DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 11 12, CXXV (2001), 619-624


UDK 630* 369 + 37


HARVESTER TIMBERJACK 1070 U HRVATSKOJ


HARVESTER TIMBERJACK 1070 IN CROATIA


Ante P. B. KRPAN*, Tomislav PORSINSKY**


SAŽETAK: U raduje opisan jednozahvatni harvester, njegov način rada,
čimbenici koji ograničavaju njegovu uporabu, kao i čimbenici koji utječu na
njegovu proizvodnost i jedinične troškove rada. Posebna je pozornost dana
procjeni mogućnosti primjene harvestera u hrvatskom šumarstvu.


K Ij u č n e r ij e č i: sječa i izradba drva, harvester, Timber jack 10 70


1. UVOD - Introduction
U lipnju 2001. zbila su se dva prikaza novih strojejeva
vrhunskih tehnologija (harvester + forvarder —>
va na ispitivalištima u Hrvatskoj. Po prvi puta ispod "no man on the forest ground technology").
krošanja hrvatskih šuma pojavili su se češka pokretna Tijekom održavanja "Dana hrvatskog šumarstva", u
žičara Larix 3T ijedan harvester. Razne je tipove žiča


organizaciji JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, Zavoda
ra hrvatska stručna šumarska javnost imala prilike viza
iskorištavanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilidjeti
i provjeriti u praktičnom radu, ali je pojava har


šta u Zagrebu i vodećeg proizvođača šumarskih strojevestera
nesumnjivo povjesni događaj. Po prvi se puta,


va i opreme Timberjack, prikazana je hrvatskoj šumarnaime,
u našim šumama radno prikazao i u kraćem


skoj struci, ali i ostaloj javnosti, strojna sječa i izradba
vremenu znanstveno ispitao ključni stroj iz skupa stro


četinjača harvesterom Timberjack 1070.


Četverodnevni (od 11. do 14. lipnja 2001) prikaz
rada harvestera održanje na području šumarije Ogulin
u gospodarskoj jedinici Zalije - Međuvođe i to u odsjeku
70a. Potom su harvester (i forvarder) prebačeni
na zagrebački Jarun, središnje mjesto obilježavanja
spomenutih Dana, na kojem je bilo uspostavljeno glavno
borilište šumskih radnika te mnogi drugi za brojno
građanstvo zanimljivi sadržaji.


Slika 1. Harvester Timberjack 1070
Figure 1 Harvester Timberjack 1070


* Prof. dr. sc. Ante P.B. Krpan
** Mr. sc. Tomislav Porsinsky
Zavod za iskorištavanje šuma, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Svctošimunska 25, 10000 Zagreb
ante.krpan@zg.tcl.hr Slika 2. Forvarder Timberjack 810
tomislav.porsinsky@zg. hinet.hr Figure 2 Forwarder Timberjack 810
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 42     <-- 42 -->        PDF

A.P.B. Krpan. T. Poršinskv: HARVKSTKR TIMBI.R.IACK 1070 U HRVATSKOJ
Sastojina u odsjeku 70a je 37-godišnja kultura četinjača
u kojoj se je provodila proreda. Drvna je zaliha
odsjeka 155 mVha, obrast 0,71, temeljnica 18,2 mVha
uz 433 stabla po hektaru. U omjeru smjese prednjači
bijeli bor sa 67 % drvnog obujma, a ostatak otpada na
američki borovac (24 %) te europski ariš (9 %). Zbog
velikog udjela sušaca i suhovrhih stabala (ledolom
1997. god.) u strukturi doznake, proreda je velikim dijelom
imala značajke sanitarne sječe.


Slika 3. Studenti Šumarskog fakulteta na prikazu rada harvestera
Figure 3 Students of Forestry Faculty on demonstration of harvester
work


2. ŠTO JE HARVESTER
Harvesteri su vozila za kretanje po bespuću, čija je
osnovna namjena obaranje stabala i izradba kratkog
drva kraj panja (Drushka i Konttinen 1997).
Kellog i dr. (1993) određuju harvester kao stroj za
sječu, kresanje grana, prevršivanje te trupljenje stabala
na mjestu sječe. Konstrukcijski se proizvode kao jednozahvatni
i višezahvatni strojevi. U današnje doba,
proizvode se i višenamjenski harvesteri, tzv. harvarderi
koji pored sječe i izradbe stabala vrše privlačenje drva
do pomoćnog stovarišta.


Naziv harvester engleske je etiologije te prema Filipovićevom
(1991) i Oxsfordovom (Hornby 1993) rječniku
znači žetelac, žetelica ili stroj za žetvu.


Šasija se harvestera sastoji od dva odvojena okvira.
Prednji dio vozila (kabina, hidraulična dizalica sa sječnom
glavom) i stražnji (pogonski motor) spojeni su
zglobno, s mogućnošću gibanja u vodoravnoj i uspravnoj
ravnini. Harvesterom se upravlja preko zgloba,
promjenom kuta prednjeg i stražnjeg dijela vozila u
vodoravnoj ravnini, što omogućavaju najčešće dva hidraulična
cilindra. Kod harvestera s više od 4 kotača,


Slika 4. Proizvodnost strojne i ručno strojne sječe i izradbe


Figure 4 Productivity of felling and processing by harvester and
chain saw


Šumarski list br. 11 12. CXXV (2001). 619-624


- What is the harvester ?
na prednju osovinu se ugrađuje bogi most, kod kojega
su po dva kotača smještena jedan blizu drugoga, u tzv.
tandem rasporedu. Primjena bogi mosta omogućava
amortiziranje vozila pri kretanju po površinskim preprekama
bespuća, ali i povećanu stabilnost prilikom
obaranja stabla.


Strojna sječa i izradba drva harvesterom, zamjenjuje
teški ljudski i za život opasan ručno-strojni rad motornom
pilom. Osim navedenoga, ciljevi mehaniziranja
ove sastavnice eksploatacije šuma su: podizanje
proizvodnosti (slika 4), sniženje troškova proizvodnje,
uljudivanje rada te izbjegavanje krize ponude radne
snage za rad u iskorištavanju šuma (Krpan 2000).


Pri sječi stabala harvesterom provodi se kontrolirano
obaranje kod čega dolazi do izražaja smanjivanje oštećivanja
preostalih stabala u sastojini. Kod čistih sječa,
harvester se kreće slobodno po sječini, dok druge vrste
sječa (prorede, preborne) zahtijevaju infrastrukturu.
Vlake širine 3,5 do 4 metra harvester si tijekom rada
prosijeca na određenim međusobnim razmacima
(Sambo 1999). Najjednostavniji međusobni razmak je
20 m, pri kojem harvesteri s hidrauličnom rukom dohvata
10 m, krećući se po vlaki, mogu dosegnuti i oboriti
sva stabla. Kod ovakvog načina rada, harvester okresane
grane polaže pred kotače vozila čime si poboljšava
uvjete nosivosti podloge, odnosno smanjuje oštećenje
tla na vlakama. Ukoliko je razmak vlaka veći tada se rad
harvestera kombinira s ručno-strojnom sječom (slika 5).


Stabla s debelim i pod malim kutom u odnosu na
deblo položenim granama, koje ometaju rad harvestera
oborit će se i okresati motornom pilom. Takav način
rada kao i ograničenje čistih sječa na manjim ploštinama
(od 0,5 do 3 ha u Austriji, do 4 ha u Poljskoj) ne
ograničava primjenu harvestera, ali značajno utječe na
organizaciju i rentabilnost rada kao i na veličinu šteta u
sastojini (Mos kali k i Paschal is 1999).


Izvoženje drva izvodi se forvarderom. Određen
sortimentnom metodom izradbe drva (cut to length),
skupni rad harvestera i forvardera, predstavlja zaokruženu
cjelinu kojom se rješava proizvodnja kratke oblo
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 43     <-- 43 -->        PDF

A.P.B. Krpan, I". Porsinsky: HARVESTER TIMBERJACK 1070 U HRVATSKOJ
Šumarski list br. 11 12, CXXV (2001). 614-624
\JMjest o rada Sastojina - Stand
RadnK Vtork-Među- Površina Vlaka Šumska


o perač i je\P lace
i loš ti na dosega krana Skid trail cesta -
WorL\ fnter-Crane reach Forest road
operations^ area


Sječa


Felling


"A&o
Izradba


Processing


to#o


Privlačenje i
sortiranje


&


Extraction and
sorting


Slika 5. Shematski prikaz rada harvestera i forvardera
Figure 5 Review of harvester and forwarder work


vine od sječe i izradbe do privlačenja, te u određenim
slučajevima daljinskog transporta drva. U odnosu na
ručno-strojnu sječu i izradbu stabala te privlačenje
drva zglobnim traktorima vučom drva po tlu, rad harvesterom
i forvarderom spada u okolišno prihvatljivije
tehnologije proizvodnje obloga drva (Andersso n


1994, Richardson iMakkonen 1994).


Učinkovitost harvestera kreće se u širokom rasponu
od 5,5 do 30 m3 po pogonskom satu rada (Bensch i
Urbania k 2001). Na učinak harvestera djeluje sječna
gustoća tj. broj doznačenih stabala po jedinici površine.
Osim sječne gustoće na njegov učinak i troškove
snažno djeluje zakon obujma komada, jer se njegov
učinak s porastom prsnog promjera sječnoga stabla,
odnosno obujma stabla povećava (slika 4) uz istodobno
smanjivanje troškova rada. Za učinke i troškove
harvestera također je odlučan zakon proizvodnje, tj.
količina raspoloživog drva za sječu i izradbu tijekom


, Doseg dizalice ".. v Motorna pila -v. Doseg dizalice_
Cr^ne reach area Chain saw Crane reach area " \


godine. Najbolje će rezultate davati u čistim sječama
crnogoričnih sastojina, a prema skandinavskim podacima
godišnji je učinak u takvim uvjetima do 40 000 m3
(VVasterlund 1996).


Najveći promjer zahvatanja sječne glave (70 cm)
ograničava uporabu harvestera pri obaranju stabala većih
dimenzija (B r u č i ć 1997), dok grada stabala listača
te reljefne prilike djeluju na smanjenje učinkovitosti
(Krpan 2000).


U srednjoj Europi, harvester se koristi u proredama
listača, ali mu je učinkovitost u odnosu na rad u četinjačama
manja za oko 25 % (P a u s c h 1999). Smatra
se, kako je primjena harvestera u bjelogoričnim sastojinama
vezana samo za zimsko razdoblje. To se povezuje
s mogućim povećanim oštećenjima sastojine koja
nastaju pri primicanju krošnatih oborenih bukovih stabala.
U pravilu potrebni su nešto teži strojevi za sječu i
izradbu relativno tanjih stabala listača.


Tablica 1. Proizvodnost i troškovi rada harvestera i forvardera u proredi bukve
Table 1 Productivity and costs of harvester and forwarder in thinning of beech


Prsni promjer stabla - BHD, cm
Obujam stabla (bez kore), m3
Volume of tree (bark free), m3


Učinak po pogonskom satu -P
Harvester, stablo/p.h. - Harvester, tree/h
Harvester, mVp.h. - Harvester, mVh
Forvarder, mVp.h. - Forwarder, mVh


Troškovi
Harvester, DEM/m"´ - Harvester, DEM/m!
Forvarder, DEM/m! - Forwarder, DEM/m!
Ukupno, DEM/m3 - Total, DEM/m3


Godine 1996. u okviru terenskog dijela 12. KWF
dana, pripremljen je i ispitan rad harvestera u bukovoj
prorednoj sastojini starosti 86 godina. Prsni je promjer
srednjeg stabla u sastojini 31 cm, a srednji sječivi promjer
22 cm. Podaci o učincima i troškovima prikazani
su u tablici l(ForbrigiEnche,l 996). Ova su stra


12 15 18 21 24
0,10 0,17 0,26 0,35 0,40
oductivit) ´ per oper .iting hou r


52 42 34 29 28
5,2 7,2 9,00 10,2 11,5
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
- Costs
47.3 1 34,17 27,33 24,12 21,39
13,80 13,80 13,80 13,80 13,80
61,11 47,47 41,13 37,92 35,19


na iskustva za nas posebno dragocjena, jer u Hrvatskoj
pretežu sastojine bjelogorice.


Iz podataka se u tablici 1 prepoznaje djelovanje zakona
obujma komada. Pogonski sat je dobro odabrana
vremenska jedinica za iskazivanje učinka harvestera,
jer se radi o visokoproizvodnom stroju. Na učinak for
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 44     <-- 44 -->        PDF

A.P.B. Krpan. T. Poriinsky: HARVESTER TIMBERJACK 1070 U HRVATSKOJ
Šumarski list br. I 1 12, CXXV (2001), 619-624
vardera obujam oborenih stabala, odnosno dimenzije Drugi val mehaniziranja šumskih radova u austrijsizrađenih
sortimenata ne djeluje u značajnoj mjeri, jer kom šumarstvu nastupio je 1990., uvođenjem harvestesu
u ovoj tehnologiji sortimenti izrađeni odviše stabala ra. Danas u Austriji radi oko 110 harvestera s godišsloženi
u jednu hrpu (Bulle y 1999, Porsinsk y njim prosječnim učinkom od 1,5 do 2,0 mil. m3 drva
2000). Tako složeno drvo čak i malih pojedinačnih di(
bez kore). U 1998. godini harvesterima je obrađeno
menzija omogućuju veću učinkovitost dizalice (Kr14
% godišnjeg etata Austrije (Dürrstein, 1999).
pan , 1992).


3. HARVESTER TIMBERJACK 1070
Jednozahvatni harvester Timberjack 1070 je šesterokotačno
vozilo finske proizvodnje, formule pogona
6 x 6 s bogi sustavom na prednjoj osovini. Harvester
1070 je srednje veliki harvester, koji je svestrana dopuna
u Timberjackovom proizvodnom programu između
harvestera 770 namijenjenog za rad u ranim proredama
te harvestera 1270 i 1470 namijenjenih za rad u dovršnim
sječama. Osnovne tehničke značajke harvestera
Timberjack 1070 su:


=> Masa neopterećenog vozila je 13 800 kg.
=> Motor Cummins 6BTA je vodom hlađeni linijski
šestocilindarski, diesel motor s prednabijanjem,
zapremine 5900 cm\ nazivne snage 123 kW pri
2200 okr. min"1 te najvećeg zakretnog momenta od
694 Nm pri 1500 okr. min1. Zapremina spremnika
goriva je 300 L.
=> Dimenzije su harvestera dane u skici koju prikazuje
slika 6.


Slika 6. Osnovne dimenzije harvestera Timberjack 1070
Figure 6 Basic dimensions of harvester Timberjack 1070


=> Upravljanje je zglobno s najvećim kutom od ± 40°,
proporcijskom tehnikom.


=> Transmisija je hidrostatsko-mehanička, sa sporim i
brzim hodom koja omogućuje pokretanje i promjenu
brzine kretanja vozila bez prekida tijeka zakretnog
momenta. Brzina kretanja vozila dosiže do
25 km/h, a najveća obodna sila je 150 kN. Mehanički
se diferencijali uključuju hidraulički, a u brzom
hodu temeljni je pogon na stražnijm kotačima kada
se automatski uključuje prednji most. U bogiju je
zupčanička transmisija.


=> Hidraulički je sustav s radnim tlakom od 24 MPa.
Radna hidraulika ima protok od 230 L/min pri 1800
okr. min1. Spremnik ulja sadrži 170 L.


Sječna glava Timberjack 745 ima širok raspon primjene,
od proreda do dovršnih sječa. Najveći sječni
promjer iznosi 55 cm, dok najbolje učinke postiže
pri sječi stabala obujma od 0,2 do 0,7 m\ Masa sječne
glave s rotatorom iznosi 850 kg. Posmik stabla
kroz sječnu glavu ostvaruju četiri čelična (ili gumena)
valjka, sa silom u rasponu od 16 do 20 kN uz
posmičnu brzinu od 0 do 5 m/s. Kresanje grana
obavljaju tri pokretna te jedan fiksni nož. Vodilica
lančane pile dugačka je 64 cm, a brzina kretanja
lanca je 41 m/s.


Timberjack 1070 ima mogućnost korištenja sječnih
glava nove generacije i to Timberjack 742 i 752,
opremljenih sa sustavom za označavanje sortimenata
te poboljšanim sustavom kresanja grana.


Paralelna hidrauli ica je model TJ 180 H 97, na kojoj
je ugrađena sječna glava. Dizalica ima deklarirani
podizni moment od 135 kNm te zakretni moment od
38 kNm, s najvećim dosegom od 10 m. Kut zakretanja
dizalice iznosi 220°, a zahvatni kut sječne
glave ± 15°.


Upravljanje
se i kontrola rada harvesterom izvodi
preko dva sustava (slika 8). Timberjackov TMC (7btal
Machine Control) brine se za pouzdano i optimalno
upravljanje pogonskim motorom, transmisi-
Slika 7. Sječna glava Timberjack 745
Figure 7 1 larvester head Timberjack 745
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 45     <-- 45 -->        PDF

A.P.B. Krpan, T, Poršinskv: HARVKSTHR TIMBER.IACK 1070 U HRVATSKOJ
jom, radom dizalice te stabilnošću vozila. Računalni
sustav Timberjack 3000 kontrolira rad sječne glave,
izmjeru stabla, donošenje odluke o mjestu trupljenja
u svrhu polučenja najveće financijske iskoristivosti
debla, odnosno o izradi sortimenata zadanih dimenzija
(slika 9) te pohranjuje podatke o izrađenoj oblovini.
Podaci se o izrađenim sortimentima mogu isprintati
na pisaču, prenijeti u obliku datoteke na osobno
računalo ili poslati korisniku e-mailom.


%


%


Slika 8. Upravljanje i nadzor rada harvestera
Figure 8 Steering and control of harvester work


=> Prednje gume dimenzija su 700/45 - 22,5, a stražnje
650/65 - 26,5.
=> Kočnice su hidraulički upravljane, uljne s disk djelovanjem
na oba mosta.


4.
MOGUĆNOST PRIMJENE
Possibility of using
U hrvatskom šumarstvu sječa i izradba obavlja se
ručno-strojnim radom. Motornim se pilama lančanicama
obaraju stabla, krešu grane, prerezuju debla u trupce
te izrađuje prostorno drvo. Strojevi za sječu i izradbu
drva na našim prostorima nisu u primjeni, a njihova
je uporaba u našim uvjetima ograničena: pretežito prirodnim
podrijetlom naših šuma, vrstom drveća i dimenzijama
stabala, makro i mikroreljefom, metodama
uzgajanja i uređivanja šuma i drugim. Skupoća harvestera
i viši jedinični troškovi u odnosu na ručno strojni
rad (jeftina radna snaga!?) još i danas odgađa neotklonjivi
priklon strojnoj sječi i izradbi stabala.


Potpuno je jasno da se harvesteri uspješno mogu
primijeniti pri proredama i čistim sječama u kulturama
četinjača te plantažama brzorastućih vrsta listača, kojih
u Hrvatskoj ima oko 5 % od ukupne šumske ploštine.
U čistim se johovim i jasenovim sastojinama, s obzirom
na njihove morfološke značajke, harvester može
primjenjivati jednako učinkovito kao u sastojinama
smreke. U ostalim će jednodobnim listopadnim šumama
granični faktori primjene biti dimenzije stabala, njihova
granatost, vrsta i intenzitet sječe te ekstremni te


Šumarski list br. 11 12. CXXV (2001), 619-624


Slika 9. Računalni sustav Timberjack 3000
Figure 9 Computer system Timberjack 3000


=> Električni sustav je napona 24 V, s kapacitetom
akumulatora 2-140 Ah. Alternator napaja sustav s
100 A. Radnu rasvjetu čini 14 Twin-Power farova
te 4 halogenska svijetla na dizalici, koja osiguravaju
svjetlost od 30 luxa, potrebnih za nesmetan rad
harvestera u gustoj šumi, odnosno po noći ili
oblačnom vremenu.


=> Kabina je lagana, komforna s dobrim pregledom,
za koju proizvođač navodi daje u skladu s međunarodnim
normama ISO i BC.


HARVESTERA U HRVATSKOJ
harvesters in Croatia


renski uvjeti. U prebornim je šumama uz sadašnji način
gospodarenja i sječne dimenzije stabala uporaba
harvestera upitna. Drugim riječima, osim kultura i
plantaža, područje primjene harvestera su proredne
bjelogorične sastojine. Njemačka iskustva govore o
uspješnoj primjeni harvestera u prorednim bjelogoričnim
sastojinama, gdje su se obrađivala bukova stabla
do 25 cm prsnoga promjera.


Na temelju podataka o razvoju hrastovih i bukovih
sastojina Boj an in i Krpan (1997) donose procjenu


o mogućnosti mehanizirane sječe i izradbe drva harvesterom
za 54 % godišnjeg etata Hrvatske. Navedeni
se zaključci odnose samo na razmatranje debljine stabala
u sastojini kao graničnog čimbenika uporabe harvestera.
Uključivanjem ostalih graničnih faktora, na
primjer nagiba terena, područje bi se rada harvestera u
prorednim bjelogoričnim sastojinama smanjilo. Operativnom
(funkcionalnom) razredbom terena izlučile bi
se sastojine pogodne za rad harvestera (Mellgren
1980, Berg 1992). Na taj bi se način moglo konačno
ocijeniti u kojoj su mjeri opravdani zahtjevi da se u hrvatsko
šumarstvo uvedu harvesteri.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 46     <-- 46 -->        PDF

A.I´.B. Krpan. T. Porsinsky: HARVESTER TIMBERJACK 1070 U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXV (2001), 619-624


5. LITERATURA - References
Andersson,B. , 1994: Cut-to-lenght and tree-lenght harvesting
systems in central Alberta: a comparison.
For. Eng. Res. Inst. Can. (FERIC), Pointe-Claire,
Que. Tech. Rep. TR-108. 1-32.


Berg, S., 1992: Terrain Classification System For Forestry
Work. Forest Operations Institute "Skogsarbeten",
1-28.


Bcnsch, P., Urbaniak, W., 2001: Timberjack today
and for ever. Sammelbuch "Stand und Entwicklung
der Forstlichen Verfahrenstechnik an der Wende des
Jahrhunderts", 34. Internationales Symposium
"Mechanisierung Der Waldarbeit" Forstliche Fakultät
Varschau, Polen, 10.-13. Juli 2000, 15-21.


Boj an in, S., Krpan, A.P.B., 1997: Mogućnost tzv. visokoga
i potpunog mehaniziranja sječe i izrade te
mehaniziran)a privlačenja drva u šumama Hrvatske
(Möglichkeit der Hoch- und Vollmechanisierung
der Einschlagsarbeiten, und Mechanisierung des
Holzrückens in Wäldern Kroatiens). Šumarski list
121(7-8): 135-150.


Bručić , G., 1997: Morfološka prosudba nekih značajki
harvesterskih glava. Diplomski rad, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, 1-31.


Bulley, B., 1999: Effect of tree size and stand density on
harvester and forwarder productivity in commercial
thinning. For. Eng. Res. Inst. Can. (FERIC), Pointe-
Claire, Que. Tech. Note TN-292. 1 -8.


Dürrstein , H., 1999: Zukünftige Aufgaben der Forsttechnik
in Qstcrcich. Sammelbuch 33. Internationales
Symposium "Mechanisierung der Waldarbeit",
Zalcsina - Delnice - Senj, Forstliche Fakultät Zagreb,
Kroatien, 1.-6. Juli 1999, 141-151.


Drushka, K., Konttinen, H., 1997: Tracks in the Forests
- The Evoluation of Logging Machinery. Timberjack
Group Oy, Helsinki, Finland, 1-254.


Forbrig,A., Encke,B.G., 1996: 12. KWF Tagung, Tagungsfuehrer,
KWF e. V. & AFZ/Der Wald, Gross
Umstadt 1996,1-136.


Fi lipo vie, R., 1991: Englesko-hrvatski riječnik. Školska
knjiga i Grafički zavod Hrvatske, 1-1435.


Hornby , A.S., 1993: Oxford Advanced Learner´s Dictionary
of Current English. Oxford University Press,
Waltonton Street, Oxford OX2 6DP, 1579p.


Ho rvat, D., 2000: Neke značajke šumarskih strojeva
nove generacije (Some characteristics of new generation
of forestry machines). Znanstveni skup "Vrhunske
tehnologije u uporabi šuma", Zagreb, 11.
travnja 2000., HAZU, Znanstveno vijeće za poljoprivredu
i šumarstvo, 65-84.


Kellog,L.D., Bettingcr,R, Studier, D., 1993: Terminology
of Ground-Based Mechanized Logging in
the Pacific Northwest. Forest Research Laboratory,
Oregon State University, Corvalis. Research Contribution
1, 1-12.


Krpan , A.P.B., 1992: Analiza čimbenika daljinskog transporta
drva. Doktorska disertacija, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, 1-264.


Krpan , A.P.B., 2000: Mogućnosti primjene vrhunskih tehnologija
pri iskorištavanju šuma u Hrvatskoj (Possibilities
of implementation of high tcchnolologies
in forest harvesting in Croatia). Znanstveni skup
"Vrhunske tehnologije u uporabi šuma", Zagreb,


11. travnja 2000., HAZU, Znanstveno vijeće za poljoprivredu
i šumarstvo, 45-63.
Mellgren , P.G., 1980: Terrain Classification for Canadian
Forestry. Canadian Pulp and Paper Association,
1-13.


Moskalik,T.,Paschalis,R, 1999: Probleme dermachinellen
Holzernte in Polen. Sammelbuch 33. Internationales
Symposium "Mechanisierung der Waldarbeit",
Zalesina - Delnice - Senj, Forstliche Fakultät
Zagreb, Kroatien, 1.-6. Juli 1999, 173-179.


Pausch , R., 1999: Versuchsergebnisse zu Produktivitaet
und Pfleglichkeit hochmechanisierter Starkholzernte.
33. Internationales Symposium "Mechanisierung
der Waldarbeit", Zalesina - Delnice - Senj,
Forstliche Fakultät Zagreb, Kroatien, 1.-6. Juli
1999, Vortrag, 1-18.


Porsinsky , T., 2000: Čimbenici učinkovitosti forvardera
Timberjack 1210 pri izvoženju oblog drva glavnog
prihoda nizinskih šuma Hrvatske (Efficiency
factors of Timberjack 1210 at forwarding the main
felling roundwood in Croatian lowland forests).
Magistarski rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
1-140.


Richardson, R., Makkonen, L, 1994: The performance
of cut-to-length systems in eastern Canada.
For. Eng. Res. Inst. Can. (FERIC), Pointe-Claire,
Que. Tech. Rep. TR-109. 1-16.


Sambo , S.M., 1999: Reduction of trail density in a partial
cut with a cut-to-length system. For. Eng. Res. Inst.
Can. (FERIC), Pointe-Claire, Que. Tech. Note TN


293. 1-12.
Wasterlund , I., 1996: Environgentle forestry operations
- possible or must. Proceedings of the seminar
Progresses in Forest Operations, 8 May 1996, Ljubljana,
Slowenia, 9-14.
www.timberjack.com


SUMMARY: The paper gives a description of single-grip, together with its working methods and limiting
factors of harvester use, as well as factors which have influencing on productivity and working costs.
Special attention has been given to the estimation of harvester usage abilities in Croatian forestry.


Key w o rd s: felling and processing, harvester, Timberjack /070