DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 105     <-- 105 -->        PDF

NOVI DOKTORI ŠUMARSKIH ZNANOSTI


IGOR ANIC


Dr. se. Igor Anić, dipl. ing.
šum., obranio je 6. srpnja 2001. godine
disertaciju pod naslovom "Uspijevanje
i pomlađivanje sastojina
poljskog jasena (Fraxinus angustifolia
Vahl) u Posavini". Time je
stekao akademski stupanj doktora
znanosti u području biotehničkih
znanosti, polje šumarstvo. Disertacija
je obranjena na Šumarskom fakultetu,
pred peteročlanim povjerenstvom.
Predsjednik povjerenstva
bio je prof. dr. sc. Joso Vukelić, a
članovi prof. dr. sc. dr. h. c. Slavko
Matić (mentor), prof. em. dr. h. c.
Branimir Prp i ć, prof. dr. se. Zvonko
Seletković i prof. dr. sc. Emil
Klimo (Šumarski fakultet, Brno).


Igor Anić rođenje 3. prosinca 1967. godine u Kninu.
U rodnom je gradu pohađao osnovnu i srednju školu.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je
1987. godine. Diplomirao je 1992. godine, iz kolegija
Uzgajanje šuma (I i II). Od kolovoza 1992. godine radi
u Zavodu za uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao mladi istraživač,
zatim mlađi asistent te asistent na kolegiju Uzgajanje
šuma (I i II). Završio je poslijediplomski studij iz silvikulture
na Šumarskom fakultetu. U listopadu 1996. godine
obranio je magistarski rad pod naslovom "Pomlađivanje
i razvoj sastojina poljskog jasena (Fraxinus
angustifolia Vahl) u središnjoj Hrvatskoj". Sudjelovao
je u radu više domaćih i inozemnih znanstvenih
skupova, među kojima se ističu oni povodom 150. obljetnice
Hrvatskoga šumarskog društva, zatim u organizaciji
HAZU i Hrvatskoga ekološkog društva. Na
međunarodnim znanstvenim skupovima sudjelovao je
u radu IUFRO savjetovanja o hrastovima - OAK 2000,
XX-og IUFRO kongresa u Finskoj, simpozijima
IUFRO sekcija u Njemačkoj o silvikulturi hrasta, u
Češkoj i Slovačkoj o silvikuturi obične smreke te o poplavnim
šumama Europe u Češkoj. Samostalno i u koautorstvu
do danas objavio je 46 znanstvenih i ostalih
članaka. Urednik je za šumarstvo i tehnički urednik časopisa
"Glasnik za šumske pokuse".


Disertacija dr. se. Igor Anića rezultat je višegodišnjega
istraživanja uzgojne problematike šuma poljskog jasena.
Temeljni problem istraživanja bio je utvrditi zakonitosti
i metodiku pomlađivanja sastojina poljskog jasena
glede značajke staništa i uspijevanja (strukturu)
matične sastojine. Istraživanje je obavljeno u prostoru


gornje Posavine, gdje se prostire približno
80 % jasenovih sastojina u Hrvatskoj.
Ciljevi istraživanja bili su:
1) definirati značajke staništa jasenovih
sastojina; 2) utvrditi kako uspijevaju
sastojine poljskog jasena glede
značajke staništa; 3) utvrditi kako se
sastojine poljskog jasena prirodno
pomlađuju; 4) utvrditi kako se sastojine
poljskog jasena umjetno pomlađuju;
5) definirati značajnije čimbenike
koji utječu na pomlađivanje.


U skladu s ciljevima istraživanja,
plan pokusa obuhvatio je jasenike
gornjeg, srednjeg i donjeg dijela
gornje Posavine, u gospodarskim jedinicama
Žutica, Josip Kozarac,
Grede-Kamare, Zelenika i Kalje.


Obuhvaćen je raspon jasenika od barske granice do
sastojina hrasta lužnjaka.


Rezultati istraživanja podijeljeni su u tri cjeline. U
prvoj su izneseni rezultati istraživanja pedoloških, hidropedoloških
i fitocenoloških značajki sastojina poljskog
jasena, u skladu s prvim ciljem istraživanja. U
drugoj su cjelini izneseni rezultati strukturnih istraživanja,
obuhvaćenih drugim ciljem istraživanja. U trećoj
cjelini izneseni su rezultati istraživanja pomlađivanja
sastojina poljskog jasena, u skladu s trećim, četvrtim
i petim ciljem istraživanja.


Zadatak pedološke, hidropedološke i fitocenološke
komponente istraživanja bio je definirati temeljne značajke
staništa sastojina poljskog jasena. Sastojine su
obuhvaćene tako da reprezentiraju inicijalnu (mokru),
optimalnu (vlažnu) i terminalnu (svježu) fazu razvoja.
U zajedništvu s klimom istraživanoga područja, navedene
značajke poslužile su kao osnova za istraživanje
pomlađivanja jasenika.


Rezultati strukturnih istraživanja definiraju faze
razvoja jasenika s gledišta morfologije stabla i sastojine,
opće strukture istraživanih sastojina, distribucije
prsnih promjera, distribucije visina, dendrokronološke
analize vremenskih serija radijalnog prirasta.


Pomlađivanje sastojina poljskog jasena istraživano
je u nekoliko segmenata. Rezultati su prikazani u poglavljima
o prirodnom pomlađivanju te postupnom
formiranju pionirskih (inicijalnih) sastojina na posavskim
poljima i u barama, o prirodnom i umjetnom pomlađivanju
sastojina optimalne faze razvoja pod zastorom
krošanja starih stabala oplodnim sječama u dva
sjeka (naplodni i dovršni), o prirodnom i umjetnom po
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 106     <-- 106 -->        PDF

mladivanju sastojina optimalne faze razvoja s rubova
posječene površine sječom na pruge, te o postanku i
formiranju pionirskih sastojina nakon sušenja matične
sastojine hrasta lužnjaka i propadanja staništa. U posebnom
je poglavlju izdvojena analiza čimbenika koji
ponajprije utječu na uspjeh pomlađivanja: sjemena,
svjetla te invazivnih vrsta prizemnoga rašća i amorfe.


Utvrđeno je kako uspijevanje i pomlađivanje sastojina
ovisi o sindinamici šume poljskog jasena. Sindinamski
razvoj šume poljskog jasena sastoji se od inicijalne,
optimalne i terminalne faze. Faze su definirane s
obzirom na morfologiju stabla i sastojine, opće strukturne
osobine sastojine, intenzitet utjecanja leda, poplave
i invazivnih vrsta, ekoindikatorske vrijednosti
flornog sastava, količinu suhe tvari prizemnoga rašća,
pedološke značajke te dinamiku vlage u tlu. One imaju
ponajprije gospodarsko obilježje jer se odnose na uzgojne
aspekte sastojina. Definirane su zbog racionalnijeg
gospodarenja jasenovim sastojinama, posebice
kada je riječ o njihovu pomlađivanju. U tom je smislu
težište istraživanja bilo na morfološkom i strukturnom
kompleksu, a na njega su prislonjeni fitocenološki i hidropedološki
segmenti kao alati za definiranje temeljnih
obilježja pomladne površine.


Autor podvlači kako inicijalna faza razvoja u širem
smislu obuhvaća i pojas naseljavanja u kojem se izvanšumsko
stanište osvaja, i na kojem se postupno formiraju
grupe i skupine poljskog jasena te formiraju inicijalne
sastojine šumskoga pojasa. Navodi kako sa šumskouzgojnog
gledišta inicijalna faza obuhvaća četiri morfološke
kategorije: pojedinačne biljke i grupe mlađeg pomlatka,
grupe i skupine starijeg pomlatka ili mlađeg
mladika, veće skupine i male sastojine starijega mladika
te mlade sastojine poljskog jasena. Sve su kategorije
prirodnoga porijekla. Prirodno pomlađivanje, morfologija,
rast i formiranje biljaka ovise o utjecaju leda, poplave,
divljači, stoke i mraza. Prve dvije kategorije imaju
izgled šibljaka, u trećoj kategoriji počinje sklapanje i
formiranje vertikalne strukture, u četvrtoj kategoriji počinje
izgradnja tipične šumske sastojine.


Definirajući pomlađivanje sastojina autor podvlači
kako sastojine inicijalne faze razvoja treba prepustiti
prirodnom razvoju, odnosno procesima razvoja prema
optimalnoj fazi. Istraživanje je pokazalo kako se u tim
sastojinama ponik poljskog jasena pojavljuje, ali se
teško održi do stadija pomlatka zbog obilja vlage. Autor
zaključuje kako bi postupno otvaranje sklopa na
malim površinama omogućilo povoljnije prilike na pomladnoj
površini za održanje ponika, a istodobno otežalo
zakorovljenje i zamočvarenje. Eventualnim naplodnim
sjekom trebao bi se ostvariti porast intenziteta
osvjetljenja do 15 %. Za potpun uspjeh pomlađivanja
neophodno bi bilo popunjavati pomladne površine sadnicama
poljskog jasena.


Usporedbom rezultata istraživanja pomlađivanja
sastojina optimalne faze metodama pod zastorom kro


šanja starih stabala i sječom na pruge utvrđeno je kako
se pomlađivanje može ostvariti metodom pod zastorom
krošanja starih stabala u dva sjeka (naplodni i dovršni),
na malim površinama u obliku pruga. Na staništima
gdje postoji opasnost od zakorovljenja amorfom
i gdje su još česte poplave i led, pomladno razdoblje
treba produžiti primjenom naknadnoga sjeka. U tom
slučaju stabla ostavljena za dovršni sjek trebaju ostati
na poijiladnoj površini što je dulje moguće. Utvrđeno
je kako specijalno pomladno razdoblje ne bi trebalo
trajati dulje od 9 godina. Zbog osjetljivih stanišnih prilika
i utjecaja vremenskih prilika, opće pomladno razdoblje
u sastojinama jasena optimalne faze može se
produljiti do 20 godina.


Što se tiče pomlađivanja šume poljskog jasena terminalne
faze, autor zaključuje kako se ono obavlja pod
zastorom krošanja starih stabala oplodnim sječama u
dva sjeka (naplodni i dovršni sjek). Potreba za pripremnim
sjekom ovisi o stanju pomladne površine, odnosno
građi podstojne etaže. S obzirom na stanišne prilike, u
ovim je sastojinama potrebno obaviti djelomičnu zamjenu
vrsta (rekonstrukciju sastojine). To znači kako će se
obnova obaviti kombinacijom prirodnog i umjetnog pomlađivanja,
uz korištenje svih vrsta drveća koje nalazimo
na pomladnoj površini. Umjetno pomlađivanje sastoji
se u unošenju žira ili sadnica hrasta lužnjaka (nakon
naplodnog sjeka), kako bi se podigao njegov udio u
omjeru smjese do razine na kojoj hrast lužnjak pridolazi
u poplavnoj šumi. Ostatak pripada prirodnom pomlatku
poljskoga jasena i ostalih vrsta drveća.


Treba istaknuti kako je ovo istraživanje prilog poznavanju
uzgajanja, ekologije i biologije jednoga od poplavnih
šumskih ekosustava. Rezultati će imati izravnu
primjenu u hrvatskom šumarstvu. Daju jasniji uvid u
stanje ekosustava šuma poljskog jasena u nas i omogućuju
racionalnije gospodarenje ovom značajnom vrstom,
jer donose nova saznanja i preporuke za uzgojne
postupke. Svojom je disertacijom dr. se. Igor Anić dao
znanstveni prilog poznavanju gospodarenja sastojinama
poljskog jasena, zbog čega ona ima značajnu praktičnu
vrijednost. Ovdje je potrebno istaknuti kako je
šumarska praksa u nas često nailazila na dileme, posebice
glede pomlađivanja jasenika. Mišljenja smo kako
je ova disertacija, pored ostaloga, riješila i te dileme.
Nadamo se da će čiste sječe kao metoda obnove jasenika
ostati samo ružna prošlost. Ovim je radom autor dokazao
kako je prirodno pomlađivanje pod zastorom
krošanja starih stabala uspješan način obnove sastojina
poljskog jasena.


Čestitamo dr. se. Igoru Aniću na kvalitetnoj disertaciji
i uspješnoj obrani. Poželimo mu dobro zdravlje i
još radova koji će dati doprinos boljem uzgajanju šuma
za dobrobit našega šumarstva.


Prof. dr. sc. dr. h. c. Slavko Matić