DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 109     <-- 109 -->        PDF

JOSIP MARGALETIĆ


Mr. sc. Josip Margaletić, dipl.
ing. šumarstva, obranio je 18. prosinca
2001. godine doktorsku disertaciju
po naslovom Zaštita hrastovih nizinskih
šuma od sitnih glodavaca iz
podporodica Murinae i Arvicolinae,
i time stekao pravo na akademski
stupanj doktora biotehničkih znanosti,
znanstveno polje šumarstvo.


Životopis - Josip Margaletić rođenje
1. veljače 1967. godine u Gornjem
Varošu. Osnovnu školu završio
je u Staroj Gradiški, a srednju školu
građevinske struke u Bosanskoj Gradiški
1986. godine. Nakon toga upisao
je studij na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, kojeg je završio
1992. godine, te stekao naziv diplomiranog
inženjera šumarstva. Nakon
diplome zaposlio se u poduzeću
"Exportdrvo" d.d. Zagreb, gdje je
radio do 1. svibnja 1994. godine, kada je primljen na
Šumarski fakultet u Zagrebu kao mladi asistent na Katedri
za zaštitu šuma. Za vrijeme rada u "Exportdrvu"


d.d. Zagreb, upisao je na istom fakultetu poslijediplomski
studij iz Zaštite šuma, kojeg je završio 1997.
godine obranivši magistarski rad po naslovom Mišoliki
glodavci i njihova štetnost u Turopoljskom lugu i
šumama Hrvatske. Upisan je u registar istraživača Ministarstva
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
pod brojem 209741. Josip Margaletić sudjelovao je do
sada u znanstveno-istraživačkom radu kao suradnik u
projektu Ministarstva znanosti i tehnologije "Zaštita i
obnova ekosustava", te na podprojektu 1/3 "Izloženost
šuma štetnim utjecajima i povećanje njihove zaštite",
"Hrvatske šume" p.o. Zagreb. U novom istraživačkom
razdoblju na istom podprojektu samostalno radi na dva
zadatka. U svibnju 2000. godine boravio je na stručnom
usavršavanju u okviru teme doktorske disertacije na Šumarskom
fakultetu u Freisingu, gdje je postavio temelje
za daljnju međunarodnu suradnju. Svoja dosadašnja
saznanja prenosi šumarskoj javnosti i djelatnicima na
terenu neposrednim kontaktima i putem objavljenih
radova. Samostalno ili u koautorstvu objavio je do sada
devet izvornih znanstvenih radova, jedan pregledni članak
i deset sažetaka izlaganja na domaćim i međunarodnim
skupovima. Koautor je poglavlja "Štete od životinja"
u znanstvenoj monografiji "Obična jela u Hrvatskoj".
U okviru nastavne djelatnosti sudjeluje u izvođenju
vježbi iz predmeta Šumarska entomologija i jednoga
dijela Zaštite šume, te u terenskoj nastavi iz sva tri zaštitarska
predmeta. Kroz nastavnički rad pridonosi razvoju
gradiva vježbi i terenske nastave, kao i nastavnih sredstava
koja se koriste kroz ove predmete. Od početka
rada kao asistent obavlja kolokvije i
konzultacije iz Šumarske entomologije,
te i kroz taj oblik rada stječe
nastavničku praksu. Član je Hrvatskog
šumarskog društva, Hrvatskog
ekološkog društva, Hrvatskog biološkog
društva i Hrvatskog društva
biljne zaštite. Razvio je vrlo dobru
suradnju s više srodnih fakulteta i
institucija u Hrvatskoj.


Postupak odobrenja i ocjena
disertacije - Na osnovi izvješća
povjerenstva za ocjenu uvjeta i
odobrenje izrade disertacije u sastavu
prof. dr. sc. Milan Glavaš,
prof. dr. sc. Slavko Matić i dr. sc.
Nikola Tvrtković, Fakultetsko
vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu na svojoj 2. redovnoj
sjednici akademske
1999/2000. godine održanoj 7. pro


sinca 1999. godine, odobrilo je mr. se. Josipu Margaletiću
temu doktorske disertacije, a za za mentora izabralo
prof. dr. sc. Milana Glavaša. Isto Fakultetsko vijeće
je po izradi doktorske disertacije na svojoj 1. redovnoj
sjednici akademske godine 2001/02. održanoj 15. studenoga
2001. godine imenovalo Povjerenstvo za ocjenu
u sastavu prof dr. se. dr. h. c. Slavko Matić (predsjednik),
prof. dr. sc. Milan Glavaš (mentor - član) i
izv. prof. dr. sc. Paula Durbešić (član).


Prikaz rada - Rad je opsega 198 stranica, a obuhvaća
137 tablica, 122 grafikona i 47 slika. Predgovor,
sadržaj, temeljna dokumentacijska kartica na hrvatskom
i engleskom jeziku, popis tablica, grafikona i slika,
napisani su na 18 posebnih stranica obrojčanih rimskim
brojevima. Na kraju rada nalazi se sažetak na hrvatskom
i engleskom jeziku, te životopis autora. Čitav
rad podijeljen je u devet poglavlja kako slijedi: Uvod
(3 stranice), Cilj i primjena istraživanja (4 stranice),
Sitni glodavci u šumskim ekosustavima (11 stranica),
Područje istraživanja (6 stranica), Materijali i metode
istraživanja (16 stranica), Rezultati istraživanja (121
stranica), Rasprava (15 stranica), Zaključci (6 stranica)
i Literatura (16 stranica sa 347 citiranih autora).


Sadržaj rada - Istraživanje popualcija sitnih glodavaca
obavljena su primjenom metode minimalnoga
kvadrata, "Y"- metode i metode linearnoga transekta u
15 šumarija kojima gopspodarc "Hrvatske šume" p.o.
Zagreb, smještenih u kontinentalnom dijelu Republike
Hrvatske. U 39 šumarija uzorkovano je sjeme različitih
šumskih biljnih vrsta i mlade biljke za daljnje analize.


Tijekom istraživanja (1997-2000) uzorkovane su
sljedeće vrste sitnih glodavaca: Apodemus flavicollis,


107
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 110     <-- 110 -->        PDF

A. sylvaticiis, A. agrarhis, Clethrionomys glareolus,
Microtus agrestis, M. arvalis, Arvicola terrestris i Mus
musculus. Dominantne vrste bile su Apodemus agrarius,
A. flavicollis i C. glareolus. Tijekom ulova sitnih
glodavaca svim lovnim metodama ostvareno je 24818
klopka/noći. Ulovljena je i determinirana 1821 jedinka.
Statističkom analizom ulova "Y"- metodom, u subasocijacijama
Carpino betuli-Quercetum roboris typicum
i Carpino betuli-Quercetum roboris fagetosum,
nisu utvdene razlike u brojnosti populacija glodavaca.
Na eksperimentalnim plohama praćene su promjene
u brojnosti populacija prije i poslije primjene rodenticida
"Ratox-mamak". Na više lokaliteta analizirane
su štete od sitnih glodavaca na šumskom sjemenu (najviše
žir hrasta lužnjaka) i na mladim biljkama hrasta
lužnjaka i poljskoga jasena, starosti dvije do pet godina.
Intenzitet oštećenja ovisi o urodu sjemena i brojnosti
populacija sitnih glodavaca. U laboratoriju i rasadniku
istražena je klijavost pet kategorija oštećenog žira
hrasta lužnjaka, kitnjaka i cera od sitnih glodavaca. U
rasadniku je praćena dinamika visinskog i debljinskog
prirasta biljaka izniklih iz takvoga sjemena.


Na 11 lokaliteta istražena je zaraženost ulovljenih
jedinki na leptospiroze reakcijom mikroskopske aglutinacije
i renokulturom. Od analiziranih 379 jedinki u
48 slučajeva utvrđen je nalaz protutijela za leptospire,
dok je izolacija leptospira uspjela kod 17 jedinki. Dobiveni
rezultati makrorestrikcije kromosomske DNA
(istraživanje obavljeno u Institutu Pasteur, Paris) upućuju
da determinacija seroloških varijanti izolata leptospira
može biti korisna u procjeni epidemiologije leptospiroza
u Republici Hrvatskoj. Najviše zaraženih jedinki
utvrđeno je u dijelu populacija vrsta Apodemus
agrarius, A. flavicollis i Mus musculus.


Dcndrokronološkim analizama istraživan je utjecaj
sitnih glodavaca na visinski i debljinski prirast osmogodišnjih
jasenovih biljaka, te je utvrđeno da su oni pospješili
njihovu diferencijaciju. Velike izglede za opstanak
i tvorbu buduće šumske sastojine imaju neoštećena
stabla (kategorija I) i dijelom slabije oštećena stabla
(kategorija II), dok će izrazito oštećena stabla (kategorija
III) većinom biti osuđena na propast. Prema
rezultatima analiza zaključeno je da su glodavci najviše
oštetili one biljke koje su i u rasadniku bile najmanjih
dimenzija. Intenzitet oštećenja obrnuto je proporcionalan
visinskom i debljinskom prirastu analiziranih
stabala.


U laboratoriju je istražena preferiranost Apodemus
flavicollis, A. sylvaticiis, A. agrarius i Clethrionomys
glareolus na 19 vrsta hrane, te je utvrđena razlika u
odabiru hrane pojedinih vrsta. Zajednička im je osobina
da se ne hrane oboljelim žirom od gljiva: Ciboria
batschiana, Phomopsis quercella, Botritys sp. i Penicillium
sp. Nesklonost je izražena i prema sjemenu


biljke Amorfa fruticosa. Vrlo je izražena preferiranost
svih vrsta sitnih glodavaca prema ličinkama kukaca iz
roda Curculio. U laboratoriju je istražen utjecaj kemijskih
preparata "Brodilon parafinski blokovi" i "Faciron
forte" na smrtnost vrsta A. flavicollis, A. sylvaticus,


A.
agrarius i Cglareolus.
Na uzorcima šumskoga sjemena (urod 1999. i 2000.
godine) analizirana je zastupljenost makro i mikro hraniva
(N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu i Na), te organskih
spojeva (bjelančevine, škrob, pepeo, suha tvar i tanin)
standardnim metodama i FT-IR tehnikom. Izrazite
promjene intenziteta vrpci snimljenih spektara nakon izlaganja
netretiranog listića pri frekvenciji ~ 1515 cm1,
ukazuju na promjene u ligninu. Istraživane su i razlike
u kemijskom sastavu zdravog i oboljeloga žira hrasta
lužnjaka od gljive Ciboria batschiana, a koji je različito
preferiran od sitnih glodavaca. Kemijske analize
šumskog sjemena obavljene su u Zavodu za ploče i kemijsku
preradu drva Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
Institutu "Ruđer Bošković", Zavodu za ishranu bilja
(Agronomski fakultet Zagreb), Zavodu za hranidbu
stoke (Agronomski fakultet Zagreb) i u analitičkom laboratoriju
Sveučilišta u Kaposväru (University of Kaposvär,
Faculty of Animal Science, Hungary).


U lužnjakovoj sastojini, kao metoda zaštite šuma,
istražen je utjecaj ponude sjemena na razvoj konkurentskih
odnosa između pojedinih vrsta sitnih glodavaca
(uzorakovana 691 jedinka).


Mišljenje - Sagledavajući postavke istraživanja, tijek
i samostalnost rada, multidisciplinarnost, proučenu
literaturu, brojne kontakte i suradnju s drugim znanstvenicima
može se bez dvojbe zaključiti da se kroz
svoju disertaciju dr.sc. Josip Margaletić uklapa u poglede
europskih znanstvenika koji se bave sličnim istraživanjima.
Dapače, ponosni smo na to da su poznati
europski istraživači koji su informirani o radu tijekom
istraživanja izjavili da su njegove postavke nove na
tom znanstvenom polju. Posebno ističem da su dobiveni
rezultati u ovoj disertaciji izuzetan doprinos šumarskoj
znanosti i praksi, poglavito u zaštiti šuma. K tomu
Josip Margaletić je prvi šumar koji se opširno bavi
znanstvenim istraživanjem sitnih glodavaca u našoj
zemlji sa stajališta sagledavanja njihove uloge u šumarstvu,
a kroz istraživanja je postavio nekoliko baza i
za druge discipline iz kemijskog, veterinarskog, pa i
humanog područja, što samo ukazuje na zrelo shvaćanje
ove problematike. Na kraju zaključujem daje autor
rasvijetlio velik broj nepoznanica o sitnim glodavcima
kao značajnim članovima šumskih cenoza.


Prof. dr. sc. Milan Glavaš