DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 88     <-- 88 -->        PDF

U tom je poglavlju mnogo prostora dano rezultatimaistraživanja brojnih naših i stranih znanstvenika, koja seodnose na iskorištenje za nas značajnijih vrsta drva, ali


4. METODE
Autor se za istraživanja svih navedenih načina iskorištenja
koristio provjerenom metodom eksperimentalnog
piljenja. Pri tomu navodi da za eventualnu primjenu
i metode simuliranog piljenja nije imao dovoljno
prethodnih potrebnih istraživanja, a ni raspoloživih
specifičnih računalnih programa. Za očekivati je, da će
autor- ukoliko nastavi s daljnjim istraživanjima-ubuduće
pokušati odgovarajuća istraživanja proširiti i uz
korištenje metode simuliranog piljenja


Treba posebno naglasiti, daje autor prije glavnih istraživanja
proveo ograničena prethodna istraživanja iskorištenja.
Tim je prethodnim istraživanjima izvršio
provjeru ispravnosti metodike planiranih glavnih istraživanja.


Eksperimentalna piljenja autor je obavljao u relativno
novom i najvećim dijelom suvremeno opremljenom
drvnoindustrijskom kompleksu "ARENA". U pilani
tog poduzeća primarno se raspiljivanje vrši klasičnim
tračnim pilama. Sekundarno raspiljivanje piljenica
u elemente i popruge vrši se u doradnoj pilani na suvremenoj,
dijelom kompjuteriziranoj proizvodnoj liniji.
Autor je u tom poglavlju dao sve relevantne podatke


o strojevima i uređajima koje je koristio u eksperimentalnom
piljenju.
Izbor trupaca za istraživanja obavljen je prema propisima
odgovarajućih Hrvatskih normi. Eksperimentalno
piljeni trupci bili su podijeljeni u četiri dimenzionalno
i kvalitetno različite grupe. To su bili trupci


I. klase srednjeg promjera 25-39 cm te 40 cm i više,
zatim trupci II. klase srednjeg promjera 20-39 cm te
40 cm i više. U svakoj je kvalitetno-dimenzionalnoj
grupi bilo po 30 trupaca.
Trupci su u primarnoj pilani raspiljivani tehnikom
ucijelo, na tračnoj trupčari. Iz središnjeg su dijela piljene
piljenice nominalne debljine s nadmjerom 57 mm.
Iz bočne zone piljene su piljenice od 27 mm, također
uključivši tu i nadmjeru. Za obračun volumena piljenica
koristile su se uobičajene nominalne debljine od 50,
odnosno 25 mm.


Proizvedene primarne piljenice (sve su bile neokrajčene),
kako one koje su odgovarale za komercijal


5. REZULTATI
U ovom poglavlju autor je preglednim tablicama i
vrlo dobrimh grafičkimh prikazima, najprije dao detaljne
podatke za sve četiri grupe istraživanih trupaca.
Tu su prikazani i rezultati statističkog testiranja signifikantnosti
razlika srednjih promjera, dužine i pada pro


i nekih vrsta drva voćkarica. Rezultati spomenutih istraživanja
služili su kasnije autoru za uspoređivanje s
vlastitim spoznajama o iskorištenju divlje trešnje.


ISTRAŽIVANJA


nu gradu, tako i one namijenjene za daljnju doradu, odmah
su po ispiljivanju podvrgnute procesu parenja u
suvremenim parnim komorama, prema postojećem
provjerenom režimu. Sve su piljenice, komercijalne i
doradne, uzdužno-poprečnim načinom obrađene u popruge
ili elemente.


Proračun kvantitativnog, kvalitativnog i vrijednosnog
iskorištenja trupaca u odnosu na primarne piljenice,
primarnih piljenica u elemente i popruge te trupaca
u odnosu na elemente i popruge, izvršen je korektno,
poznatim i uobičajenim načinom. Kao što je već rečeno
ranije, za obračun volumena svih proizvedenih piljenica
te specificiranih finalnih proizvoda korištene su
nominalne dimenzije tih proizvoda bez nadmjera, što
odgovara postupku naše pilanske prakse. Autor je ipak
radi usporedbe korištenih nominalnih dimenzija svih
proizvoda (bez nadmjera) izvršio i teoretski proračun
stvarno potrebnih nadmjera na nominalne dimenzije uz
sadržaj vode u drvu od 22 %, uzevši pritom u obzir i
netočnost piljenja. Tim je postupkom pokazao da mu je
poznata problematika davanja stvarno potrebnih nadmjera
na ispiljene sirove piljenice. Autor s razlogom
nije dalje proširivao svoju radnju s ovim specifičnim i
složenim područjem nadmjera.


U ovom je poglavlju dao i sažeti prikaz metoda statističke
obrade pokazatelja koje je smatrao relevantnima
za rezultate istraživanja. Tako je statistički testirao


razlike srednjih promjera istraživanih grupa trupaca,
razlike dužine između grupa te razlike pada
promjera između grupa istraživanih trupaca.
Određenim statističkim postupcima testirao je i signifikantnost
razlika između svih oblika iskorištenja
primarnih piljenica iz određene grupe trupaca.
Zbog nemogućnosti da u praksi dođe do potrebnih
podataka, autor nije bio u mogućnosti izvršiti i adekvatno
statističko testiranje signifikantnosti razlika
kod daljnje obrade primarnih piljenica u elemente i
popruge. Nažalost, to je česta pojava kada se slična istraživanja
moraju vršiti uz što manju intervenciju u
svakodnevne praktične proizvodne uvjete komercijalnih
pilana!


ISTRAŽIVANJA


mjera između pokusnih grupa trupaca. Također su izneseni
i podaci o svim proizvedenim primarnim piljenicama,
kao i o strukturi ukupne proizvodnje (komercijalne
piljenice, elementi i popruge) za sve četiri grupe
istraživanih trupaca.