DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 73     <-- 73 -->        PDF

nje divljači nadležan je istovremeno s Erlacherom i voditelj
Službe za lov dr. Friedrich Volk, dipl. ing. Ekologiju
divljači treba ubuduće u prostornom planirnaju
organizirati u okviru šumskog poduzeća.


Unapređivati timski duh


"ASŠ d.d. trebaju više nego do sada biti otvorene i
prema unutra i prema van", objašnjava predsjednik
Uprave. Posebno je važna javna komunikacija s mušterijama,
nositeljima servitutskih prava i zaštitarima prirode.
Kolegijalnost i timski duh bit će ojačani potpisom
novih Kolektivnih ugovora (2000. godine za namještenike
i 2001. godine za radnike). "Uspjehu orijentirane
plaće i naknada na bonusnom sustavu, prido


nosi boljoj identifikaciji u radu i poslovnom uspjehu
poduzeća. Zaposlenici će biti motivirani na poslu kao
poduzetnik u poduzeću".


Šumsko poduzeće budućnosti


"Šumsko poduzeće budućnosti ne mora povećavati
prihod isključivo prosječnom cijenom drva, nego treba
svoje troškove držati pod kontrolom, te osim prodaje
drva koristiti i druge mogućnosti na povećanju rasta
vrijednosti". Erlacher ističe korištenje uprave poduzeća
u Beču kao servisnog mjesta u postizanju veće koristi
logističkog lanca.


Pripremio:


mr. se. Josip Dundović


L´ ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima - izdanje
Talijanske Akademije šumarskih znanosti - Firenze)


Iz broja 2. ožujak-travanj izdvajamo:


Raffaele C aval li, Francesco Penigotto Čega,
Franco Piegai: Odnosi između morfoloških obilježja
smreke i potrebnog vremena za kresanje grana
u području istočnog Trentina


U ovom članku autori su obradili rezultate istraživanja
koja su vršena u državnim šumama Cavalese i Priniero,
u vezi s trajanjem vremena potrebnog za kresanje
grana prilikom sječe i izrade u šumama smreke (P. abies).
Proučavani podaci omogućuju definiranje uloge
dvaju važnih parametara: prsnog promjera i visine stabala.
Ustanovljenje korelacije između tih elemenata i
vremena potrebnog za kresanje grana mogu poslužiti
kao baza za izračunavanje troškova sječe i izrade.


Već više godina traže se novi oblici plaćanja radnika
zaposlenih u raznim fazama šumske proizvodnje,
nastojeći ustanoviti kriterije plaćanja naknada na bazi
učinka za svakog pojedinog radnika i za grupe radnika.


U tim nastojanjim vodilo se računa i o nekim elementima
koji su važni na učinak, a to su: vrijeme premiještanja
radnika, nagib i pristupačnost terena, granatost
stabla i dimenzije grana, prisutnost snijega, greške
drveta i uporaba posebnih pribora kao pozitivan utjecaj.
U negativnom smislu važno je spomenuti utjecaj
na prirodnu obnovu, štete na drvetu i radnim sredstvima,
nedostatak uporabe osobnih zaštitnih sredstava i
općenito nedostatak brige za sigurnost rada.


Među raznim čimbenicima koji utječu na produktivnost
rada prilikom sječe i izrade granatost stabala
je osnovni element. Piegai (1990), Zoni (1997) i
M a r c o 1 i n i (1998) obznanili su da vrijeme utrošeno
na kresanje grana najviše utječe na neto utrošeno vrije


me u sječi i izradi. Nedostajali su podaci koji se odnose
na utjecaj oblika granatosti, broj grana, dužinu krošnje,
na vrijeme potrebno za izradu, a radi se o važnim elementima
koji utječu na uzajamni odnos između morfoloških
karakteristika uzrokovanih granatošću debla i
produktivnosti rada. Zbog toga su vršena istraživanja u
suradnji sa šumskom upravom pokrajne Trento s ciljem
da se ustanovi postojanje odnosa između morfološkog
obilježja stabla i vremena izrade, kako bi se
mogla definirati podjela stabala na bazi granatosti i ustanoviti
pokazatelji za izračunavanje elemenata za
obračun zarada.


Izabrane su 4 smrekove sastojine na približno ravnom
terenu, a da bi se izbjegle eventualne raznolikosti
tijekom cijelog istraživanja radio je isti radnik s istom
opremom (profesionalna motorna pila i propisana zaštitna
oprema). Vrijeme izrade je precizno evidentirano, a
fazi kresanja grana posvećena je posebna pozornost.
Prilikom evidentiranja vremena izrade na radnika nije
utjecala pozornost u svezi s učinkom i iskorištenjem, da
se ne bi poremetio ritam rada. Sva su vremena snimljena
i tabelirana, kao i prsni promjer, srednji promjer, dužina
svakog sortimenta, dužina ovršine, broj zelenih i suhih
grana te udaljenost početka suhih i zelenih grana od
podnožja stabla. Učinkovito radno vrijeme trajalo je 8´1
plus stanka za ručak u 12h, u trajanju od lh. Početak rada
varirao je od 7 do 81´, a završetak od 16 do 17\


Prilikom rada snimljene su sljedeće faze:


-
vrijeme pripreme - vrijeme potrebno radniku da
pripremi pilu i osobnu opremu te da odredi smjer
pada stabla i očisti teren oko stabla
-
prijelazno vrijeme - tj. vrijeme utrošeno na prelazak
radnika od dovršenog stabla do idućeg


ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 74     <-- 74 -->        PDF

vrijeme izrade zasjeka za smjer padanja stabla
vrijeme izvršenja reza za obaranje stabla
vrijeme postavljanja klinova i njihovo udaranje za
obaranje stabala
vrijeme za uređenje čela trupca
vrijeme za uređenje panja posije obaranja
vrijeme za uređenje drugog kraja sortimenta
vrijeme kresanja grana koje uključuje odnošenje
grana i okretanje sortimenata
vrijeme potrebno za sekcioniranje stabla t.j. rezanje
debla u Sortimente određenih dužina sa nadmjerom
mrtvo vrijeme - vrijeme u kojemu radnik ne obavlja
faze rada.


Zbroj svih vremena omogućuje da se dođe do podataka
za utrošeno vrijeme za svako stablo ukupno, kao i
za pojedine faze rada. U daljnjoj obradi podataka načinjeni
su grafikoni da bi se mogli vidjeti odnosi između
raznih parametara, a posebice provjera odnosa između
morfoloških karakteristika smreke i potrebnog vremena
za kresanje grana. Promatrani su sljedeći odnosi:


promjer na 1,30 m i vrijeme kresanja


dužina zelene krošnje i vrijeme kresanja


promjer na 1,30 m i dužina zelene krošnje


visina stabla i vrijeme kresanja


promjer na 1,30 m i visina stabla.


Ustanovljeno je da veća dužina krošnje djeluje izravno
na trajanje vremena kresanja grana. Također je
promjer stabla na prsnoj visini u izravnom odnosu s visinom
stabla, koja opet izravno djeluje na dužinu trajanja
ove faze rada. Promjer je u izravnoj vezi s debljinom
grana, što opet djeluje na trajanje ove faze rada.


Izvršeni radovi na istraživanju odnosa između morfoloških
obilježja stabala smreke i trajanja vremena
potrebnog za kresanje grana, osigurali su parametre za
klasifikaciju stabala na bazi granatosti i trajanja potrebnog
rada.


Ustvari važna su dva osnovna parametra za tu svrhu:
promjer na 1,30 m i relativna visina stabla. Evidentno
je da ova istraživanja mogu dati pokazatelje za slične
terene, dok bi bilo korisno obavljati istraživanja i
na drugim područjima.


Obzirom da se visine mogu mjeriti prilikom doznake,
ili se mogu koristiti srednje visine iz uređajnog elaborata,
a stupanj granatosti se procijeni, ova istraživanja
imaju praktičnu vrijednost prilikom obračuna učinka
zaposlenih radnika u određenim uvjetima.


Raffaele Spinel 1 i, Enrico de Capua, Piergiorgio
Fabri, Ricardo Spinell i: Mehanička izrada
Pinus radiata D. Don u Sardiniji


U članku je analizirana mogućnost primjene mehanizacije
u izvođenju radova na sječi i izradi u plantaža


ma bora Pinus radiata D. Don (Pino insigne). Istraživanja
su vršena u Sardiniji na lokaciji Badde Maltosa, općina
Orgosolo (Nuoro). Upotrjebljen je Harvester sastavljen
od "bagera" FIAT-Hitachi 330,3 kompletiran s
glavom za rušenje i obradu stabala AFM Magnum.


Kombinacija AFM Magnum/FH 330,3 može uspješno
obrađivati stabla s minimalnom masom od
0,20-0,25 kubika, s učinkom od 10-30 kubika na sat i
troškovima obrade koji ne prelaze 20 DM po kubiku.


U Italiji je nekoliko desetljeća unatrag započela velika
aktivnost oko šumskih produktivnih kapaciteta za
podmirenje potreba u industrijskoj proizvodnji. Iako se
to u početku smatralo utopijom, danas u Italiji postoji
oko 70 000 ha eukaliptusa, 40 000 ha P. laricio, 25 000 ha


P. radiata i 10 000 ha duglazije i dosta manjih površina
ostalih vrsta.
Ovakve plantaže namijenjene industrijskoj proizvodnji
stvorile su potrebu za primjenu mehanizacije radi
smanjenja traškova sječe i izrade, i zbog proizvodnje
velikih količina drveta homogenih karakteristika koje
traži industrija. Uvođenje ove tehnologije inicirano je
od strane Nacionalne institucije za celulozu i papir. Već
u tom razdoblju bilo je jasno da je teško mehanizirati
sječu i izradu tih plantaža, posebice plantaža P. radiata
zbog izuzetne granatosti. Danas kad su mnoge od tih
plantaža postale zrele za sječu problem je postao aktualan.
Ručna izrada primjenom klasičnih metoda sječe
i izrade je preskupa, a dobiveni sortimenti su neujednačene
kvalitete. Granatost ovog bora se s vremenom
povećava proporcionalno razvoju debla, te je danas
uz razvoj šumske tehnologije opravdana primjena
mehanizacije ovoga tipa. Plantaže bora P. radiata u
svijetu prekrivaju površinu preko 2 mil. ha i predstavljaju
važnu industrijsku sirovinu.


U Sardiniji više od godinu dana radi jedan Harvester
i rezultati njegovog rada obrađeni su u ovom članku.


Promatranja su obavljena na sastojini staroj 28 godina,
gdje je trebalo izvršiti posljednju intenzivnu proredu
sa zahvatom od 263 kubika po ha, s tim da od
1150 stabala po ha ostane samo 250 stabala po ha. Radove
je izvodio kvalitetan i motiviran radnik. Stroj je
konstruiran tako da se montaža dodatne opreme obavlja
vrlo brzo, pa je stroj po potrebi mogao raditi i zemljane
radove.


Priključna glava AFM proizvedena je u Finskoj i
specializirana je za radove na sječi i izradi, a može se
priključiti na mnoge radne strojeve, jer ta firma ne
proizvodi kompletne "Harvester" strojeve. U daljnjem
tekstu članka date su detaljne karakteristike kompleta
FH 330,3/AFM Magnum.


Iako Harvester može obavljati sve faze rada od sječe,
vuče i izrade, ovdje se primijenilo rušenje stabala s
motornom pilom, vuča s dva traktora, a Harvester je radio
samo Sortimente (skidanje grana i rezanje po
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 75     <-- 75 -->        PDF

dužinama). Ocijenjeno je daje ovakav način rada najbrži
i najekonomičniji. Tom prilikom Harvester je svrstavao
već obrađene Sortimente (grede, pilana 1, pilana
2, ovršci i grane). Snimanje je trajalo 4 dana, utrošeno
je bruto 34,4 h ili neto 26,6 \ Postotak iskorištenja na
1464 stabla je 76,7 % ili 427,5 kubika drvne mase. Za
obradu stabala troši se 2/3 radnog vremena, stoje uzrokovano
velikom granatošću, uz napomenu da se i dio
grana treba obraditi u Sortimente. Produktivnost Harvestera
je velika i oscilira između 10 i 30 kubika na sat
neto stoje proporcionalno dimenzijama debla.


Izrada se odvija bez posebnih problema i kod najgranatijih
stabala. Zbog male vrijednosti i velikih troškova
krajnji vrhovi stabala nisu do kraja obrađeni.


Kvaliteta rada je zadovoljavajuća, a po prvim rezultatima
izgleda da je i sa stajališta ekonomičnosti ovaj
oblik mehanizacije opravdao sve veću primjenu, kao
stoje to već postignuto u zemljama sjeverne Europe.


Claudio Fagarazzi: Analiza tržišta poljoprivredno
šumskih biomasa za energetsku upotrebu


Posljednjih godina značajno je povećan interes na
nacionalnoj i svjetskoj razini za problematiku vezanu uz
kvalitetu okoliša, što rezultira sve većom orijentacijom
prema uporabi energetskih resursa biološkog porijekla.


U ovom članku je obrađen potencijal razvoja tržišta
za energetske izvore poljoprivredno-šumskog porijekla
u usporedbi s klasičnim fosilnim gorivima. Tržišnim
je istraživanjem uspoređena vrijednost proizvoda
biološkog porijekla za proizvodnju toplinske energije
kao što su briketi i klasično ogrijevno drvo. Definirani
su faktori rizika i nedostataka koji utječu na određen
način na ovo područje, kao na primjer: institucionalni,
ekonomski, socijal-kulturološki te tehnički. Sigurno je
daje opravdano već sad predvidjeti dobru perspektivu
za tradicionalna goriva biološkog porijekla i postepen
pozitivan razvoj tržišta za duže razdoblje.


U ovom članku je prikazana metodologija osnovana
na bazi marketinške analize tržišta i procjene
čimbenika koji utječu na njegov razvoj, vodeći računa


o "prednostima" i "slabostima" poduzetništva koje želi
naći svoje mjesto na tržištu, kao i o "rizicima" i
"povoljnostima" za okoliš u kojemu se razvija tržište.
Radi identifikacije čimbenika koji utječu na tržište
goriva za zagrijavanje, primijenjene su tri analitičke
metode od kojih ćemo navesti samo prvu PEST analizu
autora Kotier i dr. 1996 g.


PEST analiza tržišta biomase poljoprivredno-šum


skog porijekla za energetsku upotrebu sadrži:
procjenu normativnih čimbenika - tj. okvirni normativ
obnovljih resursa na nacionalnoj i regionalnoj
razini, te normativi postrojenja koji upotrebljavaju
biomasu


ekonomsku procjenu - povoljnost ulaganja u obiteljska
postrojenja za grijanje, lokacija proizvođača
biomase i njenih krajnjih korisnika te troškovi transporta
socijalno-kulturalnu procjenu - spremnost društva
na promjenu tradicionalnog načina grijanja s novim
sustavima


-
tehnološku procjenu - potencijal ponude biomase u
Italiji, broj, položaj i proizvodnja goriva na bazi
biomase (čips, briketi itd.) te mogućnost zamjene
postrojenja na klasično gorivo s postrojenjima za
uporabu biomase (posebno postrojenja manjih od
200 kwh).
Svaka od ovih komponenti detaljno je analizirana, s
usporedbama u odnosu na vrste goriva, načine loženja,
zakonska ograničenja te tehnološke prednosti i nedostatke.


U zaključcima članka autor ističe da rezultati istraživanja
daju optimističke izglede za primjenu goriva
vegetativnog porijekla sa stajališta tehnološke upotrebljivosti
i sa stajališta povoljnosti cijena u odnosu na
klasična fosilna goriva.


Paolo Casanova, Anna Memol i: Organizacija
lova u Njemačkoj


Posljednjih dvadesetak godina lov je postao važna
tema javnog mnijenja i sredstava informiranja na regionalnoj,
nacionalnoj i međunarodnoj razini. Lov je
nadvisio svoju proizvodnu ulogu, ali nije kod sljedbenika
promijenio sklonost da lov smatraju nezamjenjivim
prirodnim pravom čovjeka.


U ovom članku autori su prikazali organizaciju lovstva
u Njemačkoj, gdje je lovna kultura već od davnina
imala drukčije osnove od one u latinskim zemljama.


Poslije ujedinjenja, površina Njemačke iznosi
357 042 km2 sa oko 30 % šumskih površina, koje čine
velike komplekse: Bavarske Alpe, Schwarzwald, Bayerischer
Wald, Oberpfälzer Wald, Erzgelirge i dr. Na tim
površinama obitavaju mnogobrojni jeleni, jeleni lopatari,
srneća divljač i divlje svinje, koji su glavni predstavnici
njemačke lovne faune. Osobito je rasprostranjen jelen
u gotovo svim šumama, a uglavnom se lovi s visokih
čeka. U planinskim krajevima, a posebice u Bavarskim
Alpama lovi se tetrijeb gluhan i tetrijeb ruševac, i to isključivo
za vrijeme svadbenog pjeva, što bi po talijanskim
propisima bilo strogo zabranjeno. U sjevernim
predjelima nalaze se jarebice, a u središnjem fazani.


Njemačka broji oko 80 mil. stanovnika, a broj lovaca
je oko 320 000 ili oko 1,1 lovac po kvadratnom kilometru
ili 4 lovca na 1000 stanovnika. Prvi zakon o lovu
donesen je 1870. g. i regulirao je lovostaje pojedinih
vrsta, vodeći računa o intenzitetu šteta. Drugi zakon iz
1891. g. regulira naknadu za štete od divljači vlasnicima
ili korisnicima poljoprivrednih zemljišta.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Danas je u Njemačkoj na snazi Zakon o lovu od 29.
rujna 1976. g. Za obavljanje lova potrebno je posjedovati
lovačku dozvolu, koja je uvjetovana lovačkim ispitom
i životnim osiguranjem. Dozvoljena je uporaba automatskog
oružja, ali sa samo dva naboja u spremniku.


Pravo lova obuhvaća potpunu obvezu za brigu o
divljači na određenom prostoru, a zatim pravo na lovljenje
a cilj je sačuvati i održati fond divljači u što optimalnijem
stanju, poduzimajući potrebne mjere za osiguranje
povoljnih životnih uvjeta divljači.


Preko 130 g. na snazi je podjela lovnih površina na
lovna područja (distrikte), koji mogu biti individualni i
kolektivni. Prvi moraju imati površinu od najmanje 75
ha lovno produktivne površine. U tom lovnom području
pravo lova ima vlasnik ili osoba koju je on ovlastio. Kolektivna
lovna područja moraju imati minimalnu površinu
od 150 ha lovno produktivne površine i njihovi vlasnici
se mogu udruživati u lovačke organizacije, kojima
upravljaju administrativni savjeti izabrani iz članova lovačke
organizacije. Tu se radi o modernoj formi dobrovoljnog
samoupravljanja, gdje dolazi do izražaja briga
za divljač, selektivni odstrel i biološka ravnoteža medu
vrstama lovne divljači i zaštićene faune. Također se vodi
računa o štetama koje bi divljač mogla učiniti na šumskim
i poljoprivrednim kulturama.


Pravo lova može biti i zakup fizičkim osobama, pod
uvjetom da se očuvaju minimalno propisane površine.
Osoba koja zakupljuje lovište mora posjedovati lovačku
dozvolu za razdoblje od najmanje 3 g. i mora preuzeti
odgovornost da će sačuvati fond lovne divljači i
ostale faune.


Ukupna površina kolektivnih lovnih područja iznosi
17,1 mil. ha, koja je zakupljena po prosječnoj cijeni od
22,5 DM/ha što iznosi 384,8 mil. DM. Od tog iznosa država
uzima oko 15 %, što iznosi 57,7 mil. DM. Iz prihoda
koji idu vlasnicima financiraju se troškovi gospodarenja
lovištem, tako daje teško izračunati njihovu zaradu.


Lovačku dozvolu trebaju imati sve osobe koje se
bave lovom, a nju izdaje kompetentna ustanova za
određeno područje nakon položenog lovačkog ispita,
koji se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela,
koji uključuje uporabu oružja (gađanje). Dozvola za
sokolarenje traži dodatni ispit. Dozvola za lov može
biti izdana i maloljetnoj osobi (16-18 g.) koja može loviti
samo uz nazočnost svog mentora, ali ne u zajedničkim
lovovima.


Njemački zakoni o lovu predviđaju mnoga ograničenja
koja se moraju strogo poštivati. Popis takvih
ograničenja vrlo je dug, a bazira se na lovačkoj etici. Tu
spadaju ograničenja u korištenju oružja i streljiva, uporaba
umjetnog svijetla, mreža, omča, vrijeme lova i dr.


Planovi odstrela trebaju voditi računa o mogućnosti
šteta od divljači na poljoprivrednim, šumskim i vodenim
površinama, jer lovčke udruge trebaju nadoknaditi


štete vlasnicima. Također postoji obveza naknade štete
koja se dogodi prilikom obavljanja lova. Zabranjeni su
pogoni i prigoni na poljoprivrednim površinama s kojih
usjevi nisu još pobrani. Primjena zakonskih odredaba
vrlo je stroga, tako da je predviđena kazna od 5 g.
zatvora plus odšteta za odstrel zaštićene divljači ili za
lov za vrijeme lovostaja. Za prekršaj je predviđena
kazna zatvora od 6 mjeseci i dnevna globa od 180 DM.
Ovisno o veličini prekršaja, predviđena je pljenidba
sredstava za lov i oduzimanje lovačke dozvole za razdoblje
od 1 do 5 g. ili zabrana lovljenja u trajanju od
1 do 6 mjeseci.


Njemački lovci svake godine potroše oko milijardu
DM za lov i zaštitu divljači. Taj iznos ne sadrži troškove
zakupa lovišta, pristojbe, naknade štete, osiguranje,
opremu, troškove dozvola te troškove za eventualnu
dohranu divljači. Nije uračunat ni faktor vremena
koje lovci utroše u razne aktivnosti, a koje bi predstavljalo
značajan iznos.


Angažiranje njemačkih lovaca ne temelji se na ekonomskoj
računici, ali je važno spomenuti da se ekonomska
vrijednost lova očituje u proizvodnji divljači
u vrijednosti od 200 mil. DM, te osiguranja mnogih
radnih mjesta u industriji, zanatstvu i trgovini
koje su usko vezane za lovačku aktivnost.


Na kraju članka autori daju poredbenu tablicu osnovnih
podataka o lovu Njemačke i Italije zbog usporedbe,
ali bez posebnih komentara:


Njemačka Italija
Ukupan broj lovacaPovršina u km2
320 000
35 704
901006
301 262
Broj stanovnikaBroj lovaca na km2
79 500 000
1,1
5 6250 000
4,8
Broj lovaca na 1000 st. 4 25,4


Lov u Njemačkoj može se definirati kao oblik zaštite
okoliša kojemu je cilj sačuvati ekosustave bogate
životinjskim i biljnim vrstama. Bez angažiranja
lovaca Njemačka bi država trebala svake godine
investirati milijune maraka da bi ostvarila te ciljeve.


Temelj na kojem se zasniva lovačko pravo u Njemačkoj
čini dio nacionalne kulture od starih vremena.
Način organizacije lovstva u Njemačkoj može korisno
poslužiti Italiji (i drugima) za uspostavu korektnog odnosa
između lovaca i vlasnika lovnih površina.


Iz broja 3, svibanj-lipanj izdvajamo:


Inauguracija 50. godišnjice Talijanske Akademije
šumarskih znanosti


Dana 18. svibnja održana je u Firenci svečanost u
povodu 50-godišnjice aktivnosti Talijanske Akademije
šumarskih znanosti. Svečanost je održana u nazočnosti
autoriteta šumarskog, znanstvenog i društvenog života
u dvorani Luča Giordano palače Medici Riccardi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Svečanost je otvorio predsjednik prof. Fiorenzo
Manzini , koji je u uvodnom izlaganju iznio prikaz
aktivnosti Akademije u proteklom razdoblju. Rad Akademije
pozdravio je dr. Giuseppe di Croce, šef Državne
zajednice šumarstva. Predavanje na temu šumski
resursi i razvoj planinskih područja održao je prof.
Augusto Marine Ili, podpredsjednik Akademije i
rektor Sveučilišta u Firenci.


Predsjednik Akademije prof. Fiorenzo M a n z i n i je
nakon upućenih pozdrava gostima i zahvale za organizaciju
svečanosti iznio kronološkim redom aktivnosti
koje su se odvijale od prošlogodišnje svečanosti, koja je
održana prije godinu dana (19. 5. 2000) u istoj dvorani.


Aktivnosti su se odvijale sljedećim redom:


10. veljače održanje seminar u Vili Favorita na temu:
Obnova šumskih sustava-sredstva i način.
Tijekom seminara prezentirani su rezultati istraživanja
grupe istraživača u sklopu programa Ministarstva
znanstvenog i tehnološkog istraživanja.
4. listopada je u sjedištu Akademije prezentirana
studija "Plan gospodarenja i prirodna obnova pošumljenih
površina Monte Morello" koju je realizirala
grupa stručnjaka s fakulteta u Firenci.
19. listopada održan je kongres u Vallombrosi na
temu: Sačuvati znanja prošlosti - šumski muzej u
Vallombrosi. Pokrovitelji kongresa bili su Državna
zajednica šumarstva i Fakultet, a cilj muzeja je sačuvati
staru tradiciju poznate jelove šume.
31. listopada u Sieni je publicirano izdanje "Poljoprivreda
i razvoj pokrajne Chianti"
5. prosinca u sjedištu Akademije održan je seminar
pod nazivom "Metoda uzoraka u procjeni i snimanju
prirodnih resursa", pod pokroviteljstvom Akademije,
Instituta za šumarska istraživanja iz Trenta i
škole za kontrolu, procjenu i dijagnozu šumskih
ekosustava.
Osim ovih aktivnosti Akademija je pomagala i sudjelovala
u sljedećim kongresima:


-
kongres "Biološka raznolikost i pokazatelji u
šumskim tipovima pokrajne Veneto" koji je održan
u Veneciji 3. ožujka 2000 g.
kongres "Talijanske šume i konvencije o klimi" prilog
smanjenju emisije plinova koji uzrokuju
efekt staklenika u odnosu na protokol iz Kvota,
održan u Rimu 27. i 28. ožujka 2000. g.
kongres održan 20-24. rujna u Firenci u sklopu
Europske akcije - Eurosilva,
studijski dan na temu "Zelena putovanja za otkrivanje
i vrednovanje ruralnih površina" koji je organizirala
Akademija georgofila iz Firance u svom
sjedištu 6. prosinca.
Akademija je pomogla održavanju tečaja "Svijet
gljiva", koji se svake godine održava u organizaciji
Udruženja gljivara i ljubitelja prirode iz Abruzza.
-
Akademija je također pomogla regionalno takmičenje
za više škole 1. i 2. stupnja na temu "Zemlja i
stablo", koje je organizirao Institut za istraživanje,
pokuse i unapređenje obrazovanja.
Tijekom ove godine Akademija je zajedno s Regionalnom
agencijom za razvoj i unapređenje poljoprivredno-
šumarskog kompleksa 19. siječnja nastavila
trogodišnji seminar na temu: Analiza, upravljanje
i vrednovanje resursa toskanskog okruženja.
-
23. travnja održan je seminar na temu "Bilanca C02
u šumskom sklopu", koju je organizirao prof.
Marco Fioravanti.
-
30. travnja u Veneciji na otoku San Giorgio održan
je dan "Parkovi i povjesni vrtovi - problematika i
budućnost"
-
4. svibnja u prostorijama Akademije svečano je
promovirana knjiga "Povijest i šumske vrijednosti",
koju je publicirao dr. Mauro A g n o 1 e 11 i.
Sto se tiče izdavačke aktivnosti u 2000 g. publicirana
je knjiga "Rasprostranjenost hrasta u Italiji - problematika
i perspektive" autora prof. Alessandra R a g a z z i i
prof. Irene Delia Valle, a časopis, L´Italia forestale e
montana, izlazio je redovito. Tijekom godine publicirani
su 48. Annali koji se odnose na 1999. g., a sada je u tijeku
tiskanje jedinstvenog broja za 2000. i 2001. g.


Od osobite je važnosti knjiga "Okvirni prijedlog
zakona o šumarstvu", koja je podijeljena sudionicima
svečanosti, a čiji su autori prof. Orazio Cianci o i
prof. Susanna No centin i i mnogobrojni suradnici.


U nastavku svog izlaganja prof. Fiorenzo Manzini
prezentirao je ostale aktivnosti Akademije koje
su obavljene ili su u tijeku, kao i programe koje je inicirala
Akademija ili ih pomagala.


Predsjednik je odao zahvalu i počast članovima
Akademije koji su umrli tijekom godine, a među kojima
su mnoga poznata imena talijanskih stručnjaka i
znanstvenika.


Posebno nadahnuti pozdrav predsjednik je uputio
mladima, zaželivši im da zavole šumu, da otkriju njene
tajne putem knjiga, starih dokumenata i karta, pa i
kompjutera, ali da odu u šumu gdje će naći veličanstvene
stvari. Obratio se zatim svima nazočnima, kao i
građanima Italije i pozvao ih da nastave čuvati talijanske
šume koje postaju sve ljepše što je vidljivo u
promjenama posljednjih 20-30 g.


Nakon svog izlaganja Predsjednik je proglasio pedesetu
akademsku godinu otvorenom.


Augusto Marinelli: Šumski resursi i razvoj
planinskih područja


U sklopu svečanosti inauguracije 50-te obljetnice
Akademije šumarskih znanosti rektor Sveučilišta u Firenci
prof. Augusto Marinelli održao je predavanje,
koje je u cijelosti objavljeno u ovom broju časopisa.


655
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Problematika vezana za ulogu šumskih zaliha na
razvoj planinskih područja je vrlo složena, pogotovo u
odnosu na značajne socijalekonomske promjene posljednjih
godina, koje nevjerojatnom brzinom mijenjaju
značaj šumskih resursa i njihov utjecaj na ruralne
sredine. Zbog toga i upravljanje šumskim resursima
treba biti usmjereno razvoju tih sredina na lokalnoj
razini, gdje je vrlo važno ohrabriti tržišne tendencije
poboljšanjem kvalitete proizvoda.


Sve češće se nameće zabrinutost na koji način šumarstvo
može održati korak s brzom evolucijom svjetske
ekonomije. Pored potrebe za održanjem razine proizvodnje
drvne mase sve više je naglašena potreba za
održanjem ravnoteže između te proizvodnje i socijalekonomskog
gledišta vezanog za očuvanje ekoloških
vrijednosti. Do danas su samo neke slučajne tendencije
išle u korist planinskih područja i to u glavnom poslije
štetnih događaja koji bi mogli ugroziti šire zone.
Odnos između urbanih i ruralnih područja tj. planine i
ravnice ne bi trebao biti važan samo za one koji su
ostali živjeti u planini, već bi trebao biti interes cijeloga
društva.


Po ekonomskim načelima razvoj konkurentskog
tržišta ovisi o porastu potražnje za proizvodima određenog
područja. Očito je da glavne prizvode koje
može ponuditi planinsko područje treba vidjeti u
razvoju planinskog (naturalističkog) turizma, drvne
industrije i zanatstva.


Planinski turizam može biti izvor prihoda i zaposlenosti,
ali može i negativno djelovati na ravnotežu unutar
regije. Potrebno je turističke aktivnosti uključivati s
posebnom pozornošću, radi socijalnog i kulturnog odnosa,
lokalnog stanovništva i očuvanja raznolikosti i
više funkcionalnosti ekonomske aktivnosti.


Drvna industrija i zanatstvo u planinskim područjima
ne može se usporediti s velikim drvnoindustrijskim
kompleksima koji se nalaze u ostalim dijelovima
Italije. Proizvodi te lokalne industrije i zanatstva nisu
visokog stupnja obrade i orijentirani su uglavnom na
lokalno tržište. Drvo kao izvor energije nalazi primjenu
u lokalnim kućanstvima, a također je još uvijek
razvijena uporaba drveta u vinogradarstvu i poljodijeljstvu,
ali je već česta zamjena betonskim proizvodima.


Posljednjih godina glavni instrumenti politike razvoja
ruralnih sredina posebno su orijentirani na planinska
područja, a obuhvaćeni su u dva programa: zajednički
program "LEADER+" i projekt "Apenini - park
Europe".


"LEADER+" je integralni program usmjeren razvoju
ruralnih sredina, koji promovira strategiju razvoja
na lokalnoj razini preko planova razvoja na bazi resursa
koji su specifični za određeno područje. U tom programu
ključnu ulogu imaju šumski resursi planinskog
područja.


Projekat "Apenini park Europe" koncipiran je na
očuvanju prirode u planinskim zonama gdje se nalazi
najviše zaštićenih predjela. Stvarni cilj je uspjeti uskladiti
politiku sprovođenja zaštite parka i okoliša s lokalnim
razvojem. Ovaj program u prvoj fazi predviđa
niz pilot projekata s raznim sadržajima kao što su
razvoj turističkog sektora, zatim zanatstva, malog
poduzetništva i raznih servisnih služba za domaće
stanovništvo i turiste.


Svaki od ovih modela razvoja treba imati za cilj
poboljšanje uvijeta života, što će ubrzati revitalizaciju
tih područja, a to je više stvar politike nego tehničke i
ekonomske povoljnosti.


Paolo Casanova, Anna Memo 1 i: Šljuka - korištenje
šumskog staništa u području Apenina
Toskane i Romanje


U Italiji (kao i u mnogim drugim zemljama) ne postoje
precizne informacije o dinamici seljenja i gustoći
populacije ptica selica. Tome je uzrok heterogenost njihove
rasprostranjenosti u predjelima gnježđenja i zimovanja.
Razna dosadašnja istraživanja nisu dala realne
procjene o gustoći promatranih populacija, već se
zaključci o brojnom stanju donose na bazi broja odstreljenih
jedinka.


Među pticama selicama svakako najvažnije mjesto
zauzima šljuka (Scolpax rusticola L. 1758) koja pripada
porodici Scolopacideae, red Caradriiforme. Italija
predstavlja posebno važnu zonu za prelet i zimovanje
šljuka, ali je posljednjih stoljeća registrirano smanjenje
njihove prisutnosti. To smanjenje ne bi trebalo pripisati
pretjeranom izlovu već prije svega velikim promjenama
ambijenta koje uzrokuju sve kraće zadržavanje
šljuka prilikom selidbenih zaustavljanja. Napuštanje
poljoprivrednih površina i prestanak njihovog gnojenja,
nedovoljni šumsko-uzgojni radovi koji uzrokuju
starenje panjača i rast nekorisnih vrsta (razni grmovi u
šumi i Brachipodiumpinnatum na napuštenim pašnjacima)
nepovoljno djeluju na trajanje zaustavljanja
šljuka prilikom selidbe, jer nalaze sve manje hrane u
izmjenjenim uvjetima.


Šljuke dolaze u Italiju u širokoj fronti i nakon prelaza
središnjih Apenina jedan dio leti prema južnim obalama
Tirenskog mora a drugi dio prema Sardiniji, Korzici
i Alžiru. Trajanje zaustavljanja ovisi o klimatskim
uvjetima (vjetar, temperatura i kiša) i prikladnosti terena
za traženje hrane.


Istraživanja vršena u trogodišnjem razdoblju od
1998. do 2000. g. nastavak su istraživanja koje je vršio
Casanova i dr. 1991 -1993. g. i imaju za cilj da prošire
saznanja o ulozi staništa na trajanje preleta poslije
gnježđenja (jesenski prelet) i prije gnježđenja (proljetni
prelet).