DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 38     <-- 38 -->        PDF

S. Posavcc: RASPRAVA O METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME
Zaštita tla, zaštita od poplava, kruženje hranjiva i
ekološke funkcije dio su sekundarne uporabe. Vrijednosti
sekundarne uporabe teže se procijenjuju od primarne,
jer se ovim vrijednostima obično ne trguje. Vrednovanje
funkcije zaštite tla od erozije može uključiti učinke erozije
i depozicije mulja, te troškove građevinskih zahvata
za sprječavanje klizišta i uništavanje mostova. Hidrološka
vrijednost šume obračunata je pomoću vodoprivredne
naknade. Zbog pozitivne uloge šume i njezinog
utjecaja na vodne odnose, sadašnja zakonska rješenja
trebalo bi mijenjati u korist šuma, te šumovlasnike osloboditi
plaćanja slivne naknade, kako je to učinjeno u zapadnoeuropskim
državama. Tako oslobođena sredstva
usmjeriti na sanaciju oštećenih šumskih sastojina. Razmotriti
mogućnost sudjelovanja vodnog gospodarstva u
financiranju radova uzgoja i zaštite šuma.


Opcijska uporaba šume nije vrednovana. Ona podrazumijeva
vrijednost koju su primarni potrošači
spremni platiti za očuvanje neiskorištene imovine za
buduću uporabu. Bilo bi potrebno provesti anketu i


7. ZAKLJUČAK
Ekonomska istraživanja o monetarnoj (novčanoj)
procjenjivosti proizvoda iz prirodnog okoliša još uvijek
su kolebljiva, iako je i na tom području učinjen značajan
napredak. Pozitivna ekonomija opisuje činjenice i ponašanje
u gospodarstvu, a normativna ekonomija uključuje
etičke propise i sudove o vrijednosti. Glavna neslaganja
medu ekonomistima leže u normativnom području,
upravo zbog togajer uključuju etiku i vrijednosne sudove
umjesto činjenica. Ovaj rad sa svrhom procjene metoda
za utvrđivanje vrijednosti šuma, potvrdio je činjenicu
da u R. Hrvatskoj ne postoji u primjeni moderna i
egzaktna metoda vrednovanja prirodnih resursa. Rezultati
analize na izvedenom primjeru, ukazuju da najveći
udio vrijednosti pripada općekorisnim vrijednostima šuma,
koje je ujedno i najteže konkretno ekonomski vrednovati.
Nepostojanje tržišta, odnosno ponude i potražnje
za ove proizvode šume, otežava novčano vrednovanje
resursa i prelazi u fazu osobne procjene. Naravno, svaka
procjena je bolja od toga da zanemarimo ove vrijednosti.
U ekonomskom smislu, općekorisne funkcije šuma
trebale bi predstavljati poziciju aktive u bilanci, u okviru
onog što se zove "nematerijalna imovina" (naravno,
ako se prihvati teza daje općekorisna funkcija bilančna
stavka). Za sve ovdje navedene čimbenike koji određuju
vrijednost nematerijalne imovine, teško je utvrditi vrijednost,
jer troškovi njegovog stvaranja nisu knjigovodstveno
evidentirani. Prema tome, ulaganja u općekorisne
funkcije bitno se razlikuju od ulaganja u druga osnovna
sredstva.


Potrebno je načiniti jasnu distinkciju tipa resursa,
kao obnovljivog ili neobnovljivog, te opasnosti da jedan
obnovljivi resurs postane neobnovljiv. Da ovo
upozorenje ima smisao, postoji pouzdan primjer uni


Šumarski list br. 11-12, CXXV (2001), 611-617


utvrditi cijenu koju su zainteresirani građani spremni
platiti kako bi očuvali šumu od prenamjene i sačuvali
drvnu zalihu, kao i eventualno buduće korištenje sporednih
šumskih proizvoda.


Neuporabna vrijednost sadrži egzistencijsku i kvaziopcijsku
vrijednost. Egzistencijska vrijednost sadrži
biološku raznolikost, stanište i pojedine ugrožene vrste.
Trenutačno smo svjesni biološke vrijednosti staništa,
iako se to teško može ekonomski vrednovati. Pojedine
ugrožene biljne i životinjske vrste nalaze ne se na području
ove gospodarske jedinice, ali to treba predvidjeti
i znati vrednovati. Egzistencijske vrijednosti su dijelom
uvrštene u vrijednosti općekorisnih funkcija šuma.


Kvaziopcijska uporaba, kao dio neuporabne vrijednosti
koja sadrži neotkrivene buduće uporabe ljekovitog
bilja ili genetskog materijala, mogla bi se u budućnosti
vrednovati. Ovdje se može uvrstiti vrijednost proizvoda
za obnovu šuma i uzgoj drveća, kao stoje šumsko
sjeme.


- Conclusion
štenja šuma u rudogorju sjeverne Češke i jugu bivše
DDR, gdje je obnova uništenih šuma vrlo dvojbena.
Štete su ogromne, a poremećen je režim voda, retencija,
otjecanje, apsorpcija.
Također je potrebno prikazati razliku između monetarnog
vrednovanja mjerljivih učinaka šuma i izvedenih
učinaka (tzv. općekorisnih funkcija šuma), nemjerljivih
neposredno. Dok je prva grupa utemeljena na
mjerenjima fizičkih veličina ili učinaka i njihove multiplikacije
s jediničnom cijenom (u pravilu određenih
odnosom ponude i potražnje), druga grupa u potpunosti
je zavisna i izvedena iz datih makro- i mikroekonomskih
veličina (varijabla). Zbrajanje monetarnih vrijednosti
s nemonetarnim dopustivo je, teži li se vjerodostojnosti
samo u datom trenutku. Vrijednost i potražnja
drveta zavisi npr. i o ponudi supstituta (kao i u drugim
oblastima), dok je vrijednost krajobraza ili zaštite od
erozije uvjetovana nizom drugih varijabla, koje su
vezane uz pojavu i djelotvornost supstituta vrlo slabom
ili zanemarivom vezom. Tako npr. procjena rekreativnih
vrijednosti šuma, kao i vrijednost zaštite krajobraza
daleko više zavisi o općoj razini civilizacije, veličini
bruto domaćeg proizvoda po stanovniku, navika,
cikličkih gospodarskih zbivanja (uspon, pad, recesija,
kriza, gospodarski boom, i dr.), o infrastrukturi, gustoći
naseljenosti, nego od cijena za drvo izvedenih iz ponude
i potražnje, gdje djeluju i druge sile, sasvim različitim
intenzitetom (Sabadi).


Metodologije za izračun vrijednosti općekorisnih
funkcija šuma su poznate i komplicirane. Izračun vrijednosti
sasvim je drukčiji tamo gdje je ocjenjivanje
subjektivno. Analizom vrijednosti ove gospodarske jedinice
potvrđeno je koliko je teško pojedini ekosustav