DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11-12. CXXV (2001). 599-610
UDK 630* 156 I 262 (001)


ZNAČAJ I ULOGA BILJNIH VRSTA SVJETLIH PRUGA U PODRUČJU
EUMEDITERANA KAO PREHRAMBENOG POTENCIJALA
ZA UZGOJ KRUPNE DIVLJAČI´


THE IMPORTANCE AND ROLE OF PLANT SPECIES FROM OPEN STRIPS
IN THE EU-MEDITERRANEAN AS A NUTRITIVE POTENTIAL
FOR THE GROWTH OF BIG GAME


Krešimir KRAPINEC*


SADRŽAJ: U radnje dana analiza oštećenosti biljnih vrsta na svijetlim prugama
od muflona (Ovis ammon musimon Pal.) i jelena aksisa (Axis axis Erx).
Ukupno je zabilježeno 70 biljnih vrsta, od kojih je divljač konzumirala njih 35.
Zeljanice su bile zastupljene sa 37 vrsta, trave i šaševi sa 14, a drvenaste vrste
s 19 vrsta. Preferabilnost vrsta određena je primjenom preference ratio indexa.
Dio za divljač palatabilnih biljnih vrsta za stoku je škodljiv ili loše kvalitete pa
bi stoga uzgoj divljači u ovim uvjetima predstavljao rentabilnu proizvodnju jer
nije potrebna znatnija melioracija staništa. Pet najpreferabilnijih vrsta bile su:


Raphanus raphanistrum, Picris hieracioides, Senecio erraticus, Verbena officinalis
i Daucus major. Za razliku od krmnih površina, za divljač na svijetlim
prugama je tijekom cijele godine moguće naći biljne vrste koje su više ili manje
zelene i tako pogodne za pašu, što je u sušnom dijelu godine bitan čimbenik
prirodne prehrane divljači u eumediteranskim uvjetima.


Ključne riječi: svjetlepruge, prosjeke, muflon (Ovis ammon musimon
Pal.), jelen aksis (Axis axis Erx.), drvenaste vrste, zeljanice, trave, paša,
preferabilnost, preference ratio index.


UVOD - Introduction


Razvoj znanosti o ishrani životinja seže daleko u liki projekti zaštite rijetkih i ugroženih životinjskih vrsprošlost,
odnosno prati razvoj čovjeka. Naši su daleki ta, gospodarenje populacijama divljih biljojeda u Sjepreci,
orjentirani isključivo na lov, ribolov i sakupljavernoj
Americi i Africi. Uspjehu poludivljeg uzgoja
nje plodova, veliku pozornost posvećivali hranidbedivljih
biljojeda u Skandinaviji, bivšem Sovjetskom
nim navikama pojedinih vrsta živih organizama koje Savezu, Sjevernoj Americi te na Novom Zelandu, uprasu
rabili u prehrani, kako bi ista znanja mogli iskoristivo
su doprinijela znanja proizašla iz ovih istraživanja.
ti pri stavljanju mamaca u svrhu primamljivanja istih. Traženje hrane dominantna je aktivnost divljih ži


Sistematski pristup istraživanju prehrane divljih životinja.
Samo na traženje hrane životinje utroše 40 do
votinja počinje u drugoj polovici 19. stoljeća (Ada-60 % vremena tijekom dana (Adamič, 1990 cit.
mič, 1990 cit. Medin 1970, te cit. Robbins Wick ström et al. 1984). Iz toga proizlazi da je pre1983:
1), no pravi su uspon ova istraživanja doživjela hrambena strategija determinanta ekologije divljih binakon
Drugog svjetskog rata. U to vrijeme počinju ve-ljoždera. Stanište divljači nalazi se u stalnoj promjeni.
Na velikom prostoru čovjek ima male mogućnosti
utjecaja na interakciju između životinja. Upravo iz tog


Članak je sažetak magistarskog rada obranjenog 8. veljače 2001.
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad je izrađen u razloga za gospodarenje populacijama divljih biljojeda
Zavodu za zaštitu šuma i lovstvo pod mentorstvom Doc. dr. se. potrebno je puno više temeljnih spoznaja koje omoguMarijana
Grubešića.


ćavaju razumijevanje, predviđanje te korištenje istih


Mr. sc. Krešimir Krapinec, Šumarski fakultet Sveučilišta u Za


interakcija u procesu gospodarenja.


grebu, Svetošimunska 25.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 22     <-- 22 -->        PDF

K. Krapincc: ZNAČAJ 1 ULOGA BILJNIH VRSTA SV.ICTL1H PRUGA U PODRUČJU HUMHD1TERANA ... Šumarski list br. 11-12. ČXXV (2001). 599-610
Znanje o prehrani divljači zadire a područje ostalih
bioloških i biotehničkih znanosti (ekologija, šumarstvo,
bilinogojstvo, stočarsvo itd.) pri čemu svaka zasebno
poboljšava ili pogoršava prehrambene uvjete
(često puta slučajno). Ukoliko lovac-uzgajivač posjeduje
dovoljnu količinu osnovnih znanja, moguće je izbjeći
konflikte s ostalim privrednim granama na terenu.
Isto je tako pomoću ovih znanja moguće riješiti temeljna
pitanja lovnog gospodarenja kao što su: pomanjkanje
hrane, pravilna ishrana divljači, upravljanje
staništima, procjena gospodarskih kapaciteta. Dakle,
znanje o prehrani divljači je elementarna komponenta


MATERIJAL I METODE


Istraživanja interakcije divlji biljojed-stanište u sredozemnom
području Hrvatske započela su u ograđenom
dijelu Državnog lovišta VIII/6 "Kalifront" površine
1351,22 ha (Slika 1). Navedeno lovište smješteno je
na otoku Rabu. Od krupne divljači u lovištu obitavaju
muflon (Ovis amnion musimon Pall.) i jelen axis (Axis
axis Erx.). Obzirom da se radi o lovištu koje je u biti u
cijelosti smješteno na poluotoku, izvršeno je pregrađivanje
u središnjem dijelu lovišta pregradom (duljine
3,4 km). Time je sjeverozapadni dio lovišta (840 ha) i
divljači ostao izoliran od domaće stoke koja je do tada
na čitavoj površini lovišta "Kalifront" nekontrolirano
brstila u šumi. Učinak ovakve pregrade jednak je učinku
potpunog ograđivanja ovog dijela lovišta, jer su
ostale tri strane okružene morem. Zbog toga će se u daljem
tekstu više koristiti termin ograđeni dio lovišta.
Dakle, stečeni su temeljni preduvjeti za istraživanja
prirodnog uzgoja divljači.


U ograđenom dijelu lovišta tijekom uzimanja podataka
za ovaj rad ukupno je bilo 45 grla muflonske divljači
i 22 grla jelena aksisa. Ukupno gledano to čini gustoću
populacije sve krupne divljači od 8 grla na 100 ha
ukupne površine. Razlika u lovnoproduktivnoj površini
nastala je pregrađivanjem lovišta ogradom na dva dijela.
Pregrađeni dio u kome su vršena istraživanja ima površinu
od 840 ha, pa se tako stvarni broj grla odnosi na
prebrojavanje u tome dijelu lovišta.


Pregrađivanjem lovišta iz korijena se promijenio
udio zemljišta po kategorijama. Od ukupno 840 ha
ograđene površine oko 825 ha (98 %) otpada na šume, a
ostalih 15 ha na puteve (8,8 ha), svijetle pruge (5,9 ha) i
travnjačke površine (1,5 ha - rasadnik Topolje i rasadnik
A. Petračić). Upravo iz toga razloga bilo je nužno
osnovati krmne površine za ishranu divljači u lovištu,
jer se pretpostavljalo da divljač neće moći zadovoljiti
dovoljne hranidbene potrebe isključivo na šumskim površinama.


Budući daje primijećeno kako se divljač zadržava i
hrani uz prometnice, u lovištu je bilo potrebno istražiti


ekologije divljači, strategije gospodarenja divljači te
temelj poznavnja produkcijskog potencijala staništa i
dinamike populacije u slobodnoj prirodi ili u umjetnom
uzgoju.


Istraživanja hranidbenog ponašanja životinja trebala
bi dati sljedeće odgovore:


Čime se životinje sve hrane


Koja se životinja čime hrani


Kako se izbor hrane mijenja tijekom sezone


Zašto životinje koriste za hranu samo određene biljne
ili životinjske vrste (ili njihove dijelove).
-
Materials and methods
koje biljne vrste uz šumske ceste i puteve divljač koristi
za ishranu. Navedena istraživanja načinjena su 13.,
14., 15., i 16. listopada 1999 godine, i to sljedećim redoslijedom:Ubrzo nakon pregrađivanja dijela lovišta i ispuštanja
muflonske divljači u lovište (ožujak 1998. - 28
grla porijeklom iz Slovačke, Šumarija Rimavska
Sobota, lovni revir Tepli vrh te studeni 1998. - 11
grla iz Republike Češke, Šumarija Židlohovice) uočeno
je da se divljač intenzivnije hrani uz glavnu
cestu (odmah nakon ulaska u ograđeni dio lovišta odjeli
18, 20a, 20c, 22b) te kraj glavne ceste koja
vodi prema rtu Kalifront, a uz koju se nalaze odjeli
1, 2, 3, 4. Kako bi se doznalo koje biljne vrste tamo
rastu i koje divljač koristi za hranu, iskolčeno je 50
ploha dimenzija 1 x 1 m (ploštine 1 m2) odmah nakon
ulaza u lovište, te još 50 ploha u drugom dijelu
lovišta (cesta prema rtu Kalifront). Plohe su iskolčene
naizmjenično (u cik-cak rasporedu) sjedne i s
druge strane ceste tako daje donji rub plohe bio naslonjen
na bankinu (Slika 1.), a razmak između
dvije susjedne plohe na istoj strani ceste bio je 3 m.


Nakon toga prebrajane su sve biljke na plohi i razvrstane
po vrsti (taksonu) i oštećenosti.
Preferabilnost od divljači oštećenih biljaka izračunata
je primjenom Preference ratio indexa (P,), prema
obrascu:


Ni


Sty


gdje su:
N = broj konzumiranih jedinki vrste i u uzorku;


LNj = ukupan broj konzumiranih vrsta u uzorku;
E, = broj jedinki vrste i u uzorku;
ZEj = ukupan broj jedinki svih vrsta u uzorku.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 23     <-- 23 -->        PDF

i. » ´ »WM «»*" * Bß..*I^L
´-´ i \ > :%mi
i,;" lettX/lli´l,
"\:
<< Draga A Vlastito otvoreno lovište
broj: Vm/6
"KALIFRONT"
**aL " ero* ´ t>. Draga?´ h´VÄ .
7 ^
Ovlaštenik prava lova:
Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
´»TSmdijJ»"* ´ ?X%wifari
-v< LEGENDA
3 ^ / /^ y /
.«´ J´S,If,*
, ´i ´ 1 *
X" X Ograda
Granica lovišta
Osmatračnica
*3*fe
*» . Primjerne plohe
Stanje 01.04.1999.
1
%M
* »5*
1&* yut
:%v^;
« -4» V"«-- ´..
*´ Z´Jfk < ?-;* ´ ´VA T » ´ *—.^."/ ! -Si >L , <» \» *«. v-rsj


-ai M u-^ K L_^ ^-J! I U. u U-tlMinl ´> ..?-* , "


Slika 1. Karta vlastitog otvorenog lovišta broj VII1/6 "Kalifront"
3^ Figure 1 The map of the state hunting ground VI11/6 "Kalifront" with recorded experimental plots
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 24     <-- 24 -->        PDF

K. Krapinec : ZNAČAJ 1 ULOGA BILJNIH VRSTA SVJETLIH PRUGA U PODRUČJU EUMEDIIKRANA Šumarski list br. II 12, CXXV (2001), 599-610
REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results
Brojnost i udio biljnih vrsta - The number and proportion of plant species


Na primjernim plohama svijetlih pruga ukupno je
bilo zabilježeno 190 700 biljaka/ha. Najbrojnija biljka
bila je Rubus dalmaticus s ukupno 20 600 biljaka/ha, a
to je ujedno vrsta s najvišom pojavnošću (87 %). Zatim
slijede Daucus major s 14 800 jedinki/ha (f = 52 %) te
Picris hieracioides s 11 900 jedinki/ha (f = 38 %). Od
drvenastih vrsta zabilježene su još Viburnum tinus
(3500 jedinki/ha), Erica arborea (3400 jedinki/ha),
Fraximis ornus (1400 jedinki/ha), Myrtus communis
(1200 jedinki/ha), Clematis flammula (1100 jedinki/
ha), Spartium junceum (1300 jedinki/ha), Coronilla
emeroides (1000 jedinki/ha), Cistus salviefolius (800
jedinki/ha), Arbutus unedo (700 jedinki/ha), Pinus pinaster
(700 jedinki/ha), Cistus villosus (600 jedinki/
ha), Ligustrum vulgare (400 jedinki/ha), Prunus domestica
(400 jedinki/ha), Quercus ilex (400 jedinki/ha),
Clematis vitalba (300 jedinki/ha), Crataegus transalpina
(200 jedinki/ha) i Phillyrea latifolia (100 jedinki/
ha). Zajedno s Rubus dalmaticus to čini 19 drvenastih
vrsta. (Grafikon 1. i 3.)


Drvenaste vrste Zeljanice
27% 53%


Trave i šaševi
20%


Graf. I. Udio drvenastih vrsta, trava i zeljanica s obzirom na broj
vrsta u primjernim plohama


Fig. 1 The proportion of woody species, grasses and herbaceous
species with regard to the number of species in experimental
plots


Tablica 1. Udio biljnih vrsta, na primjernim plohama


Table 1 The proportion of plant species in experimental plots


R. B. SPECIES
1 Rubus dalmaticus
2 Daucus major
3 Picris hieracioides
4 Imula viscosa
5 Carex sp.
6 Trifolium ohroleucum


a P] = preference ratio index
b O = oštećene biljke
L N = neoštećene biljke


602


Ob


2500
12400
11200
0
700
0


Broj biljaka po hektaru


Nc


UKUPNO
18100 20600
2400 14800


700 11900
9200 9200
8300 9000
8800 8800


Na prosjekama je ukupno registrirano 70 biljnih
vrsta (Tablica 1). Divljač je za ishranu koristila njih 35
(50 %). Gledano po broju vrsta i oblika na primjernim
plohama bilo je 53 % zeljanica, 27 % drvenastih vrsta
te 20 % trava i šaševa. Promatra li se udio vrsta u konzumiranim
vrstama, odnos je nešto drukčiji. Zeljanice
čine 60 %, drvenaste vrste čine 29 %, a trave i šaševi
11 % (Grafikon 2. i 3.).


Trave i šaševi Zeljanice
11% 60%


Drvenaste vrste
29%
Graf. 2. Udio konzumiranih drvenastih vrsta, trave i zeljanica s
obzirom na broj vrsta na primjernim plohama


Fig. 2 The proportion of consumed woody species, grasses and
herbaceous species with regard to the number of species in
experimental plots


nekonzumirano
D konzumirano
ukupno
zeljanice trave i šaševi drvenaste vrste


Graf. 3. Ukupni broj vrsta te broj konzumiranih i nekonzumiranih
vrsta na primjernim plohama
Fig. 3 A total number of species and the number of consumed
and non-consumed species in experimental plots


UDIO Frekvencija, Pia
%) ./ %
10,80 87 0,51
7,76 52 3,55
6,24 38 3,99
4,82 31 0,00
4,72 18 0,33
4,61 24 0,00
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 25     <-- 25 -->        PDF

K. Krapina.-: ZNAČAJ I ULOGA BILJNIH VRSTA SVJETLU! PRUGA U PODRUČJU EUMEDITHRANA ... Šumarski list br. II 12, CXXV (2001). 599-610
7 Bronuts erectus 0 8600 8600 4,51 17 0,00
8 Dactylis hispanica 600 7700 8300 4,35 31 0,31
9 Lotus corniculatus 400 7400 7800 4,09 30 0,22
Brachypodium sylvaticiim 500 6700 7200 3,78 16 0,29
11 Festiica heterophvUa 0 6700 6700 3,5 1 1 0,00
12 Centaurea tomasinii 1600 3400 5000 2,62 24 1,36
13 Rosa sempervirens 0 3500 35txc 1,84 18 0,00
14 Vikturnum tinus 1200 2300 3500 1,84 25 1,45
15 Erica arborea 300 3100 3400 1,78 18 0.37
16 Poa sylvicola 0 3400 3400 1,78 13 0,00
17 Trifolium angustifolium 0 3400 3400 1,78 16 0,00
18 Senecio erraticus 2900 300 3200 1,68 16 3,84
19 Štipa hromoides 0 3000 3000 1,57 9 0,00
Viola sylvestris 200 2700 2900 1,52 12 0,29
21 Verbena officinalis 2500 300 2800 1,47 12 3,78
22 Dorycnium hirsuttum 600 1900 2500 1,31 7 1,02
23 Agrimonia eupatoria 1000 1400 2400 1,26 10 1,77
24 Holcus lanaius 400 2000 2400 1,26 7 0,71
25 C\damintha vulgaris 0 1700 1700 0,89 4 0,00
26 Ruhia peregrina 500 1200 1700 0,89 13 1,25
27 Setaria glanca 0 1600 1600 0,84 2 0,00
28 Hypericum perforatum 0 1500 1500 0,79 6 0,00
29 Pulicaria dysenterica 300 1200 1500 0,79 3 0,85
Smilax aspera 100 1400 1500 0.79 13 0,28
31 Fraxinus ornus 100 1300 1400 0,73 13 0,30
32 Trifolium rubens 0 1400 1400 0,73 7 0,00
33 Spartium junceum 400 900 1300 0.68 10 1,30
34 Agrostis alba 0 1200 1200 0.63 5 0,00
35 Galium mollugo 600 600 1200 0,63 9 2,12
36 Mvrtus communis 0 1200 1200 0,63 9 0,00
37 Clematis fiammula 400 700 1100 0,58 8 1,54
38 Cichorium pumi/um 700 400 1100 0,58 3 2,70
39 Hieracium racemosum 300 800 1100 0,58 6 1,16
Plantago intermedia 0 1100 1100 0,58 7 0,00
41 Coronilla emeroides 800 200 1000 0,52 1 3.39
42 Dorycnium germanicum 300 600 900 0,47 12 1.41
43 Filago germanica 0 900 900 0,47 29 0.00
44 Plantago lanceolata 100 800 900 0,47 5 0,47
45 Solanum nigrum 0 900 900 0,47 2 0.00
46 Cistus salviefolius 0 800 800 0,42 4 0.00
47 Arbutus uncdo 0 700 700 0,37 5 0,00
48 Pinus pinaster 0 700 700 0.37 4 0,00
49 Poa trivialis 0 700 700 0,37 4 0,00
Cistus villosus 0 600 600 0.31 9 0,00
51 Eupatorium cannabinum 200 400 600 0.3 1 4 1,41
52 Prunela vulgaris 0 600 600 0,31 4 0,00
53 Plantago major 0 500 500 0,26 2 0,00
54 Asparagus acutifolius 100 300 400 0,21 4 1,06
55 Cvnodon dactylon 0 400 400 0,21 3 0,00
56 Foeniculum vulgare 300 100 400 0,21 7 3,18
57 Ligustrum vulgare 300 100 400 0,21 2 3,18
58 Lolium multiflorum 0 400 400 0,21 2 0.00
59 Prunus domestica 300 100 400 0,21 2 3,18
Quercus ilex 0 400 400 0,21 4 0,00
61 Clematis vitalba 0 300 300 0,16 5 0,00
603
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 26     <-- 26 -->        PDF

K. Krapincc: ZNAČAJ I ULOÜA BILJNIH VRSTA SVJKTUH PRUGA U PODRUČJU KUMI-.13I [HRANA Šumarski list br. 11-12, CXXV (2001). 599-610
62 Erigeron canadensis 0 300
63 Galega officinalis 0 300
64 Poa annua 0 300
65 Taraxacum officinale 0 300
66 Crataegus Iransalpina 100 100
67 Stenactis annua 0 200
68 Phyllirea lalifolia 0 100
69 Raphanus raphanistrum 100 0
70 Rumex sanguineus 0 100
UKUPNO 45000 145700


Preferabilnost biljnih vrsta


Promatrajući odnose konzumiranih i nekonzumiranih
vrsta po kategorijama: zeljanice, trave i šaševi te drvenaste
vrste, vidljivo je da od ukupno 37 zeljanica divljač
za ishranu koristi njih 21 (57 %), od 19 drvenastih
vrsta divljač za ishranu koristi 10 (53 %), a od ukupno
14 vrsta trava divljač konzumira samo njih 4 (29 %).


Najpreferabilmja vrsta (Grafikon 4.) bila je Raphanus
raphanistrum - Pi = 4,24, zatim Picris hieracioi


4,50


300 0,16 3 0,00
300 0,16 1 0,00
300 0,16 1 0.00
300 0,16 1 0,00
200 0,10 9 2,12
200 0,10 1 0,00
100 0,05 1 0,00
100 0,05 1 4,24
100 0,05 1 0,00
190700 100,00


The preferability of plant species


des - Pi = 3,99, Senecio erraticus - Pi=3,84, Verbena
officinalis - Pi=3,78 te Daucus major - Pi = 3,54. Sve
ove vrste spadaju u zeljanice. Najpreferabilmja drvenasta
vrsta bila je Coronilla emeroides, koja se po preferabilnosti
nalazi na šestom mjestu (Pi = 3,39), dok je
najpreferabilmja trava bila Holcus lanatus, a po preferabilnosti
se nalazi na 25 mjestu (Pi = 0,71).


Species


Graf. 4. Preferabilnost biljnih vrsta na svjetlim prugama u lovištu VIII/I "KALIFRONT" tijekom ljeta 1999 godine
Fig. 4 The preferability of plant species in the open strips in the hunting ground VIII/I "KALIFRONT" in the course of summer 1999
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 27     <-- 27 -->        PDF

K. Krapinec: ZNAČAJ 1 ULOGA BILJNIH VRSIA SVJKTLIII PRUGA U PODRUČJU EUMEDITERANA ... Sumaiski liši hr. 1 I 12. ( \\ \ CODI). 5´W-dlO
RASPRAVA Discussion


Prosjeke su nastale isključivo za potrebe lovnog
gospodarenja u Novom dobu u Francuskoj. Njihova
funkcija je u lovnom gospodarenju višestruka te služe:


kao prometne površine;


za promatranje i zaštitu divljači;


za vršenje različitih tehnika lova na divljač;


za proizvodnju hrane za divljač,


za sprječavanja širenja šumskih požara.
Važnost svijetlih pruga, odnosno održavanja svijetlih
pruga u sredozemnom području od velikog je značaja
ne samo za ishranu divljači, nego i za obranu od
eventulanih požara. Održavanje svijetlih pruga pogotovo
dobiva na značenju sa stajališta lovnog gospodarstva,
jer se njihovom košnjom dobije relativno kvalitetna
paša te nije potrebno dodatno krčiti i zatravnjivati
šumske površine da bi se divljači osigurala dovoljna
prehrana.


U stočarskoj je literaturi zabilježeno da navedene
biljne vrste imaju lošu krmnu vrijednost bilo zbog kemijskog
sastava ili različitih izraslina koje ih štite od
zuba biljojeda (Tablica 2.). Vrijednosti Kompleksne
metode za utvrđivanje kvalitete i sumarne vrijednosti
travnjaka i djetelišta (Šoštarić-Pisačić,
K., Kovače vi ć, J., 1974) bazirane su na zahtjevima
intenzivnih rasa goveda. Pri tomu korištene oznake
imaju sljedeće značenje:


Kvalitetna klasa
Odi = odlična kvaliteta
Vd = vrlo dobra kvaliteta
D = dobra kvaliteta
S = slabija do osrednja kvaliteta
L = loša kvalitata (niska krmna vrijednost)
B = bezvrijedna biljka
dp = depresivna biljka - pod ovime se misli na depresivno
djelovanje pri iskorištenju krme uslijed oštrih
zubaca, jake dlakavosti i ostalih nepovoljnih morfoloških
svojstava, nepodesnog kemijskog sastava, kao visokog
sadržaja balasta, laksativnog djelovanja i si.


šk = škodljiva biljka - izazivanje jačih probavnih
smetnji i oboljenja, koja ipak ne dovode do uginuća.


Všk = vrlo škodljiva - teška oboljenje i opasnost
uginuća zbog jake otrovnosti te ozljede i infekcije uslijed
vrlo oštrih bodlji.


Oznake uz kvalitetnu klasifikaciju
x = kod neznatnog težinskog udjela, do 3 %
xx = kod znatnog težinskog udjela, tj. 3 do 10 %
xxx = kod visokog težinskog udjela, tj, preko 10 %
Neke palatabilne vrste (Tablica 1.) Forenbacher
(1997) opisuje kao otrovne te je stoga nužno osvrnuti
se na toksičnost istih.


-Tablica 2. Kvaliteta nekih biljaka zabilježenih na primjernim
plohama (prema Soštarić-Pisačić K., i Kovačcvić,
J., 1974)


Table 2 The quality of some plants recorded in experimental
plots (according to Šoštarić-Pisačić K.,
and Kovačević, J., 1974)


R.B.
VRSTA BILJKE KVALITETA U
ZELENOM STANJU
S<20 % 1
Raphanus raphanistrum L-30 %dp>
30 %2
Picris hieracioides Lx - B>3 %
3 Senecio erraticus Skx - Všk>3 %
4 Verbena officinalis Bx - DP>3 %


Sx-L3-5 %
5 Daucus major (carota) B5-10-10%
Dp>10%
6 Coronilla emeroides Dpx-šk>3 %


Dx-Sxx
7 Cichorium pumilum (intybus) L 10-20%
Dp>20 %
S -I


J . x
"-XX
8 Galium mollugo


dp 10-20%
šk>20 %


9 Agrimonia eupatoria B (za ovce i koze S)
10 Clematis flammula Skx-Vškxx>30 %
11 Dorycnium germanucum" B
12 Eupatorium canabinum Sk
13 Centaurea tomasinii
14 Hieracium racemosum Lx-Bxx-dpxxx
15 Dorycnium hirsutum" B
16 Pulicaria dysenterica B<5 %


dp<5 %
17 Holcus lanatus L„<10%


B,<10%
18 Plantago lanceolata Odlx-Vdxx-Dxxx
19 Erica arborea B


B<5 %
20 Larex sp. dp 5s-15 %


Šk>15%
21 Dactylis hispanica D<10%
S> 10 %


22 Brachypodium sylvaticum L<5 %


B>5 %
23 Viola sylvestris Lx-dp>3 %
24 Lotus corniculatus (ssp. ciliatus) S


" Škodljiv za ovce - Harmful for sheep


Clematis vitalba - cijela biljka sadrži protoanemonin,
tj. anemonol. Zabilježeno je trovanje goveda, pa
čak i smrt.


Raphanus ruphanistrum - životinje se mogu otrovati
ako pojedu velike količine zelene rotkve i zrelih
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 28     <-- 28 -->        PDF

K. Krapina:: ZNAČAJ I ULOGA BILJNIH VRSTA SVJITI III PRUĆA U PODRUČJU KUMLDITHRANA Šumarski list br. 11 12, CXXV (2001), 599-610
sjemenki, pogotovo janjad prilikom paše na polju koje
je potpuno prerasla livadna rotkva u cvatnji. U stadu
od 50 janjadi smrtnost iznosi oko 3 %.


Solanum nigrum - crna pomoćnica je više ili manje
otrovna ili tek uvjetno otrovna biljka. Sadržaj otrova u
biljci manji je u područjima s mnogo padalina, veći u
sunčanim predjelima, a različit je čak ujutro i uvečer.
Zreli plodovi praktično su neotrovni. Pri otrovanju
često sudjeluje velik sadržaj nitrata u biljci koja raste
na ruderalnim površinama.


Senecio sp. - sve vrste ovog roda sadrže pirolizidinske
alkaloide žestokih hepatotoksičnih svojstava:
laiokarpin, senecionin, jakobin, jakonin, senecifilin i
dr. Ima životinja kod kojih je upravo razvijena pohlepa
za dragušcima. Pojedine vrste životinja su otporne na
dragušce tako da su otrovanja dragušcem većinom
kroničnog toka i duge latencije. Konzumiranje dragušaca
izaziva bolest seneciozu.


Lotus corniculatus - sadrži cijanogene glikozide,
vjerojatno linamarin.
Ligustrum vulgare - zabilježeno je trovanje mlade
srneće divljači od ove biljke.


Očito je da divljač ima svoje kriterije pri izboru
hrane. Za ostale palatabilne biljke u uzorku u gore navedenoj
metodi nije bilo podataka. Pri tomu je bitno
napomenuti da nigdje u lovištu okularnom pretragom
fecesa nisu ustanovljene probavne smetnje, što će reći
da divljač navedene depresivne, škodljive i vrlo otrovne
biljke iskoristi na optimalan način.


Ovo ukazuje kako je divljač ekonomičniji korisnik
zapuštenog prostora, od domaćih životinja, odnosno,
glede korištenja prirodnih hranidbenih resursa obavlja
ekonomičniju konverziju biljaka u meso, trofej, kožu i
si., te nije potrebno puno ulagati a intenzivnu melioraciju
staništa.


Interesantna je i preferabilnost šaševa (Pi = 0,33)
koji se nalaze na 29. mjestu. Pasenje šaševa primijeće-


PRIMJERNA PLOHA
«"V s y
s
s
— >
f k
i
i !
3 CEST\


1 -X


±«±


Trave i šaševi
22%


Drvenaste vrste
27%


Graf. 5. Udio konzumiranih vrsta na svjetlim prugama prema


brojujedinki
Fig. 5 The proportion of consumed species in open strips in rela


tion to the number of individuals


no je i dublje u sastojini i to tijekom ljeta. Razlog tomu
mogao bi biti da pod zastorom krošanja ove vrste sadrže
više vode i sirovih bjelančevina od trava ili zeljanica
koje u isto vrijeme rastu uz prosjeke, ceste pa čak i
na travnjacima (a inače su probavljivije od šaševa).


Iz Grafikona 5. vidljivo je da su po broju jedinki
najbrojnije zeljanice (64 700 biljaka/ha), zatim drvenaste
vrste (33 300 biljaka/ha) te trave (26 900 biljaka/
ha). Ovo je i u skladu s neodržavanjem svijetlih
pruga na kojima bi u slučaju pravovremene kosidbe
trebalo biti najviše trava, daleko manje zeljanica, a drvenaste
bi vrste trebale potpuno izostati iz dva razloga:


Prostor svjetlih pruga trebao bi biti rezerviran isključivo
za trave i zeljanice, dok divljač brst može
namiriti i u šumskim sastojinama;


Zapuštene svijetle pruge otežavaju motrenje i lov.
S druge strane iz Grafikona 3. vidi se da divljač koristi
veći udio drvenastih vrsta i vrsta zeljanca, dok je
relativno malo trava uključeno u prehranu. Razlog nedvojbeno
leži i u napasivanju na rasadnicima Andrija
Petračić i Topolje, a na kojima su 1998. godine formirane
djetelinsko travne smjese, tako da su prirodne tra

R T
K^LIFRONT


-


Slika 2. Shematski prikaz rasporeda primjernih ploha pri snimanju oštećenosti vegetacije na svijetlim prugama
Figure 2 The scheme of experimental plots
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 29     <-- 29 -->        PDF

K. Kmpincc: ZNAČAJ I U1.0GA BILJNIH VRSTA SVJETLIH PRUGA U PODRUČJU EUMEDITERANA ... Šumarski list br. 11-12. CXXV (2001). 599-610
ve koje rastu uz ceste bile izbjegavane zbog lošije prehrambene
kakvoće. Iste su površine osnovane na
bivšim šumskim rasadnicima, gdje je tlo kvalitetno.
Međutim, tlo svijetlih pruga je skeletoidno ili čak
skeletno, te se na njemu ne može osigurati kvalitetna
poizvodnja krmnih biljaka. Redovitom kosidbom
ovdje bi se dobila relativno kvalitetna krma. Naime,
proizvodnja prirodne krme na svijetlim prugama ima
svoje opravdanje i u tome da zbog većeg broja vrsta
uvijek ima neka palatabilna vrsta koja je u suho doba
godine više ili manje sočna (Picris hieracioides, Verbena
officinalis, Carex sp., Coronilla emeroides itd.) te
se divljač može napasivati tokom cijele godine (Slika


2. i 3.). Kod krmnih površina, budući da se radi o manjem
broju selekcioniranih biljaka nije moguće osigurati
zelenu fazu kroz cijelu godinu.
Velik udio šumskih površina, te ceste kod kojih se
redovito ne čiste svjetle pruge, jedan su od razloga otežanog
motrenja divljači, ali i otežanog odstrela. Ovakav
problem uočen je još u Velikoj Britaniji u velikim
kompleksima kultura četinjača (Adamič, 1990 cit.
Rate 1 iff, 1985, 1987), a isti autor preporuča rješenje


Slika 4. Svjetle pruge u suhom razdoblju
Figure 4 Open strips in the dry period


ZAKLJUČCI


Na temelju provedenih analiza može se zaključiti
sljedeće:


1.
Vegetacija uz ceste predstavlja značajan izvor hrane
za divljač. Od ukupno 70 biljnih vrsta divljač za ishranu
koristi njih 35 (50 %).
2.
Gledano po broju jedinki, na svjetlim prugama raste
velik broj biljaka (190 700 biljaka/ha) od čega su
konzumne vrste bile zastupljene s 124 900 biljaka/
ha.
3.
Usprkos bogatstvu vrsta, svjetle pruge nisu dovoljno
iskorištene za potrebe hranidbe divljači. Zbog
toga je nužno svjetle pruge održavati kosidbom,
kako bi s njih iščezle drvenaste vrste, a povećao se
udio trava i zeljanica.
Slika 3. Svijetle pruge u punoj vegetaciji prije suhog razdoblja
Figure 3 Open strips in full vegetation before the dry period


problema na način da se predvidi raspored, broj i veličina
otvorenih površina koje se ne bi trebale pošumiti,
na istima bi se vršila kosidba i gnojenje. Najidealnijeje
da na svakih 100 ha šumskih površina dolazi od dvije
do pet površina veličine 0,2 do 1 ha.


Topolju
Figure 5 Grazed plants of elder (Sambucus ebulus L.) in Topolje


Conclusions


4.
Divljač na svjetlim prugama konzumira one biljne
vrste koje su za intenzivan uzgoj stoke neprikladne,
pa čak i otrovne. Ovo je značajan pokazatelj rentabilnosti
prostora, gdje bi uslijed napuštanja stočarstva
lovstvo moglo dobiti na vrijednasti upravo konverzijom
loših krmnih biljaka od strane divljači u
meso, trofeje i ostale dobrobiti lovnog gospodarstva.
5.
Tlo svjetlih pruga u ovom lovištu je lošije kvalitete,
pa stoga nije pogodno za neku intenzivniju proizvodnju
krme.
6.
Palatabilne biljne vrste svjetlih pruga redom preferabilnosti
su: Raphanus raphanistrum, Picris hieratioides,
Senecio erraticus, Verbena officinalis, Daucus
major, Coronilla emeroides, Feniculum vulga


ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 30     <-- 30 -->        PDF

K. Krapiinic: ZNAČAJ 1 ULOGA BILJNIH VRSTA SVJETLIH PRUGA U PODRUČJU EUMEDITERANA ... Šumarski list hr. II 12. CXXV {2001), 599-610
re, Ligustrum vulgare, Prunus domestica, Cychorium
pumilum, Galium mollugo, Crataegus transalpina,
Agrimonia eupatoria, Clematis flammula, Viburnum
tinus, Dorycnium pentaphyllum, Eupatorium
canubinum, Centaurea tomasinii, Spartium


junceum, Rubia peregrina, Hieracium racemosum,
Asparagus acutifolius, Dorycnium hirsutum, Pulicaria
dysenterica, Holcus lanatus, Rubus dalmaticus,
Plantago lanceolata, Erica arborea, Carex sp.,
Dactylis hispanica, Fraxinus ornus, Brachypodium
sylvaticum, Viola sylvestris, Smilax aspera i Lotus
corniculatus.


7.
Nepalatabilne biljne vrste zeljanica i trava na svjetlim
prugama, ali i na ostalim površinama u lovištu
LITERATURA


1. Adamič , M., 1990: Prehranske značilnosti kot element
načrtovanja varstva, gojitve in lova parkljaste
divjadi s odudarkom na jelenjadi (Cervus
elaphus L.); Universa Edvarda Kardelja v Ljubljani
-VDO Biotehniška fakulteta, Institut za
gozdno in lesno gospodarstvo VTOZD za gozdarstvo;
Strokovna in znanstvena dela 105;
Doktorska disertacija na Univerzi v Beogradu;
Ljubljana; 203 pp.
2.
A1 c oc k, J., 1998: Animal Behavior: An Evolutionary
Approach, Sixt Edition; Sinauer Associates,
Inc. Publishers Sunderland, Massachusetts;
718 pp.
3. Andrašić , D., 1984: Zoologija divljači i lovna tehnologija;
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
Zagreb; 392 pp
4.
BI on del, J., Aronson, J., 1999: Biology and
Wildlife of the Mediterranean Region; OxfordUniversity Press; New York; 328 pp.
5. Bouchner , M., 1990: Animal Tracks; AventinumNakladatelstvi; Prague; 264 pp.
6. Danell, K. & Bergstrom,
R., 1987: Studies onInteractions Between Moose and Two Species of
Birch in Sweden, A Review; Proceedings-Symposium
on Plant Herbivore Interactions;
Snowbird, Utah, August 7-9, 1985; Intermountain
Research Station, Forest Service, U. S. Department
of Agriculture, Ogden; Utah; 48-57 pp.
7.
Domac , R., 1994: Flora Hrvatske: priručnik zaodređivanje bilja; Školska knjiga; Zagreb; 503
pp.
8.
Forenbacher, S., 1998: Otrovne biljke i biljnaotrovanja životinja; Školska knjiga; Zagreb; 436
pp.
9.
Grlić , Lj., 1986: Enciklopedija samoniklog jestivog
bilja; August Cesarec; Zagreb; 328-329 pp.
bile su: Inula viscosa, Trifolium ohroleucum, Bromus
erectus, Festuca heterophylla, Poa sylvicola,
Trifolium angustifoium, Štipa bromoides, Calamintha
vulgaris, Agrostis alba, Plantago intermedia,
Filago germanica, Cistus salviefolius, Prunela vulgaris,
Cistus vilosus, Galega officinalis, Poa annua,
Taraxacum officinalis, Artemisia vulgarisRumex sanguineus. Ostale vrste koje nisu bile oštećene
od divljači na svjetlim prugama divljač je konzumirala
ili u sastojinama ili na travnjačkim površinama
u lovištu.


-
References
10
1010.
.. Grubešić , M., 1996: Utjecaj prirodnih i gospodarskih
čimbenika na kvalitetu stojbine divljači;
Disertacija; Zagreb; 157 pp.
] i


11.
Grupa autora, 1967: Lovački priručnik; Lovačka
knjiga; Zagreb; 704 pp.
^2


12. Havranek , D., 1998: Istraživanje palatabilnosti
nekih vrsta trava ispašom ovaca; Disertacija;
Zagreb; 97 pp.
. _


13. Horvatić , S., 1938: Pregled vegetacije otoka Raba
sa gledišta biljne sociologije; Znanstvene rasprave
Botaničkog instituta Universe Kralja
Aleksandra v Ljubljana; Ljubljana; 96 pp.
14


14. Jävorka, S., Csapody, V., 1975: Iconographia
florae partis austro-orientalis Europae centralis;
Akademiai Kiado; Budapest; 555. tab.
,e


15. Knežević , ML, 1989: Istraživanje selektivne ispaše
četiri vrste trava; Disertacija; Zagreb; 66 pp.
] ^


16. Kovačević , J., 1963: Fitocenologija travnjaka;
Zagreb; 232 pp.
jy


17. Kovačević , J., 1979: Poljoprivredna fitocenologija;
SNL, Zagreb; 269 pp.
ig_


18.
Krapinec, K., Vukelić, J., Grubešić, M.,
2000: Prilog poznavanju brštenja širokolisne zelenike
(Phillyrea latifolia L.) divljih preživača
na otoku Rabu; Šumarski list; broj 5-6; CXXIV;
285-292 pp.
,Q


19. Krebs , C. J., 1989: Ecological Metodology; Harper
& Row, Publishers; New York. 654 pp.
20


20.
Manning, A., Dawkins, M. S. 1998: An Introduction
to Animal Behavior; Cambridge: Cambridge
unoversity Press; 450 pp.
21


21.Pentek,T , 1998: Šumske protupožarne ceste kao
posebna kategorija šumskih cesta i čimbenici
koji utječu na njihov razmještaja prostoru; Magistarski
rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
119 pp.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 31     <-- 31 -->        PDF

K. Krapinec: ZNAČAJ I ULOCiA BILJNIH VRSTA SVJETL1H PRUGA U PODRUČJU BUMEDITERANA . Šumarski liši br. 11-12. CXXV (2001). 599-610
22.
Piegert , H., 1999: Muffelwild - Von Korzika tain Research Station, Forest Service, U. S. Dezum
Oberhartz; Wild and Hund Eksklusiv; Paul partment of Agriculture, Ogden; Utah; 48-57 pp.
Parey Zeitscriftverlag GmbH & Co. KG; Sing-28. Scalet, C. G., Flake, L. D., Willis, D. W.,
hofen; 14; 8-57 pp.


1996: Introduction to Wildlife and Fisheries: An


23. Pranj ić, A., 1990: ŠumarskaBiometrika; SveučiIntegrated
Approach; W. H. Freeman Company;
lišna naklada Liber; Zagreb; 204 pp. New York; 512 pp.
24 Raguž, D., Alegro, A., Frković, A., Tom-29. Soštarić-Pisačić, K, Kovačević, J., 1968:
p a k, M., 1994: Stručna podloga za bonitiranje i Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijedutvrđivanje
lovnoproduktivnih površina u lovinost;
Nakladni zavod Znanje, Zagreb; 443 pp.


štima Republike Hrvatske, Zagreb, 29 pp. 30. Soštarić-Pisačić, K, Kovačević, J., 1974:


25 Raguž , D., Grubešić , M., 1996: Istraživanja Kompleksna metoda za utvrđivanje kvalitete i sumogućnosti
gospodarenja na prostoru Mediteramarne
vrijednosti travnjaka i djetclišta; Poljoprina;
Hrvatsko šumarsko društvo, Skrb za hrvatvredna
znanstvena smotra; Naučne edicije Poljoske
šume od 1846. Do 1996., Unapređenje proprivrednog
fakulteta u Zagrebu; Zagreb; 102 pp.


izvodnje biomase šumskih ekosustava; Zagreb; 31. Spanjol, Ž., 1995: Prirodna obilježja otoka Ra187-
193 pp. ba; Rab, Zagreb; 440 pp.


26
Raguž, D., Grubešić, M., 1997: Revizija 32. Trinaj stić, I., 1986: Fitogeografsko raščlanjenje
lovnogospodarske osnove za Državno lovište šumske vegetacije istočnojadranskog sredozemVIII/
6 "Kalifront" za razdoblje 1997-2005; Zanog
područja - polazna osnovica; Glasnik za
greb; 90 pp. šumske pokuse - posebno izdanje, 2. Dio; Za


27. Ri seho o ver, K. L., 1987: Intraspecific Variation greb; 53-65 pp.
in Moose Preference for Willows; Proceedings-33. Vukelić, J., Rauš, Đ., 1998: Šumarska fitoce-
Symposium on Plant -Herbivore Interactions; nologija i Šumske zajednice u Hrvatskoj; ZaSnowbird,
Utah, August 7-9, 1985; Intermoun-greb; 310 pp.
SUMMA R Y: The paper analyses the damage of plant species in open strips
by moufflon (Ovis amnion musimon Pal.) and axis deer (Axis axis Erx.). The
research was done in an enclosed part of the State Hunting Ground VIII/6
"Kalifront" covering an area of1351.22 ha. The hunting ground is located on
the island of Rab. Since virtually the entire area of the hunting ground is situated
on the peninsula, the central part was fenced off with a barrier (in the
length of 3.4 km). In the enclosed part of the hunting ground, there were a
total of 45 moufflon species and 22 of axis deer in the course of research.
Taken as a whole, the density of all big game population came to 8 heads per
100 ha in the total hunting area (Table J). The reconstruction of the hunting
ground has thoroughly changed the participation of the land per categories.
Of a total of 840 ha of the enclosed area, forests account for about 825 ha
(98 %), while paths (8.8 ha), open strips (5.9 ha) and grassland- the Topolje
nursery and the A. Petračić nursery (1.5 ha) -account for the remaining
15 ha. It was for this reason that forage crop areas had to be established to
feed the game in the hunting ground, because it was estimated that the game
would not be able to satisfy their nutritional needs exclusively in the forest
areas. The research was done on the 13th, 14"´, 15"´ and 16"´ October 1999.
The preferability of the game-damaged plants was calculated using the
Preference ratio index (Pf


In the experimental plots with open strips a total of 190,700 plants/ha
were recorded. The most abundant was Rubus dalmaticus with as many as
20,600 plants/ha. This species also had the highest frequency (87 %). It is followed
by Daucus major with 14,800 individuals/ha (f = 52 %) and Picris
hieracioides with 11,900 individuals/has (f= 38 %). The following woody
species were recorded: Rubus dalmaticus, Viburnum tinus (3,500 individuals/
ha), Erica arborea (3,400 individuals/ha), Fraxinus ornus (1,400 individu


609
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 32     <-- 32 -->        PDF

K. Krapinec: ZNAČAJ I ULOGA BILJNIH VRSTA SVJETLIH PRUGA U PODRUČJU EUMED1TERANA ...
als/ha), Myrtus communis (1,200 individuals/ha), Clematis flammula (1,100
individuals/ha), Spartium junceum (1,300 individuals/ha), Coronilla emeroides
(1,000 individuals/ha), Cistus salviefolius (800 individuals/ha), Arbutus
unedo (700 individuals/ha), Pinus pinaster (700 individuals/ha), Cistus villosus
(600 individuals/ha), Ligustrum vulgare (400 individuals/ha), Prunus
domesticus (400 individuals/ha), Quercus ilex (400 individuals/ha), Clematis
vitalba (300 individuals/ha), Crataegus transalpina (200 individuals/ha) and
Phillyrea latifolia (100 individuals/ha). Together with Rubus dalmaticus,
these make up 19 woody species (Figure 1). A total of 70 plant species were
registered in the open strips (Table 1). The game made use of 35 of them for
their feed (50 %). In terms of the number of species and forms in the experimental
plots, there were 53 % of herbaceous plants, 27 % of woody plants and
20 % of grasses and sedges. However, in terms of the proportion of the species
within the consumed species, the ratio is somewhat different. Herbaceous
plants account for 60 %, woody plants for 29 % and grasses and sedges for
11 % (Figure 2). With regard to the ratio of consumed and non-consumed species
in the categories of herbaceous plants, grasses and sedges and woody
plants, the situation is as follows: of a total of 37 herbaceous plants, 21 are
consumed by the game (57 %), of 19 woody plant species, 10 (53 %) are used
by game, while of 14 kinds of grasses only 4 (29 %) are consumed. The most
preferred species (Table 3) was Raphanus raphanistrum -Pi = 4.24, followed
by Picris hieracioides -Pi = 3.99, Senecio erraticus -Pi = 3.84, Verbena officinalis
-Pi = 3.78, and Daucus major -Pi = 3.54. The most preferred woody
species was Coronilla emeroides, which took the sixth place (Pi = 3.39),
while among the grasses, the most preferred was Holcus lanatus, taking the
25th place (Pi = 0.71). The importance of open strips, that is, their maintenance
in the Mediterranean area is highly significant not only as a source of
game food, but also as a defence against possible fires. The maintenance of
open strips is gaining increasing importance from the standpoint of hunting
economy, because their mowing provides relatively good quality pasture.
Thus, it is not necessary to clear and cover forest areas with grass in order to
ensure sufficient forage for the game. All consumed plants in the sample had
poor nutritional value, which ranged from poor to very harmful (for example,
Senecio erraticus,). It is important to point out that oculary inspection of the


faeces in the hunting ground did not reveal any digestive disorders, which
means that the game uses the depressive, harmful and very poisonous plants
in the optimal manner. Accordingly, game is a more economic consumer of
the neglected area than domestic animals. In order words, in terms of using
natural nutritive resources, game converts plants into meat, trophies, hide
etc, more economically, and therefore, not much investment is required to
improve the sites.


Key words: open strips, openings, moufflon (Ovis ammon musimon
Pal.) axis deer (Axis axis Erx.), woody plants, herbaceous plants, grasses,
pasture, preferability, preference ratio index.


Šumarski list br. 11-12, CXXV (2001). 599-610