DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Pancratium maritimum L., primorski žilj
Porodica: Amaryllidaceae


Ugrožena i rijetka
vrsta rasprostranjena
na pijescima
u uvalama Saplunara
i Blace u maloj
populaciji.


Karakteristike:
trajnica s podzemnom
lukovicom,
razmnožava se sjemenom
i adventivnom
lukovicom.
Cvjeta u ljeto, ima
velike, bijele, mirisne
cvjetove. Biljka
je dekorativna,
cvjetovi su ugodna
mirisa pa biljku
prenose u vrtove.


NOVI MAGISTRI ZNANOSTI


Phlomis fruticosa L., gostanka, veliki pelin
Porodica: Lamiaceae


Osjetljiva vrsta
rasprostranjena
svuda na Mljetu na
kamenjaru, većinom
u blizini naselja.


Karakteristike:
grm sa sivkasto pustenastim
granama,
listovi sivo pustenasti,
cvjetovi žuti,
cvjeta u kasno proljeće.
Nestaje radi
nestanka specifičnog
staništa.


mr. se. Marija Nodilo, dipl. ing. šum.


JOSIP ISTVANIC, dipl. ing. drvne industrije
Josip Ištvan ić, dipl. ing. drvne industrije, uspješno je obranio 10. srpnja 2001. godine svoj magistarski rad
pod naslovom "Pilanska preradba divlje trešnje (Prunus avuim L.). Obrana je održana na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. U povjerenstvu za javnu obranu bili su:
Prof, emeritus, dr.se. Marijan B režnj ak, predsjednik
Prof, dr. sc. Ramiz Z u b č e v i ć , Mašinski fakultet u Sarajevu, član
Naslovni docent, dr. se. Tomislav Prka (mentor), član.


ŽIVOTOPIS


Josip Ištvanić rođen je 28. travnja 1965. godine
u Maloj Trnovitici, općina Garešnica. Osnovnu, kao i
Srednju drvodjeljsku školu pohađao je u Zagrebu. Maturirao
je 1984. godine i stekao zvanje "Drvodjeljski
stručni radnik finalnog smjera". Po završetku srednje
škole zapošljava se u tadašnjoj tvornici građevne stolarije
"Andrija Žaja". Nakon 18 mjeseci odlazi iz tog poduzeća
i upisuje se školske godine 1987/88. na Drvnotehnološki
odjel Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom
apsolventskog staža 1991/92. godine 10 mjeseci


sudjeluje u Domovinskom ratu. U rujnu 1993. godine
završava studij na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i
stječe zvanje "Diplomirani inženjer drvne industrije".
Početkom 1994. godine zapošljava se u poduzeću "Elgrad
promet" u Maloj Gorici, kao tehnolog pilanske
obrade drva. U tom poduzeću radi do 30. travnja 1995.
godine. Od studenog 1995. godine zapošljava se u
"DIP-u Turopolje" kao tehnolog pilanske preradbe
drva. Tamo ostaje do rujna 1997. godine. Godine 1997.
izabranje na Šumarskom Fakultetu u Zagrebu u zvanje
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 87     <-- 87 -->        PDF

mlađeg asistenta na predmetu "Pilanska preradba drva".
Iste godine upisuje na istom fakultetu poslijediplomski
znanstveni studij iz usmjerenja "Vođenje procesa
u preradbi drva" s izbornim predmetima iz skupine
"Pilanska preradba drva". Položivši sve programom
predviđene ispite, uspješno je 2001. godine završio poslijediplomski
studij.


Pored vrijednog rada, kao mlađi asistent na predmetu
"Pilanska preradba drva" angažiranje i kao ispitivač
u Laboratoriju za atestiranje ploča iverica na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu. Član je i Tehničkog odbora
55 (oblo drvo i piljena građa), Državnog zavoda
za norme i mjeriteljstvo.


Do izrade magistarskog rada objavio je u suautorstvu
jedan stručni rad ijedno prethodno priopćenje.


MAGISTARSKI RAD


Magistarski rad mr. se. Josipa Ištvanića, dipl. ing.
sadrži 6 uvodnih stranica te daljnjih 170 stranica u kojima
je uključeno 58 slika, crteža i grafikona; 96 tablica
te 120 naslova literature, sažetak na hrvatskom i engleskom
jeziku; popis slika i tablica, pregled korištenih
znakova, ključnu dokumentacijsku informaciju na hrvatskom
i engleskom jeziku, životopis autora te priloge
s odgovarajućim podacima o svim proizvedenim piljenicama
u pokusnim piljenjima trupaca divlje trešnje.
Magistarski je rad podijeljen na sljedeća poglavlja:


Uvod
Cilj i objekti istraživanja
Dosadašnja istraživanja
Metode istraživanja
Rezultati istraživanja
Diskusija
Zaključci
Nadalje donosimo najvažniji sadržaj naprijed spomenutih
poglavlja, uz odgovarajuće komentare.


1. UVOD
U uvodnom dijelu magistarskog rada autor daje iscrpne
podatke o drvnim zalihama svih vrsta drva u Hrvatskoj,
o zastupljenosti pojedinih vrsta glede sječe te
proizvodnje piljene građe naših najvažnijih vrsta drva,
a i neke druge korisne statističke pokazatelje. Izneseni
su i podaci o pilanskim kapacitetima u Hrvatskoj, iz


kojih se vidi da ti kapaciteti za oko polovicu premašuju
količine proizvedenih pilanskih trupaca. Službeni statistički
podaci pokazuju daje u 1995. godini proizvedeno
tek oko 770 m3 oblog drva voćkarica. Autor s pravom
obrazlaže, kako ovaj podatak treba uzeti s dosta
rezerve.


2. CILJ I OBJEKTI ISTRAŽIVANJA
Kao cilj rada autor postavlja istraživanje uspješnosti
pilanske preradbe trupaca divlje trešnje. Ta se uspješnost
istražuje kroz tehnološke pokazatelje kvantitativnog,
kvalitativnog i vrijednosnog iskorištenja trupaca
divlje trešnje. Spomenuta se iskorištenja analiziraju
glede obradbe trupaca u piljenice, obradbe piljenica


u drvne elemente i popruge te obradbe trupaca u odnosu
na krajnje proizvode, tj. drvne elemente i popruge.


Objekt istraživanja su standardni pilanski trupci
divlje trešnje, određenih promjera i određene klase kakvoće.


3. DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA
U ovom poglavlju autor daje podatke - na temelju
podataka iz literature - o anatomskim i fizikalno-mehaničkim
karakteristikama drva divlje trešnje, o karakteristikama
pilanskih trupaca te pilanskim sortimentima
koji se iz divlje trešnje izrađuju. Nadalje su nave


dene sadašnje cijene pojedinih proizvoda trešnje, s obzirom
na njihove dimenzije i klasu kakvoće. Te su cijene
kasnije korištene kod izračunavanja kvalitativnog
i vrijednosnog iskorištenja piljenica i trupaca.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 88     <-- 88 -->        PDF

U tom je poglavlju mnogo prostora dano rezultatimaistraživanja brojnih naših i stranih znanstvenika, koja seodnose na iskorištenje za nas značajnijih vrsta drva, ali


4. METODE
Autor se za istraživanja svih navedenih načina iskorištenja
koristio provjerenom metodom eksperimentalnog
piljenja. Pri tomu navodi da za eventualnu primjenu
i metode simuliranog piljenja nije imao dovoljno
prethodnih potrebnih istraživanja, a ni raspoloživih
specifičnih računalnih programa. Za očekivati je, da će
autor- ukoliko nastavi s daljnjim istraživanjima-ubuduće
pokušati odgovarajuća istraživanja proširiti i uz
korištenje metode simuliranog piljenja


Treba posebno naglasiti, daje autor prije glavnih istraživanja
proveo ograničena prethodna istraživanja iskorištenja.
Tim je prethodnim istraživanjima izvršio
provjeru ispravnosti metodike planiranih glavnih istraživanja.


Eksperimentalna piljenja autor je obavljao u relativno
novom i najvećim dijelom suvremeno opremljenom
drvnoindustrijskom kompleksu "ARENA". U pilani
tog poduzeća primarno se raspiljivanje vrši klasičnim
tračnim pilama. Sekundarno raspiljivanje piljenica
u elemente i popruge vrši se u doradnoj pilani na suvremenoj,
dijelom kompjuteriziranoj proizvodnoj liniji.
Autor je u tom poglavlju dao sve relevantne podatke


o strojevima i uređajima koje je koristio u eksperimentalnom
piljenju.
Izbor trupaca za istraživanja obavljen je prema propisima
odgovarajućih Hrvatskih normi. Eksperimentalno
piljeni trupci bili su podijeljeni u četiri dimenzionalno
i kvalitetno različite grupe. To su bili trupci


I. klase srednjeg promjera 25-39 cm te 40 cm i više,
zatim trupci II. klase srednjeg promjera 20-39 cm te
40 cm i više. U svakoj je kvalitetno-dimenzionalnoj
grupi bilo po 30 trupaca.
Trupci su u primarnoj pilani raspiljivani tehnikom
ucijelo, na tračnoj trupčari. Iz središnjeg su dijela piljene
piljenice nominalne debljine s nadmjerom 57 mm.
Iz bočne zone piljene su piljenice od 27 mm, također
uključivši tu i nadmjeru. Za obračun volumena piljenica
koristile su se uobičajene nominalne debljine od 50,
odnosno 25 mm.


Proizvedene primarne piljenice (sve su bile neokrajčene),
kako one koje su odgovarale za komercijal


5. REZULTATI
U ovom poglavlju autor je preglednim tablicama i
vrlo dobrimh grafičkimh prikazima, najprije dao detaljne
podatke za sve četiri grupe istraživanih trupaca.
Tu su prikazani i rezultati statističkog testiranja signifikantnosti
razlika srednjih promjera, dužine i pada pro


i nekih vrsta drva voćkarica. Rezultati spomenutih istraživanja
služili su kasnije autoru za uspoređivanje s
vlastitim spoznajama o iskorištenju divlje trešnje.


ISTRAŽIVANJA


nu gradu, tako i one namijenjene za daljnju doradu, odmah
su po ispiljivanju podvrgnute procesu parenja u
suvremenim parnim komorama, prema postojećem
provjerenom režimu. Sve su piljenice, komercijalne i
doradne, uzdužno-poprečnim načinom obrađene u popruge
ili elemente.


Proračun kvantitativnog, kvalitativnog i vrijednosnog
iskorištenja trupaca u odnosu na primarne piljenice,
primarnih piljenica u elemente i popruge te trupaca
u odnosu na elemente i popruge, izvršen je korektno,
poznatim i uobičajenim načinom. Kao što je već rečeno
ranije, za obračun volumena svih proizvedenih piljenica
te specificiranih finalnih proizvoda korištene su
nominalne dimenzije tih proizvoda bez nadmjera, što
odgovara postupku naše pilanske prakse. Autor je ipak
radi usporedbe korištenih nominalnih dimenzija svih
proizvoda (bez nadmjera) izvršio i teoretski proračun
stvarno potrebnih nadmjera na nominalne dimenzije uz
sadržaj vode u drvu od 22 %, uzevši pritom u obzir i
netočnost piljenja. Tim je postupkom pokazao da mu je
poznata problematika davanja stvarno potrebnih nadmjera
na ispiljene sirove piljenice. Autor s razlogom
nije dalje proširivao svoju radnju s ovim specifičnim i
složenim područjem nadmjera.


U ovom je poglavlju dao i sažeti prikaz metoda statističke
obrade pokazatelja koje je smatrao relevantnima
za rezultate istraživanja. Tako je statistički testirao


razlike srednjih promjera istraživanih grupa trupaca,
razlike dužine između grupa te razlike pada
promjera između grupa istraživanih trupaca.
Određenim statističkim postupcima testirao je i signifikantnost
razlika između svih oblika iskorištenja
primarnih piljenica iz određene grupe trupaca.
Zbog nemogućnosti da u praksi dođe do potrebnih
podataka, autor nije bio u mogućnosti izvršiti i adekvatno
statističko testiranje signifikantnosti razlika
kod daljnje obrade primarnih piljenica u elemente i
popruge. Nažalost, to je česta pojava kada se slična istraživanja
moraju vršiti uz što manju intervenciju u
svakodnevne praktične proizvodne uvjete komercijalnih
pilana!


ISTRAŽIVANJA


mjera između pokusnih grupa trupaca. Također su izneseni
i podaci o svim proizvedenim primarnim piljenicama,
kao i o strukturi ukupne proizvodnje (komercijalne
piljenice, elementi i popruge) za sve četiri grupe
istraživanih trupaca.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Nadalje, dani su rezultati svih vrsta iskorištenja, u
primarnoj pilani - s obzirom na komercijalne i doradne
piljenice - te statistički obrađeni podaci o signifikantnosti
razlika odgovarajućih iskorištenja, s obzirom na
ispiljene četiri grupe trupaca.


Tablicama i grafičkim prikazima, autor je vrlo detaljno
izložio podatke o svim načinima iskorištenja u


specificirane elemente i popruge, kako s obzirom na
probne grupe trupaca, tako i obzirom na ukupni volumen
ispiljenih piljenica.


Potrebna objašnjenja i tumačenja, inače temeljito
iznesenih rezultata istraživanja, autor je ostavio za posebno
i opsežno poglavlje ("Diskusija"), u kojem se rezultati
istraživanja pomno analiziraju.


6. DISKUSIJA
Autor zaključuje - na temelju prethodnih rezultata
istraživanja - daje najčešće postojala statistički signifikantna
neujednačenost promjera, dužina i pada promjera
istraživanih grupa trupaca. To vrijedi i unutar pokusnih
grupa trupaca, i između njih. Ta se neujednačenost
pripisuje nemogućnosti da se sakupi dovoljan broj
trupaca statistički ujednačenijih karakteristika. Stoga
je autor vrlo oprezan u generaliziranju dobivenih rezultata
istraživanja. Nadalje kritički zaključuje da
rezultati istraživanja mogu, uz određenu dozu
opreznosti, služiti kao korisna orijentacija tehnološke
uspješnosti pilanske obrade trupaca divlje trešnje.
Sigurniji su rezultati koji se odnose na Vrijednosno iskorištenje
trupaca. Baš te pokazatelje smatramo u
ovom radu najvrjednijima i najkorisnijima! Što se tiče
kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja, autor pravilno
zaključuje da se oni od slučaja do slučaja mogu i
znatnije razlikovati od rezultata dobivenih u sprovedenim
istraživanja - ovisno o različitim uvjetima pilanske
obrade.


Uspoređujući dobivena iskorištenja divlje trešnje s
iskorištenjima koja se u literaturi navode za naše najvažnije
vrste drva (gdje su ta uspoređenja moguća), autor
zaključuje da su tendencije tih iskorištenja slične.
Pritom su kvantitativna iskorištenja za hrastove trupce
uglavnom nešto veća, dok su kod bukovih trupca najčešće
nešto manja. No, ni te se tendencije ne mogu iz
više razloga generalizirati.


U diskusiji se napominje da su sadašnje cijene kvalitetnijih
trupaca divlje trešnje nešto veće od cijena naših
najvažnijih tvrdih vrsta. Međutim, i cijene finalnih
pilanskih proizvoda divlje trešnje, koji su se u ovim istraživanjima
proizvodili, također su veće od odgovarajućih
proizvoda drugih tvrdih vrsta drva. Ovaj je zaključak
itekako važan za pilansku obradu trupaca divlje
trešnje.


7. ZAKLJUČCI


Vrijednosno iskorištenje pilanskih trupaca poznato
je kao najvažniji pokazatelj uspješnosti pilanske
obrade glede drugih načina iskorištenja, čemu je
autor dao posebnu pozornost.


Najveće vrijednosno iskorištenje kod obrade trupaca
divlje trešnje u piljenice pokazuju trupci I.
klase kakvoće i promjera 40 cm pa naviše.


Isto to vrijedi i kod daljnje obrade piljenica iz naprijed
navedenih trupaca u elemente i popruge.


Autor nije u literaturi našao slična istraživanja, ni
kod nas ni u inozemstvu, pa je stoga bilo nemoguće
vršiti odgovarajuća uspoređenja iskorištenja divlje
trešnje.


Uspoređenja sa svim načinima iskorištenja između
trupaca divlje trešnje i trupaca naših značajnijih
vrsta drva, teško su usporediva zbog niza različitih
uvjeta pilanske obrade trupaca pojedinih vrsta drva.


Autor smatra, da bi se i drugim načinima finalizacije
piljenica divlje trešnje (npr. izradom gotovih
podnih obloga, zidnih obloga pa izradom lameliranih
ploča itd.) mogli postići još bolji ekonomski rezultati
od onih koji se postižu danas.


Autor zaključuje da sprovedena istraživanja - iako
u dosta ograničenim uvjetima - ukazuju na mogućnost
uspješne pilanske obrade divlje trešnje.


Sigurno bi bila korisna daljnja istraživanja na području
pilanske obrade divlje trešnje, ali i drugih
značajnijih voćkarica.
MIŠLJENJE O MAGISTARSKOM RADU


Tema koju je autor izabrao za svoj magistarski rad
prilično je nezahvalna iz više razloga, i u našim uvjetima
vrlo složena i teška za sprovodenje, posebno zbog
nepostojanja eksperimentalnog pilanskog pogona. Posebnu
teškoću u sprovođenju postavljenih istraživačkih


ciljeva predstavljao je i nedostatak domaće i strane literature
koja se odnosi na pilansku obradu trupaca voćkarica,
pa tako i divlje trešnje. Problem u istraživanjima
predstavljala je i činjenica da se trupci divlje trešnje
obrađuju u manjim količinama na većem broju pilana.