DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 33     <-- 33 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11- 12. CXXV (2001), 611-617
UDK 630* 652 + 909 (001)


RASPRAVA O METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME2


A DISCUSSION ON THE METHODS OF ASSESSING FOREST VALUES


Stjepan POSAVEC


SAŽETAK: Današnji načini utvrđivanja vrijednosti šume kao obnovljivog
prirodnog kapitala, njegova prirasta i načina njegova korištenja nisu prilagođeni
suvremenim ekonomskim, ekološkim i razvojnim spoznajama i potrebama,
i ne omogućuju ostvarenje koncepta održivog ekonomskog i ekološkog
razvoja te potrajnog gospodarenja šumama. S druge strane razumljiv je i
oprezan pristup uvođenju novih metoda utvrđivanja vrijednosti obnovljivog
prirodnog kapitala, jer znatan dio pretpostavljenih promjena tako dobivenih
vrijednosti, zahtijevale bi u realizaciji promjene koje je teško procijeniti.


U radu su opisani različiti načini kojima se ekonomisti prirodnih resursa
koriste kako bi izračunali cijenu prirodnih resursa ili prirodnih procesa koji
imaju društvenu vrijednost. Navedena su i dosadašnja istraživanja i dostignuća
na ovom području. Cilj rada je postavljanje znanstvenog pristupa procjeni
vrijednosti šuma s primjenom na području jedne gospodarske jedinice,
te izrada metode koja će imati praktičnu primjenu. Kombiniranom metodom
obračuna utvrđena je ukupna vrijednost drvne zalihe, šumskog zemljišta,
općekorisnih funkcija šuma, lovnog gospodarenja, šumskih cesta i sporednih
šumskih proizvoda.


Prodaja šuma, dakle zemljišta zajedno sa sastojinom, rijetka je pojava, pa
se o tržištu šuma i šumskog zemljišta jedva može govoriti u našim uvjetima.
Zato će ovo područje biti izrazito zanimljivo u idućem razdoblju u nas.


Na osnovi utvrđenog, ovaj rad prilog je raspravi o poznatim klasičnim i
neoklasičnim metodama utvrđivanja vrijednosti obnovljivog prirodnog kapitala
i stvaranja znanstvenih podloga za izradu odgovarajuće metode za utvrđivanje
vrijednosti šume.


Ključne r ij e č i: prirodni resursi, šume, metode, vrijednost šuma, procjena
vrijednosti šuma.


1. UVOD - Introduction
Današnji načini utvrđivanja vrijednosti šume kao poprodaju. Nasuprot tomu, razumljiv je i oprez pri
obnovljivoga prirodnog kapitala, njegova prirasta i nauvođenju
novih metoda utvrđivanja vrijednosti obnovčina
njegova korištenja nisu prilagođeni suvremenim ljivoga prirodnog kapitala, jer bi znatan dio pretpoekonomskim,
ekološkim ni razvojnim spoznajama i stavljenih promjena tako dobivenih vrijednosti u realipotrebama,
i ne omogućuju ostvarenje koncepta održi-zaciji zahtijevao promjene koje je teško procijeniti.
voga ekonomskog i ekološkog razvoja te potraj noga Šumarski popisi (inventure) služe općenito poradi
gospodarenja šumama i davanja realnih podloga za ku-dobivanja za šumarstvo relevantnih podataka o prirod


nim resursima, njihovoj prostornoj raspodjeli i korisno


sti. Djelotvornost šumarstva postoji i pada s pouzda


Mr. se. Stjepan Posavcc, dipl. ing. šum., Šumarski fakultet,


Zagreb nošću tih temeljnih informacija. Mjerenje spomenute
2 Članak je sažetak magistarskog rada obranjenog 2001. god. na uspješnosti je promjena stanja imovine. Tu nema razli


Šumarskom fakultetu u Zagrebu, izrađen u Zavodu za organiza


ke između šumarskog i nekog drugog poduzeća, poj


ciju proizvodnje u drvnoj industriji


611
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 34     <-- 34 -->        PDF

S. Posavec: RASPRAVA O METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME
Šumarski list br. II 12. CXXV (2001), 611-617
movno naravno. Imovina nekog poduzeća obuhvaća
zgrade, strojeve, gotovinu, zalihe, te znanje i iskustvo,
sadržano u tehnologiji proizvodnje konkretnih proizvoda.
U šumarstvu je dakako pojam imovine mnogo širi,
što je razumljivo, jer se radi o prirodnom resursu, čiji
bitak nije samo proizvodnja drveta i uz drveće vezanih
tzv. sporednih proizvoda, već je to širok kompleks konkretne
proizvodnje utrživih proizvoda (šumski drvni
sortimenti, sporedni šumski proizvodi, naplata za pašarenje,
listinac itd.) te čitav niz neutrživih učinaka: zaštita
tla, klime, okoliša, krajobraza, flore i faune itd., te rekreativnih
učinaka, koji mogu, ali ne moraju, biti utrživi
(npr. plaćanje ulaznica za posjet nacionalnim parkovima
itd.). Obuhvaćena je vrijednost sastojina, što obuhvaća
cjelokupnu tržišnu vrijednost drveta i tzv. sporednih
šumskih proizvoda te njihov biološki, ekološki,
zaštitni, općekorisni i klimatski potencijal.


Budući da je šuma osnovom za ispunjavanje niza
funkcija, potrebno je poznavanje stanja šume kako bi
se ona mogla vrednovati. Popis šuma služio je u nas u
prvom redu (a služi pretežito još i danas) ustanovljenju
količine drva koja se u njoj nalazi, njezine strukture po
vrstama, obrastu te prosječnom godišnjem i tečajnom
godišnjem prirastu sastojine po vrstama drveća. Kako
se vidi, u popisuje mnogo toga uglavnom bilo usmjereno
na utvrđivanje robne sastavnice šumarske proizvodnje.
U popisivanju, posebice pak pri izradi šumskogospodarskih
osnova, uredivači šuma su od najranijih
vremena obraćali veliku pozornost i na ustanovljenje i


razvrstavanje određenih čimbenika bitnih i za pokrivanje
ostalih funkcija šume (npr. opisivanje tala, opisivanje
šumskih sastojina kao biljnih zajednica, orografija,
ekspozicija, klimatski čimbenici itd.). Za razliku od
Austrije i Njemačke, gdje danas permanentne inventure
šuma sve više obuhvaćaju inventarizaciju svih relevantnih
vrijednosti, učinaka i funkcija šuma, bez obzira
radi li se o monetarnim ili nemonetarnim vrijednostima
učinaka ili roba.


Iz iznesenoga izlazi daje popis šuma snimljeno stanje
šuma glede obujma, obrasta, smjese vladajućih vrsta
drveće, dobi, prirasta i drugih relevantnih činjenica
koje služe podlogom za iskazivanje vrijednosti šuma.
Popis obuhvaća, kao i u drugim područjima gospodarskog
života, imovinu različitih oblika. Ono stoje proizvodni
program proizvodnoga poduzeća, to je u šumarstvu
struktura sastojine. Stoje struktura bolja, to je vrednije
drvo, više je potencijala za proizvodnju usluga
općekorisnih funkcija šume, to je imovina sadržana u
šumi veća i vrednija.


Popis šuma, kao stoje rečeno, služi kao podloga za
procjenu vrijednosti imovine šumskoga poduzeća, ali
isto tako, na nacionalnoj ili regionalnoj osnovi, kao
podloga za procjenu ukupne vrijednosti imovine u šumarstvu
nacije ili regije. Ona je, kao takva, ne samo
podlogom utvrđivanju vrijednosti imovine već i podlogom
za donošenje i primjenu mjera unapređivanja gospodarenja
šumama vezano uz šumarsku politiku te planiranje,
stoje već posebno naglašeno.


2. PROBLEMATIKA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA - Problem and area
Postoji mnogo pokušaja u proučavanju vrijednosti.
Iz njih su se razvila razna usmjerenja.


1.
Vrijednosti se shvaćaju kao viša razina stava u smislu
Eysenckove hijerarhijske strukture. U tom značenje
one bi bile svojevrstan svjetonazor, opći pogled
na život i svijet i to bi bilo usko pojmu "meta
stavova" kako ih naziva Allport (1958).
2.
Neki autori smatraju da su vrijednosti izraz potreba,
pa tako M a s 1 o w (1959) razlikuje: više vrijednosti,
koje su izraz potreba za rastom, razvojem, samoaktualizacijom;
i niže vrijednosti, koje su izraz nekog
nedostatka, na primjer fizioloških potreba.
3.
Pod vrijednostima se podrazumijevaju temeljna područja
interesa, kao stoje to učinjeno u Allport-Vernonovoj
ljestvici za mjerenje vrijednosti, gdje se
razlikuje šest temeljnih vrijednosti: teorijske, ekonomske,
estetske, socijalne, političke i religijske.
4.
Pod vrijednošću se prije svega podrazumijeva preferencija,
odnosno poželjnost nekog objekta, situacije
ili ponašanja, ili koncepti ispravnog i neispravnog,
dobrog i lošeg, poželjnog i nepoželjnog.
Budući daje sustav vrijednosti karakteristika određenog
društva, a pojedinci su socijalizirani i prilagođe


ni društvu, ljudi se međusobno ne razlikuju po tome
posjeduju li ili ne neke vrijednosti, već prije svega po
tome kako su te vrijednosti organizirane u vrijednosni
sustav, odnosno u svojevrsnu hijerarhiju s obzirom na
percipiranu važnost. Vrijednosti, kao temeljni referentni
okvir, omogućuju pojedincu da opravda, objasni i
racionalizira sve ono što radi, odnosno da interpretira u
pojmovima poželjnih oblika ponašanja i egzistencije,
koji su osobno i socijalno vrijedni da se za njih pojedinac
zalaže. Prema tome, vrijednosti su svojevrsni internalizirani
koncepti poželjnog s obzirom na globalna
društvena opredjeljenja.


Predmet koji zadovoljava neku našu potrebu može
biti i poklon prirode, koji nas ništa nije stajao - kao
zrak, voćke što rastu u prirodi, šumska bujica koju
ćemo iskoristiti za rad vodenice i si., a može biti rezultat
našeg rada, više ili manje napornog (kao cipele, pokućstvo
i si.). Dakle, razlike postoje u tome kakvu potrebu
zadovoljava neki proizvod (fizičku ili duhovnu),
kako je zadovoljava (posredno ili neposredno), i na koji
način smo do tog proizvoda došli (radom ili prisvajanjem
onoga što nam pruža priroda).
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 35     <-- 35 -->        PDF

S. Posavec: RASPRAVA 0 METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME
Šumarski list br. II 12, CXXV (2001). 611-617
Ali, bez obzira na te razlike svojstvo neke stvari da
zadovoljava ma kakvu čovjekovu potrebu naziva se
uporabnom vrijednošću. Uporabna vrijednost je dakle
korisnost stvari.


Klasična ekonomika šumarstva uglavnom se bavila
problemima tzv. ekonomske vrijednosti šuma i šumskog
zemljišta na osnovi resursa - drvne sirovine i to
zasnovanoj na procjeni vrijednosti drvnih sortimenata,
zanemarujući pritom ekonomske vrijednosti ostalih
šumskih resursa te općekorisnih i asimilacijskih funkcija
šume. Takva gledanja, posebno u nas, zaustavila su
razvoj ekonomike šumarstva, ali i šumarstva kao djelatnosti.
Valja napomenuti da su se zahtjevi i vrijednosti
pojedinih šumskih resursa bitno promijenili (i zbog
normi i zbog promjena u tehnologiji), pa npr. vrednovanje
šuma i šumskih sastojina samo na osnovi sortimenata
potpuno istisnulo utjecaj razvoja tehnologije i
korištenja ostalih dijelova biomase (kore, granja, lišća,
iverja, panjeva...) koji s razvojem tehnologije preradbe,
a i sve veće oskudice drvnih resursa, postaju ravnopravni
šumski resurs u ekonomskom vrednovanju.


Unatoč vrlo pomnoj analizi, u povijesti šumarske
ekonomske misli, nije moguće pronaći pokušaj integralnog
vrednovanja ekonomskoga i prirodnog sustava.
Na osnovi navedene problematike postavljeni su
osnovni ciljevi rada.


1.
Identificirati postojeće metode vrednovanja šuma,
2.
Identificirati vrijednosti i vrijednosne stavove o prirodnim
resursima,
3.
Analizirati identificirane metode i izabrati određenu
metodu koja obuhvaća najveći broj identificiranih
vrijednosti,
4.
Na osnovi rasprave o metodama izraditi moguće
pravce razvoja na području vrednovanja šuma.
Prema tome, cilj ovoga rada je načiniti kritičku analizu
postojećih metoda utvrđivanja vrijednosti šuma i
izraditi mogući prijedlog procjene vrijednosti šuma, i
uz to prikazati pregled poznatih metoda utvrđivanja
vrijednosti šuma u cilju postizanja ukupnog vrednovanja
šume.


3. PRETHODNA ISTRAŽIVANJA - Past research
Za računanje vrijednosti šuma poznato je niz tradicionalnih
metoda. Međutim, mora se napomenuti da su
sve navedene metode nastale prije Drugog svjetskog
rata. Zbog tih se razloga u našoj šumarskoj praksi osjeća
određen vakuum i traženje novih rješenja. Taj je zastoj
nastao zato stoje nakon Drugog svjetskog rata u nas


stvorena tzv. kategorija društvenog vlasništva, te po
pravilu nije postojala nikakva trgovina šumom ni šumskim
zemljištem. Danas se u svijetu i u nas razvijaju
nove metode za objektivizaciju vrijednosti šuma i šumskog
zemljišta.


3.1. Istraživanja metoda utvrđivanja vrijednosti suma u svijetu
Methods of forest value assessment in the world


Početak i prvi razvoj šumarske znanosti vezanje za
Francusku, ali je ubrzo Njemačka preuzela vodstvo.
Temelj šumarske ekonomske discipline računanja vrijednosti
šuma postavili su Nördlinger i Hossfeld.


Metode računanja vrijednosti šuma obrađuju Cotta, G.


L. Hartig (1812.), Linz (1817.), Mosheim, König,
Hundeshagen, Pfeil. Kasnije autori Breymann, Pressler,
G. Heyer, Albert i dr.
3.1.1. Metode utvrđivanja vrijednosti suma u socijalizmu
Methods of forest value assessment in the world


U godinama između dva rata razvio se u bivšem
SSSR-u poseban model gospodarskog rukovođenja administrativni
model državnog planiranja gospodarstva.
Teoretičari političke ekonomije pokušavali su otkriti
zakonitosti političke ekonomije socijalizma. U tadašnjim
uvjetima "smatrali" su daje sustav planiranja,
kakav je bio tada u primjeni, ekonomski zakon socijalističke
reprodukcije, i da taj zakon zamjenjuje ekonomske
zakone robne proizvodnje koji su vladali u
zemljama tržišne privrede (u prvom redu zakon ponude
i potražnje kao zakon o slobodnom formiranju cijena).
Cijene su trebale biti vjeran odraz uloženog ljudskog
rada i prema tome što dosljednija praktična potvrda
radne teorije vrijednosti.


U uvjetima socijalizma, osim teorijskih rješenja
(Kraljić) nema potpuno ispravne metodike za praktično
izračunavanje vrijednosne cijene šumskih sastojima
(Melzer u bivšem DDR-u, "Pravilnik o utvrđivanju
vrijednosti šuma", pa i odnosima "Uputstva" u bivšoj
SFRJ). Uostalom, po nekima, ako u njima i nema plaćenog
minulog rada (Kraljić), one imaju reprodukcijsku
vrijednost (u nas Plavšić, Kraljić i dr.), po drugima
nemaju ni vrijednosti ni cijene; po trećima imaju vrijednost,
a nemaju cijene, po četvrtima nemaju vrijednost,
a imaju cijenu, tj. šumsku taksu kao "rentovnu cijenu"
drva na panju. Uopće, neki smatraju da se šumska
sastojina u ekonomskom pogledu može, a po nekima
ne može odvojiti od šumskog zemljišta.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 36     <-- 36 -->        PDF

S. Posavec: RASPRAVA O METODAMA ZA PR0C.IKNU VRIJEDNOSTI SUME
Šumarski list br. 11-12, CXXV (2001). 611-617
3.1.2. Metode tržišnog gospodarstva - Methods of market economy
U suvremenom šumarstvu postoje i drugi troškovi:
za njegu i melioraciju šuma, za zaštitu šume i dr., a obično
i rashodi za proširenu biološku reprodukciju. Uz to
većina se šuma manje - više razlikuju od normalnih, a
isto tako obično se i sječni prinosi (prihodi) razlikuju
od šumskouredajnih etata, a pogotovu prirasta. U uvjetima
tržišnog gospodarstva o godišnjem bilanciranju
uspjeha u šumskom gospodarenju postoji obilna literatura
i ograničen broj pokušaja primjene predloženih
rješenja. Neka od njih su: Metoda upotrebne vrijednost
(Eberbach), Metoda upotrebno-troškovne vrijednost
(Godbersen-Spiegel-Abetz), Metoda troškovno-prihodne
i upotrebne vrijednosti (Trebeljahr-Reinhold), i
Metoda prihodne vrijednosti (Ostwald-Krieger). Protivnici
bilanciranja su: Liefman, Dietrich, A.W. Weber
i Walb. Prvi je postavio ispravnu formulu prihodne vrijednosti
sastojine Georg Oetzl u "Allg. Forst und Jagdzeitung"
1854. godine, iako je o tome već ranije pisao
König. Odnos između prihodne vrijednosti i sječivog
prihoda prvijejasno razvio Bose u "Beiträge zur Waldbewertberechnung"
1863. godine.


Zahtjev za potrajnošću gospodarenja šumom, nastao
je početkom XVIII. stoljeća zbog prekomjernih sječa
u blizini naselja. U to vrijeme lov se smatrao važnijim
od dobivanja drva. Od polovice 18. stoljeća do prijelaza
18. u 19. st. šumarstvo se nalazi pod utjecajem


4.
PREGLED METODA
U ovom je poglavlju dan opis različitih načina kojima
se ekonomisti prirodnih resursa koriste kako bi izračunali
cijenu prirodnih resursa ili prirodnih procesa koji
imaju društvenu vrijednost. Postoje doduše i kritičari
koji ne vole određivati cijenu prirode. Oni tvrde daje to
samo nastavak tržišnog sustava što je stvorio ekološke
probleme u kojima se sada svijet nalazi. Iskreno vjeruju
daje novčano mjerenje vrijednosti okoliša samo jedan
korak prema globalnom uništenju prirode. U radu su
analizirane sljedeće metode vrednovanja šuma:


1. Prihodna vrijednost šuma
2.
Troškovna vrijednost šuma
3.
Uporabno-troškovna metoda utvrđivanja
vrijednosti šuma
4.
Rentna vrijednost šume
5. Amortizacijska vrijednost šume
6.
Kombinirana metoda
7. Metoda sječive vrijednosti
8. Tržišna vrijednost šume
9. Metoda analize troškova i koristi (CBA)
10 Monetarne metode evaluacije krivulje potražnje
11 Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma
12 Studija utjecaja na okoliš
13 Metoda putnih troškova -The Travel Cost Method
kameralista kao što su: von Moser, Cramer, Jung idr.
Tada su ujedno i postavljeni temelji knjigovodstva i
određivanja uspjeha gospodarenja. Prestankom utjecaja
kameralista u Njemačkoj se stvaraju smjernice budućeg
šumskog gospodarstva i proizvodnje 19. stoljeća.
To su bili: G. L. Hartig, H. Cotta, J. C. Hundeshagen,
G. König, L. Pfeil i K. J. Heyer.


U Francuskoj su poznati Puton, Melard i osobito
Huffel, čija se knjiga Economie forestiere ubraja u
standardna djela.


Poslije Prvog svjetskog rata pojavljuju se šumarski
ekonomski pisci i u drugim zemljama. Koriste se
uglavnom razrađenom teorijom prilagođujući je prilikama
u zemlji. U SAD najpoznatiji su: Buttrick, Chapman,
Marquis. L. Schaffen U Finskoj Hagfors, E. Saari,
Ilvessalo. Švedski predstavnik je Streyffert, a Česi
su Fritsch, Haša, Papanek, Weingartl.


Pod utjecajem tržišnog gospodarstva i nazora Adama
Smitha, u Francuskoj, Austriji i Njemačkoj dolazi
do prodaje državnih šuma privatnicima. Tako poslije
Drugog svjetskog rata velik dio šumarskih ekonomista
piše u duhu marginalističke ekonomske škole, koja ne
priznaje objektivnu internu vrijednost robe po radu,
nego cijenu robe određuje subjektivno shvaćanje (vrijednost)
vezana s marginalnom (graničnom) korisnošću.
Predstavnici su Duerr, Worrel, Speidel i dr.


-
Review of methods
14. Metoda procjene hedonističkih cijena
15. Metoda vrednovanja zdravstvenih i krajobraznih
usluga
16. Metode vrednovanja šumskog ekosustava kao
okolišnog kapitala
17. Vrijednost neuporabe - Contingent
valuation method
18. Ekonomsko-ekološki model upravljanja
ekosustavom
19. Ukupna gospodarska vrijednost - Total Economie
Value
20. Rumunjski model ukupnog gospodarskog
vrednovanja.
Potrebno je učiniti jasnu distinkciju između monetarnog
vrednovanja mjerljivih učinaka šuma i izvedenih
učinaka (tzv. općekorisnih funkcija šuma), nemjerljivih
neposredno.


Dok je prva grupa utemeljena na mjerenjima fizičkih
veličina ili učinaka i njihove multiplikacije s jediničnom
cijenom (u pravilu određenih odnosom ponude
i potražnje - bez obzira na tržišne strukture, tj. monopol,
perfektna konkurencija, monopson, monopolistička
konkurencija ili u kombinacijama). Za određeno
vrijeme te evokacije (vezanje na cijene iz prošlosti) i
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 37     <-- 37 -->        PDF

S. Posavec: RASPRAVA O METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME Šumarski list br. II 12. CXXV (21)01). 611-617
anticipacije, druga grupa u potpunosti je zavisna i izvedena
iz datih evociranih i anticipiranih makro- i mikroekonomskih
veličina (varijabla). Zbrajanje monetarnih
vrijednosti s nemonetarnim dopustivo je, teži li se vjerodostojnosti
samo u datom trenutku. Interpolacija modela
u prošlosti i ekstrapolacija iz takvih modela na
neki budući trenutak vrlo je rizična. Razlog tomu je,
što je kretanje makro- i mikroekonomskih varijabla
uvjetovano potpuno drukčijim nezavisnim varijablama
od onih mjerljivih. Vrijednost i potražnja drveta zavisi
npr. i o ponudi supstituta (kao i u drugim oblastima),
dok je vrijednost krajobraza ili zaštite od erozije uvjetovana
nizom drugih varijabla koje su vezane uz pojavu
i djelotvornost supstituta vrlo slabom ili zanemarivom
vezom.


Tako npr. procjena rekreativnih vrijednosti šuma,
kao i vrijednost zaštite krajobraza, daleko više zavisi o
općoj razini civilizacije, veličini bruto domaćeg proizvoda
po stanovniku, navika, cikličkih gospodarskih
zbivanja (uspon, pad, recesija, kriza, gospodarski
boom, i dr.), o infrastrukturi, gustoći naseljenosti, nego
od cijena za drvo izvedenih iz ponude i potražnje, gdje
djeluju i druge sile sasvim različitim intenzitetom.


Metodologije za izračun vrijednosti općekorisnih
funkcija šuma poznate su i komplicirane. Izračun vrijednosti
sasvim je drukčiji tamo gdje je ocjenjivanje
subjektivno. Subjektivnost je do te mjere arbitrarna, da
se neda uspoređivati s npr. degustacijom vina ili mješavinom
čaja, kave i dr. kao senzornom operacijom, gdje
također ima velik dio subjektivnosti degustatora. Taje
ocjena ipak podložna prihvatu ili odbacivanju očitovanog
kod potražnje određenog vina (kave ili si.), dok u
slučaju ocjene neke od funkcija ili čak usluga koje proistječu
iz samog postojanja šume, ne postoji objektivni
korektiv. Tradicionalne metode uglavnom se bave vrijednošću
sastojine i vrijednošću prvog dobnog razreda,
dok su moderne metode koncentrirane na ekološke, turističke
i socijalne vrijednosti šuma.


Metoda ukupne gospodarske vrijednosti, obuhvaća
najviše parametara, ali upravo ova metoda ima više
teorijsku nego praktičnu primjenu. Analiza Svjetske
banke, na primjeru Rumunjske, nastojala je uključiti
što više vrijednosti. Iako je većina podataka procjena
svjetskih stručnjaka, postavljena formula osnova je za
daljnja istraživanja.


5. RASPRAVA O MOGUĆEM IZBORU METODE RADA
A discussion on a choice of a working method
Na osnovi analize metode rada, pokušano je različite
vrijednosti šume uvrstiti u jednu novu kombiniranu
metodu. Primjena ove metode trebala bi rezultirati izračunom
ukupne vrijednosti šume na primjeru ove gospodarske
jedinice. Iskazana je novčana vrijednost na
osnovu postavljene formule izračuna:


V, = Vs + tu/g + Vi* + Vsp + V2 + Vh + V, + v0


V, = gospodarska vrijednost šume, Vs= vrijednost
šumske sastojine, tu/g = troškovi uzgoja, Vjbr = vrijednost
jednostavne biloške reprodukcije, Vsp = vrijednost
sporednih šumskih proizvoda, Vz = vrijednost zemljišta,
Vh = hidrološka vrijednost, V, = vrijednost lovnog
gospodarenja, V0 = vrijednost objekata (umanjena za
amortizaciju).


Nakon dobivenih rezultata za gospodarsku vrijednost
šume, uvrštena je i obračunata vrijednost općekorisnih
funkcija šuma prema formuli:


VU = V, + V0KF


V„ = ukupna gospodarska vrijednost šume,


V0Kr = vrijednost općekorisnih funkcija šuma


Osim ovih vrijednosti postoji i realna tržišna cijena
koja se postiže za određenu šumu i šumsko zemljište
(VUI = tržišna vrijednost). Ova vrijednost različita je od
prikazane knjigovodstvene vrijednosti.


Ukupno gospodarsko vrednovanje šumskog resursa
je vrijednost svih dobrobiti izvedenih iz njega. Vrednujući
ekosustav u promatranom objektu, nastojalo se
uključiti što više uporabnih i neuporabnih vrijednosti.


Vrijednost primarne uporabe koja uključuje drvnu zalihu,
obračunata je množenjem postojeće drvne zalihe s
trenutnim tržišnim cijenama. Uzeti su u obzir svi debljinski
razredi. Nije pretpostavljena metoda potrajnog
gospodarenja šumom. Tada bi se godišnja proizvodnja
(etat), množila s tržišnim cijenama, a oduzimanjem
troškova gospodarenja dobiva se neto vrijednost šumske
proizvodnje.


Pod primarnu uporabu uključenje i prihod od lovnog
gospodarenja. Planirani odstrel za jednu godinu podrazumijeva
puni gospodarski kapacitet na lovno produktivnim
površinama ove gospodarske jedinice. Pribrojene
su vrijednosti lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata,
te vrijednost biotehničkih mjera na prehrani i prihrani
divljači. Lovnogospodarski i lovnotehnički objekti
prikazani su u postojećem stanju. Ovdje se također može
dodati i vrijednost izgradnje budućih planiranih objekata
što bi uvećalo vrijednost ove stavke. Cijene za planirani
odstrel su bez dodatnih usluga, kao stoje vodič ili smještaj
lovaca. Navedena je prosječna masa očišćenog mesa
odstrijeljenog grla, a nije uračunata mogućnost pojedinih
trofejnih vrijednosti divljači. Vrijednost prehrane i
prihrane nije prikazana kao trošak kao što se čini, nego
kao ulaganje u lovište, koje će omogućiti planirani odstrel,
a samim time i prihod.


Samoniklo bilje, ljekovito bilje, turizam, znanost i
obrazovanje, kao dio primarne uporabe, uvršteni su u
izračunu pod općekorisne funkcije šuma.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 38     <-- 38 -->        PDF

S. Posavcc: RASPRAVA O METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME
Zaštita tla, zaštita od poplava, kruženje hranjiva i
ekološke funkcije dio su sekundarne uporabe. Vrijednosti
sekundarne uporabe teže se procijenjuju od primarne,
jer se ovim vrijednostima obično ne trguje. Vrednovanje
funkcije zaštite tla od erozije može uključiti učinke erozije
i depozicije mulja, te troškove građevinskih zahvata
za sprječavanje klizišta i uništavanje mostova. Hidrološka
vrijednost šume obračunata je pomoću vodoprivredne
naknade. Zbog pozitivne uloge šume i njezinog
utjecaja na vodne odnose, sadašnja zakonska rješenja
trebalo bi mijenjati u korist šuma, te šumovlasnike osloboditi
plaćanja slivne naknade, kako je to učinjeno u zapadnoeuropskim
državama. Tako oslobođena sredstva
usmjeriti na sanaciju oštećenih šumskih sastojina. Razmotriti
mogućnost sudjelovanja vodnog gospodarstva u
financiranju radova uzgoja i zaštite šuma.


Opcijska uporaba šume nije vrednovana. Ona podrazumijeva
vrijednost koju su primarni potrošači
spremni platiti za očuvanje neiskorištene imovine za
buduću uporabu. Bilo bi potrebno provesti anketu i


7. ZAKLJUČAK
Ekonomska istraživanja o monetarnoj (novčanoj)
procjenjivosti proizvoda iz prirodnog okoliša još uvijek
su kolebljiva, iako je i na tom području učinjen značajan
napredak. Pozitivna ekonomija opisuje činjenice i ponašanje
u gospodarstvu, a normativna ekonomija uključuje
etičke propise i sudove o vrijednosti. Glavna neslaganja
medu ekonomistima leže u normativnom području,
upravo zbog togajer uključuju etiku i vrijednosne sudove
umjesto činjenica. Ovaj rad sa svrhom procjene metoda
za utvrđivanje vrijednosti šuma, potvrdio je činjenicu
da u R. Hrvatskoj ne postoji u primjeni moderna i
egzaktna metoda vrednovanja prirodnih resursa. Rezultati
analize na izvedenom primjeru, ukazuju da najveći
udio vrijednosti pripada općekorisnim vrijednostima šuma,
koje je ujedno i najteže konkretno ekonomski vrednovati.
Nepostojanje tržišta, odnosno ponude i potražnje
za ove proizvode šume, otežava novčano vrednovanje
resursa i prelazi u fazu osobne procjene. Naravno, svaka
procjena je bolja od toga da zanemarimo ove vrijednosti.
U ekonomskom smislu, općekorisne funkcije šuma
trebale bi predstavljati poziciju aktive u bilanci, u okviru
onog što se zove "nematerijalna imovina" (naravno,
ako se prihvati teza daje općekorisna funkcija bilančna
stavka). Za sve ovdje navedene čimbenike koji određuju
vrijednost nematerijalne imovine, teško je utvrditi vrijednost,
jer troškovi njegovog stvaranja nisu knjigovodstveno
evidentirani. Prema tome, ulaganja u općekorisne
funkcije bitno se razlikuju od ulaganja u druga osnovna
sredstva.


Potrebno je načiniti jasnu distinkciju tipa resursa,
kao obnovljivog ili neobnovljivog, te opasnosti da jedan
obnovljivi resurs postane neobnovljiv. Da ovo
upozorenje ima smisao, postoji pouzdan primjer uni


Šumarski list br. 11-12, CXXV (2001), 611-617


utvrditi cijenu koju su zainteresirani građani spremni
platiti kako bi očuvali šumu od prenamjene i sačuvali
drvnu zalihu, kao i eventualno buduće korištenje sporednih
šumskih proizvoda.


Neuporabna vrijednost sadrži egzistencijsku i kvaziopcijsku
vrijednost. Egzistencijska vrijednost sadrži
biološku raznolikost, stanište i pojedine ugrožene vrste.
Trenutačno smo svjesni biološke vrijednosti staništa,
iako se to teško može ekonomski vrednovati. Pojedine
ugrožene biljne i životinjske vrste nalaze ne se na području
ove gospodarske jedinice, ali to treba predvidjeti
i znati vrednovati. Egzistencijske vrijednosti su dijelom
uvrštene u vrijednosti općekorisnih funkcija šuma.


Kvaziopcijska uporaba, kao dio neuporabne vrijednosti
koja sadrži neotkrivene buduće uporabe ljekovitog
bilja ili genetskog materijala, mogla bi se u budućnosti
vrednovati. Ovdje se može uvrstiti vrijednost proizvoda
za obnovu šuma i uzgoj drveća, kao stoje šumsko
sjeme.


- Conclusion
štenja šuma u rudogorju sjeverne Češke i jugu bivše
DDR, gdje je obnova uništenih šuma vrlo dvojbena.
Štete su ogromne, a poremećen je režim voda, retencija,
otjecanje, apsorpcija.
Također je potrebno prikazati razliku između monetarnog
vrednovanja mjerljivih učinaka šuma i izvedenih
učinaka (tzv. općekorisnih funkcija šuma), nemjerljivih
neposredno. Dok je prva grupa utemeljena na
mjerenjima fizičkih veličina ili učinaka i njihove multiplikacije
s jediničnom cijenom (u pravilu određenih
odnosom ponude i potražnje), druga grupa u potpunosti
je zavisna i izvedena iz datih makro- i mikroekonomskih
veličina (varijabla). Zbrajanje monetarnih vrijednosti
s nemonetarnim dopustivo je, teži li se vjerodostojnosti
samo u datom trenutku. Vrijednost i potražnja
drveta zavisi npr. i o ponudi supstituta (kao i u drugim
oblastima), dok je vrijednost krajobraza ili zaštite od
erozije uvjetovana nizom drugih varijabla, koje su
vezane uz pojavu i djelotvornost supstituta vrlo slabom
ili zanemarivom vezom. Tako npr. procjena rekreativnih
vrijednosti šuma, kao i vrijednost zaštite krajobraza
daleko više zavisi o općoj razini civilizacije, veličini
bruto domaćeg proizvoda po stanovniku, navika,
cikličkih gospodarskih zbivanja (uspon, pad, recesija,
kriza, gospodarski boom, i dr.), o infrastrukturi, gustoći
naseljenosti, nego od cijena za drvo izvedenih iz ponude
i potražnje, gdje djeluju i druge sile, sasvim različitim
intenzitetom (Sabadi).


Metodologije za izračun vrijednosti općekorisnih
funkcija šuma su poznate i komplicirane. Izračun vrijednosti
sasvim je drukčiji tamo gdje je ocjenjivanje
subjektivno. Analizom vrijednosti ove gospodarske jedinice
potvrđeno je koliko je teško pojedini ekosustav
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 39     <-- 39 -->        PDF

S. Posavec: RASPRAVA O METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME
Šumarski list br. 11-12. CXXV (2001), 611-617
uklopiti u neki model. Još uvijek nije moguće egzaktno Ovakav multidisciplinarni pristup donijet će novi
vrednovati sve šumske outpute. Jedinica vrijednosti ne pogled na ukupno gospodarsko vrednovanje prirodnih
mora biti iskazana u novčanim jedinicama. Vrijednost resursa, te prihvaćanje nove paradigme gospodarenja.
se može svesti npr. na dogovoreni zajednički indeks. Možda je za ovo potreban preduvjet bogatijeg gospoPojedini
ekosustavi su dinamični te se teško može unadarskog
okruženja koje će moći višak kapitala pretočiti
prijed, bez određene nesigurnosti, predvidjeti njihova u očuvanje vlastitog životnog prostora.
vrijednost.


Pravilno vrednovanje zahtijeva suradnju svih razina
vlasti na mjestima gdje se donose odluke, kao i onih koji
gospodare resursima šuma, zemlje, vode i životinja.


LITERATURA (izbor) - References (selection)


1. A d a m o w i c z, W. L. i dr. 1996: Forestry, econom7
Pearce, D. W., Turner, R. K. 1990: Economics
ics and the environment, CAB International, of natural resources and the environment,
Wallingford, UK. Harvester Wheatsheat, New York.
2.
Figurić , M. 1996: Uvod u ekonomiku šumskih 8 Price , C. 1989: The theory and application of forresursa,
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakulest
economics, Basil Blackwell Ltd., 402 str.,
tet, Zagreb. Oxford.
3. Figurić, M., Posavec, S. 1998: Procjena vrijed9.
Sabadi, R. 1997: Vrednovanje šuma u njihovoj
nosti obnovljivog prirodnog resursa-šume, 5. ukupnosti, Hrvatske šume, Zagreb,
Međunarodni znanstveni skup, Društvo i tehno10.
Samue l son, P. A. 1995: Economics of forestry
logija 98, Opatija. in an evolving society, Journal of Forest Econo4.
Johansson , P. O. 1944: The economic theory and mics 1:1, Umea Forest University Press.
measurement of environmental benefits, Cam11.
Siber , I. 1998: Osnove političke psihologije, Polibridge
University Press, Cambridge. tička kultura nakladno istraživački zavod,
5. Klemperer , W. D. 1996: Forest resource economZagreb.
ics and finance, McGraw-Hill Book Comp.,
New York.
6.
O´Riordan , T. 1995: Environmental science for
environmental managemment, Longman Group
Limited, Singapore.
SUMMARY: Current methods of estimating the values of a forest as a
renewable natural capital, its increment and ways of use do not conform to
modern economic, ecological and developmental insights and needs. Neither
do they enable the realisation of a concept of sustainable economic and ecological
development, nor sustainable forest management. On the other hand, a
cautious approach to introducing new methods of assessing the values of a
renewable natural capital is understandable, since a considerable proportion
of the predicted changes would also require changes in the realisation that are
difficult to assess. The paper deals with a variety of ways used by natural resource
economists to calculate the cost of natural resources or natural processes
possessing a social value. Past research and achievements in this field are
also given. This paper is aimed at setting a scientific approach to evaluating
forest values applicable in the field of one management unit, as well as formulating
a practical method of use. The total value of the growing stock, forestland,
multiple-use forest functions, hunting management, forest roads and
secondary forest products has been achieved with a combined method. The
paper is a contribution to the debate on the known classical and neo-classical
methods of assessing the values of a renewable natural capital and of setting
scientific bases for a suitable method of determining forest values.


Key words: natural resources, forests, methods, forest value, forest
value assessment
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 40     <-- 40 -->        PDF

S> GeoTeha


Prodaja geodetskih instrumenata
Prodaja fotogrametrijske opreme
Prodaja GPS-sustava
Servis
Uredska oprema,


crtaći pribor "Rotring" " i
Dalekozori i povećala


NIVELIRI
TEODOLITI


ZEISS


MJERNE STANICE
LASERSKI NIVELIRI


MJERNE VRPCE
MJERNI KOTAČI
LASERSKE LIBELE


S TAMA/A


PLANIMETRI


- klasični
- digitalni
GeoFENNEL


NIVELIRI
OPREMA


"GEOTEHA"
PRODAVAONICA I SERVIS
Milivoja Matošeca 3, 10090 ZAGREB
tel/fax 01/3735-178, tel 3730-036


J