DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 12     <-- 12 -->        PDF

M. Božić. J. Cavlović: ODNOS DOMINANTNE VISINE, DIMENZIJE SJECIVE ZRELOSI NORMALNE DRVNE
uz fiziološku zrelost odnosno 17-18 mVha u odsjeku 39c koji se nalazi na II bonitetu,
ali mu je tarifa nešto viša od Surić-Pranjić tarife. Maksimalno relativno
sniženje zalihe iznosi 146,31 mVha, a postotno 37,38 %. Postotno smanjenje
po metru visine kreće se od oko 3,1 %za 11 bonitet uz dimenziju zrelosti
od 60 cm do 4,1-4,2 % za III bonitet uz fiziološku zrelost.


Stoga, da bi se izbjeglo snižavanje drvne zalihe normale uslijed različitog
definiranja dominantnih visina, prilikom uređivanjaprebornih šuma treba koristi
originalne Klepčeve normale, korigirane na njemačke debljinske stupnjeve.


K Ij učne r ij e č i : normala, dominantna visina, dimenzija zrelosti, drvna


Šumarski listbr. 1-2, CXXV (2001 ), 9-18


zaliha


UVOD


K. 1 e p a c 1961. godine izrađuje "Novi sistem uređivanja
prebornih šuma". Kao ključno pitanje u prebornim
šumama ističe poznavanje optimalne drvne zalihe.
Za optimalnu drvnu zalihu kaže daje to drvna zaliha
koja bi trebala biti trajno u šumi, a koja je po svojoj veličini
i strukturi nužna i dovoljna (ni prevelika ni pre-
mala), te koja omogućuje trajnu regeneraciju šume i
daje najpovoljniji prihod.
Svoje normale Klepac je utemeljio na Susmel-ovim
korelacijama za jelu, Colette-ovim korelacijama za
bukvu te Šurićevim bonitetnim razredima.


Tablica 1. Prikaz Susmcl-ovih i Colette-ovih korelacija


Table 1 Susmel´s and Colette´s correlations


Jela(Susmel) Bukva (Colette)


(h dom)2 (ndom)


V


3
4,23


4,3
4,54


q
Vndom Vndom


G 0,97 hdom 0,73 hdon,


cU 2,64 hd(„„ 2,33 hdom


hdnm - srednja visina dominantnih stabala (m)


- mean height of dominant trees;
V - normalna drvna zaliha (mVha)
- normal growing stock (mVha);
q
- koeficijent geometrijske progresije normalnog niza
stabala


-
coefficient of geometric progression of a normal tree
series;
G - optimalna temeljnica (mVha)
- optimal basal area (mVha);
dmax - dimenzija fiziološke zrelosti


- dimension of physical maturity
Iz gore navedenih korelacija vidljivo je daje srednja
visina dominantnih stabala onaj mjerljivi parametar
konkretne šume koji nam predstavlja vezu konkretne
šume i njene normale.


10


Introduction


Riješenjem broj 05-441/2 od 12. veljače 1962. godine
Sekretarijat za šumarstvo Izvršnog vijeća SR Hrvatske
za uređivanje prebornih šuma propisuje "Novi
sistem uređivanja prebornih šuma".


Pravilnikom o izradi šumsko-privrednih osnova,
osnova gospodarenja i programa za unapređenje šuma
iz 1968. godine propisuje se utvrđivanje ekološko-gospodarskih
tipova (EGT-a), koji se utvrđuju na temelju
geološke podloge, šumske zajednice, vrste tla, klime,
uzgojnih značajki, proizvodnih mogućnosti i vrijednosti
sastojina.


Tim Pravilnikom, kao i Pravilnicima iz 1976.,
1981., 1985. propisano je da se šume i šumska zemljišta
razvrstavaju i ureduju po EGT-ima. U gospodarskim
jedinicama u kojima EGT-i nisu utvrđeni, do njihovog
utvrđivanja ciljevi gospodarenja šumama utvrđuju
se po uređajnim razredima (koji se određuje prema namjeni
šuma i glavnoj vrsti drveća, na temelju koje se
otvrđuje cilj gospodarenja, ophodnja, odnosno sječiva
zrelost). Tako se postupno prelazi na uređivanje šuma
prema EGT-ovima.


U vremenu od propisivanja "Novog sistema uređivanja
prebornih šuma", 1962. godine pa do pojave Pravilnika
iz 1994. godine, na području koje je S mi laj
1957. godine svrstao u oblast prebornih šuma, uređivanje
šuma se obavlja po metodi normala. Cijelo to vrijeme
prema Klepčevim normalama ("Novi sistem ..."), a
1968-1994. godine i prema Institutskim normalama
prema EGT-ima.


Pravilnik iz 1994. godine propisuje da se cilj i način
gospodarenja te svi radovi koji iz toga proizlaze, utvrđuju
se na razini uređajnih razreda (ne više EGT-ova) u
okviru gospodarske jedinice, te se uređivanje prebornih
(raznodobnih) šuma obavlja po metodi normala,
odnosno prema "Novom sistemu ...". To je vidljivo iz
članka 12. istog Pravilnika, u kojem stoji da se za raznodobne
sastojine unutar uređaj nog razreda iskazuju
podaci o normali temeljenoj na visini dominantnih stabala,
koja nam kao što smo vidjeli prestavlja ulaz za
konstrukciju normale prema "Novom sistemu ..."


Pravilnik iz 1997. zadržava temeljne postavke onoga
iz 1994. godine.