DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Godine 1917. odbija službu u Kraljevskom ugarskom
ministarstvu za poljodjelstvo, obrt i trgovinu u Budimpešti.
Zbog takvog postupka premješten je po kazni za
upravitelja šumarije Krasno. Ujesen 1919. dolazi u Senj
za upravitelja Nadzorništva za pošumljavanje krša, tako
postaje prvi upravitelj Hrvati, te po mnogo čemu jedinstvene
i poznate šumarske institucije. U prilici je da se
punom snagom svog neospornog šumarskog talenta
posveti svojoj životnoj ideji pošumljavanja krša i prosvjećivanju
pučanstva glede radova na kršu, stoje uskoro
donijelo značajne rezultate. S tim idejama oduševljava
mlade ljude Rudolfa Krpana, Milana Anića i Antu
Lovrića, koji će kasnije postati vrlo poznati šumarski
stručnjaci, a prof. dr. Milan Anić poznati profesor Šumarskog
fakulteta u Zagrebu i akademik.


U svojim radovima na pošumljavanju krša projektira
branjevine u kombinaciji sa širokim prosjekama i čistinama,
kako bi pučanstvu ostale površine za ispašu.
Na taj način područno pučanstvo mu dragovoljno ustupa
površine za pošumljavanje, tako daje za kratko vrijeme
pošumio preko 1000 ha površine. Istodobno se
počinje intezivno baviti znanstvenim radom, osniva pokusne
plohe i obavlja izmjere te priprema doktorsku disertaciju.


Doktorsku disertaciju pod naslovom "Bura i njezino
značenje za pošumljavanje krša" brani na Gospodarsko-
šumarskom učilištu Sveučilišta u Zagrebu, gdje
gaje 30. lipnja 1923. promovirao tadašnji rektor, šumar
prof. dr. Đuro Nenadić i promotor, šumarski stručnjak
prof. dr. Aleksandar Ugrenović. Na taj način postaje
prvi doktor znanosti iz područja šumarstva s disertacijom
obranjenom na Gospodarsko-šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Isto tako, vrlo je
značajno daje to najvjerojatnije i prva ekološka doktorska
disertacija ne samo u Hrvatskoj, nego i šire.


Disertacija je detaljno obradila višegodišnja istraživanja
o buri, koja svojim negativnim utjecajem utječe na
uspjeh pošumljavanja, a isto tako predložene su mjere
koje treba poduzimati da se taj negativni utjecaj smanji.


lako je žarko želio i dalje ostati i raditi na području
krša, na nagovor ministara Hrvata koji su ušli u središnju
vladu u Beogradu, premješten je 1925. u Ministarstvo
šuma i rudnika. Tu je inspektor, a onda i viši inspektor
i šef odsjeka za pošumljavanje, posebno za pošumljavanja
u Hrvatskom primorju, Dalmaciji, Crnoj
gori i Makedoniji.


Godine 1927. na temelju raspisanog natječaja biran
je za izvanrednog profesora na beogradskom šumarskom
fakultetu na katedri za Podizanje i gajenje šuma i
Zaštitu šuma, a isto tako predaje i Lovstvo. Godine


1930. biranje za redovitog profesora. Niz je godina biran
u odbor Jugoslavenskog šumarskog udruženja u
Zagrebu, a od 1934. do 1936. kao predstavnik Hrvata
biranje i za predsjednika tog udruženja. Stalno je nasta


njen u Zemunu, gdje je aktivan u kulturnom životu Hrvata.
Smatraju ga neformalnim konzulom Hrvata u Zemunu.
Pruža potporu i zaštitu hrvatskim ljudima, posebice
studentima. Biran je za eksperta za šumarstvo u
Internacionalnoj dunavskoj komisiji. Redoviti je član
Društva hrvatskih književnika i dopisni član Češke
akademije znanosti.


U cilju što boljeg razvoja studija šumskog gospodarstva,
boravio je u Francuskoj, Njemačkoj, Švicarskoj,
Italiji, Poljskoj, Češkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj i
Bugarskoj, te je uspostavio kontakte s najpoznatijim
europskim šumarskim stručnjacima. Služio se svim slavenskim
i gotovo svim europskim jezicima.


Bio je dekan i prodekan Poljoprivrednog fakulteta u
Zemunu, višegodišnji predstojnik Zavoda za podizanje
i gajenje šuma s rasadničarstvom i član oglednog Fakultetskog
dobra.


Josip Baien je prvi stručni rad napisao kao student
šumarstva 1913., pod naslovom "Pretvaranje čistih bukovih
sastojina u mješovito bukovo-hrastove sastojine",
koji je tiskan u Šumarskom listu 1915. godine.
Najveći dio svojih radova tiskao je u Šumarskom listu,
našem stručno-znanstvenom časopisu koji neprekidno
izlazi već 123 godine. Surađivao je i u mnogim stranim
časopisima i publikacijama kao što su; "Jugoslavenska
šuma", "Lovačko-ribarski vjesnik", "Privreda", "Almanah
Jadranska straža", "Obzor", "Bankarstvo", "Privredni
glasnik", "Gospodarstvo", "Hrvatski narod",
"Gospodarski list", "Spremnost" i "Jutarnji list".


Svoje kapitalno, još i danas aktualno djelo"Naš goli
krš", autor je posvetio "Uspomeni svog djeda Bariše,
seljaka samouka, koji je devedesetih godina prošlog
stoljeća širio ideju o pošumljavanju golog krša". Radeći
u Ministarstvu šuma i ruda intezivira radove na pošumljavanju
krša. Pored redovitog rada oko pošumljavanja,
nastoji da se primorska mjesta što više ozelene.
Mnoga naša primorska mjesta tada su ozelenjena,
jer je zahvaljujući Balenu za taj posao bilo dosta razumjevanja
i sredsatava.


Kao predsjednik Hrvatskog šumarskog društva daje
inicijativu za izradu poprsja čuvenih šumarskih stručnjaka
Josipa Kozarca i Frana X. Kesterčaneka. Piše monografiju
o Kozarcu, a prihod od prodaje namjenjuje izradi
poprsja Kozarcu. Godine 1936. otkriva Kozarčevo poprsje
na šumarskom domu, koje i danas s poprsjem Frana.
X. Kesterčaneka krasi Šumarski dom u Zagrebu.


Osnivanjem NDH odlukom od 15. svibnja 1941.,
prof. dr. Josip Baien imenuje se savjetnikom kod Ministarstva
bogoštovlja i nastave. Nakon 3. prosinca 1941.
imenovanje redovitim sveučilišnim profesorom na Poljodjelsko-
šumarskom fakultetu u Zagrebu, a 1. sječnja
1942. imenuje se nadstojnikom Zavoda za obranu šuma.
Istodobno ili točnije 1. sječnja, 1942. g. imenuje se
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Poglavnim županom, a tu će dužnost obnašati uz redoviti
posao sveučilišnog profesora. Zakonskom odredbom
o državnoj vladi NDH od 9. listopada 1942.
postaje ministar u Ministarstvu narodnog gospodarstva.
Tu ostaje do 11. listopada 1943. kada je imenovan
ministrom šuma i ruda. Zadnji dokument u bogatom
dosijeu prof, dr Josipa Balena kojega posjedujemo,
nosi datum 8. svibnja 1945. godine, u kojem mu se na
temelju odluke Računskog dvora odobrava isplata
znanstvenog dodatka.


U svom bogatom i intezivnom znanstvenom radu
Josip Baien je napisao velik broj stručnih članaka, prikaza,
znanstvenih rasprava i knjiga. Radi potpunijeg
uvida u njegov rad, navodim samo neke knjige:


Oproredam (224str., Zagreb, 1929)
Zakon o šumama (Tumač, 323 str. Zagreb, 1930)
Naš goli krš (311 str, Zagreb, 1931)
Josip Kozarac (104 str, Zagreb, 1936)
Šumarski rasadnici (200 str, Zemun, 1938)
Nauka o šumi G.F. Morozova (208 str, Zemun, 1940).
Baien je za svoj rad odlikovan velikim križem za zasluge
1944. g., kao najvećim odlikovanjem za građanske
zasluge.


U svibnju 1945. povlači se preko Bleiburga u zapadne
zemlje te se nakon teškog izbjegličkog života u logoru
u Italiji, zajedno s još 13 mladih šumarskih inženjera,
diplomiranih na našem Šumarskom fakultetu u Zagrebu,
nastanjuje u Argentini 1948. godine. Saznavši za
mogućnost odlaska u tu zemlju uči španjolski jezik, te
proučava ekonomske osobine i biljni pokrov Argentine.
Poznavao je neke argentinske šumare pa je odmah po
dolasku imenovan za tehničkog savjetnika u argentinskom
Ravnateljstvu šuma. Posvećuje se velikom projektu
pošumljavanja delte rijeke Parane na 50.000 ha površine,
koja se pošumljava s eukaliptusima i topolama.
Tim bi se projektom Argentina oslobodila uvoza drveta
za pakiranje iz susjednog Paragvaja. Projekt je uspješno
ostvario, dobio je mnoge pohvale i potvrdio visoki
međunarodni ugled šumara i znanstvenika. Istodobno
radi i surađuje na izradi Zakona o šumama. Njegov
stručni ugled dopire i do Čilea, te je 1956. pozvan na novootvoreni
šumarski fakultet "Universidad Austral de
Chile" u Valdiviji. Postaje titularni profesor predmeta
Uzgajanja šuma i šumarske politike. Također postaje direktor
novoosnovanog šumarskog instituta "De Silvicultura
y Reforestacion". Za boravka u Čileu direktor
je škole "Ingenieria Forestar" u okvirima fakulteta koji
nosi isto ime. Tu predaje i predmet Dendrologija.


Godine 1960. vraća se u Argentinu, gdje je pozvan u
Santiago de Estero, Univerzidad Nac. Cordobe. Tu je
profesor Dendrologije i šumarske pedologije, a potom
Uzgajanja šuma i Zaštite šuma. Konačno ispunjava


svoju veliku želju, te u novoj domovini Argentini 1960.
osniva prvi samostalni Šumarski fakultet u Tucumanu.
Postavljen je za voditelja Katedre za pošumljavanje.
Isto tako osnovao je Šumarski Institut za pošumljavanje,
kao samostalni odjel fakulteta, gdje je postavljen za
ravnatelja.


Intezivni bezpoštedni rad na Fakultetu i Institutu iscrpljuje
ionako slabo zdravlje, što u 1964. godini ubrzava
kraj čovjeka koji je u svom životu znao samo davati.
Sahranjen je u Tucumanu, gdje mu Fakultet odaje sve
počasti, a na pogrebu se oprašta od njega Dekan šumarskog
fakulteta Ing. Ledesma s rječima "Bio je učitelj
učitelja šumarske znanosti. Osnovao je fakultete i institute,
učilišta šumarske sveučilišne znanosti i educirao
sve one koje je na svom putu našao". Isti dekan nazvao
je prof. dr. Josipa Balena i ing. Petraka, također Hrvata i
našeg đaka, osnivačima Šumarskog fakulteta u Argentini,
koji su prvi počeli predavati na tom fakultetu. Prof.
dr. Josipu Balenu u znak poštovanja i zahvalnosti, prvi
Institut za pošumljavanje kojeg je osnovao, namjerava
nositi njegovo ime.


Odajući dužnu počast velikanu hrvatske šumarske
znanosti, velikom hrvatskom sinu prof. dr. Josipu Balenu,
ne možemo a da se ne sjetimo i ostalih šumarskih
stručnjaka koji su zajedno s Balenom kao mladi inženjeri
napustili Hrvatsku. Njih ukupno 14 hrvatskih šumarskih
inženjera, đaka našeg Fakulteta, nesebično su
radili u Čileu i Argentini. Po dokumentiranim kazivanjima
ing. Slavka Hranilovića, jednog od 14-storice šumara
iz Balenove grupe, parlament Argentine je prilikom
priznavanja Republike Hrvatske posebno istaknuo
i zapisnički zaključio da se Republika Hrvatska mora
priznati pored ostalog i zbog zahvalnosti, stoje grupa
od 14 šumarskih inženjera Hrvata napravila za šumarstvo
Argentine. Ponosni smo stoje prof. dr. Josip Baien,
kao i ostali naši šumari i nakon smrti pomogli svojoj
domovini koju su morali napustiti, ali je nikada nisu zaboravili
i prestali voljeti.


Hrvatski narod, kao jedan od najstariji naroda u Europi,
u svojoj dugoj i često puta krvavoj povijesti, rađao
je i ponosio se svojim sinovima, koji su iskačući iz prosječnosti,
pronosili slavu svoga naroda, kako u domovini
tako i širom svijeta. Takvi dični sinovi svoga roda
ostajali su zabilježeni u pisanim dokumentima i u sjećanju
onih koji su s njima živjeli, pratili njihov rad i ugledali
se u njihova djela. Znanstvenici koji su stvarali i pisali,
posebice oni iza čijega je rada ostajao trajan spomen
na hrvatskom kršu, bilo da se radi o šumi, cesti,
zgradi ili bilo kojem spomeniku u i na kamenu, ostaju
još više prisutni u sjećanju svoga naroda. Neprijatelji i
svi oni kojima je smetala dična i slavna prošlost hrvatskog
naroda, nastojali su velikim žarom izbrisati svaki
trag naroda i njegovih velikana, a na žalost takvih bilo
je puno, u davnoj i u nedavnoj našoj prošlosti. Pod čiz
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 92     <-- 92 -->        PDF

mom neprijatelja, službeno i formalno nestajala su imena
i djela naših velikana, iz knjižnica i učionica i iz udžbenika
i citata u znanstvenim radovima. Na našu sreću,
povijest je pokazala da takvi ljudi i njihova djela nikada
nisu nestali iz misli i srca hrvatskog čovjeka. Oni trajno
žive u srcu našega hrvatskog naroda, njegova kultura i
znanost žive vječno. Dužnost nam je, da se ljudi koji
su nas zadužili svojini radom i ljubavlju za domovinu
sjetimo i vratimo ih na pijedestal kojega su svojim
radom i životom zaslužili. Jedan od takvih velikana
je i prof. dr. Josip Baien, kojega smo, nadamo
se zauvijek, vratiti na hrvatski olimp velikana hrvatske
i šumarske znanosti. Oni trajno žive u srcu hr


vatskog naroda, koji je tijekom tisućugodišnje povijesti
stekao saznanja, da svakoj sili i teroru dođe kraj, a da
hrvatski narod, njegova kultura i znanost žive vječno.


Želja nam je da čin rehabilitacije s kojim je u listopadu
1995. godine na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
rehabilitiran prof. dr. Josip Baien bude samo prvi, mali
korak velikog posla oko osvjetljavanja i spašavanja od
zaborava rada naših velikana šumarske struke diljem
svijeta, u koji ih je natjerala velikosrpska i komunistička
kamarila. Sigurni smo da će oni ući u povijest šumarstva
Hrvatske, a još smo sigurniji da nas više nikada
nitko neće moći tjerati iz naše jedine nam i najljepše,
slobodne domovine Hrvatske.


LITERATURA


1. Hranilović, S., Piškorić, O., 1995: Doprinos
hrvatskih šumara argentinskom šumarstvu s biografijom
šestorice šumara. Šum. list 119(11-12):
415-426.
2.
Kestcrčanek, F., 1882: Kratka povijest šuma i
šumskog gospodarstva u Hrvatskoj. Šumarski
list.
3. Klepac , D., 1998: Hrvatsko šumarstvo u XIX. i
XX. stoljeću. Sveučilišna šumarska nastava u
Hrvatskoj 1898-1998, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, 9-13, Zagreb.
4. Matić , S., 1990: Šume i šumarstvo Hrvatske-jučer,
danas, sutra. Glas. šum. pokuse 26:33-56.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš


5.
Matić , S., 1996: O monografiji hrasta lužnjaka u
Hrvatskoj. Prikazi i ocjene monografije Hrast
lužnjak u Hrvatskoj, HAZU-Centar za znanstveni
rad Vinkovci i „Hrvatske šume" p.o. Zagreb,
16-18, Vinkovci.
6. Matić , S., 1998: Mjesto i uloga šumarske struke pri
osnivanju i razvoju sveučilišne šumarske nastave
u Hrvatskoj. Sveučilišna šumarska nastava u
Hrvatskoj 1898-1998, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, 9-13, Zagreb.
KRASNARSKI ŠUMARI


Šumarija u Krasnu postoji 235
godina, pa kada tu obljetnicu svečano
obilježavamo ovdje u Krasnu,
smatrali smo potrebnim sakupiti
podatke o Krasnarima koji su
završili fakultetsku šumarsku naobrazbu.
Opširnije o njima, njihovom
životnom putu, radu i djelovanju
bilo je riječi prilikom obilježavanja
235. obljetnice Šumarije
Krasno. Ovdje pak o njima dajemo
vrlo kratak prikaz, redom diplomiranja,
zaposlenjem i mjestom
boravka, a zatim kratki komentar.


Iz tablice je vidljivo daje šumarstvo diplomiralo 24
Krasnara (7 žena i 17 muškaraca). Prvi je medu njima


bio Milan Anić, redoviti sveučilišni
profesor i akademik. Vidljivo
je daje diplomirao nakon 30
godina postojanja Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Poslije njega
diplomirao je Josip Tomaić, a on
je jedini Krasnar koji je završio
Šumarski fakultet u Beogradu.
Svi su ostali diplomirali na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu. Prije obilježavanja 200.
obljetnice Šumarije Krasno ukupno
je diplomiralo šestero Krasnara,
a posljednjih 30 godina svi
ostali (18). Vidljivo je daje broj diplomiranih najveći u
ovom desetljeću. Medu diplomiranima su tri sa zavr


šenim drvarskim, a ostali sa šumarskim smjerom.