DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 57     <-- 57 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski lisl br. 11 12, CXXV (2001), 635-640
UDK 630* 567


PARAMETRI SPIRANCEVIH DRVNOGROMADNIH TABLICA ZA
KRUPNO DRVO HRASTA LUŽNJAKA {Querem robur L.),
HRASTA KITNJAKA (Quercus petraea L.) I BUKVE {Fagus sylvatica L.)


PARAMETERS OF VOLUME TABLES BY ŠPIRANEC FOR USABLE TIMBER OF
PEDUNCULATE OAK (Quercus Robur L.), SESSILE OAK {Quercus Petraea L.)
AND COMMON BEECH (Fagus sylvatica L.)


Karlo BEZAK*


SAŽETAK: U radu su prikazani parametri Schumacher -Hall-ove funkcije
krupnog drva iznad 7 cm promjera, dvoulaznih volumnih tablica za hrast
lužnjak ("Quercus robur L.)t hrast kitnjak ("Quercus petraea L) i bukvu (Tagus
sylvatica L.).


Parametri volumena krupnog drva (iznad 7 cm) hrasta lužnjaka


d2M29283h(l9´45*76


v= 0.000042655


Aritmetička sredina obličnog broja modelnih stabala hrasta lužnjaka je
0,51527, a vrijednosti se kreću od 0.49774 do 0.52960


Parametri volumena krupnog drva (iznad 7 cm) hrasta kitnjaka


d20735774h09783m


v= 0.000033469


Aritmetička sredina obličnog broja modelnih stabala hrasta kitnjaka je
0,51987, a vrijednosti se kreću od 0.42743 do 0.54132.


Parametri volumena krupnog drva (iznad 7 cm) bukve


d205W706h1M5m


v= 0.000026285


Aritmetička sredina obličnog broja modelnih stabala bukve je 0,51507, a


vrijednosti se kreću od 0.40506 do 0.53061.


Regresijska analiza dvoulaznih volumnih tablica rađena je na osnovi modelnih
stabalaDrvnogromadnih tablica (Spiranec, 1975).


Ključn e riječi: hrast lužnjak ("Quercus robur L), hrast kitnjak ("Quercus
petraea L), obična bukva (Tagus sylvatica L), dvoulazne volumne tablice,
krupno drvo.


1. PROBLEM - Problem
Šumarski institut, Jastrebarsko objavio je "Drvno-od 1947. do 1956., kada se počelo prikupljanjem podagromadne
tablice" (Spi ranec, 1975) za hrast lužtaka
za tablice pitomog kestena, zatim običnog graba,
njak, hrast kitnjak, bukvu, obični grab, kesten iz panja hrasta kitnjaka, te bukve. Primijenjena je računska mei
iz sjemena te brezu na Papuku. toda po modelu Schumacher - Halla.


Tablice su izrađene za modelna stabla uzimana iz Za krupno drvo nije provedeno izjednačenje po
redovnih sječina ili trasa na čitavom području Republispomenutom
modelu, jer ne daje pouzdane rezultate
ke Hrvatske. Uzorci za lužnjak počeli su se uzimati već volumena stabala tanja od 20. cm prsnog promjera. Za
hrast lužnjak i kitnjak te bukvu sekcionirana su stabla
do 3 cm na tanjem kraju, te su računskom obradom dobiveni
parametri Schumacher - Hallove funkcije za


Dr. se. Karlo Bczak, dipl. ing. šum., "Hrvatske šume", Direkcija,
Lj. F. Vukotinovića 2, 10000 Zagreb ukupni volumen stabla. Za sastav volumnih tablica
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 58     <-- 58 -->        PDF

K. Bivak: PARAMETRI ŠPIRANĆEVIH DRVNOGR0MADN1H TABLICA ZA KRUPNO DRVO HRASTA ... Šumarski list br. 11-12. CXXV (2001). 635-640
krupnog drva, na određenom broju modelnih stabala dvoulaznih tablica dobivaju se tarifni nizovi za obraizračunat
je postotak krupnog drva u ukupnom volučun
drvne zalihe. Takav način obrade podataka tijemenu.
Množenjem tih postotaka s kubaturama iz tablikom
uređivanja šuma izvor je čestih pogrešaka. U ureca
za ukupni volumen, dobivene su tablice krupnog drđivanju
šuma sve se više koriste modeli koji se uvrštava
iznad 7 cm debljine. Na temelju tih tablica konstruivaju
u određene aplikacijske programe. Stoga sam izrane
su jednoulazne volumne tablice - tarife koje su se vršio regresijsku analizu modelnih stabala Špirančevih
primjenjivale u šumarskoj praksi sve do donošenja drvnogromadnih tablica volumena krupnog drva (izPravilnika
o uređivanju šuma ("Narodne novine" br. nad 7 cm), za hrast lužnjak, hrast kitnjak i bukvu.
52/94). Istim Pravilnikom propisuje se konstrukcija ta


Izrada tablica i istraživanja u tom smjeru su konti


rifnih nizova posebice za svaki odsjek na temelju vi


nuiran rad, a posebice ako se koriste za konstrukciju


sinskih krivulja i dvoulaznih volumnih tablica. Drvna


sortimentnih tablica. Tijekom vremena, gospodarskim


zaliha se obračunava primjenom istih tarifnih nizova


i uzgojnim radovima mijenja se oblični broj, a s njime i


kompjutorskim programom "UREL", JP "Hrvatske šu


ostali parametri. Stoga i parametri za krupno drvo


me" p.o. Zagreb. U bazu podataka "UREL" ugrađeni


obračunati na temelju modelnih stabala prikupljenih


su podaci dvoulaznih volumnih tablica za krupno drvo,


pred 25 do 50 godina imaju ista ograničenja kao i


volumen do 7 cm, hrasta lužnjaka, hrasta kitnjaka i bu


drvnogromadne tablice.


kve. Konstrukcijom visinskih krivulja i interpolacijom


2. NAČIN RADA I MATERIJAL - Working method and material
Za regresijsku analizu modelnih stabala i njehovih je unos stabala, prsni promjer, visina i volumen krupsekcija
te sastav i konstrukciju dvoulaznih tablica i tanog
drva do 7 cm.
rifa izrađen je cjelovit kompjutorski program B e z a k,


Za hrast lužnjak uzet je uzorak od 199 modelnih


S 1 u n j s k i (1990). U bazi podataka nalaze se parame


stabala, hrast kitnjak 84, a bukvu 85.


tri Schumacher - Hallove funkcije za glavne vrste drve


Model Schumacher-Hall-a glasi:


ća. Istim je programom moguća ugodna obrada i reprint
svih dvoulaznih volumnih tablica obrađene mov
=A ct ti
delom Schumacher- Hall-a. gdje je v volumen stabla, d prsni promjer, h visina


stabla, A, b i c nepoznati parametri koji se procjenjuju


Za izračun parametara krupnog drva Schumacher


na osnovi eksperimentalnih podataka.


Hallove funkcije korišteni su volumeni stabala Špirančevih
drvnogromadnih tablica. Umjesto sekcija izvršen


3. REZULTATI - Results
Parametri krupnog drva po vrstama drveća, dobivenjihove
varijance te oblični broj sa standardnom devini
su izjednačenjem metodom najmanjih kvadrata upojacijom
prikazani su u Tablici 1.
rabom Schumacher - Hall-ove funkcije. Ti parametri,


Tablica Parametri linije izjednačenja za krupno drvo
Table 1 Parameters of equalisation line for usable timber


Vrsta drveća - Tree species


Parametri i oblični broj


lužnjak kitnjak bukva


Parameters and form factor


pedunculate oak sessile oak common beech
log a od parametra A - 4.3700270 -4.4753524 -4.5802929
parametar b 2.0629283 2.0735774 2.0500706
parametar c 0.9145876 0.9783376 1.0655305
varijanca 0.0001432 0.0034328 0,0001277
varijanca a 0.1221992 0.0141572 0.1574115
varijanca b 0.2413017 0,0157851 0.0109493
varijanca c 0.5190687 0.0367363 0.0508198
Meyerov korekcioni faktor f 1.0000001 1.0000003 1.0000001
logf 0,0000000 0,0000001 0,0000000
oblični broj 0,5152750 0.5198669 0.5150684
varijanca 0.0000032 0.0001220 0.0000054
standardna devijacija 0,0005619 0,0110449 0.0023158


C.V. % 0,1090379 2.1245626 0.4493998


ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 59     <-- 59 -->        PDF

K. Bezak: PARAMETRI SPIRANČEVIH DRVNOGROMADNIH TABLICA ZA KRUPNO DRVO HRASTA Šumarski list br. 11 12, CXXV (2001). 635-640
3.1. Regresijski model hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
3.1 Regression model of pedunculate oak (Quercus robur L.)
Za hrast lužnjak regresijski model izjednačenja vot=
18.882386


lumena Schumacher- Hall-ovom funkcijom glasi:


Usporedba Spirančevih tablica i regresijskog mode


9145876


v = 0.000042655 J20629283/z0-la (Tablica 2.) pokazuje najveće razlike u najtanjim
debljinskim stupnjevima, regresijski model daje niže


Aritmetička sredina obličnog broja modelnih staba


podatke do 10 %. Međutim, počevši već od 15-og de-


la hrasta lužnjaka je 0,51527, a vrijednosti se kreću od


bljinskog stupnja te su razlike beznačajne, regresijski


0.49774 do 0.52960.


model daje nešto više podatke od drvnogomadnih do


Regresijska analiza pokazuje signifikantne razlike


1 %. Najveće su razlike u graničnim stablima normalne


sredina modelnih stabala ukupnog volumena (iznad


debljinske i visinske distribucije.


3 cm) i krupnog drva (iznad 7 cm).


Tablica 2. Usporedba Spirančevih drvnogromadnih tablica i tablica u regresijskom modelu Schumacher - Hall-a za krupno
drvo hrasta lužnjaka
Table 2 Comparison of volume tables by Špiranec and the tables in the regression model by Schumaher - Hall for usable
timber of pedunculate oak


Visina
stabla
Način
obrade
Prsni promjeri u cm
Breast diameter in cm
Visina
stabla
Tree
height
Processing
method 10 20 30 40 50 60 70 80
Tree
height
m Volumen krupnog drva iznad 7 cm u m3 Volume
of usable timber over 7 cm in m"´ m
15 Spiranec 0.058 0,243 0,562 1,016
Sch.-Hall 0.052 0.245 0,566 1,025 15
razlika - diff. -0.006 +0,002 +0,004 +0,009
20 Spiranec 0,077 0,319 0,735 1,331 2,109 3,070 4,215
Sch.-Hall 0,072 0,319 0,736 1,333 2,112 3,077 4,228 20
razlika - diff. -0.005 0,000 +0,001 +0,002 +0,003 +0,007 +0,013
25 Spiranec 0,391 0,903 1,634 2,592 3,773 5,185 6,824 .
Sch.-Hall 0,391 0,903 1,635 2,590 3,773 5,186 6,830 25
razlika - diff. 0,000 0,000 +0,001 -0,002 0,000 +0,001 +0,006
30 Spiranec 1,066 1,931 3,065 4,467 6,144 8,094
Sch.-Hall 1,067 1,931 3,060 4,458 6,127 8,070 30
razlika - diff. +0,001 0,000 -0,005 -0,009 -0,017 -0,024
35 Spiranec 2,220 3,521 5,136 7,065 9,306
Sch.-Hall 2.224 3,524 5,133 7,054 9,292 35
razlika - diff. +0,004 +0,003 -0,003 -0,011 -0,014
40 Spiranec 3,972 5,798 7,983 10,515
Sch.-Hall 3,982 5,800 7,971 10,499 40
razlika - diff. +0,010 +0,002 -0,012 -0,016


3.2. Regresijski model hrasta kitnjaka (Quercuspetraea L.)
3.2. Regression model of sessile oak (Quercus petraea L.)
Za hrast kitnjak regresijski model izjednačenja vo/
= 35.1221361
lumena Schumacher-Hall-ovom funkcijom glasi:


Usporedba Spirančevih tablica i regresijskog modev
= 0.000033469 f-™*™ ho.debljinskim stupnjevima, regresijski model daje više


Aritmetička sredina obličnog broja modelnih staba


podatke do 10 %. Međutim, počevši od 20-og debljins


la hrasta kitnjaka je 0,51987, a vrijednosti se kreću od


kog stupnja te su razlike manje, regresijski model daje


0.42743 do 0.54132.


nešto više podatke od drvnogomadnih do 1 %. Najveće


Regresijska analiza pokazuje signifikantne razlike


su razlike u graničnim stablima normalne debljinske i


sredina obličnog broja modelnih stabala ukupnog volu


visinske distribucije.


mena (iznad 3 cm) i krupnog drva (iznad 7 cm).
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 60     <-- 60 -->        PDF

K. Bivak: PARAMF.TR1 SPIRANČEVIH DRVNOGROMADNIH TABLICA ZA KRUPNO DRVO HRAS1A ... Šumarski list br. 11 12, CXXV (2001), 635-640
Tablica 3. Usporedba Spirančevih dvoulaznih volumnih tablica i tablica u regresijskom modelu Schumacher- Hall-a za


krupno drvo hrasta kitnjaka:


Table 3 Comparison of two-parameter volume tables by Špiranec with the tables in the regression model by Schumacher Hall
for usable timber of sessile oak:


Visina
stabla
Tree
height
m
15


20


25


30


35


Način


Prsni promjeri u em


obrade


Breast diameter in cm


Processing
method


10 20 30 40 50 60 70 80
Volumen krupnog drva iznad 7 cm u m3 - Volume of usable timber over 7 cm in irr
Spiranec 0.052 0,228 0,538
Sch.-Hall 0.056 0,236 0,547
razlika - diff. +0.004 +0,023 +0,009
Spiranec 0,308 0,720 1,313 2,087 3,043
Sch.-Hall 0,313 0,725 1,317 2,091 3,052
razlika - diff. +0,005 +0,005 +0,004 +0,004 +0,009
Spiranec 0,387 0,908 1,639 2,602 3,791 5,204
Sch.-Hall 0,389 0,902 1,638 2,602 3,797 5,227
razlika - diff. +0,002 -0,006 -0,001 0,000 +0,006 +0,023
Spiranec 1,077 1,958 3,109 4,533 6,219 8.172
Sch.-Hall 1,078 1,958 3,109 4,538 6,248 8.241
razlika - diff. +0,001 0,000 0,000 +0,005 +0,029 +0.069
Spiranec 3,614 5,266 7,229 9.494
Sch.-Hall 3,616 5,277 7,265 9.582
razlika - diff. +0,002 +0,011 +0,036 +0.088


Visina
stabla
Tree
height
m
15


20


25


30


35


Tablica 4 Usporedba Spirančevih dvoulaznih volumnih tablica i tablica u regresijskom modelu Schumacher - Hall-a za
krupno drvo bukve:


Table 4 Comparison of two-parameter volume tables by Spiranec and the tables in the regression model by Schumacher Hall
for usable timber of beech:


Visina
stabla
Način
obrade
Prsni promjeri u cm
Breast diameter in cm
Visina
stabla
Tree
height
Processing
method 10 20 30 40 50 60 70 80
Tree
height
m Volumen krupnog drva iznad 7 cm u m3 Volume
of usable timber over 7 cm in m3 m
15 Spiranec 0,047 0,205 15
Sch.-Hall 0,052 0,219
razlika - diff. +0.005 +0,014
20 Spiranec 0.068 0,289 0,670 1,217 20
Sch.-Hall 0.072 0,297 0,683 1,231
razlika - diff. +0.004 +0,008 +0,013 +0,014
25 Spiranec 0,371 0,860 1,558 2,464 3,579 4,903 25
Sch.-Hall 0,377 0,866 1,562 2,468 3,586 4,919
razlika - diff. +0,006 +0,006 +0,004 +0,004 +0,007 +0,016
30 Spiranec 1,047 1,895 2,999 4,354 5,964 7,823 30
Sch.-Hall 1,052 1,897 2,997 4,355 5,973 7,854
razlika - diff. +0,005 +0,002 -0,002 +0,001 +0,009 +0,031
35 Spiranec 2,234 3,535 5,133 7,031 9,223 35
Sch.-Hall 2,235 3,532 5,132 7,039 9,256
razlika - diff. +0,001 -0,003 0,000 +0,008 +0,033
40 Spiranec 5,913 8,099 10,635 40
Sch.-Hall 5,917 8,116 10,671
razlika - diff. +0,004 +0,017 +0,033
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 61     <-- 61 -->        PDF

K. Bezak: PARAMETRI SPIRANČEVIH DRVNOGROMADNIH TABLICA ZA KRUPNO DRVO HRASTA . Šumarski list br. 1 I- 12, CXXV (2001), 635-640
3.3. Regresijski model bukve (Fagus sylvatica L.)
3.3. Regression model of common beech (Fagus sylvatica L.)
Za bukvu regresijski model izjednačenja volumena /´=33.6153846


Schumacher-Hall-ovom funkcijom glasi: Usporedba špirančevih tablica i regresijskog mov
= 0.000026285 rf20500706 A10655305 dela (Tablica 2.) pokazuje najveće razlike u najtanjim
debljinskim stupnjevima, regresijski model daje više


Aritmetička sredina obličnog broja modelnih staba


podatke do 10 %. Međutim, počevši već od 20-og de-


la bukve je 0,51507, a vrijednosti se kreću od 0.40506


bljinskog stupnja te su razlike manje, regresijski model


do 0.53061.


daje nešto više podatke od drvnogomadnih do 2 %.


Regresijska analiza pokazuje signifikantne razlike


Najveće su razlike u graničnim stablima normalne de


sredina obličnog broja modelnih stabala ukupnog volu


bljinske i visinske distribucije.


mena (iznad 3 cm) i krupnog drva (iznad 7 cm).


4. ZAKLJUČAK - Conclusion
Regresijskom analizom modelnih stabala Drvno-Aritmetička sredina obličnog broja modelnih stagromadnih
tablica (Spiranec, 1975) Schumacher-bala hrasta kitnjaka je 0,51987, a vrijednosti se kreću
Hall-ovom funkcijom dobiveni su parametri krupnog od 0.42743 do 0.54132.
drva iznad 7 cm promjera, za hrast lužnjak (Quercus


3. Parametri volumena krupnog drva (iznad 7 cm)
robur L.), hrast kitnjak (Quercus petraea L) i bukvu
bukve:
(Fagus sylvatica L.). Iz obavljene regresijske analize


v = 0.000026285 Y/20500706-A10655305


proizlaze slijedeći zaključci:
Aritmetička sredina obličnog broja modelnih staba


1. Parametri volumena krupnog drva (iznad 7 cm) hrala
bukve je 0,51507, a vrijednosti se kreću od 0.40506


sta lužnjaka:


do 0.53061.
v = 0.000042655 V0629283-A09145876


4. Za procjenu volumena krupnog drva (iznad 7 cm)
Aritmetička sredina obličnog broja modelnih staprednost
treba dati dvoulaznim volumnim tablicabala
hrasta lužnjaka je 0,51527, a vrijednosti se kreću ma i to u regresijskom obliku.
od 0.49774 do 0.52960


5. Ukazuje se na potrebitost daljnjih istraživanja,
2. Parametri volumena krupnog drva (iznad 7 cm) hraopravdanost
provjere dvoulaznih volumnih tablica
sta kitnjaka: s posebnim osvrtom na način gospodarenja i pro


. /0.9783376


0.000033469 đ2.0735774mjenu obličnog broja.


5. LITERATURA - References
Bezak , K., Slunjski , M., 1990: Aplikacijski proSpiranec
, M., 1975: Drvnogromadne tablice, Rad.
gram za kompjutersku obradu drvnogromadnih Šumar, inst 22: 1-262, Jastrebarsko, Zagreb.
tablica i tarifa, Zagreb.


Pranj ić, A., Lukić, N., 1997: Izmjera šuma. Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet, 410, Zagreb.


SUMMARY: The parameters of usable timber over 7 cm in diameter for
pedunculate oak (Quercus robur L.), sessile oak fQuercus petraea L.), and
common beech (Fagus sylvatica L.) were obtained using regression analysis
of volume tables of model trees (Spiranec, 1975) with Schumacher -Halls
function.


Volume parameters of usable timber (above 7 cm) of pedunculate oak:


d2M2928i hM,45m


v= 0.000042655


The arithmetic mean of the form factor of model trees of pedunculate oak
is 0,515727, and the value ranges from 0.49774 to 0.52960.


Volume parameters of usable timber (above 7 cm) of sessile oak:


d20735774 h09783376


v= 0.000033469
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 62     <-- 62 -->        PDF

K. Bezak: I´ARAMhTRI SPIRANCKVIH DRVNOGROMADNIH TABLICA ZA KRUPNO DRVO HRASTA Šumarski list br. 11 12, CXXV (2001), 635-640
The arithmetic mean of the form factor of model trees of sessile oak is
0,51987, and the value ranges from 0.42743 to 0.54132.
Volume parameters of usable timber (above 7 cm) of common beech:


d20500706


v= 0.000026285 h´M"m
The arithmetic mean of the form factor of model trees of common beech is
0,51507, and the value ranges from 0.40506 to 0.53061.
The paper highlights the need for further research, the justification of
testing two-parameter volume tables with a special stress on management
methods and the change of form factor.
Key words: pedunculate oak (Quercus robur L.), sessile oak (Quercus
petraea L.), common beech (Fagus sylvatica L.), two-parameter volume
tables, usable timber


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 2002. GODINI:


- za zaposlene članove 120 kn
- za studente, đake i umirovljenike 30 kn
- za poduzeća 500 kn + PDV
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br: 70313-280-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo