DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 37     <-- 37 -->        PDF

S. Posavec: RASPRAVA O METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME Šumarski list br. II 12. CXXV (21)01). 611-617
anticipacije, druga grupa u potpunosti je zavisna i izvedena
iz datih evociranih i anticipiranih makro- i mikroekonomskih
veličina (varijabla). Zbrajanje monetarnih
vrijednosti s nemonetarnim dopustivo je, teži li se vjerodostojnosti
samo u datom trenutku. Interpolacija modela
u prošlosti i ekstrapolacija iz takvih modela na
neki budući trenutak vrlo je rizična. Razlog tomu je,
što je kretanje makro- i mikroekonomskih varijabla
uvjetovano potpuno drukčijim nezavisnim varijablama
od onih mjerljivih. Vrijednost i potražnja drveta zavisi
npr. i o ponudi supstituta (kao i u drugim oblastima),
dok je vrijednost krajobraza ili zaštite od erozije uvjetovana
nizom drugih varijabla koje su vezane uz pojavu
i djelotvornost supstituta vrlo slabom ili zanemarivom
vezom.


Tako npr. procjena rekreativnih vrijednosti šuma,
kao i vrijednost zaštite krajobraza, daleko više zavisi o
općoj razini civilizacije, veličini bruto domaćeg proizvoda
po stanovniku, navika, cikličkih gospodarskih
zbivanja (uspon, pad, recesija, kriza, gospodarski
boom, i dr.), o infrastrukturi, gustoći naseljenosti, nego
od cijena za drvo izvedenih iz ponude i potražnje, gdje
djeluju i druge sile sasvim različitim intenzitetom.


Metodologije za izračun vrijednosti općekorisnih
funkcija šuma poznate su i komplicirane. Izračun vrijednosti
sasvim je drukčiji tamo gdje je ocjenjivanje
subjektivno. Subjektivnost je do te mjere arbitrarna, da
se neda uspoređivati s npr. degustacijom vina ili mješavinom
čaja, kave i dr. kao senzornom operacijom, gdje
također ima velik dio subjektivnosti degustatora. Taje
ocjena ipak podložna prihvatu ili odbacivanju očitovanog
kod potražnje određenog vina (kave ili si.), dok u
slučaju ocjene neke od funkcija ili čak usluga koje proistječu
iz samog postojanja šume, ne postoji objektivni
korektiv. Tradicionalne metode uglavnom se bave vrijednošću
sastojine i vrijednošću prvog dobnog razreda,
dok su moderne metode koncentrirane na ekološke, turističke
i socijalne vrijednosti šuma.


Metoda ukupne gospodarske vrijednosti, obuhvaća
najviše parametara, ali upravo ova metoda ima više
teorijsku nego praktičnu primjenu. Analiza Svjetske
banke, na primjeru Rumunjske, nastojala je uključiti
što više vrijednosti. Iako je većina podataka procjena
svjetskih stručnjaka, postavljena formula osnova je za
daljnja istraživanja.


5. RASPRAVA O MOGUĆEM IZBORU METODE RADA
A discussion on a choice of a working method
Na osnovi analize metode rada, pokušano je različite
vrijednosti šume uvrstiti u jednu novu kombiniranu
metodu. Primjena ove metode trebala bi rezultirati izračunom
ukupne vrijednosti šume na primjeru ove gospodarske
jedinice. Iskazana je novčana vrijednost na
osnovu postavljene formule izračuna:


V, = Vs + tu/g + Vi* + Vsp + V2 + Vh + V, + v0


V, = gospodarska vrijednost šume, Vs= vrijednost
šumske sastojine, tu/g = troškovi uzgoja, Vjbr = vrijednost
jednostavne biloške reprodukcije, Vsp = vrijednost
sporednih šumskih proizvoda, Vz = vrijednost zemljišta,
Vh = hidrološka vrijednost, V, = vrijednost lovnog
gospodarenja, V0 = vrijednost objekata (umanjena za
amortizaciju).


Nakon dobivenih rezultata za gospodarsku vrijednost
šume, uvrštena je i obračunata vrijednost općekorisnih
funkcija šuma prema formuli:


VU = V, + V0KF


V„ = ukupna gospodarska vrijednost šume,


V0Kr = vrijednost općekorisnih funkcija šuma


Osim ovih vrijednosti postoji i realna tržišna cijena
koja se postiže za određenu šumu i šumsko zemljište
(VUI = tržišna vrijednost). Ova vrijednost različita je od
prikazane knjigovodstvene vrijednosti.


Ukupno gospodarsko vrednovanje šumskog resursa
je vrijednost svih dobrobiti izvedenih iz njega. Vrednujući
ekosustav u promatranom objektu, nastojalo se
uključiti što više uporabnih i neuporabnih vrijednosti.


Vrijednost primarne uporabe koja uključuje drvnu zalihu,
obračunata je množenjem postojeće drvne zalihe s
trenutnim tržišnim cijenama. Uzeti su u obzir svi debljinski
razredi. Nije pretpostavljena metoda potrajnog
gospodarenja šumom. Tada bi se godišnja proizvodnja
(etat), množila s tržišnim cijenama, a oduzimanjem
troškova gospodarenja dobiva se neto vrijednost šumske
proizvodnje.


Pod primarnu uporabu uključenje i prihod od lovnog
gospodarenja. Planirani odstrel za jednu godinu podrazumijeva
puni gospodarski kapacitet na lovno produktivnim
površinama ove gospodarske jedinice. Pribrojene
su vrijednosti lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata,
te vrijednost biotehničkih mjera na prehrani i prihrani
divljači. Lovnogospodarski i lovnotehnički objekti
prikazani su u postojećem stanju. Ovdje se također može
dodati i vrijednost izgradnje budućih planiranih objekata
što bi uvećalo vrijednost ove stavke. Cijene za planirani
odstrel su bez dodatnih usluga, kao stoje vodič ili smještaj
lovaca. Navedena je prosječna masa očišćenog mesa
odstrijeljenog grla, a nije uračunata mogućnost pojedinih
trofejnih vrijednosti divljači. Vrijednost prehrane i
prihrane nije prikazana kao trošak kao što se čini, nego
kao ulaganje u lovište, koje će omogućiti planirani odstrel,
a samim time i prihod.


Samoniklo bilje, ljekovito bilje, turizam, znanost i
obrazovanje, kao dio primarne uporabe, uvršteni su u
izračunu pod općekorisne funkcije šuma.