DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 102     <-- 102 -->        PDF

uzorci bukve kao kontrolni primjerci. Otpornost je istražena
na sve važnije vrste ksilofagnih gljiva.


Po tim pokusima drvo ovog jasena spada u vrstu
koja je vrlo lako napadnuta od raznih vrsta gljiva i spada
u četvrtu kategoriju "slabo otporno". Nema očitih
razlika u uzorcima uzetima s raznih stabala i raznih pozicija
debla.


Preporuča se da se drvo koristi za unutrašnja opremanja
objekata, gdje vlažnost ne prelazi 18 % i gdje
nije potrebno upotrebljavati zaštitna sredstva.


Za primjenu u vanjskim konstrukcijama, potrebna
su zaštitna sredstva koja ovo drvo prima bolje nego F.
excelsior.


Vittorio Seu, Marco Bosco, Franco Favilli,
Andrea Ta n i: Utjecaj težine žira i cjepljenja s ektomikoriznom
gljivom Pisolithus tinctorius (Pers) na
razvoj sadnica u rasadniku


Dosadašnja šumarska literatura često potvrđuje iskustva
da veličina sjemena pozitivno utječe na razvoj
mladih biljaka. To se osobito očituje kod stabala s teškim
sjemenom.


Ovaj članak obrađuje utjecaj veličine sjemena na
razvoj sadnica česmine (Quercus ilex) u rasadniku, te
posebno utjecaj cjepljenja mladih sadnica s mikoroznom
gljivom Pisolithus tinctorius (Pears).


Istraživanja su vršena na sljedeći način: žirevi su
svrstani u tri težinske skupine - lagana sa prosječnom
težinom od 1,75 grama, srednje teška s prosječnom te


žinom 3,75 grama i teška s prosječnom težinom od
5,75 grama. Od svake težinske skupine uzet je uzorak
od 160 žireva za sadnju u rasadniku.


Teren na kojem je vršen pokus izložen je različitim
tretmanima i to:


sterilizirani teren inficiran micelijom gljive


Pisolithus tinctorius


-
steriliziran teren bez gljive
nesteriliziran teren inficiran gljivom i
nesteriliziran teren bez prisutnosti gljive
Žirevi su posađeni pojedinačno u kontejnere 10. 4.
1998. i praćenje njihov razvoj u idućem razdoblju.
Iz rezultata priozlazi da dimenzije sjemena imaju
izravan utjecaj na veličinu sadnice. Mikoriza s gljivom


P. tinctorius koja je obuhvatila oko 35 % vrhova korjena,
stimulirala je razvoj korjenova sustava i omogućila
brži rast mladih sadnica, a osobito u slučaju sadnica
koje su dobivene od velikih i srednjih žireva. Sadnice
koje su nastake od sitnih žireva lošeg su rasta, neovisno
o prisutnosti gljive i tipu supstrata.
Ova istraživanja imaju važnu praktičnu vrijednost u
rasadničkoj proizvodnji, jer se izborom kvalitetnog
sjemena i primjenom cjepljenja gljivom povećava kvaliteta
proizvedenih sadnica.


Vrijednost ovih rezultata moći će se potvrditi nakon
uporabe sadnica u pošumljavanju.


Frane Grospić dipl. ing.


LOVSTVO


Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku,
Poljoprivredni fakultet Osijek, izdalo je krajem 2001.
knjigu LOVSTVO. Autori knjige su prof. dr. sc. Zvonimir
Tucak, dr. vet. med. Tihomir Florijančić,
doc. dr. sc. Marijan Grubešić , prof. dr. sc. Jasenka
Topic, dr. sc. Jan Brna, mr. sc. Pavao Dragičev
ić, dr. sc. Tatjana Tu Sek i Ksenija Vuku sie, dipl.
ing. agr. Knjiga je B5 formata, obujma 382 stranice sa
95 citata domaće i strane literature, mekani uvez.


Recenziju knjige obavili su prof. dr. sc. Dominik
Raguž, prof. dr. se. Ljudevit Ilijanić, prof. dr. sc.
Mirko Potočnjak i prof. dr. sc. Damir Mihelić.
Tekst je lektorirala Marija B uri ć, prof.


Čitava je knjiga prožeta brojnim tablicama, crtežima
te crno-bijelim i kolor fotografijama. Gradivo je podijeljeno
na 11 poglavlja, koja je napisao jedan ili dva
autora. Ukratko prikazujemo gradivo po poglavljima.


1.
Prirodoslovlje divljači (Tucak). U vrlo kratkim crtama
čitatelja se uvodi u svijet dovljači, obitavališta
i čovjekov odnos prema njima. Na emotivan način
govori se o osnovnim svojstvima životinja kao što
su sluh, vid, instikt opstojnosti, razmnožavanje i dr.,
te o njihovoj ekološkoj i trofejnoj vrijednosti.


2.
Arheozoologija u razotkrivanju tajni biološke
prošlosti (Tušek). Autorica najprije objašnjava što
je arheozoologija, zatim govori o fosilizaciji i ističe
da tijekom eocena započinje razvoj prastarih viših
sisavaca. Dio napisa odnosi se na fosilne ostatke sisavaca
u Hrvatskoj.
3.
Biologija divljači (Tucak). U ovom poglavlju opisuju
se životinjske vrste, raspoređeno na podpoglavlja:
Krupna divljač (10 vrsta), Sitna divljač (17
vrsta) i Pernata divljač (35 vrsta). U prva dva podpoglavlja
za svaku je vrstu naveden znanstveni i hrvatski
naziv. Za svaku vrstu opisan je areal, glavne
karakteristike, način života, lova i njegovi prirodni
neprijatelji. Slično su opisane i vrste pernate divljači,
uz isticanje njihove specifičnosti. Sve je popra


ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 103     <-- 103 -->        PDF

ćeno tabličnim prikazom karakteristika razmnožavanja
i kolor fotografijama pojedinih vrsta.


4.
Osnove anatomije i fiziologije divljači (Tucak). U
prvom dijelu ovoga poglavlja opisane su osnovne
značajke anatomije i fiziologije sisavaca. Najprije
se govori o tri skupine divljači s obzirom na odnos
nogu i tijela te tragovima nogu, stoje popraćeno crtežima.
Poslije se opisuje vanjski pokrivač i posebice
izrasline, pa koža i žlijezde. Nadalje je posebno
opisan koštani sustav, dišni sustav, krvožilni sustav,
endokrilni sustav, tjelesne šupljine, probavni sustav,
živčani sustav, mokraćno-spolni sustav, oplodnja
i osjetni sustav. U drugom dijelu autor ističe da
su osnovna morfološko-anatomska obilježja ptica
kljun, krila i perje što detaljno opisuje. Pored toga
opisane su i druge značajke ptica uz nešto detaljniji
prikaz spolnih organa, razvoj jajeta i ležanje.
5.
Vegetacija (Raslinstvo) Hrvatske (Topić). Autorica
navodi da u Hrvatskoj postoji oko 4000 vrsta
vaskularnih biljaka, te daje u vegetaciji naše zemlje
opisano oko 300 fitocenoloških jedinica. Sve su
zajednice vrlo važne u održavanju biološke i krajobrazne
raznolikosti. Od ukupne naše flore šumskim
zajednicama pripada oko 30 %. Po klimatskim i vegetacijskim
pojasima biljne je zajednice ugrubo
svrstala u primorsko i kopneno područje, uz njihov
kratak opis.
6.
Gospodarenje lovištem (Brna). Na početku dosta
opširnog poglavlja čitatelja se upućuje na prirodni
uzgoj divljači i objašnjava bonitiranje strukturne
populacije, gospodarsku starost i dinamiku razvoja
fonda krupne divljači. Zatim se u detalje opisuje
uzgoj jelenske divljači, srne, muflona, divokoza,
divlje svinje, zeca, trčke i fazana. Ukratko je obrađen
uzgoj divljači u uzgajalištima i ograđenim lovištima.
Na kraju se govori o vrstama lova i značenju
osnovnih zakonskih pojmova i odredaba u lovištu.
7.
Bolesti divljači (Tucak, Florijančić). U uvodnom
dijelu općenito se govori o uzročnicima i uvjetima
nastanka bolesti. Pojedine bolesti opisane su u posebnim
potpoglavljima. U potpoglavlju Zarazne
bolesti opisano je 25 bakterioza, 3 mikoze i 13
viroza. U potpoglavlju Invazijske bolesti (paraziti
ili nametnici) opisano je oko 40 vrsta bolesti. Na
kraju se upućuje na radnje usmjerene na zoohigijenu
lovišta.
8.
Postupak s odstrijeljenom divljači (Tucak). U
ovom kratkom poglavlju govori se kako se vade
unutarnji organi odstreljenoj krupnoj, sitnoj i persnatoj
divljači, kako se divljač transportira i kako se
skida i suši koža.
9.
Ocjenjivanje lovačkih trofeja (Grubešić). U
ovom poglavlju autor detaljno tretira navedenu
materiju. U uvodnom dijelu daje definiciju lovačkog
trofeja i dijeli ih na one koji se ocjenjuju i na
one koji se ne ocjenjuju, a za obje skupine navodi
životinje koje obitavaju na području Hrvatske. Posebno
naglašava da trofej uz sve svoje vrijednosti
pokazuje i kvalitetu lovišta i razinu lovnog gospodarenja.
Upućuje se na propisni pribor, obrasce trofejnih
listova, te pravila za ocjenjivanje lovačkih
trofeja, uz veliko naglašavanje uloge Međunarodnog
savjeta za lovstvo i zaštitu divljači (CIC). Nakon
toga obrađena su pravila za ocjenjivanje trofeja
naših vrsta divljači s tabličnim prikazom na kraju
teksta.


10.Lovna kinologija (Tucak, Dragičević). Na početku
poglavlja objašnjava se pojam kinologije i unutar
toga lovne kinologije. Zatim se ukratko tumači porijeklo
psa i anatomske karakteristike lovnih pasa.
Osjetila pasa (njuh, sluh, okus i opip) opisana su
dosta detaljno, kao i pseća zubala, probavni sustav i
osnovne hranjive tvari u hranidbi pasa. Posebno je
opisana hranidba kuja u vrijeme skotnosti i dojenja,
te hranidba štenadi. Slijedi opis kinoloških pojmova,
metoda uzgoja i držanje pasa. Posebno potpoglavlje
posvećeno je lovačkim pasminama pasa.
Autor ovoga dijela teksta ističe da od 10 skupina
pasmina pasa lovački pripadaju u 6 skupina, koje je
dalje i opisao. Na kraju ovoga poglavlja nalazi se
preko 50 slika različitih pasmina lovačkih pasa.


: .VI: i ičll IŠTE JOSIPA JURJA !»i RO:;: IMA I I RA
U OSIJE Kl 1
POLJOPRIVREDNI FAKUI II I OSIJI Y


Zvonimir Tucak - Tihomir Florijančić - Marijan Grubesic


Jasenka Topic - Jan Brna - Pavao Dragičević


Tatjana Tnšek - Ksenija Vnkiišic


LOVSTVO