DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11 12, CXXV (2001), 583-598
UDK 630* 189 + 269 + 41 : 907.1 (001)


PRILOG POZNAVANJU SUMA I ŠUMSKE VEGETACIJE NACIONALNOG
PARKA KORNATI I PARKA PRIRODE TELAŠĆICA


A CONTRIBUTION TO KNOWING THE FORESTS AND FOREST VEGETATION IN
KORNATI NATIONAL PARK AND TELAŠĆICA NATURE PARK


Slavko MATIĆ, f Đuro RAUŠ, Zvonko SELETKOVIĆ, Željko ŠPANJOL,
Igor ANIĆ, Milan ORŠANIĆ, Ivica TIKVIĆ, Dario BARIČEVIĆ*


SAŽETAK: U raduje dan prilog poznavanju šumske vegetacije Nacionalnog
Parka Kornati i parka prirode Telašćica. Stoljetni odnosi čovjeka i prirode
(vegetacije) te gospodarske aktivnosti (poljodjeljstvo, stočarstvo) učinili
su Kornate jedinstvenima i neponovljivima. To je rezultiralo proglašenjem većeg
dijela kornatskog otočja nacionalnim parkom. Kornati i Telašćica nalaze
se u eumediteranskoj vegetacijskoj zoni gdje je klimatskozonska zajednica
Myrto-Quercetum ilicis. Kornatsko je otočje samo naizgled goli kamenjar.
Uočava se daje biljni pokrov na svim otocima razvijen u obliku različitih degradacijskih
stadija autohtone klimatskozonske vegetacije. Smanjenjem gospodarskih
aktivnosti na otocima je omogućen spontani, progresivni razvoj
pašnjaka i kamenjara, gariga, makije, sastojina alepskog bora i pinije te crnikovih
punjača. Takav je razvoj vegetacije upitan glede definicije nacionalnog
parka i njegove zakonske zaštite te gospodarskog interesa vlasnika Kornata,
koji su gotovo potpuno u privatnome vlasništvu. Njihova zaštita znači postupno
obrašćivanje i progresivnu sukcesiju vegetacije, zbog čega Kornati presta


ju biti ono zbog čega su zaštićeni i jedinstveni. Rješenje može proizaći jedino


iz integralnoga valoriziranja i zaštite, čime će se zadovoljiti sve zainteresira


ne strane — zaštita prirode, domaće stanovništvo i njegov gospodarski interes


te svi željni užitka u jedinstvenosti kornatskog otočja.


Ključne r ij e č i: Nacionalni park Kornati, park prirode Telašćica, zaštita
prirode, šumska vegetacija, sukcesija vegetacije, hrast crnika fQuercus
ilex), alepski bor (Pinus halepensis), pinija (Pinus pinea).


UVOD - Introduction


Prema podacima Ministarstva poljoprivrede i šu- Malo gdje je vegetacijski pokrov bolji pokazatelj
marstva (1995) šume i šumsko zemljište na prostoru antropogenih utjecaja i ekoloških prilika kao na kornathrvatskog
Mediterana (otoci i priobalje) obuhvaćaju skim otocima. Najveći dio kornatskog otočja zauzimaju
površinu od 1 042 081 ha, što iznosi 43 % svih šuma i kamenjare, pašnjaci, garizi i ostali degradacijski stadiji
šumskih zemljišta Hrvatske. Ova površina sama za se- crnikovh šuma. Kornati i Telašćica nalaze se u prostoru
be govori kolika je potencijalna moć šumarstva toga eumediteranske klimatskozonske zajednice hrasta crnipodručja.
Isto tako važno je napomenuti da se šume u ke s mirtom (Myrto-Quercetum ilicis). To su čiste sasto-
Mediteranu pretežito nalaze u nekom od degradacij- jine, panjače i makije, izgrađene ponajprije od vazdazeskih
stadija šuma hrastova crnike i medunca. lenih elemenata. Od svih oblika crnikovih šuma u na-


Prof. dr. se. S. Matic, f prof. dr. sc. Đ. Rauš, prof. dr. sc. Z. Seletković, doc. dr. se. Ž. Španjol, mr. sc. I. Anić, mr. sc. M. Oršanić, mr. sc.


I. Tikvić, mr. sc. D. Baričević, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za uzgajanje šuma, Svctošimunska 25, HR-10000
Zagreb, Referat održan na simpoziju: "NP Kornati, općina Tisno u županiji Šibenskoj - Prirodna podloga, zaštita, društveno i gospodarsko
valoriziranje". Murter, Tisno, Kornati, Šibenik, 2.-7. listopada 1995.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 6     <-- 6 -->        PDF

S. Malić. B. Raušt. / . Sclctkmić, Ž. Spanjol. I. Anić. M. Oršanić. I. Tikvić, D. Barićc\ic: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski list br. II 12. CXXV (2001), 583-598
šem primorju, sastojine crnike s mirtom najtermofilnije
su zajednice. S obzirom na višestoljetni antropogeni
utjecaj (požare, ispaše, sječe i si.), a na temelju poznatih
povijesnih podataka, teško je sa sigurnošću govoriti o
šumovitosti kornatskog otočja u povijesti.


Kornati samo na prvi pogled izgledaju kao goli kamenjar.
Biljni pokrov na otočju razvijen je u nekom od
degradacijskih stadija klimatskozonske vegetacije: kamenjar,
pašnjak, garig, makija, panjača. Smanjenjem
gospodarskih aktivnosti (krčenje, pašarenje stoke) po


ZEMLJOPISNI POLOŽAJ


Broj otoka i otočića te površinu Kornata, mnogi autori
pišu drukčije, već prema različitim polazištima pojedinih
pisaca. Kako navodi Friganovi ć (1996) broj
i površina Kornata međusobno su zavisne veličine. U
širem bi smislu kornatska otočna skupina obuhvaćala
149 otoka, otočića i grebena s oko 320 km2 otočnomorske
površine. Na same otoke otpada 69,5 km2 (K u lušić,
1996). Današnji Nacionalni park Kornati čini
101 otok, otočić i hrid s ukupno 224 knf otočno-morske
površine. Radi se, kako piše Friganović (1996),


o polinezijskom prostoru (brojem) i mikronezijskom
prostoru (prosječnom jediničnom površinom).
Od svog proglašenja 24. srpnja 1980. godine, pa do
1988. godine, Nacionalni park Kornati obuhvaćao je i
dio Dugoga otoka - uvalu Felašćica koja je zbog nemogućnosti
suradnje tada dviju postojećih uprava parka,
jedne za područje tadašnje šibenske, a druga za područje
tadašnje zadarske općine, odlukom Sabora is


čeo je proces progresivne sukcesije vegetacije i u elementima
autohtone vegetacije, i u osvajanju novih površina
pionirskim vrstama: alepskim borom {Pinus halepensis)
i pinijom (Pinus pined). Upravo taj prirodni
proces predstavlja veliko pitanje u kojem smjeru razvijati
Kornatsko otočje, poglavito nacionalni park, s obzirom
na njegovu definiciju i zakonsku regulativu
(gospodarske i sve ostale aktivnosti, čuvanje prirodnosti
i izvornosti, valorizacija i si.).


Region of investigation


ključena iz nacionalnog parka i proglašena Parkom prirode
24. ožujka 1988. godine na površini od 6 706 ha.


Kornati su sa sjeverozapada omeđeni Dugim otokom,
na jugoistoku otocima ispred Žirja, prema kopnu
otocima Pašmanom, Vrgadom i Murterom, dok su prema
jugozapadu svom duljinom od 35 km izloženi otvorenom
moru. Najveća širina Kornata je 13 km u smjeru
sjeveroistok-jugozapad (Riđanović & Simunov
i ć, 1996). Pružaju se u četiri usporedna otočna niza i
tri kanala: sitski otočni niz i sitski kanal, žutski otočni
niz i žutski kanal, kornatski otočni niz i piškerski otočni
niz.


Između kornatskog i piškerskog otočnog niza Kornatski
je kanal. Stanovnici naselja Murter i Betine sitski
i žutski otočni niz nazivaju Donji Kornat, a kornatski
i piškerski otočni niz Gornji Kornat (Riđanović
&Simunović, 1996).


VEGETACIJSKA OBILJEŽJA Vegetation


Vegetacija i flora Kornatskog otočja istražuje se već
gotovo 200 godina. Prema novijim istraživanjima
(Frinajstić, 1996) u vegetacijsko-fitogeografskom
smislu svi Kornatski otoci pripadaju eumediteranskoj
vegetacijskoj zoni mediteransko-litoralnog pojasa mediteranske
regije, a fitogeografski pripadaju istočnojadranskom
sektoru jadranske provincije. Prema tome,
osnovicu klimazonalne šumske vegetacije tvori zajednica
Myrto-Quercetum ilicis, vegetaciju stjenjača
Phagnalo-Centaureetum ragusinae, a priobalnih grebenjača
Plantagini-Limonietum cancellati.


U realnom biljnom pokrovu svi su veći i za ispašu
ovaca i koza prikladni otoci bez šumskog pokrova, dok
su maleni otočići, posebice oni u vanjskom nizu i
danas više-manje šumoviti. Na nekima od njih susreću
se i elementi stenomediteranske vegetacijske zone sveze
Oleo-Ceratonium (zajednica Oleo-Euphorbietum
dendroidis).


Veći otoci obrasli su pašnjačkim oblicima vegetacije,
jer su tijekom dugog povijesnog razdoblja (usp. P e valek,
1930, Kulušić, 1965; Filipi, 1972) šume


sustavno paljene, kako bi se na taj način dobile površine
za ispašu ovaca i koza. Međutim, zanimljivo je naglasiti
da pašnjaci Kornatskih otoka u fitocenološkom
smislu ne pripadaju eumediteranskim vegetacijskim
oblicima, što bi bilo logično, već submediteranskim
vegetacijskim oblicima, što je prividno nelogično.
Razlog tomu prividnomu neskladu između primarnih i
sekundarnih vegetacijskih oblika treba tražiti u činjenici
da su Kornati praktički od davnine vlasništvo Murterana,
koji su stoku, ovce i koze prebacivali iz kopnenog
zaleđa na Kornate, te runom, sijenom i nečistim sjemenom
prenijeli niz submediteranskih pašnjačkih vrsta i
najrazličitijih korova. Kako se sve vrste pašnjačkih
oblika vegetacije ne šire epizookorno, to su Kornatski
pašnjaci izrazito siromašni vrstama. U povremenim
naseljima na pojedinim kornatskim otocima, oko staja,
po poljima, vinogradima i maslinicima susreće se mnoštvo
vrsta različitih oblika korovne i ruralne vegetacije,
što posebno obogaćuje njihovu floru, pa možemo smatrati
da je čovjek sveukupnom svojom aktivnošću u
znatnome pridonio sastavu i bogatstvu flore Kornatskih
otoka (Frinaj stić, 1996).
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 7     <-- 7 -->        PDF

S. Matić. Đ. Raušt, Z. Seletković. Ž. Španjol. 1. Anić. M. Oršanić, 1. Tikvić. D. Barićcvić: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski list br. 11-12, CXXV (2001). 583-598
Trinajstić (1996) navodi na osnovi svih dosadašnjih
istraživanja, da vaskularna flora Kornata broji zasada
537 taksona, od kojih 515 samoniklih i 22 uzgojena.


Kornatsko otočje samo naizgled izgleda kao pusti
kamenjar. Može se uočiti da je biljni pokrov na svim
otocima razvijen u određenom tipu vegetacije, u nekome
od degradacijskih stadija klimazonalne asocijacije.
Smanjenjem pašarenja na otocima primjetno je nadiranje
drvenastih vrsta, što predstavlja sukcesiju prema
prvotnoj šumi crnike npr. Pistacia terebinthus, Rubus
ulmifolius, Paliuretum adviaticum, Cisto-Ericetum
arboreae, Pistacia lentiscus, Myrtus communis i dr.
(Gazi -Boskova &Bedalov, 1983).


Jedini nešto veći kompleks crnikovih šuma, u uzgojnom
obliku panjače, nalazimo na sjevernim padinama
Kornata, a fragmentarno nalazimo manje ostatke
devastiranih crnikovih šuma i na otocima Vodenjak,
Lavsa, Piškera, Veli Rašip, Žut (Gazi -Boskov a &
B e d a 1 o v, 1983), te na otocima Balun i Levrnaka.


Osim ostataka crnikovih šuma značajne su i kulture
alepskog bora (Pinus halepensis) i pinije (Pinuspined)
na otoku Levrnaka. Značajno je to da alepski bor kao
pionirska vrsta postupno osvaja okolne površine, te se
zamijećuje njegovo širenje i na drugim otocima npr.
Žut, Provarse, Katina.


VLASTITA ISTRAŽIVANJA - Investigation results


Polovicom mjeseca lipnja 1995. godine, boraveći na su obavili vegetacijska, ekološka i strukturna istraživapodručju
N.P. Kornati te Parka prirode Telašćica, autori nja. Rezultati istraživanja dani su prema lokalitetima.


N. P. Kornati, otok Balun - Kornati National Park, Island Balun
Na otoku Balunu istraživanja su obavljena na degradiranoj
panjači, koja je na sjeverozapadnoj ekspoziciji
ipak donekle razvijena, dok na zapadnoj ekspoziciji
izostaju i takvi oblici. Iz grmova crnike visokih
5-6 m izbija po koje ljepše stablo, a između grmova
javlja se Pistacia lentiscus u obliku jastučastog grma
koja zauzima prostore između većih grupa hrasta crnike.
Dominira na plješinama i na nju treba računati kod
stvaranja mikroklime kako tla tako i zraka. Javlja se po
koji grm Juniperus macrocarpa i to je uglavnom sve
od raslinstva. Na pokusnoj plohi površine 100 irr
izmjereno je 20 izbojaka crnike u debljinskom stupnju
2 cm, 24 izbojka u debljinskom stupnju 4 cm i 4 izbojka
u debljinskom stupnju 6 cm. To je ukupno 48 izbojaka
odnosno 4800 crnikovih izbojaka po hektaru.


Slika 2. Sječa šuma za potrebe ogtijeva, otok Balun
Figure 2 Felling a forest for fuelwood, the island of Balun


Slika 1. Panjača hrasta crnike {Quercus ilex), otok Balun
Figure 1 Coppice of holm oak (Quercus ilex), the island of Balun


Nagibi su različiti, uz samo more su strmiji sa blažim
prijelazima na drugu stranu otoka. Naglašeni oblici
vapnenca dominiraju u profilu, a između oštrih ka-


Slika 3. Prirodna sukcesija alepskog bora (Pinus halepensis)
Figure 3 Natural succession of Aleppo pine (Pinus halepensis)


menih blokova nađe se ponešto tla. Relativno užitno
svjetlo ispod grmova crnike iznosilo je 9,61 %.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 8     <-- 8 -->        PDF

S. Matić. B. Raušt. Z. Selelković. Ž. Spanjol. 1. Anić. M. Oršanić. I. Tikvić. D. Barićević: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski liši br. 11-12. CXXV (2001). 583-598
Fitocenološka snimka ovog lokaliteta pokazuje sljedeće stanje:


I Sloj drveća - Tree Layer Sedum acre
Quercus ilex 3 Geranium robertianum
Juniperus 1 Ruscus aculeatus


Helichrysum italicum


II Sloj grmlja - Shrub Layer


Smi lax aspera


Pistacia lentiscus
1


Euphorbia Wulfenii


+


Juniperus macrocarpa
I


Cyclamen repandum


Lonicera implexa 1
+


Argyrolobium zanonii


Rhamnus alaternus
+


Scolymus hispanicus


Phillvrea latiolia
+


Euphorbia peplis


Myrtus communis
+


Rubia peregrina +
III Sloj niskog rašća - Ground Vegetation Layer Teuerium flavum
Brachypodium pinatum 1 Osyris alba
Asparagus acutifolius + Cle m at is flam mula


Na istome otoku postavljena je druga pokusna plono
izlazi na površinu zemljišta. Od vegetacije dominira
ha, ali na južnoj do jugozapadnoj ekspoziciji. Rastresiti Pistacia lentiscus koja prekriva oko 50 % površine u
kamen na površini uprskan je u još postojeće tlo. Ispod obliku niskih, jastučastih tepiha (do 0,6 m visine) koji
pločastih komada kamena nalazimo veće zalihe tla. su vrlo gusti.
Koso uslojeno temeljno kamenje u prugama povreme


Fitocenološka snimka učinjena na ovom lokalitetu daje sljedeću vegetacijsku sliku:


II Sloj grmlja (rjeđi garig) Shrub Layer
Helychrysum italicum


+


Pistacia lentiscus 3
Smilax aspera
Brachypodium ramosum


III Sloj niskog rašća - Ground Vegetation Layer


Asparagus acutifolius


Teucrium polium
+


Rubia peregrina
t-


Marrubium vulgare
+


N. P. Kornati, otok Levrnaka - Kornati National Park, Island Levernaka
Stanište se odlikuje jakim nagibima, a kameni blokovi
su obrasli pretežito vrstama iz roda Poaceae i grmovima
u jastucima Pistacia lentiscus. Pokusna ploha
smještena je na sjeveroistočnoj ekspoziciji, u kulturi
alepskog bora sa stablima visine do 11 m. Pod vegetacijom
tlo je dublje, smeđe, kiselo (edifikator Myrtus
communis). Na rubovima tlo je nezaštićeno, s time i
pliće i u manjim količinama ga ima, dosta pomlatka
vjerojatno od prije unešenog alepskog bora.


Pojava ponika i pomlatka alepskog bora u samoj
sastojini svedena je na minimum (razlog izostanka je
premala količina svjetla). Izostanak ponika autohtone


..,.,. j i Slika 4. Alepski bor (Pinus ha/epensis) na otoku Levmaka
vegetacije (crnike) govori o tome da pionirska vrsta c. , ,, ,D. , , ´ .. . , , f1 .


b J \ ´ b f Figure 4 Aleppo pine (Pinus halepensis) on the island ot Levrnaka
alepski bor nije do kraja učinila stanište spremnim za
prihvat autohtonih vrsta. Plješine i površine nezaštiće-u obliku grmova jastučastog oblika. Relativno užitno
ne krošnjama alepskog bora osvaja i Pistacia lentiscus svjetlo iznosilo je 12,63 %.


Vegetacijska istraživanja pokazala su slijedeći floristički sastav:


I Sloj drveća - Tree Layer
Myrtus communis +


Pinus halepensis
Pinus halepensis


-i


II Sloj grmlja - Shrub Layer
III Sloj niskog rašća - Ground Vegetation Layer


Pistacia lentiscus
Bromus erectus 3
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 9     <-- 9 -->        PDF

S. Malic, Đ. Raušt. Z. Seletković, Ž. Spanjol. I. Anić, M. Oršanić, 1. Tikvić, D. Barićević: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski lisl br. II 12, CXXV [2001). 583-598
Brachypodium pinatum
Galium aparine
Asparagus acutifolius
Rubus dalmatinus
Helichiysum italicum


1 Argyrolobium zanonii
I Micromeria juliana


+ Eryngium amethystinum
Tablica 1. Razdioba stabala u kulturi alepskog bora na lokalitetu Levrnaka, površina plohe 900 m2
Table 1 Tree selection in the culture of Alepo Pine in the Locality Levrnaka, Area 900 m2


Debljinski razredi (d, 30 -cm)


Diamctar Classes (d, 30 -cm)
2
4
6
8


10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
42
54


Ukupno - Total
Po ha - Per ha


Na istome otoku postavljena je još jedna pokusna
ploha, ali na sjevernoj ekspoziciji, u sastojini pinije dobi
50 godina. Sastojina se pomlađuje, a pinija se postepeno
širi i osvaja u procesu sukcesije vegetacije površine
oko sastojine. Vegetacijski sastav istovjetan je kao
i u sastojini alepskog bora. Strukturne osobine sastoji


Tablica 2. Razdioba stabala u kulturi pinije na lokalitetu Levrnaka,
površina 500 m2
Table 2 Tree Selection in the Culture of Stone Pine in the
Locality Levrnaka, Area 500 m2
Debljinski razredi (d130 -cm)


Pinus pinea


Diametar Classes (d, ,0 -cm)
2
4 1


Pinus halepensis Pistacia lentiscus
1 8
8
5
12
6
10
4
8
6
3
2
1
3
1
1
1
72 8
800 89


ne ocjenjivane su pomoću razdiobe stabala po debljinskim
stupnjevima, a pomladenje je utvrđeno izmjerom
ponika i pomlatka (Tablice 2 i 3).


Tablica 3. Struktura ponika i pomlatka u kulturi pinije, lokalitet
Levrnaka, površina 500 nr


Table 3 The Structure of Seedlings and Young Growth in
the Culture of Stone Pine in the Locality Levrnaka,
Area 500 nr


Visinska klasa (cm)


Pinus pinea


Height Class (cm)
1-25 8


6 2 26-50 14
8 51-75 6
10 76-100 6
12 2 101-125 6
14 2 126-150
16 1 151-175 4
64 1 Ukupno - Total 44
Ukupno - Total 9 Po ha - Per ha 880
Po ha - Per ha 180
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 10     <-- 10 -->        PDF

S. Malić. Đ. Raušt, Z. Sclclković. Ž. Španjol, I. Anić, M. Oršanić. I. Tikvić, D. Barićević: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski list br. 11 12. CXXV (2001), 583-598
N. P. Kornati, otok Kornat - Kornati National Park, Island Kornat
Najveći kompleks šume hrasta cinike prostire se na
50 ha, na sjeveroistočnoj ekspoziciji otoka Kornati. To
je panjača obrasta oko 0,5. Udio crnike je 0,9, dok ostatak
od 0,1 otpada na crni jasen (Fraxinus ornus), zeleniku
(Phillyrea), smrdljiku (Pistacia terebinthus) i
dr.. Prostire se od mora pa do oko 150 m n.v., odnosno
kosini isključivo SI ekspozicije. Nalazi se između mora,
vrha Stražnica i Magazinove škrilje. Ova šuma se
svojedobno, prije Drugog svjetskog rata koristila za
opskrbu domaćih stanovnika na Murteru drvetom
(Bogdanić, 1989).


Prvo dolazi garig crnike dolazeći od Telašćice, a zatim
prelazi u makiju i nisku šumu crnike. Uvala je su


Slika 5. Progresija autohtone vegetacije na kornatskim otocima
Figure 5 Progression of autochthonous vegetation on Kornati
Islands


Slika 7. Zelene oaze uz naselja na otocima NP Kornati


Fifure 7 Green oases along the settlements on the island of Kornati
National Park


vislo obrasla lošom crnikovom panjačom. Skoro svi
vrhovi crnike su suhi. Visine su također male, što govori
daje sastojina razvijena na nepovoljnim stanišnim
prilikama, kao i tlo ispod nje koje je plitko i razvijeno
samo u džepovima zbog čestog i intenzivnog sječenja i
to mladih panjeva. Ponik crnike prisutan je u značajnom
broju, koji se u sklopu održava dobro, ali izvan
njega na rubovima i plješinama se suši, što ukazuje na
njegovu nemoć da podnese izravan utjecaj nepovoljnih
stanišnih prilika. Jača stabla iz panja i veće grupe crnike
jezgra su buduće sastojine. Ekosustav treba okrenuti
na progresivnu sukcesiju, njegom.


Slika 6. Grmovi Pistacia lentiscus na kornatskim otocima
Figure 6 Shrubs of Pistacia lentiscus on Kornati Islands


Slika 8. Jedinstvenost u ljepoti, more-kamen-vegetacija
Figure 8 Unique beauty, the sea-stone-vegetation


Fitocenološke snimke pokazuju slijedeći floristički sastav ove sastojine:


I Sloj drveća - Tree Layer Pistacia terebinthus 1
Quercus ilex 4 Pistacia lentiscus 1
Juniperus macrocarpa I Lonicera implexa I
Pirus amvgdaliformis +


II Sloj grmlja - Shrub Layer


Crataegus transalpine! +


Juniperus macrocarpa
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 11     <-- 11 -->        PDF

S. Matić, Đ. Raušt. Z. Selelković, Ž. Spanjol. I. Anić. M. Oršanić. I. Tikvić, D. Barićević: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski list br. 11-12, CXXV (2001). 583-598
Rubus dalmatinus + Cyclamen repandum
Phillvrea latifolia + Plantago major
Coronilla emeroides + Origanum vulgare +
Myrtus communis + Arum italicum +


Teucrium flavum


+


III Sloj niskog rašća - Ground Vegetation Layer


Asparagus acutifolius


+


Brachipodium ramosum 3


Viola odorata


Helichrysum italicum 1


Tamus communis


Salvia officinalis 1


Scolymus hispanicus


Asphodelus microcarpus +


Rubus dalmatinus


l


Rubia peregrina +


Argyrolobium zanonii


Dorycnium hirsutum +


Onosma Visianii


Qnercus ilex +
Bromus erectus +


Tablica 4. Razdioba stabala po debljinskim stupnjevima, lokalitet Kornat, površina 625 trr
Table 4 Tree Selection per Diameter Classes, in the Locality Kornat, Area 625 m2


Debljinski razredi


Qnercus ilex Pistacia lentiscus Juniperus macrocarpa Phillvrea latifolia


Diameter Classes
4 80 25 3 3
6 51 13 2
8 22


10 1
Ukupno - Total 154 38 5 3
Po ha - Per ha 2464 608 80 48


Tablica 5. Struktura ponika i pomlatka, lokalitet Kornat, površina 625 m2
Table 5 The Structure of Seedlings and Young Growth in the Locality Kornat, Area 625 m2


Visinska klasa (cm)


Height Class (cm)
Quercus ilex Pistacia lentiscus Juniperus macrocarpa Phillvrea latifolia
76-100 1
101-125
126-150 17 3 3
151-175 1
176-200 44 11
201-225
226-250 44 11 2
251-275 1 1
276-300 31 6 3
301-325
326-350 9 4
351-375
376-400 6 2
Ukupno - Total 163 42 5 3
Po ha - Per ha 2608 672 80 462


Na onim mjestima gdje je autohtona vegetacija tj. u viši uzgojni oblik. Nikako ne bi smjeli izvršiti čistu
šuma hrasta crnike sačuvana u nekom od degradacij-sječu, te vršiti sadnju borova, jer bi to bilo vraćanje
skih stadija (makija ili garig), kao npr. na otoku Korna-procesa progresije korak unazad.
tu, mjerama njege (čišćenje i prorjeđivanje) uz obveznu
zaštitu od nekontroliranih sječa i brštenja, prevesti
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 12     <-- 12 -->        PDF

S. Matić. ». Raus!-, Z. Sclctković. /. Španjol. 1. Anić. M. Oršanić. I. Tikvic, D. Banćević: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski lisl br. -12, CXXV (2001). 583-598
Park prirode Telašćica, Uvala Mir


Mlada sastojina alepskog bora nastala na požarištu.
Požar se dogodio 1979. godine. Visine stabala danas
su do 7 m.


Tablica 6. Razdioba stabala po debljinskim stupnjevima, lokalitet
Uvala Mir, površina 150 m:
Table 6 Tree Selection per Diametar Classes in the Locality
Uvala Mir, Area 150 m2
Debljinski razredi (cm)


Pinus halepensis


Diametar Classes (cm)
2 10
4 28
6 14
8 10


10 1
Ukupno - Total 63
Po ha - Per ha 4200


Vegetacijska slika je sljedeća:


I Sloj drveća - Tree Layer


Pinus halepensis


II Sloj grmlja - Shrub Layer


Pistacia lentiscus 2
Erica arborea 1
Cistus salviaefolius 1
Cistus incanus 1
Olea oleaster +
Rhamnus olaternus +
Quercus ilex +
Coronilla emeroides +


I na ovom primjeru sukcesije vegetacije nakon požara
u staroj sastojini alepskog bora potvrđena su dosadašnja
istraživanja (Trinajstić, 1993; Matić i dr.,
1995; Španj ol, 1996) da sukcesija vegetacije na požarištima
starih sastojina alepskog bora teče vrlo intezivno.
Dok gori staro stablo alepskog bora sjeme je u
češeru dobro zaštićeno od visoke temperature. Prilikom
hlađenja, češer se naglo otvara i razbacuje sjeme.
Ono pada na ohlađeno tlo prekrito pepelom i nakon
prve kiše počinje nicati. Ako su pedološki uvjeti po


Park prirode Telašćica, Grapašćak


Ovo je 80 godina stara sastojina unešenog ili naseljenog
alepskog bora u blizini obrađivanih vrtova. Na
samoj plohi prisutni su također suhozidi, koji su podignuti
vjerojatno radi ispaše. Dugačka padina sa koje se
ispire tlo, ali na koju se u nižim položajima donosi
dosta tla s viših položaja. Kameni blokovi naziru se na
površini, ali su prostori oko njih zapunjeni tlom. Kamenje
je vertikalno uslojeno, tlo je smeđe karbonatno.


- Telašćica Nature Park, Uvala Mir
Slika 9. Borove šume u parku prirode Telašćica


Figure 9 Pine forests in Telašćica Nature Park


III Sloj niskog rašća - Ground Vegetation Layer


Brachipodium ramosum 3


Bromus erectus 2


Rubia peregrina +


Doricnium hirsutum +


Helichrysum italicum l


Smilax aspera +


Galium aparine +


voljni, nikne vrlo gust ponik, te već nakon par godina
pomladak u potpunosti prekriva tlo. lako je takav razvoj
sukcesija vegetacije, to se ne može smatrati sukcesijom
u fitocenološkom smislu. Mnogo teži slučaj za
šumarsku praksu je kada požar zahvati i uništi mladu
borovu sastojinu koja još ne fruktificira, te se površina
ne može naploditi poslije požara. Tada sukcesija vegetacije
kreće ili u smjeru razvoja travne vegetacije (pašnjaci)
ili počinju dominirati drvenasti elementi, izbojcima
iz panjeva (Erico-Arbutetum).


- Telašćica Nature Park, Grapašćak
U dominantnoj etaži nalazi se alepski bor ispod kojega
se javila autohtona vegetacija (Quercus ilex, Erica
arborea, Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus, Olea
oleaster), pojedinačni grmovi Cistus monspeliensisCistus salvifolius, Pistacia lentiscus, manji grmovi
Erica arborea iz sjemena.


Na cijelom prostoru nedavno je bio prizemni požar
(što se još može vidjeti na kori starih stabala koja je
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 13     <-- 13 -->        PDF

S. Matič. Đ. Raušt. Z. Seletković. Ž. Spanjol. I. Anić. M. Oršanić. I. likvić. D. Barićević: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski lisl br. II 12. CXXV (2001). 583-598
crna), poslije čega su se pojavili navedeni autohtoni
elementi. Alepski bor je zasigurno obavio svoju pionirsku
ulogu i dobro pripremio stanište za povrat autohtone
vegetacije. Na borovima su prisutni češeri i urod
sjemena je dobar, ali nigdje nismo pronašli pomladak
alepskog bora.


Relativno visoka i svakako gusta travna vegetacija
stvara teškoće kod proklijavanja i razvoja mladih biljaka,
što treba uzeti u obzir kod pripreme staništa. Postupno
treba uklanjati stabla alepskog bora i stvarati prostor
autohtonoj vegetaciji, u prvom redu hrastu crniki, a
na plješinama bi trebalo unijeti sadnice alepskog bora
da obavi svoju pionirsku ulogu.


Slika 10. Šuma alepskog bora (Pinus halepensis) predio Gra-
Ovo je dosta dobar primjer osvajanja i privođenja pašćak
ovakvih terena autohtonoj vegetaciji. Figure 10 The forest of Aleppo pine (Pinus halepensis) in the Grapašćak
region


U starijim borovim kulturama u kojima su se pojavili
elementi crnikovih šuma (tablica 2.), dakle, u fazi
progresije borova šuma s makijom. Treba izvršiti oboplodnih
sječa. Za očekivati je da će u sljedećoj ophonovu
šume na taj način da sada u tu pripremljenu sasto-dnji još uvijek biti dosta bora u takvim sastojinama, ali
jinu unosimo žir ili sadnice hrasta crnike, po načelima puno manje nego hrasta crnike i njegovih pratilica.


Slika 11. Raznolikost vegetacijskog pokrova u parku prirode, pej- Slika 12. Sukcesija alepskog bora (Pinus halepensis) u parku prizažna
osobitost rode Telašćica
Figure 11 Diverse vegetation cover in the Nature Park, a landscape Figure 12 Succession of Aleppo pine (Pinus halepensis) in Telaš-
feature cica Nature Park


Slika 13. Zelene oaze u kršu parka prirode Slika 14. Ulazak u park prirode Telašćica
Figure 13 Green oases in the karst of the Nature Park Figure 14 Entrance into Telašćica Nature Park
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 14     <-- 14 -->        PDF

S. Malic. O. Raušt. Z. Selctković. Ž. Spanjol. I. Anić. M. Oršanić. 1. Tikvič. D. Barićević: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski list br. II 12. C.XXV (2001). 583-598
Tablica 7. Razdioba stabala po debljinskim stupnjevima, lokalitet Grapašćak, površina 400 nr
Table 7 Tree Selection per Diametar Classes in the Locality Grapašćak, area 400 nf


Debljinski razredi (cm)
Diametar Classes (cm) Pinus halepensis Quercus ilex Phillyrea laüfolia Erica arborea Pistacia lentiscus
2 -1 --1
4 -12 4 8 10
6 -10 1 3 3
8 -12 1 -2
10 -5 --3
12 -2 --4
14 -2 ---
28 2 ----
30 1 ----
32 2 ----
34 1 ----
36 1 ----
50 1 ----
Ukupno - Total 8 44 6 11 23
Po ha - Per ha 200 1100 150 275 575


Tablica 8. Struktura ponika i pomlatka, lokalitet Grapašćak, površina 400 m2
Table 8 The Structure of Seedlings and Young Growth in the Locality Grapašćak, Area 400 i


Visinska klasa Height
Class
(cm)
Quercus
ilex
Pistacia
lentiscus
Phillyrea
laüfolia
Olea
oleaster
Erica
arborea
Rhamnus
alaternus
Pinus
halepensis
0-25 4 ------
26-50 5 1 ----
51-75 --2 ----
76-100 -10 1 ---4
101-125 -3 ----3
126-150 --2 -10 -2
151-175 ----1 1 -
176-200 8 3 7 -2 --
201-225 ----9 --
226-250 3 3 10 3 -6 -
251-275 --1 -19 --
276-300 18 3 3 --2 -
301-325 ----4 --
326-350 3 ------
351-375 6 ---4 1 -
376-400 25 -8 ----
Ukupno - Total 72 23 34 3 49 10 9
Po ha - Per ha 1800 575 850 75 1225 250 225


Vegetacijska snimka pokazuje sljedeći sastav u ovoj 80-godišnjoj sastojini alepskog bora:


I Sloj drveća (80 %) Tree Layer Erica arborea 2
Pinus halepensis 4 Phillyrea latifolia I
Quercus ilex 2 Rhamnus alaternus 1
Phillyrea l ati folia 1 Cistus incanus 1
Arbutus unedo 1 Cistus salvifolius +
Erica arborea 1 Olea oleaster +


Juniperus macrocarpa +


II Sloj grmlja (85 %) - Shrub Layer


Coronilla emeroides t-


Quercus ilex 2


Arbutus unedo


Pistacia lentiscus 2
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 15     <-- 15 -->        PDF

S. Matić, Đ. Raušt. Z. Seletković. Z. Spunjol. 1. Anić, M. Oršanić. 1. Tikvić. D. Barićević: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski list br. 11-12. CXXV (2001). 583-598
Viburnum tinus


Pinus halepensis


III Sloj niskog rašća (100 %)


Ground Vegetation Layer


Brachypodium ramosum
4


Srni lax asp er
a
2


Clem a tis flam m u la
1


RASPRAVA


Područje Mediterana nosi obilježje vrlo rane naseljenosti
i intenzivnog razvoja stanovništva. Pritisci na
šumu bili su veliki, i to je glavni razlog što je ovo područje
gotovo ostalo bez šume, a kao posljedica toga
bez tla i vode, s lošom poljoprivrednom proizvodnjom,
ekstremnim klimatskim uvjetima, intenzivnim erozijskim
procesima i dr. Uništavanje šuma očituje se danas
i u smanjenju općekorisnih funkcija šume (ekoloških i
društvenih funkcija) kao i gospodarskih funkcija (proizvodnja
drvne mase).


Proces devastacije ovih šuma nastupio je onog trenutka
kada je čovjek naselio otoke, a to je već u neolitiku
(4 000 - 7 000 godina prije Krista), preko ilirskih i
rimskih stanovnika, preko srednjeg vijeka do danas.
Glavni su uzroci nestanka ovih šuma požari izazvani
za dobivanje pašnjaka. Kornati su uglavnom služili za
pašarenje ovaca i to dosta ekstezivno. Nažalost, to je i
danas prisutno na nekim otocima. Bolje šume koristile
su se za brodove, dok su se tanji komadi drveta koristili
za ogrijev. U razgovoru sa starijim otočanima utvrđeno
je kako se nijedan Murteranin nebi vraćao s Kornata a
da nije nosio teret drva crnike. Daje na Kornatima ne
tako davno bilo više šume govori i podatak daje za vrijeme
Drugog svjetskog rata talijanska vojska palila šume
na Kornatima u kojima se skrivalo domaće stanovništvo.
Proces devastacije i danas je prisutan s nekontroliranim
sječama u preostalim skupinama crnike i
njenim pratilicama (Balun, Kornat, Žut i dr.) kao i pašarenjem.
U zadnje vrijeme primijećeno je na pojedinim
otocima prirodno širenje alepskog bora (otoci Žut,
Provarse i Katina), što predstavlja prvu stepenicu u dugotrajnoj
prirodnoj sukcesiji šumske vegetacije i postepenom
stvaranju uvjeta za budući povratak klimatskozonske
šumske zajednice hrasta crnike.


Jedino veći kompleks šumske vegetacije nalazi se
na sjevernoj strani otoka Kornat. Samo s velikim ulaganjem
i stručnim radom ovaj proces degradacije šuma
može se zaustaviti i krenuti u smjeru progresije. Prema
općim šumsko-uzgojnim pravilima da bi se poboljšalo
stanje šuma, a i općekorisnih funkcija koje šuma daje
(proizvodna, društvena i ekološka) neophodna je stalna
aktivnost šumarskih stručnjaka koju možemo podijeliti
u četiri osnovne grupe prema Matic u (1990) i to:


Rubia peregrina
Quercus ilex
Asparagus acutifolius +
Phillyrea latifolia l
Tamus communis +
Ciclamen repandum
Lonicera implexa +


-
Discussion
1.
Podizanje šuma na golome kršu (pošumljavanje).
2.
Uzgajanje postojećih autoktonih sastojina hrasta crnike
i drugih vrsta drveća i njihova pretvorba u viši
uzgojni oblik, kao i obnova (prirodna ili umjetna)
postojećih nekih sastojina autohtonih i alohtonih
listača i četinjača.
3.
Zaštita sastojina od požara.
4.
Progresivna sukcesija autohtone sastojine na degradiranim
staništima te usmjeravanje i ubrzavanje
sukcesije koja obično ide od golog krša, kulture borova
od autohtone klimatogene sastojine crnike.
Međutim govoriti o šumi i ulozi šumara u N. P. Kornati
i Parku prirode Telašćica vrlo je osjetljivo pitanje
iz više razloga. Ponajprije zbog toga što su to prema
Zakonu o zaštiti prirode zaštićeni dijelovi prirode u
najvišim nacionalnim i svjetskim kategorijama zaštite.
Drugi značajni specifikum ovog jedinstvenog predjela
je vjekovni odnos čovjeka i prirode, stoje učinilo Kornate
jedinstvenima po prirodnom fenomenu i ljepoti.


Da bi bolje spoznali današnji izgled i stanje vegetacije
na Kornatima treba dakle dobro poznavati povijest
na ovim prostorima. Jer kako navodi K u 1 u š i ć
(1996): " Vjerujem daje pejzaž Kornata kakvog vidimo
danas, star koliko i prisutnost čovjeka u Kornatima, jer


je način gospodarenja bitno utjecao daje izgled pejzaža
Kornata, ovakav kakav danas vidimo ".


Isti autor, detaljno izučujući povijest, navodi niz zanimljivih
i značajnih podataka. Tako stoji daje prema
stanju u Kornatima, prilikom prvog austrijskog katastarskog
premjera 1824-1830. godine, od 69,4 km2
Kornatskog otočja, bilo oko 732 100 m2 obrađene površine.
Dakle, u to je vrijeme bilo obrađeno oko 1,05 %
površine i to uglavnom pod kulturom vinove loze, a
manje maslinom. Stočetrdeset godina kasnije površina
obradivog zemljišta iznosi 2,54 % od ukupne površine.
Posljednja petina zemljišta iskrčenaje do 1926. godine
i time prestaje agrarna groznica Kornata, a počinje stagnacija
tradicionalnog gospodarenja.


Kako navodi Kulušić (1996), obradive površine do
1824. godine nalazimo uglavnom na tlu pogodnijem za
obrađivanje, poljima u kršu i dolomitnim zonama. Minimalne
su promjene u povećanju agrarnog zemljišta
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 16     <-- 16 -->        PDF

S. Matić, ». Raušt. Z. Seletković. Ž. Španjol. 1. Anić, M. Oršanić. I. Tikvić, D. Bariccvić: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski list br. 11-12. CXXV (2001). 583-598
do predaje Kornata Murteranima. Situacija se bitno mijenja
poslije kupnje 1859. godine, 1864. godine (SI dijela),
1877. godine (SZ dijela) i Žuta 1885. godine.
Tada dolazi do najintenzivnijeg agrarnog djelovanja i
kada krš-pašnjak, bivša osnovna baza gospodarske
eksploatacije, postaje sekundarna. Krči se gotovo u
agoniji, posebno prvih 20 godina poslije otkupa Žuta i
SI Kornata. Počinje se krčiti prostor blagih nagiba u
udolinama i na prirodno nepovoljnoj podlozi, U to
kratko vrijeme obradiva površina zemljišta je udvostručena.
Više nego za cijele prijašnje povijesti Kornata.
Težak je i dug bio proces kroz koji je Murterski seljak-
kolon-najamnik prolazio do slobodnog seljakagospodara
Kornata. Sva ta povijesna zbivanja oslikala
su se na vegetaciju i pejzaž Kornatskog otočja.


Vjekovno je trvenje interesnih sfera "starih" kornatara
s Dugog otoka više orijentiranih korištenjem mora
i "novih" iz Murtera, željnih zemlje i pašnjaka, koji su
danas vlasnici preko 95 % površine Kornatskog otočja
(Kulušić, 1996).


Veći dio Kornatskog otočja je od 1980. godine nacionalni
park. Prostorni plan Nacionalnog parka Kornati
donesen je 1990. godine i temeljni je dokument kojim
su određene smjernice razvoja, upravljanja i valorizacije
nacionalnog parka. Prema Zakonu o zaštiti prirode
(NN br. 30/94 i NN br. 72/94) "Nacionalni park je
prostorno, pretežno neizmijenjeno područje iznimnih i
višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili
više sačivanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava.


Nacionalni park ima znanstvenu, kulturnu, odgojno-
obrazovnu i rekreativnu namjenu. U nacionalnom
parku je zabranjena gospodarska uporaba prirodnih
dobara. Turističko-rekreacijske djelatnosti moraju biti
u ulozi posjećivanja i razgledavanja koje je dozvoljeno
svima pod istim uvjetima´.


Postavlja se temeljno ekološko pitanje kako dalje
valorizirati ovaj prirodni dragulj. Opravdano Kulušić
(1996) ustvrduje da proglašenjem Kornata nacionalnim
parkom, provođenjem aktivne zaštite prirode na
ovim prostorima dolazi do "zamrzavanja" jednog procesa
koji je učinio Kornate ovim što oni jesu, što ih čini
jedinstvenima u svijetu i zbog čega su, ustvari, proglašeni
nacionalnim parkom. Zaštitom otočja dogoditi će
se "paradoks kojeg je nemoguće izbjeći". Zaštita prirode
rezultirat će ozelenjavanjem Kornata.


Sto se tiče tvrdnje nekih autora daje Kornatsko otočje
bilo gusto obraslo šumama, Kulušić (1996) to ne
smatra točnim. Isti autor navodi, prema svojim povijesnim
istraživanjima i analizama, daje šuma na Kornatima
uvijek bila u kombinaciji s pašnjakom. "Mediteranska
»gusta« šuma i ovčarstvo kao osnovna gospodarska
djelatnost od Ilira do polovice prošlog stoljeća
nisu i ne mogu biti u skladu. »Krpa« šume koja je ostala
sačuvana dokaz je svjesno planirane stočarske djelatnosti...
ustaljena praksa i kontrolirani proces vođe


nja gospodarstva". Isti autor se isto tako ne slaže s au


torima koji iznose da su se šumski kompleksi palili u


požarima koji su trajali "četrdesetak dana". Velikih po


žara je bilo, npr. 1948. godine na otoku Kornatu.


Danas Kornati predstavljaju vrlo značajnu i atrak


tivnu turističku destinaciju (u nautičkom turizmu vje


rojatno i najatraktivniju na našem Jadranu). Pejzaž


Kornatskog otočja koji danas imamo posljedica je ti


sućljetnog životnog odnosa čovjeka i prirode, njego


vog gospodarenja njome. To je rezultiralo ovakvim,


drukčijim i jedinstvenim prirodnim obilježjima: pej


zažnim, geološko-pedološkim, morfološkim, vegeta


cijskim, faunističkim, povijesno-arhitektonskim, an


tropološkim i dr.


Sagledavajući problematiku u odnosu na definiciju


nacionalnog parka prema Zakonu o zaštiti prirode,


koju smo naveli, ili pak međunarodno usvojenu defini


ciju (New Delhi, 1969) da je nacionalni park


"...uglavnom neznatno ili nikako izmijenjen eksploata


cijom i ljudskim naseljima...", dolazimo do paradoksal


nih i kontradiktornih spoznaja. Dakle, Kornati, prema


tome, ne bi ni mogli biti nacionalni park, budući daje


sadašnji izgled apsolutno uvjetovan antropogenim dje


lovanjem. Ali, on je baš zbog toga jedinstven i s eko


loško-biološkog i zaštitarskog aspekta vrijedan, i kao


takav zaštićen najvišom kategorijom zaštite. Definicija


dalje zabranjuje svaku djelatnost koja ugrožava izvor


nost prirode. Stoje u ovom slučaju izvornost? Zabrani


ti gospodarsku djelatnost vlasnika Kornata, držanje


stoke i "ozelenjavanje" Kornata ili sačuvati "današnju


izvornost" i pejzaž poticanjem vjekovne gospodarske


aktivnosti na ovome prostoru?!


Odgovori na ova pitanja znače i donošenje radikalnih
odluka za budućnost. Česti je slučaj gdje ekolozi i
zaštitari prirode moraju odlučiti o nečemu što, ustvari,
u prirodi kao problem ne postoji, već postoji samo u
čovjekovoj težnji i željama. Sjetimo se samo stoljetnog
znanstvenog sučeljavanja "za" i "protiv" gašenja prirodnih
požara u američkim nacionalnim parkovima, požara
nastalih udarom groma. Požari će uništiti stoljetne
šume i ljepotu krajolika i "temeljni fenomen" nacionalnog
parka, govorili su jedni. Da, ali oni su karika prirodnog
ciklusa i života šumskog ekosustava koji je u odnosu
na naš kratki život mnogostruko duži, ali čest, bio
je argument drugih. I jedni i drugi "drže čvrste argumente".


U prilog ovoj raspravi idu i istraživanja provedena
među Murteranima, vlasnicima Kornata o njihovom
viđenju cjelokupnog problema valorizacije "njihovih
Kornata". Jer kako navodi autor istraživanje u svom
radu "Murterani su Kornate primili u baštinu, smatra


ju ih svojima i kao takve ih žele predati svojim potom


cima. Stoga im nije svjedno što se na njima događa


kako se s njima upravlja" (S i k i ć, 1996).
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 17     <-- 17 -->        PDF

S. Malic. Đ. Raušt, Z. Sdctković. Ž. Spanjol. I. Anić, M. Oršanić. 1. Tikvić, D. Barićević: PRILOÜ POZNAVANJU ... Šumarski list br. 11-12, CXXV (2001), 583-598
Prema njihovim stavovima, žele da Kornati opet
gospodarski zazive (maslinarstvo, stočarstvo, vinogradarstvo
i specifični oblici turizma vezani uz tradicionalni
način života ), da im u tome pomogne društvo
(povoljni krediti), žele da budu i oni na jedan određeni
način, kao vlasnici, zaštićeni. Žele zaštitu otočja, mora
i podmorja. Kao vlasnici Kornata žele sudjelovati u
procesu odlučivanja o budućnosti Kornata i njih samih.
Oni sebe vide kao najbolje jamstvo zaštite i razvoja
Kornata, kako je to bilo i u prošlosti.


Kako kaže Trinajstić (1996): "Taj je biljni pokrov
isto tako značajan jer predstavlja kulturno-uljudbeno
nasljeđe ovog prostora".


Što se tiče gospodarske, a time i šumarske aktivnosti
izvan granica Nacionalnog parka Kornati i u Parku
prirode Telaščice, tu je problem manje složen. Izvan
granica nacionalnog parka aktivnosti na pošumljavanju
i "ubrzanom" ozelenjavanju nemaju zakonske prepreke.
Park prirode kao slobodnija kategorija zaštite
prirodnog predjela predstavlja "prostorno ili dijelom
kultivirano područje s naglašenim estetskim, ekološkim,
odgojno-obrazovnim, kulturno-povijesnim i turističko-
rekreativnim vrijednostima". U parku prirode
dopuštene su djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju
njegove bitne značajke i uloge. "Smatra se da za
ovu kategotiju zaštite važi pravilo da ekologija kroz
ekonomiju nije utopija, a kada bi i bila, trebalo bi pokušati
utopiju ostvariti" (dr. Offner iz: Sobat, 1979).


Dva su osnovna nedjeljiva čimbenika koje u planiranju
prostora moramo uzeti u obzir. Jedan je kako osposobiti
prostor za prihvat posjetitelja, a drugi je kako
u isto vrijeme sačuvati kvalitetu prostora koji je najčešće
jedan od osnovnih razloga dolaska turista.


"Turizam je privredna grana koja se oslanja, razvija,
opredjeljuje i ostvaruje na primarnim vrijednostima
prirodne sredine. On je izvanredna mogućnost da se
zaštićeni oblici prirode ekonomski valoriziraju, posebno
s usklađivanjem ciljeva zaštite sa stanjem i oblikom
turističkog razvoja. Zaštićeni prirodni prostori pružaju
šansu aktivne zaštite, korištenja i napređivanja prirodnog
okoliša u tom prostoru. Zbog masovnosti turizam
je izvanredna prilika da se preko turista, kao medija,


ZAKLJUCAKDa li ima smisla potpuna zaštita prirode u N. P. Kornati?
Ako su oni zaštićeni, a jesu, onda je i svaka aktivnost
ograničena i sputana. Kako riješiti ovaj problem?
Nije jednostavno podvući i odlučiti. Posebice zbog toga
stoje gotovo sav prostor N. P. Kornati privatan posjed.
Jedino rješenje leži u zajedničkoj odluci znanstvenika,
onih koji upravljaju Kornatima, te vlasnika posjeda,
a sve to prema nacionalnim interesima. Sve to
uključiti u prostorni plan nacionalnog parka. Jedino


širi propaganda o potrebi zaštite prirode" (Spanjol,
1993).


Obično se tvrdi da turizam pretvara prirodni okoliš
u "turistički raj". Time ga čuva i poboljšava. Zato se
često turizam koristi kao politički argument zaštite
prostora. Turizam za svoj razvoj i korištenje treba prostor
i to najčešće onaj najprivlačniji i najljepši. Penetrirajući
se tako u najosjetljivije prirodne zone predstavlja
veliku opasnost u neracionalnom i nekontroliranom
korištenju prostora.


Moramo biti svjesni da turizam nosi u sebi opasnost
od razaranja svoje vlastite baze, a to je prirodna sredina.
Na taj način on može postati sam sebi negacijom,
razara li do te mjere okoliš da on postane bespredmetnim
kao povodom turističkog posjeta ili boravka. Generirajući
tako određene ekološke krize i probleme,
učinilo je razlogom stvaranje novih rješenja u alternativnim
oblicima turizma.


S obzirom na ograničene mogućnosti korištenja zaštićenih
djelova prirode, kao i na opću, odnosno, specifičnu
zaštitu tih dijelova prirode, proizlazi da se i zaštićeni
dijelovi prirode mogu koristiti na strogo kontrolirani
i usmjereni način. U tom smislu sve se više preferiraju
i razvijaju novi (alternativni) oblici turizma.


Karakteristika posebno zaštićenih objekata prirode
znači organiziranje oblika korištenja, odnosno, svođenje
svih oblika korištenja na ekološke dopuštene, a
ograničeni su ekonomski oblici korištenja (S p anj o 1,
1993).


Većina suvremenih programa zaštite prirode daje
prednost prirodnoznanstvenoj (ekološkoj) valorizaciji
prirode. Potencijalno ekološki najvrednija područja
potrebno je nakon temeljitih istraživanja i utvrđivanja
bitnih kriterija ekološki valorizirati i nakon toga ovisno


o rezultatima valorizacije napraviti program zaštite i
upravljanja tim područjem (Ružanović , 1996).
Valorizaciju stoga mogu jedino sprovoditi znanstvenici
i stručnjaci zaštite prirode, a nikako nestručnjaci
koji vodeni moguće nekim drugim motivima (turistički
ili neki drugi gospodarski razvoj i stjecanje
profita) mogu dovesti do ekoloških i prostornih onečišćenja,
oštećenja i devastacije.


- Conclusion
jedna složena i integralna valorizacija može pomiriti
sve zainteresirane strane, a sve u cilju sačuvanja prirodnih
specifičnosti i jedinstvenosti ovog arhipelaga,
te održivog razvoja gospodarskih djelatnosti na korist
autohtonog stanovništva i mnogobrojnih posjetitelja.
Šumarstvo će svoje mjesto pronaći svakako na
onim predjelima gdje će se neminovno morati uređivati
prostor radi turističkog valoriziranja, kako u nacionalnom
parku, a još više u parku prirode. To će se oči
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 18     <-- 18 -->        PDF

S. Matić. O. Raušt. Z. Seletković, Ž. Spanjol. I. Anić, M. Oršanić. 1. Tikvić. D. Baricević: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski list br. II 12. CXXV (2001). 583-598
tovati u smislu manjih pošumljavanja, pejzažnog parkiranja
i oblikovanja prostora, biološko-tehničkog saniranja
određenih predjela i površina i si. To će proizaći
iz valorizacije prostora prema Prostornom planu zoniranjem
područja nacionalnog parka, na prirodne zone,
zone mješovite namjene i kulturne zone. Isto vrijedi
i za Park prirode Telašćicu.


Sto se tiče većih pošumljavanja unutar nacionalnog
parka to se ne može dozvoliti. Šumarska će struka svakako
naći svoje mjesto na Kornatima. Nemoguće je
očekivati da će se svi otoci u sklopu nacionalnog parka


LITERATURA


Bogdanić , M., 1989: Problematika zaštite prirode


N. P. Kornati (diplomski rad). Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu.
F i 1 i p i, A. R., 1972: Kornati. Zadar, 80 str.
Friganović , M. A., 1996: Kornati - gospodarsko
promišljanje. Priopćenja sa simpozija "Prirodna
podloga, zaštita, društveno i gospodarsko valoriziranje",
15-21, Zagreb.


Gaži-Boskova, V. & M. Bedalov, 1983: Biljni
pokrov Kornatskog otočja. Zbornik Roberta Visianija
Šibenčanina, 455-462, Šibenik.


Kulušić, S., 1996: Prostorni pojam i kolonizacija
Kornata. Priopćenja sa simpozija "Prirodna podloga,
zaštita, društveno i gospodarsko valoriziranje",
511-535, Zagreb.


Kulušić , S., 1965: Kornatska otočna skupina. Geogr.
Gl. 27: 215-239, Zagreb.


Matić , S., 1990: Šume i šumarstvo Hrvatske-jučer,
danas, sutra. Glas. šum. pokuse 26: 33-56, Zagreb.


Matić, S., M. Oršanić & I. Anić, 1995: Strukturne
osobine šuma otoka Mljeta. Priopćenje sa
simpozija "Prirodne značajke i društvena valorizacija
otoka Mljeta", 297-303, Zagreb.


Pevalek, I., 1930: Vaskularna flora. U: Prirodoslovna
istraživanja sjevernodalmatinskog otočja
Dugi i Kornati. Prir. Istraž. Jugoslav. Akad. 16,
119-158, Zagreb.


Popis posebno zaštićenih objekata prirode.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog
uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti,
Zagreb, 1991.


Projekt: "Obnova i zaštita obalnih šuma", Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva, Zagreb, 1995.
Prostorni plan N. P. Kornati - prijedlog. Urbanistički
institut SR Hrvatske, Zagreb, 1988.


Riđanović,J.&V.
Šimunović, 1996: Hidrografske
specifičnosti Kornata. Priopćenja sa simpozija
"Prirodna podloga, zaštita, društveno i gos


gospodarski valorizirati u poljodjeljstvu i stočarskom
smislu. Sukcesija vegetacije teći će i dalje (što se već
uočava na puno otoka) bilo preko pionirskih vrsta četinjača
(borovi), bilo putem autohtonih elemenata unutar
degradacijskih stadija crnikovih šuma: garig, makija. A
tu će se morati uključiti šumarski stručnjaci i znanstvenici
da ostatak šuma prvo sačuvaju, a kasnije da ih čuvaju,
njeguju i privode kvalitetnijem i trajnom stadiju
(sjemenjači). Bez obzira na zaštitarsku ulogu nacionalnog
parka, prisutnost šumarskog znanstvenika i stručnjaka
kao biologa-ekologa mora biti stalna.


- References
podarsko valoriziranje", 24-38, Zagreb.
Ružanović,Z., 1996: Potreba valorizacije prirode u
njenoj praktičnoj zaštiti. Priopćenja sa simpozija
"Prirodna podloga, zaštita, društveno i gospodarsko
valoriziranje", 441 -444, Zagreb.
Š i k i ć, M., 1996: Kornati - sociološki osvrt. Priopćenje
sa simpozija "Prirodna podloga, zaštita, društveno
i gospodarsko valoriziranje", 537-544,
Zagreb.
Šobot, A., 1979: Istorijat i smisao definicija nacionalnih
parkova i parkova prirode. Nacionalni regionalni
parkovi Jugoslavije - Informativni pregled
6: 14-17, Beograd.
Španjol,Ž., 1996: Prilog poznavanju šumskih požara
u sastojinama alepskog bora (Pinus halepensis
Mili.). Unapređenje proizvodnje biomase
šumskih ekosustava, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko,
391-412,zagreb.
Spanjol, :Ž., 1993: Uloga posebno zaštićenih objekata
prirode u turizmu. Glas. šum. pokuse, pos.
izd., 4: 231-242, Zagreb.
Trinajstić, I., 1996: Pregled flore Kornatskog otočja.
Priopćenja sa simpozija "Prirodna podloga,
zaštita, društveno i gospodarsko valoriziranje",
161-179, Zagreb.
Trinajstić , I., 1993: Problem sukcesije vegetacije
na požarištima alepskog bora (Pinus halepensis
Mili.) u Hrvatskom primorju. Šumarski list
CXVII(3-5): 131-137, Zagreb.
Zakon o zaštiti prirode. Narodne novine br. 30/1994 i
br. 72/1994, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 19     <-- 19 -->        PDF

S. Malić. Đ. Raušt, Z. Seletković, Ž. Spanjul, I. Anić. M. Oršanić, 1. Tikvić, D. Barićević: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski list br. 11-12, CXXV (2001). 583-598
SUMMARY: The Kornati Archipelago encompasses 149 island, islets and
reefs with about 320 km2 of island-maritime surface area. The islands themselves
cover about 69.5 km2. The present National Park of Kornati is made up
of 101 islands, islets and reefs totalling 224 km2 of the sea-island surface
area.


The Kornati Islands have had the status of a national park since July 24"´
1980. At the start, a part of Dugi Otok - the Bay of Telašćica were also part of
the Park. However, lack of co-operation between the two Park administrations
of that time (one for the area of the Šibenik commune and one for that of
the Zadar commune), led to the exclusion of the 6,706 ha of the mentioned
area from the National Park and their proclamation into a park of nature on
March 24,h 1988.


Kornati and Telašćica are located in the eu-mediterranean vegetation belt
where the climatic zoned vegetation consists o/´Myrto-Quercetum ilicis.


The Kornati Archipelago may seemingly give an impression of a bare
stone area. The plant cover on all the islands consists of a given vegetation
type in some of the degradation stages of the climato-zonal vegetation.


The relationship of many centuries between man and nature (vegetation)
in the form of everyday living and agricultural activities (farming, cattle-
breeding) have made Kornati into a unique and inimitable region, resulting in
proclaiming the larger share of the Kornati Archipelago into a national park.


Reduced agricultural activities on the islands has enabled a spontaneous
progressive development of both holm oak forests ranging from pastures, garrigues,
maquis to coppices, and the successinon of pioneering pine species:
aleppo pine (Pinus halepensis) and stone pine (Pinus pinea/


The only larger complex of holm oak forests in the coppice development
stage is found on the northern slopes of the island of´Kornat (about 50 ha).
Smaller remains of devastated holm oak forests can also be sporadically
found on the islands of Vođenja, Lovsa, Piškera, Veli Rašip, Žut, Balun and
Levrnak. Apartfrom the remains of holm oak forests, the cultures of aleppo
pine (Pinus halepensis) and stone pine (Pinus pineaj on the island of Levrnak
are also of importance. Aleppo pine as a pioneering species is gradually conquering
the surrounding area, so that its expansion onto other islands, such
as Zut, Provarsa and Katina, can be noted.


The Telašćica Park of Nature is characterised by the complexes of pine
cultures (Pinus halepensis) and partly by the forest of holm oak (Quercus
ilex/


There is a fundamental "ecological" question of how to valorise this jewel
of nature. Proclaiming the Kornati Archipelago a national park, as well as
the nature protection activities in this area, have in fact "frozen" a century
long process which has made the Kornati into such a unique world phenomenon
and for which it has been proclaimed a national park in the first place.
The protection of the islands may in fact give rise to "an unavoidable paradox
". It may result in turning the Kornati into green islands.


The answer to this question involves passing radical decisions for the
future. The only solution entails a joint decision by scientists, the Kornati
managers and private landowners (95 % of the area is privately owned) and
the observation of national interests. This should be included into the
National Park spatial plan. Only a complex and integral evaluation can bring
together all interested parties with the aim of reserving the natural peculiarities
and uniqueness of the " cultural-civilised heritage of the area " within sustainable
development of agricultural activities to the benefit of autochthonous
population and numerous visitors.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 20     <-- 20 -->        PDF

S. Viatic. Đ. Raušt. Z. Sclclkovic. / . Spanjoi. I. Anić, VI. Oršanić. I. Tikvić. D. Barićevič: PRILOG POZNAVANJU ... Šumarski list br. 11-12, CXXV (2001). 583-598
Since a major share of the Kornati Archipelago is protected under the
national park category, the Nature Protection Act defines what a national
park is and what activities can be undertaken in it. Afforestation over larger
arces is therefore out of the question. With regard to spatial evaluation of the
National Park, there are locations and zones where afforestation is permissible-
and even desirable. These are the zones of specific protection, that is,
multi-purpose zones with tourist and other agricultural locations and infrastructure.


The primary goal in the Kornati Archipelago is to preserve and protect the
natural aspect of the existing forest vegetation and prevent any devastation
and destruction (grazing, uncontroled fellings, fires). Not all islands within
the National Park are expected to be economically evaluated in terms of agriculture
and cattle-breeding. The succession of the vegetation will continue
with pioneering conifer species (pines) either through autochthonous elements
within the degradation stages of holm oak forests, such as garrigues,
maquis and coppices. The first task of the forestry profession is to preserve the
remains of the forests, and then to protect, tend and lead them to a better quality
and permanent stage (seed forests). Regardless of the protective nature of
the National Park, foresty scientists and experts, as well as biologists-ekologists,
should constantly be present there.


A#«g.,.. ::::