DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 58     <-- 58 -->        PDF

K. Bivak: PARAMETRI ŠPIRANĆEVIH DRVNOGR0MADN1H TABLICA ZA KRUPNO DRVO HRASTA ... Šumarski list br. 11-12. CXXV (2001). 635-640
krupnog drva, na određenom broju modelnih stabala dvoulaznih tablica dobivaju se tarifni nizovi za obraizračunat
je postotak krupnog drva u ukupnom volučun
drvne zalihe. Takav način obrade podataka tijemenu.
Množenjem tih postotaka s kubaturama iz tablikom
uređivanja šuma izvor je čestih pogrešaka. U ureca
za ukupni volumen, dobivene su tablice krupnog drđivanju
šuma sve se više koriste modeli koji se uvrštava
iznad 7 cm debljine. Na temelju tih tablica konstruivaju
u određene aplikacijske programe. Stoga sam izrane
su jednoulazne volumne tablice - tarife koje su se vršio regresijsku analizu modelnih stabala Špirančevih
primjenjivale u šumarskoj praksi sve do donošenja drvnogromadnih tablica volumena krupnog drva (izPravilnika
o uređivanju šuma ("Narodne novine" br. nad 7 cm), za hrast lužnjak, hrast kitnjak i bukvu.
52/94). Istim Pravilnikom propisuje se konstrukcija ta


Izrada tablica i istraživanja u tom smjeru su konti


rifnih nizova posebice za svaki odsjek na temelju vi


nuiran rad, a posebice ako se koriste za konstrukciju


sinskih krivulja i dvoulaznih volumnih tablica. Drvna


sortimentnih tablica. Tijekom vremena, gospodarskim


zaliha se obračunava primjenom istih tarifnih nizova


i uzgojnim radovima mijenja se oblični broj, a s njime i


kompjutorskim programom "UREL", JP "Hrvatske šu


ostali parametri. Stoga i parametri za krupno drvo


me" p.o. Zagreb. U bazu podataka "UREL" ugrađeni


obračunati na temelju modelnih stabala prikupljenih


su podaci dvoulaznih volumnih tablica za krupno drvo,


pred 25 do 50 godina imaju ista ograničenja kao i


volumen do 7 cm, hrasta lužnjaka, hrasta kitnjaka i bu


drvnogromadne tablice.


kve. Konstrukcijom visinskih krivulja i interpolacijom


2. NAČIN RADA I MATERIJAL - Working method and material
Za regresijsku analizu modelnih stabala i njehovih je unos stabala, prsni promjer, visina i volumen krupsekcija
te sastav i konstrukciju dvoulaznih tablica i tanog
drva do 7 cm.
rifa izrađen je cjelovit kompjutorski program B e z a k,


Za hrast lužnjak uzet je uzorak od 199 modelnih


S 1 u n j s k i (1990). U bazi podataka nalaze se parame


stabala, hrast kitnjak 84, a bukvu 85.


tri Schumacher - Hallove funkcije za glavne vrste drve


Model Schumacher-Hall-a glasi:


ća. Istim je programom moguća ugodna obrada i reprint
svih dvoulaznih volumnih tablica obrađene mov
=A ct ti
delom Schumacher- Hall-a. gdje je v volumen stabla, d prsni promjer, h visina


stabla, A, b i c nepoznati parametri koji se procjenjuju


Za izračun parametara krupnog drva Schumacher


na osnovi eksperimentalnih podataka.


Hallove funkcije korišteni su volumeni stabala Špirančevih
drvnogromadnih tablica. Umjesto sekcija izvršen


3. REZULTATI - Results
Parametri krupnog drva po vrstama drveća, dobivenjihove
varijance te oblični broj sa standardnom devini
su izjednačenjem metodom najmanjih kvadrata upojacijom
prikazani su u Tablici 1.
rabom Schumacher - Hall-ove funkcije. Ti parametri,


Tablica Parametri linije izjednačenja za krupno drvo
Table 1 Parameters of equalisation line for usable timber


Vrsta drveća - Tree species


Parametri i oblični broj


lužnjak kitnjak bukva


Parameters and form factor


pedunculate oak sessile oak common beech
log a od parametra A - 4.3700270 -4.4753524 -4.5802929
parametar b 2.0629283 2.0735774 2.0500706
parametar c 0.9145876 0.9783376 1.0655305
varijanca 0.0001432 0.0034328 0,0001277
varijanca a 0.1221992 0.0141572 0.1574115
varijanca b 0.2413017 0,0157851 0.0109493
varijanca c 0.5190687 0.0367363 0.0508198
Meyerov korekcioni faktor f 1.0000001 1.0000003 1.0000001
logf 0,0000000 0,0000001 0,0000000
oblični broj 0,5152750 0.5198669 0.5150684
varijanca 0.0000032 0.0001220 0.0000054
standardna devijacija 0,0005619 0,0110449 0.0023158


C.V. % 0,1090379 2.1245626 0.4493998