DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 97     <-- 97 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
održane 15. studenoga 2001. u lovačkoj kući Brezovica - UŠ Sisak
Nazočni: Branko Belčić, dipl. ing., mr. se. Vladimir
Bogati, Damir Delač, dipl. ing., Ivan Đukić, dipl. ing.,
Ivica Fliszar, dipl. ing., Herbert Krauthacker, dipl. ing.,
Branko Sitaš, dipl. ing. (umjesto mr. se. Ž. Marmana),
prof. dr. sc. Slavko Matić, Damir Matošević, dipl. ing.,
Dujo Pavelić, dipl. ing., Milan Presečan, dipl. ing.,
Zvonko Rožić, dipl. ing., Mario Stipetić, dipl. ing., dr.
se. Vlado Topic, Berislav Vinaj, dipl. ing., prof. dr. sc.
Joso Vukelič, Hranislav Jakovac, dipl. ing. i Vlatka
Antonie.


Otsutni, ispričani: prof, dr.se. Mladen Figurić, Ilija
Gregorović, dipl. ing., mr. se. Ivan Pentek, prof. dr. sc.
Branimir Prpić, Luka Radošević, dipl. ing., Tomislav
Starčević, dipl. ing. i Slavko Šarčević, dipl. ing.


Nakon što je predsjednik HSD-a Slavko Matić
pozdravio sve nazočne, zahvalio se na odazivu članovima
U.O. (od 25 nazočno 19) i domaćinu ove sjednice
UŠ Sisak, na čelu s upraviteljem Uprave Z. Rožićem,
jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1.
Obavijesti (s raspravom i zaključicima po pojedinim
točkama)
2.
Izvješće o poslovanju HŠD-a, stanje 30. rujna 2001.
godine
3.
Pripreme za sastavljanje izvješća o poslovanju za
2001. godinu
4.
Izbor Povjerenstva za popis imovine
5.
Program rada za 2002. godinu - prijedlog
6.
Nacrt financijskog plana za 2002. godinu - prijedlog
7.
Šumarskilist i ostale publikacije
8.
Razno
Ad. 1. Tajnik HŠD-a H. Jakovac, prateći događanja
u svezi sa šumarstvom od protekle sjednice do danas,
izvješćuje o aktualnostima, te potiče rasprave i donošenje
zaključaka po pojedinim podtočkama.


1.1. Donesen je novi Zakon o udrugama (N.N. br. 88
od 11. listopada 2001.) pa gaje potrebno usporediti sa
starim (N.N. br.70 od 7. srpnja 1997) i utvrditi da li će
slijedom promjene pojedinih članaka odnosnoga Zakona
biti potrebno nešto mijenjati u Statutu HŠD-a. Gledajući
novi Zakon, uočavamo neke izmjene kao što su:
čl. 7., u kojemu se pored ostalog kaže da i ustrojstveni
oblici mogu imati svojstvo pravne osobe
(prije ne)


čl. 10. (1) udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača
(prije deset)
čl. 43. (1) imovina na kojoj je udruga imala pravo
raspolaganja ili pravo korištenja do donošenja Zakona
o udrugama (N.N. br. 70/97., 106/97. i 20/00.)
danom primjene ovog Zakona postaje vlasništvom
udruge koja je njezin pravni sljednik.


Analizirajući promjene u Zakonu, mišljenja smo da
on ništa ne mijenja u našem dosadašnjem radu, jer su
ogranci HŠD-a toliko samostalni da im i ova promjena
u čl. 7. ništa posebno ne donosi. Svejedno pozivamo
članstvo da usporedi Zakone i pripremi primjedbe i
prijedloge za eventualnu promjenu nekih članaka
Statuta, što bi onda trebalo raspraviti i donijeti o tome
odluku na idućoj skupštini HŠD-a.


1.2. Svim ograncima HŠD-a uputili smo preslik dopisa
i sažetak prijedloga Strategije razvoja RH "Hrvatska
u 21. stoljeću", upućene iz Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva sa zamolbom, da za područje šumarstvo,
lovstvo i drvna industrija damo svoje primjedbe.
Iako je bio kratak rok za dostavu primjedbi (od 16. 10.
kada smo dobili spomenuti dopis i proslijedili ga ograncima,
do 23. 10.) ogranci su zamoljeni da prema mogućnostima
daju svoje prijedloge, kako bi mogli sačiniti
zajedničke primjedbe na ponuđenu Strategiju. Zbog
kratkoće roka za širu raspravu, kao što je izvijestio S.
Matić, oformljeno je Povjerenstvo HŠD-a i Akademije
šumarskih znanosti, koje je raspravilo predloženi tekst
Strategije i dalo kritički osvrt te prijedloge (na pet
stranica) koje je predsjednik HŠD-a S. Matić iznio na
javnoj raspravi održanoj 23. 10. 2001. u Ministarstvu
poljoprivrede i šumarstva. Kako se istodobno radi i na
Nacionalnoj šumarskoj politici i strategiji, dakle istom,
samo detaljnijem dokumentu, nema razloga da odnosne
primjedbe HŠD-a na Strategiju RH "Hrvatska u 21.
stoljeću" - područje šumarstvo, lovstvo i drvna industrija,
ne budu i naš doprinos u izradi Nacionalne šumarske
politike i strategije. Svoje primjedbe uputilo nanije
do sada samo nekoliko ogranaka (N. Gradiška, Varaždin,
Split), no one su obuhvaćene prijedlogom Povjerenstva,
osim što je ogranak Split detaljnije razradio
svoj prijedlog glede šuma na kršu, pa smo taj prijedlog
u cijelosti proslijedili u Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.
U.O. HŠD-a zaključuje da se pričeka novi
tekst Strategija s ugrađenim primjedbama upućenih Ministarstvu
na temelju izravnog poziva ili po objavlje


ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 98     <-- 98 -->        PDF

nom javnom natječaju, očekujući mogućnost daljnje
javne rasprave po odnosnim dokumentima.


Treći za šumarstvo značajan dokument koji je u izradi
je Zakon o šumama. U kojoj se fazi izrade nalazi,
doznajemo od članova U.O. HŠD-a koji u Povjerenstvu
za izradu predstavljaju institucije gdje su zaposleni, dok
HŠD, unatoč prosvjedu koji je po odluci U.O. HŠD-a
upućen ministru poljoprivrede i šumarstva radi nezastupljenosti
HŠD-a kao institucije u odnosnom Povjerenstvu,
nije primio nikakvu obavijest o eventualnoj
ispravci odluke o izboru tog Povjerenstva, iako je činjenica
da su svi članovi Povjerenstva članovi HŠD-a.


Na prijedlog HŠD-a koje je nakon rasprave na godišnjoj
skupštini uputilo prijedlog zastupnicima Hrvatskog
sabora i članovima Vlade da ne raspravljaju o ZOŠ-u po
hitnom postupku, rasprava o ZOŠ-u odgođena je za
jesen. Jedno je izmjena postojećeg ZOŠ-a, a drugo izrada
novog ZOŠ-a, treće strategija i četvrto restruktuiranje
"Hrvatskih šuma". To je ono što se radi na različitim kolosjecima.
Što se tiče ZOŠ-a određeno je Povjerenstvo
(doministar ing. Rendulić, mr. Jurjević, ing. Dodan i dr.
Čavlović) koje mora napraviti prijedlog novog ZOŠ-a,
koji će zatim biti upućen na raspravu u HŠD, Akademiju
šumarskih znanosti, Fakultet i Šumarski institut, a nakon
toga vraćen u Ministarstvo na prihvaćanje. To je
ono što se očekuje, samo nije precizirano da li prije ili
nakon reorganizacije "Hrvatskih šuma".


Naznačeno je u raspravi kako članovi irske ekipe za
restrukturiranje HŠ smatraju da i dosadašnji ZOŠ u ničemu
ne sprječava rad na restrukturiranju, što još jedna
potvrda ispravnosti stava ovog U.O. i HŠD-a, da postojeći
Zakon treba samo osuvremeniti.


Pod ovom točkom (1.2.) posebnu raspravu izazvalo
je izvješće Nacrta prijedloga Zakona o Fondu zaštite
okoliša, kojega je pripremilo Ministarstvo zaštite okoliša
i prostornog uređenja, a kojeg smo dobili posredstvom
Šumarskog insstituta. Tko je i da li je netko od
šumara sudjelovao u pripremi tog Zakona nije nam
poznato, no on je pripremljen i navodno usuglašen
(tako piše), a o njemu su raspravljala i mjerodavna tijela
državne uprave. Načelno je usuglašen tekst glede
vrste i visine naknade odnosne stope (do 3 %), obveznika
plaćanja, nastanka obveze, obračunavanja nadkada,
načina obračunavanja i plaćanja, određivanja korisnih
sredstava, utvrđivanja povlastica, odnosno oslobađanja
i davanja olakšica. Nije postignuta suglasnost s
Državnom upravom za vode i Ministarstvom poljoprivrede
i šumarstva da se prihodi od naknada iz njihovih
upravnih područja, utvrđenih Nacrtom prijedloga zakona,
utvrde kao izvor prihoda Fonda.


No, ne gledajući na to protivljenje u popratnom dopisu
Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja,
dalje se kaže da se imajući u vidu da sva mjerodavna
tijela državne uprave i Hrvatska gospodarska komora u


načelu podržavaju donošenje Zakona, te daje u cijelosti
prihvaćena inicijativa Ministarstva gospodarstva da
se Zakonom uredi osnivanje zajedničkog fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost, može zaključiti
da su se stekle pretpostavke da se predmetni Nacrt prijedloga
Zakona uputi u zakonodavni postupak.


U tekstu Zakona o Fondu, članovima U.O. HŠD-a


ukazano je posebno na neke članke:
članak 5.(2) Fond je neprofitna pravna osoba
članak 12.(2) Upravni odbor ima 9 članova (4) među
9 članova 1 je predstavnik ministarstva nadležnog
za poslove poljoprivrede i šumarstva u poglavlju
X FINANCIRANJE - Izvori sredstava (navodimo
samo za nas interesantne stavke), članak 16.
Grupa 1.: naknade korisnika okoliša, Grupa 2.: naknada
za koncesiju prava lova, naknada za koncesiju
na vodama i javnom vodnom dobru; Grupa 4.:
naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda,
naknada za vađenje pijeska i šljunka, naknada
za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom
zemljištu, naknada za korištenje opće korisnih funkcija
šume, lovozakupnina koja je prihod državnog
proračuna itd.
Zakon sadrži 44. članka, od kojih 34. do 38. sadrže


kaznene odredbe, a od 39. do 44. prijelazne i završne
odredbe koje u čl 43. sadrže popis odredbi ili zakona i
njihovih provedbenih propisa koji određuju namjenu
naknada i drugih sredstava i izvora utvrđenih gore navedenim
člankom 16. grupa 2., 3., 4. i 5. ovog Zakona,
a ne primjenjuju se u dijelu u kojemu su u suprotnosti s
odredbama ovog Zakona, počevši od siječnja 2003.


Iz obrazloženja članaka 16., 17., i 18. proizlazi daje
šumarstvo koncesionar koji u Fond treba uplaćivati na
ime navedenih djelatnosti po stopi kako Zakon predlaže
ne većoj od 3 % od pojedinačne naknade.


U raspravi (Matić, Gračan, Vukelić, Ivančević, To


pic, Presečan, Pavelić, Belčić) istaknuto je:
kako jedna državna institucija na račun druge želi
doći do određenih financijskih sredstava koja imaju
određenu namjenu kao što su sredstva OKFŠ-a i to
institucija bez stručne i kadrovske podloge za izvođenje
radova kojima su ta sredstva namjenjena, to
su sredstva za reprodukciju koje šumari znaju kako
i gdje utrošiti.


kako se moramo ozbiljno pozabaviti Zakonom o zaštiti
prirode, jer je on temelj iz kojeg proizlaze i ovaj
Zakon o fondu i drugi propisi glede zaštite okoliša,
mi se moramo s jakom stručnom ekipom nametnuti
i odrediti svoje mjesto u zaštiti okoliša; također moramo
promijeniti svoj odnos glede "sporednih šumskih
proizvoda", jer mnogi naši kolege nikako ili
samo deklarativno o tome razgovaraju, a kamo li da
rade po tom pitanju; no ako nećemo mi onda će to
raditi netko drugi; moramo se drukčije organizirati,
jer je prošlo vrijeme življenja samo na trupcu;
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 99     <-- 99 -->        PDF

HŠD je strukovna udruga i nema pravnu službu kao
Hrvatske šume", koje bi sa 60 pravnika u svojim
službama trebale pratiti ove pravne dokumente i
jače reagirati, jer je to izravan napad i na zaposlenost
u HS; HŠD-a je pak stručna baza za kristaliziranje
stavova struke kao temelja za istup prema
Vladi i institucijama koje ozakonjuju dokumente;
ako postojeći ZOS ne sprječava "moderniji" pristup
šumarstvu, onda netko spava, vjerojatno oni kojima
je dobro i ovako; ljudi pričaju jedno, a kada dođu na
položaj uljuljaju se i prihvaćaju stanje jer je njima
dobro;


bez lobiranja i nazočnosti kod donošenja prijedloga
prolaze tuđi prijedlozi;
prema izvješćima direktora HŠ, već sada je postignuto
da u ukupnom prihodu uvjetno rečeno nedrvni
proizvodi sudjeluju s 10 %; znači novo rukovodstvo
HŠ je prihvatilo i sprovodi u djelo proklamirane
zaključke sljedeći i u ovom dijelu posla Europu.To
je ono o čemu smo bezbroj puta u HŠD raspravljali
i ukazivali da prestanemo gledati samo trupac;
treba raščistiti tko gospodari šumama i koje Ministarstvo
je odgovorno, a tko su samo suradnici u
gospodarenju, da se ne događa da se bez šumara
raspravlja i donose zakoni koji zadiru u područje
šumarstva;


nesporana je činjenica da šumarstvo neprestano
stvara plodove, a drugi ih ubiru (primjer NP Krka) tako
je to u turizmu, u vodoprivredi (iako o šumovitosti
ovisi vodni režim) i drugdje; i ne samo to, nego
država još očekuje od šumarstva i dodatni prihod,
pa se slijedom toga i mi trebamo odgovarajuće postaviti
prema državi, dajući joj na znanje da smo mi
ti koji su najkvalificiraniji i prema tomu najpozvaniji
da upravljamo šumskim resursima;
neki članovi U.O. HŠD-a mišljenja su da "Hrvatske
šume" nedovoljno reagiraju i da na terenu nedostaju
informacije o problemima;


bez obzira na naše nezadovljstvo ipak možemo zaključiti
kako nakon rasprava po pojedinim pitanjima,
zaključci koje HŠD upućuje Vladi, Hrvatskom
saboru ili drugim institucijama, imaju utjecaja, ne
toliko kao što bismo željeli, no savjest nam je mirna
jer nismo propustili reagirati na probleme;
i dalje treba podržavati dosadašnju praksu da
glavne primjedbe proslijedimo na odgovarajuće
adrese, kada nema svrhe govoriti samome sebi;
koristiti posebno sredstva javnog informiranja;
iskazano je mišljenje daje HŠD sučeljeno Ministarstvu
poljoprivrede i šumarstva, koje baš i ne respektira
dovoljno mišljenje struke, pa to još manje možemo
očekivati i od javnosti; stoga bi se možda moglo
pripremiti javno priopćenje glede stava šumarske
struke; zapravo na svakoj skupštini HŠD-a raspravljalo
se o raznim temama i davalo o tome u
neku ruku javno priopćenje;


s drvnom industrijom treba ići u partnerstvo, no ona
je gotovo sva privatizirana pa treba stvoriti stvarni
partnerski odnos, a ne povlašteni;


-
iz svih prijedloga Zakona koje daje Ministarstvo zaštite
okoliša, očita je samo želja kako doći do novaca,
a ne što će biti s Čambinom, sutra s Kopačkim
ritom, s eutrofikacijom Plitvica, cilj je samozaposliti
u NP i PP čim više ljudi (NP Sjeverni Velebit, 11
ljudi, a na čemu je NP stvoren?); naša je zadaća u
okviru Programa rada za 2002. pripremiti i na godišnjoj
skupštini HŠD-a raspraviti temu "Mjesto
šume i šumarstva u prijedlogu Zakona o zaštiti
prirode"; imamo članove HŠD-a koji su povezani s
problemom i imaju podlogu na temelju koje mogu
´ raspravljati i davati prijedloge glede odnosnog
Zakona;


-
HŠD ima ingerenciju zatražiti od mjerodavnih raspravu
o zakonskoj regulativi koja se sada događa i
dobiti odgovore na pitanja; zašto ne staviti Zakon o
zaštiti prirode na U.O. "Hrvaskih šuma" i zajedno s
predstavnicima HŠD-a raspraviti o njemu;
Zaključeno je kako treba formirati zajedno s Hrvatskim
šumama Povjerenstvo koje će sačiniti prijedlog i
očitovati se glede ovog Nacrta prijedloga Zakona, Strategija,
Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o šumama, kao
i općeg stava šumarstva o miješanju nadležnosti.


1.3. Kratko upoznavanje sa stanjem restrukturiranja
"Hrvaskih šuma" temeljimo na programu rada koji je
sačinila odabrana irska firma Coilte, a iz kojeg čitamo
faze projekta i planirano vrijeme rada na pojedinom zadatku
te strukturu radnog tima:
79 % članova su šumarski stručnjaci


- 54 % su stručnjaci firme Coilte, a ostalo suradnici iz
raznih zemalja
53 % od 85 tjedana rada pripada području ekonomike
(26) organizacijske strukkture (12), ljudskih resursa
(15)
Rad je započet i obavljeni su brojni razgovori s
hrvatskim šumarskim stručnjacima.


Predloženo je i prihvaćeno, da se od odnosne ekipe
zatraže razgovori o restrukturiranju i s predstavnicima
HŠD-a, kako središnjice tako i ogranaka.


1.4. članovima U.O. HŠD-a skrenuta je pozornost
na Uredbe o unutrašnjem ustrojstvu:
a) Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (N.N. br. 70
od 3.08. 2001.) iz kojih je vidljivo daje unutar odnosnog
Ministarstva šumarstvo zastupljeno samo u
Upravi šumarstva i lovstva (s Odjelom za gospodarenje
šumama i lovištima i Odjelom zaštite šuma,
očuvanja genofonda, šumskog sjemena i sadnica),
dok je to s poljoprivredom drukčije,


b) Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja


(N.N. br. 70 od 3. 08. 2001) gdje je šumarstvo zastupljeno
samo u Upravi za zaštitu prirode (s Odjelom
za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti


ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 100     <-- 100 -->        PDF

i Odjelom za zaštitu prirodnih vrijednosti). Kadrovi
su i u prvom Ministarstvu, a posebice ovdje posebno
pitanje.
Možda i tu leži odgovor na pitanje zašto šumarstvo


nije tretirano na pravi način.


1.5. Iz N.N. br. 80 od rujna 2001. vidimo daje na
mjesto prof. dr. Jose Vukelića, koji se zahvalio na članstvu,
u U.O. "Hrvatskih šuma", imenovan sadašnji dekan
Šumarskog fakulteta prof. dr. Ivica Grbac - (na
znanje članstvu HŠD-a),
1.6. Iduće, 2002. godine održava se u Münchenu
INTERFORST - u Šumarskom listu 11-12/2001. predstavljamo
program ove izložbe i predlažemo u okviru
Programa rada za 2002. predvidjeti stručne ekskurzije
članova HŠD-a, kao što je učinjeno i prije četiri
godine.
1.7. Kolega Ivan Matasin, dipl. ing. šum. zatražio je
mišljenje HŠD-a o njegovoj inovaciji za gašenje požara
"MATA 2001 A" dostavivši pismenu dokumentaciju
i video snimku. Cijeli materijal Tajništvo HŠD-a proslijedilo
je Klubu izumitelja, koji djeluje unutar HŠD-a
i od predsjednika Kluba dr. se. Juraja Medvedovića dobilo
pozitivno mišljenje o odnosnom predmetu. U.O.
HŠD-a prihvaća mišljenje koje će biti proslijeđeno autoru
inovacije.
1.8. Iz Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja
dobili smo poziv za sastanak ministra s predstavnicima
udruga, gdje je predviđeno izvješće ministra o
najvažnijim aktivnostima i pripreme za konferenciju
UN o oklišu i razvoju u Johanesburgu pod radnim naslovom
"Rio + 10". Tajnik HŠD-a bit će nazočan na sastanku
u Ministarstvu 23. 11. 2001.
1.9. Iz aktivnosti HŠD-a ove jeseni izvješćujemo u
Šumarskom listu 9-10/2001.: o 60 skupštini Saveza Njemačkih
šumarskih društava (Dresden 20-23. 9. 2001),
Međunarodnom danu Drave (Koprivnica 28.9. 2001) i o
stručnoj ekskurziji hrvatskih šumara u Austriju (Pro Silsva
Austria 3-7. 10.2001)
1.10. U Ramsau, Austrija 27-28. 10. 2001. održan je
sastanak Europskog komiteta EFNS na kojemu je kao
Elektroinstalaterske radove


član sudjelovao H. Jakovac te kolege iz HSD-a ogranak
Delnice, predsjednik D. Delač i tajnik H. Sušnik.


Raspravljano je o natjecanju u Austriji 3-8. ožujka
2002., određeni su domaćini do 2006. godine (2003.
god. Švicarska, 2004. Francuska, 2005. Švedska 2006.
Bjelorusija) te o domaćinima nakon toga, medu njima
je i Hrvatska (možda 2008.).


1.11. Kao obavijest čitamo iz N.N. br. 68 od 27.
srpnja 2001. da je za ravnatelja NP Sjeverni Velebit
imenovan kolega Milan Krmpotić, dipl. ing., a za ravnatelja
PP Papuk kolega mr. se. Ivica Samardžić, što
pozdravljamo.
Ad. 2. Analizirajući izvršenje financijskog plana
HŠD-a s ograncima i bez ogranaka za razdoblje od


1. 1. do 30. 9. 2001. (izvješće je poslano članovima
U.O. HŠD-a u privitku poziva za 10. sjednicu) vidi se:
da su prihodi u odnosu na planirano ostvareni s indeksom
87,08 (bez ogranaka 85,69), no kada bi se
tome dodalo potraživano za rujan a plaćeno u listopadu,
indeks bi se bitno poboljšao;
da su troškovi ostvareni s indeksom 69,77 (bez
ogranaka 77,76) što znači da smo bili štedljivi, no
kako je HŠD neprofitna udruga koja posluje bez dobiti,
što će reći da troši upravo koliko i privređuje,
za očekivati je da do kraja godine slijede izdaci prema
financijskom planu, uz naravno određenu rezervu
kao kod svakog dobrog gospodara. Analizirajući
posebno neke troškove, uočljivi su nešto veći troškovi
reprezentacije, no to nije čudno kada znamo da
se oni odnose na sredstva utrošena prilikom prihvata
ekskurzija u ograncima. Mali indeks (8,31) kod
planiranih i ostvarenih troškova stručnih ekskurzija
ukazuje da su troškovi putovanja pokriveni na druge
načine (sponzorstvo i si.).
Od većih stavki kao i uvijek do sada detaljnije su
prikazana i stavljena na odobravanje U.O. HŠD-a sredstva
utrošena na usluge održavanja (u zgradi HŠD-a) i
povećanje vrijednosti osnovnih sredstava. Tako je po
prethodnom odobrenju trošenja stvarno utrošeno za:


66.614,59 kn


(montaža - dovršni poslovi iz U. br. 6/99. za Šumarski klub u podrumu zgrade 25.975,00 kn
elektroinstalacije vezane uz izvođenje novog jačeg glavnog voda iz podruma u poslovni
prostor HŠD-a; promjena razvodnog ormara (RO) vezano uz elektroenergetsku
suglasnost HE te električni vodovi za klima uređaje 19.492,00 kn
vod i razvodna kutija za ventilaciju u Šumarskom klubu 2.948,00 kn
dobivanje elektroenergertske suglasnosti od HE za jaču snagu i
novi RO + brojilo te taksu 11.638,51 kn
elektroinstalacije u stubištu glavnog ulaza vezane za elektronsko otvaranje i
zatvaranje staklenih vrata 2.721,08 kn
i održavaje elektroinstalacija i uređaja 3.840,00 kn)


Građevinske radove 80.650,66 kn


(nabavka granita za stepenice ulaza u Šumarski klub 14.980,96 kn
cement, ljepilo i protuklizna traka 15.057,25 kn
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 101     <-- 101 -->        PDF

nabavka dijela keramičkih pločica te ugradnja prethodno nabavljanih keramičkih pločica
i navedenog materijala, prema Ugovoru i Aneksu br. 4/2001.) 50.872,00 kn


-
Soboslikarske radove 36.872,58 kn
(prema U. br. 3/2001. i manjim naknadno dogovorenim radovima 33. 394,06 kn
i održavanje posl. prostora HŠD-a 3.478,52 kn)
-
Održavanje i popravak vodovodnih instalacija 10.480,00 kn
-
Održavanje centralnog grijanja 6.649,60 kn
-
Nadzor stručnog arhitekta 15.200,00 kn
-
Protupožarnu zaštitu 9.127,11 kn
-
Čišćenje dvorišta i podrumskog prostora 7.394,72 kn
-
Više manjih stavki kod održavanja zgrade 8.099,20 kn
Ukupno: 241.088,46 kn
-
Nabavka i ugradnja osnovnih sredstava 54.195,53 kn
(nabavka klima uređaja za dvorane i poslovni prostor HŠD-a 39.147,83 kn
ugradnja 11.800,00 kn, vatrogasni aparati 2.147,00 kn
i bojler 777,70 kn)


Sveukupno:
295.283,99 kn


U tijeku je nabavka stolova i stolica, te izrada i Ad. 3. Pozivaju se rukovodstva ogranaka da tijeugradnja
pulta za Šumarski klub (predviđeni trošak do kom siječnja 2002. dostave sve financijske dokumente
150.000,00 kn bez PDV) uz mogućnost da Šumarski kako bismo na vrijeme mogli sačiniti završni račun za
klub formalno otvorimo uoči ovogodišnjeg Božića ili 2001. godinu.
početkom nove godine. Od troškova za zaposlene u


Ad. 4. Izabrano je Povjerenstvo za popis imovine u


HŠD-u predložena je isplata Božićnice do prema Za


sastavu: Mr. sc. Mladen Stojković, predsjednik, Đurđi


konu neoporezivog iznosa.


ca Belić, članica i Ana Žnidarec, članica.


Nakon rasprave U.O. HŠD-a jednoglasno prihvaća Ad. 5. Nakon dopune jednoglasno je prihvaćen
izvješće i prijedloge u svezi s ovom točkom dnevnog
reda.


Program rada za 2002. godinu


1.
Sljedeću, 2002. godinu ocijenjujemo posebno znatemu
"Gdje je mjesto hrvatskoga šumarstva u Zakočajnom
za hrvatsko šumarstvo i preradu drva. nu o zaštiti prirode"
U izradi su: 3. Potrebno je raditi na ostvarenju zaključaka po obraStrategija
razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u đenim temama, posebice glede ostvarivanja prihoda
21. stoljeću", VI - šumarstvo, lovstvo i drvna induod
općekorisnih funkcija šume, što je rečeno u zastrija
ključku br. 7 tematske rasprave 104. skupštine
Nacionalna šumarska strategija i politika HŠD-a održane 2000. god. na temu "Hrvatsko šuIzmjene
i dopune Zakona o šumama (ili novi Zamarstvo
za 21. stoljeće": "Između svih djelatnosti
kon?). šumarstva, nužno je obaviti odabir onih koje mogu
U tijeku je i rekonstruiranje "Hrvatskih šuma" p.o. trajno povećati prihode i osiguravati zaposlenost".
Zagreb. Borbu za povećanje prihoda potrebno je ostvariti
Stoga mislimo, da nam je glavna zadaća svojim prikroz
programirano povećanje vrsta takozvanih
jedlozima, raspravama i zaključcima, pripomoći iz"
ostalih šumskih proizvoda" i djelatnosti u održiradi
kvalitetnih odnosnih strategija i Zakona o šuvom
korištenju općekorisnih funkcija šume na razimama.
Kako je započeo rad odabrane irske tvrtke ni svake osnove gospodarenja gospodarskom jediCoillte
na programu restruktuiranja "Hrvatskih nicom.
šuma" i najavljena izrada programa u roku od šest 4. Nadamo se da će izradom "Strategija" biti usklađemjeseci,
očekujemo o tome raspravu do Dana ili u ni Zakoni (Zakon o šumama, Zakon o zaštiti prirookviru
obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva u de, Zakon o vodama, Zakon o rudarstvu, Zakon o
lipnju 2002. godine, kada održavamo i redovitu gocestama
i dr.). Potrebna je stalna i javna aktivnost
dišnju skupštinu HŠD-a. kod izmjena i usklađivanja zakona koji reguliraju
2.
U okviru godišnje skupštine (ili posebno) trebalo bi odnose u okolišu i prirodi, na osiguranju integralorganizirati
raspravu na danas posebno aktualnu nog, zaštitarskog i održivo-gospodarskog pristupa


ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 102     <-- 102 -->        PDF

šumskim ekosustavima Hrvatske (voda, tlo, flora i njemačkih šumarskih društava u Dresdenu 20-23.
fauna) unutar djelatnosti šumarstva. rujna 2001., planirati stručnu ekskurziju na Interforst
Prihvaćamo ideju "Hrvatskih šuma" da 2002. godi2002.
u München) i na razini ogranaka HŠD-a.
nu naznačimo kao godinu "Sume i faune", te da na 10. Stručnom i moralnom liku članstva posvetiti veću
tu temu također usmjerimo naše aktivnosti. pozornost, jer je nedopustivo da pojedinci nestručPredlaže
se održavanje javnih interdisciplinarnih nim i nečasnim radom utječu na loše mišljenje javterenskih
kolokvija (dva puta godišnej) o bitnim donosti
o šumarstvu i šumarskoj struci.
gađajima u šumarstvu (sušenje, problematika sana11.
Nastaviti s redovitim tiskanjem Šumarskog lista,
cija i obnove, štete od stoke u šumi i si.) uz nazoprema
mogućnostima pokušati napraviti reprint fočnost
medija (HTV, HR). tomonografije Silvae nostrae Croatiae (jer je sve
Obilježavanje Dana hrvatskoga šumarstva treba ortraženija)
te konačno bar započeti izradu Šumarganizirati
na primjerenoj razini, s posebnim naglasskog
priručnika.
kom na aktivnosti ogranaka HŠD-a, u godini kada 12.Nastaviti održavati i uređivati Hrvatski šumarski
nema natjecanja šumarskih radnika pa je samim tim dom u skladu s financijskim mogućnostima:
program oskudniji. staviti u funkciju Šumarski klub,
U okviru središnjeg događaja treba pripremiti godi-
nastaviti hiđrološku zaštitu podorumskog prostora i
šnju, ovaj puta izbornu skupštinu HŠD-a. zamjenu dotrajalih prozora u dvorišnom dijelu
Glavna tema za raspravu trebala bi biti ona navedezgrade,
na pod 2. ovog Programa. pripremiti obnovu fasade i ličenje vanjskih krila


8. Nastaviti s potporom i osiguranjem sudjelovanja prozora, te prići uređenju dvorišnog prostora.
ekipe HŠD-a na 34. EFNS natjecanju šumara biat-Ad. 6. Uz korekcije koje su na prijedlog Financijlonaca
u Austriji (Ramsau) od 3. do 8. ožujka 2002.


skog plana za 2002. godinu dali predsjednici ogranaka
god., ALPE - ADRIA također u Austriji, te organi


glede očekivanog prihoda ogranaka u 2002. godini, je


zaciji državnog prvenstva šumara. dnoglasno je prihvaćen Financijski plan HŠD-a (s o1
dalje širiti domaću interdisciplinarnu suradnju te


grancima i bez ogranaka) za 2002. godinu i utvrđen
međunarodnu šumarsku suradnju, kako razmjenom


blagajnički makshnim u iznosu od 2.000,00 kn. Pret


stručne literature, pojedinnačnih kontakata, tako i plata Šumarskog lista za 2002. godinu kao i iznosi zastručnih
ekskurzija dogovorenih na razini središnjice


kupa poslovnog prostora ostaju isti kao do sada.
(kao što je to s Njemačkom - Bavarskom i Švicar


skom - dogovoreno prigodom 60. skupštine saveza


Nacrt financijskog plana (s ograncima) za 2002. godinu


SADRŽAJ Planirano


A PRIHODI


1. Prihodi od prodaje i pretplate Šumarskog lista, separata i oglasa 500.000,00
2. Prihodi od dotacija 90.000,00
3. Prihodi od zakupnina 1.350.000,00
4. Ostali prihodi 40.000,00
5. Prihodi od članarina i naknada 578.000,00
UKUPNO PRIHODI 2.558.000,00


B TROŠKOVI


I MATERIJALNI TROŠKOVI


1. Potrošen materijal za redovitu djelatnost 80.000,00
2. Potrošena energija 25.000,00
II TROŠKOVI USLUGA


3. Prijevozne usluge 68.000,00
4. Usluge održavanja 400.000,00
5. Intelektualne i osobne usluge 79.500,00
6. Komunalne usluge 35.000,00
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.) 552.000,00
III TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE


8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 637.000,00
9. Ostali izdaci za zaposlene 17.000,00


ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 103     <-- 103 -->        PDF

IV TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI


10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi
11.Dnevnice i troškovi vanjskim suradnicima
12.Troškovi reprezentacije
13.Premije osiguranja
14. Bankovne usluge i troškovi ZAP-a
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA


15.Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanje i
16.Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila
17.Ostali nematerijalni troškovi


UKUPNO TROŠKOVI


Ad. 7. Tijekom 2001. godine Šumarski list tiskanje do
danas u pet dvobroja na 579 stranica. U godini 2001.
tiska se 125. godište časopisa, koje svjedoči o tradiciji
struke te uspješnosti njezine udruge na znanstvenom,
društvenom i stučnom planu, a što se odnosi na
šumarsrtvo, hortikulturu, lovstvo, zaštitu prirode i preradu
drva. Godišnjicu smo skromno obilježili vizualnom
napomenom u prvom dvobroju.


Pet dosadašnjih dvobroja sadrži 34 autorska članka,
od kojih je osam izvornih znanstvenih. Iz područja
šumskih ekosustava koje obuhvaća stanište, ekologiju
šuma, biologiju drveća, i oplemenjivanje šumskoga drveća
objavljeno je 12 članaka, iz područja uzgajanja
šuma pet, iskorišćivanja četiri, zaštite šuma i lovstva
dva, uređivanja šuma tri i šumarske politike osam.
Prema prijedlozima recenzenata članci su razvrstani po
kategorijama no ponovo moramo ustvrditi daje premalo
stručnih radova iz prakse.


U stručnome dijelu tekućih rasprava zabilježen je
Okrugli stol o žirenju, pašarenju i brstu u prirodnim
šumskim ekosustavima koji je izazvao dosta rasprave
izvan šumarskih krugova uz neargumentirane izjave
protiv zaključaka okrugloga stola.


Dvobroj 5-6 časopisa zabilježio je tijek obilježavanja
Dana hrvatskoga šumarstva od 11-16. lipnja. Opisana
je tada održana 105. redovita skupština Hrvatskoga
šumarskoga društva s tematskim savjetovanjem o
današnjoj ulozi šume u našem prostoru. Isto tako dano
je izvješće i vrlo značajan dio obilježavanja dana šumarstva
koji se odnosi na kulturne manifestacije i šumarska
natjecanja. Zabilježen je stav struke u svezi s
prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona


Zapisnik sastavio Tajnik HŠD-a


Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.


41.000,00
15.000,00
175.000,00
20.000,00
40.000,00


stručne ekskurzije 163.500,00
55.000,00
155.000,00
2.558.000,00


o šumama, koji je poslan svim zastupnicima Hrvatskoga
sabora.
U pet navedenih dvobroja tiskana su 72 napisa koji
se odnose na rubrike: Međunarodna suradnja. Zaštita
prirode, Aktualno, Knjige i časiopisi, Znanstveni i stručni
skupovi, Izložbe, Obljetnice, Novi doktori i magistri
znanosti, Iz Hrvatskoga šumarskog društva, Izazovi
i suprotstavljanja, Priznanje šumarskim stručnjacima
i In memoriam.


Apeliramo na ogranke Hrvatskoga šumarskog društva
da na svojim sastancima potaknu članstvo na pisanje
o stručnim problemima i iskustvima, posebice iz
područja obnove šuma oštećenih propadanjem, zatim
iz područja hortikulture, zaštite prirode, suradnje s
ekološkim udrugama, korištenja sporednih šumskih
proizvoda te iz područja korištenja općekorisnih funkcija
šuma, posebice vodozaštitne i rekreacijske i turističke.
Vaši prilozi ne podliježu strogo uputama autorima,
napišite ih slobodno Vašim stilom, a mi ćemo ih prilagoditi
tisku.


U raspravi V. Ivančević predlaže da se ako je
moguće tiskaju dva Kaudersova rada, jedan Povijest
krša na području Vojne krajine, a drugi na području
provincijala (civilne Hrvatske). Zaključeno je da se o
tome raspravi u okviru tiskanja Šumaarskog lista i da
se po mogućnosti predvidi možda jedan posebni broj.


Ad. 8. Pod ovo točkom nije bilo posebne rasprave,
osim stoje izvješćeno o mogućnosti sastanka - formalnog
otvaranja Šumarskog kluba u zgradi HŠD-a, o čemu
se već govorilo u točci 2.


Predsjednik HŠD-a
Prof. dr. sc. Slavko Matić, v.r.