DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1 2, CXXV (2001), 19-26
UDK 630* 188 (001)


NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOŠKIH SNIMAKA U
BUKOVO-JELOVIM ŠUMAMA {Abieti-Fagetum s. L.) U HRVATSKOJ


NUMERICAL ANALYSIS OF PHYTOSOCIOLOGICAL RELEVES IN
BEECH-FIR FORESTS {Abieti-Fagetum s. L.) IN CROATIA


Josip FRANJIĆ1, Željko ŠKVORC, Andraž ČARNI2


SAŽETAK: Bukovo-jelove šume (Abieti-Fagetum s. L.) prostiru se u dinar


skome području (Lika i Gorski kotar) i u panonskome području (planine sav


sko-dravskoga međuriječja) Hrvatske. Za bukovo-jelove šume u dinarskome


području u uporabi je naziv Omphalodo-Fagetum Mar in ček et al. 1992,


dokje pitanje panonskih bukovo-jelovih šuma taksonomski ostalo neriješeno.
Koristeći sve dosad objavljene jitocenološke radove o bukovo-jelovim šumama
u Hrvatskoj, napravljena je numerička analiza fitocenoloških snimaka.
Analizirano je ukupno 216 snimaka iz 11 izvora, od čega je 78 snimaka iz dinarskoga
i 138 snimaka iz panonskoga područja. Prosječan broj vrsta po
snimci je 36 (41 u dinarskom i 34 u panonskom području). Na tim snimkama
provedene su dvije metode multivarijatne statističke analize -klasterska analiza
i multidimenzionalno skaliranje. Rezultati obiju metoda se podudaraju, a
radi bolje preglednosti za interpretaciju izabrani su rezultati multidimenziona/
noga skaliranja. Tom su analizom snimke podijeljene u četiri jasno uočljive
skupine. Prvu skupinu čine snimke iz dinarskoga područja, koje su prilično
homogene, drugu skupinu čine snimke iz panonskoga područja, koje su također
jasno odvojene, ali manje homogene. Treću i četvrtu skupinu predstavljaju
snimke koje su načinjene na degradiranim staništima panonskih bukovo-jelovih
šuma. Jednu od njih čine snimke gdje je dominantna vrsta breza, uz manje
učešće bukve i jele (niži stupanj sukcesije), dok drugu skupinu čine snimke
gdje su dominantne vrste bukva i jela (viši stupanj sukcesije). Obije te skupine
dobro se razlikuju međusobno, kao i od tipičnih panonskih i dinarskih bukovojelovih
šuma. Rezultati dosadašnjih istraživanja gotovo se u potpunosti podudaraju
s rezultatima numeričke analize fitocenoloških snimaka, a razlika je u
načinu prikazivanja rezultata, pri čemu je numerička analiza daleko prihvatljivija
i lakša za interpretaciju.


Ključne r ij e č i : Abieti-Fagetum, bukovo-jelove šume, numerička analiza,
Hrvatska


UVOD Introduction


Bukovo-jelove šume (Abieti-Fagetum s. L.) prostinonskome
(planine savsko-dravskoga međuriječja) di


ru se u dinarskome dijelu (Lika i Gorski kotar) i u pa-jelu Hrvatske. Dinarske bukovo-jelove šume zauzimaju
znatno veće površine (oko 130.000 ha) od panonskih
(oko 15.000 ha). Te dvije skupine bukovo-jelovih šuma


Zavod za šumarsku genetiku i dendrologiju, Šumarski fakultet razvijaju se na različitim staništima nastalim djelova


Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb, njem različitih klimatskih čimbenika, zbog čega su


Hrvatska


florni sastav i vegetacijska struktura sastojina različiti


Biološki institut, Znanstvcnoraziskovalni center SAZU, Gospos


(Vukelić &Baričević 1996).


ka 13, SLO-1000 Ljubljana, Slovenija