DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 34     <-- 34 -->        PDF

S. Posavec: RASPRAVA O METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME
Šumarski list br. II 12. CXXV (2001), 611-617
movno naravno. Imovina nekog poduzeća obuhvaća
zgrade, strojeve, gotovinu, zalihe, te znanje i iskustvo,
sadržano u tehnologiji proizvodnje konkretnih proizvoda.
U šumarstvu je dakako pojam imovine mnogo širi,
što je razumljivo, jer se radi o prirodnom resursu, čiji
bitak nije samo proizvodnja drveta i uz drveće vezanih
tzv. sporednih proizvoda, već je to širok kompleks konkretne
proizvodnje utrživih proizvoda (šumski drvni
sortimenti, sporedni šumski proizvodi, naplata za pašarenje,
listinac itd.) te čitav niz neutrživih učinaka: zaštita
tla, klime, okoliša, krajobraza, flore i faune itd., te rekreativnih
učinaka, koji mogu, ali ne moraju, biti utrživi
(npr. plaćanje ulaznica za posjet nacionalnim parkovima
itd.). Obuhvaćena je vrijednost sastojina, što obuhvaća
cjelokupnu tržišnu vrijednost drveta i tzv. sporednih
šumskih proizvoda te njihov biološki, ekološki,
zaštitni, općekorisni i klimatski potencijal.


Budući da je šuma osnovom za ispunjavanje niza
funkcija, potrebno je poznavanje stanja šume kako bi
se ona mogla vrednovati. Popis šuma služio je u nas u
prvom redu (a služi pretežito još i danas) ustanovljenju
količine drva koja se u njoj nalazi, njezine strukture po
vrstama, obrastu te prosječnom godišnjem i tečajnom
godišnjem prirastu sastojine po vrstama drveća. Kako
se vidi, u popisuje mnogo toga uglavnom bilo usmjereno
na utvrđivanje robne sastavnice šumarske proizvodnje.
U popisivanju, posebice pak pri izradi šumskogospodarskih
osnova, uredivači šuma su od najranijih
vremena obraćali veliku pozornost i na ustanovljenje i


razvrstavanje određenih čimbenika bitnih i za pokrivanje
ostalih funkcija šume (npr. opisivanje tala, opisivanje
šumskih sastojina kao biljnih zajednica, orografija,
ekspozicija, klimatski čimbenici itd.). Za razliku od
Austrije i Njemačke, gdje danas permanentne inventure
šuma sve više obuhvaćaju inventarizaciju svih relevantnih
vrijednosti, učinaka i funkcija šuma, bez obzira
radi li se o monetarnim ili nemonetarnim vrijednostima
učinaka ili roba.


Iz iznesenoga izlazi daje popis šuma snimljeno stanje
šuma glede obujma, obrasta, smjese vladajućih vrsta
drveće, dobi, prirasta i drugih relevantnih činjenica
koje služe podlogom za iskazivanje vrijednosti šuma.
Popis obuhvaća, kao i u drugim područjima gospodarskog
života, imovinu različitih oblika. Ono stoje proizvodni
program proizvodnoga poduzeća, to je u šumarstvu
struktura sastojine. Stoje struktura bolja, to je vrednije
drvo, više je potencijala za proizvodnju usluga
općekorisnih funkcija šume, to je imovina sadržana u
šumi veća i vrednija.


Popis šuma, kao stoje rečeno, služi kao podloga za
procjenu vrijednosti imovine šumskoga poduzeća, ali
isto tako, na nacionalnoj ili regionalnoj osnovi, kao
podloga za procjenu ukupne vrijednosti imovine u šumarstvu
nacije ili regije. Ona je, kao takva, ne samo
podlogom utvrđivanju vrijednosti imovine već i podlogom
za donošenje i primjenu mjera unapređivanja gospodarenja
šumama vezano uz šumarsku politiku te planiranje,
stoje već posebno naglašeno.


2. PROBLEMATIKA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA - Problem and area
Postoji mnogo pokušaja u proučavanju vrijednosti.
Iz njih su se razvila razna usmjerenja.


1.
Vrijednosti se shvaćaju kao viša razina stava u smislu
Eysenckove hijerarhijske strukture. U tom značenje
one bi bile svojevrstan svjetonazor, opći pogled
na život i svijet i to bi bilo usko pojmu "meta
stavova" kako ih naziva Allport (1958).
2.
Neki autori smatraju da su vrijednosti izraz potreba,
pa tako M a s 1 o w (1959) razlikuje: više vrijednosti,
koje su izraz potreba za rastom, razvojem, samoaktualizacijom;
i niže vrijednosti, koje su izraz nekog
nedostatka, na primjer fizioloških potreba.
3.
Pod vrijednostima se podrazumijevaju temeljna područja
interesa, kao stoje to učinjeno u Allport-Vernonovoj
ljestvici za mjerenje vrijednosti, gdje se
razlikuje šest temeljnih vrijednosti: teorijske, ekonomske,
estetske, socijalne, političke i religijske.
4.
Pod vrijednošću se prije svega podrazumijeva preferencija,
odnosno poželjnost nekog objekta, situacije
ili ponašanja, ili koncepti ispravnog i neispravnog,
dobrog i lošeg, poželjnog i nepoželjnog.
Budući daje sustav vrijednosti karakteristika određenog
društva, a pojedinci su socijalizirani i prilagođe


ni društvu, ljudi se međusobno ne razlikuju po tome
posjeduju li ili ne neke vrijednosti, već prije svega po
tome kako su te vrijednosti organizirane u vrijednosni
sustav, odnosno u svojevrsnu hijerarhiju s obzirom na
percipiranu važnost. Vrijednosti, kao temeljni referentni
okvir, omogućuju pojedincu da opravda, objasni i
racionalizira sve ono što radi, odnosno da interpretira u
pojmovima poželjnih oblika ponašanja i egzistencije,
koji su osobno i socijalno vrijedni da se za njih pojedinac
zalaže. Prema tome, vrijednosti su svojevrsni internalizirani
koncepti poželjnog s obzirom na globalna
društvena opredjeljenja.


Predmet koji zadovoljava neku našu potrebu može
biti i poklon prirode, koji nas ništa nije stajao - kao
zrak, voćke što rastu u prirodi, šumska bujica koju
ćemo iskoristiti za rad vodenice i si., a može biti rezultat
našeg rada, više ili manje napornog (kao cipele, pokućstvo
i si.). Dakle, razlike postoje u tome kakvu potrebu
zadovoljava neki proizvod (fizičku ili duhovnu),
kako je zadovoljava (posredno ili neposredno), i na koji
način smo do tog proizvoda došli (radom ili prisvajanjem
onoga što nam pruža priroda).