdovanja po proizvodnim tipovima visoGöttingen,
Band 43-44, Frankfurt a M.
kih čistih bukovih šuma na području SOUR "Ši27.
Te i s s i e r du., ( 1981 ): le HETRE. Institut National
pad". Šumarski fakultetu Sarajevu, Sarajevo,


de la Recherche agronomique, Departement des


23.
Pintarić, K., (1997): Forestry and Forest Reserrecherches
forestieres. Paris,
ves in Bosnia and Herzegovina. COST ACTION
SUMMARY: In Bosnia and Herzegovina the beech partcipates in the high
pure stands on the area of 389 000 ha, in the mixed high stands on the 562 000
hectors and in the beech coppices on the area of 351 000 hectors, entirely on
the area of I 302 000 hectars. Those forests are not tended, and the quality of
the wood is not satisfiead, because the participation of the wood of less value
is very high.


Investigations of some authors showed that exist the possibilities to increase
significantely the worth of beech forests and beech wood, by tending of
forests from the youngest stage (sapling stage). On that way at the end of the
productiun periood (cutting cycle) the worth of the wood could be increased
5-6 times compared with the untended forests (Schöbe r, 1972).


Our investigations in some beech forests in the sapling stage showed:


1.
That the number of saplings (height about 2 m.) varies from 64 000 to
103 000, mean 90 000 per hectar, and in the upper layer, where are the future
trees, 34 000 saplings per hectar
2.
The mean height on the investigated plots varies from 1,23 to 2,70 m, and
the height of the upper layer between 1,73 and 4,20 m.
3.
The dimeter at stump-height (5 cm from soil level) varies from 12,9 mm to
18,2 mm (mean for all plots 16,5 mm). The diameter of the dominant layer
varies from 17,5 to 28,9 mm.
4.
The quality of the stems is very high, because the stems with straight and
unforked in the upper layer varies from 49 % to 90 % (per plots).
5.
The quality is also satisfied, because from 52 % to 82 % of stems in the upper
layer have good formed crowns
6.
The stems at the same time with straight stems and good formed crowns in
the upper layer is also satisfied, because 42% to 79 % in the same time
have good stem and crown.
7.
The other investigated characteristics (insertion of branches, form of the
crown, monopodiality of the top) promised that the future stand should be
satisfied, if the tending would be taken in time and continued during the rotation
time.
Key
words : Fagus silvatica, sp„ beech, sapling, quality, tending.