DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 25     <-- 25 -->        PDF

i´RU.LI I)\IC LANCI RIMI WS Šumarski list br. I 2. CX.W´I (20(12). 23-2S
I I)K d.iO* %1


ŽENE U HRVATSKOM ŠUMARSTVU


WOMHN IN CROATIAN FORESTRY


Marilena IDŽOJTIĆ1 & Željka IVANOV1Ć2


SAŽETAK: Zastupljenost žena (dipl. ing. šumarstva, mr. se. i dr. se. -biotehničke
znanosti, polje šumarstvo) istražena je na uzorku od 200 žena koje
su zaposlene na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Šumarski odjel),
Šumarskom instituta Jastrebarsko i u Javnom poduzeću "Hrvatske šume"


p.o. Zagreb. Istraživanje je provedeno u obliku anonimne ankete, kojoj se
odazvalo 79 % ispitanica.
Na Šumarskom odjelu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposleno
je 7 % žena, u Šumarskom institutu Jastrebarsko 23 %, a u Javnom poduzeću
"Hrvatskešume"p.o. Zagreb 17%.


Većina anketiranih žena (85 %) ne potječe iz tradicionalno šumarskih obitelji.
Studij je u redovnom roku završilo 65 % ispitanica, a svaka četvrta upisala
je poslijediplomski studij. Rezultati ankete pokazali su daje 82 % žena
zadovoljno izborom šumarstva za svoj životni poziv, unatoč činjenici da 89 %
ispitanica smatra kako nisu ravnomjerno zastupljene na rukovodećim položajima
u hrvatskom šumarstva.


Ključne riječi: žene u šumarstvu, dipl. ing. šumarstva, mr. sc, dr. se,
Hrvatska


UVOD - Introduction


Republika Hrvatska je na Trećoj ministarskoj konU
većini europskih zemalja ne postoje pouzdana
ferenciji o zaštiti europskih šuma u Lisabonu 1998. gosaznanja
o zastupljenosti i ulozi žena u šumarstvu.
dine prihvatila i potpisala Rezoluciju LI pod nasloKaise
r (1991), Hoffman n (1998), Hoffman n et
vom: "Ljudi, šume i šumarstvo". Zemlje potpisnice al. (1999) i Spät h (2000) proveli su istraživanja u
ove Rezolucije obvezale su se djelatno uključiti u meNjemačkoj,
Zimmerman n (2000)iNadai (2001)
đunarodnu suradnju na promicanju društveno-eko-u Švicarskoj, Ihalaine n (1987) u Finskoj aEkber g
nomskih odnosa u europskom šumarstvu. Jedan oblik (1998) u Švedskoj.
takve suradnje bio je seminar "Žene u šumarstvu", koji


Ekeber g (1998) navodi kako u skandinavskim


je održan od 2. do 6. travnja 2001. godine u Portugalu


zemljama trećinu privatnih šuma posjeduju žene. U


(Viseu), pod pokroviteljstvom: Economic Commission


Finskoj šumarstvo studira 35 % studentica, a u Šved


for Europe (ECE), United Nations Food and Agricul


skoj 14 %. Analiza podataka za tranzicijske zemlje po


ture Organization (FAO), International Labour Organi


kazuje da je udio studentica šumarstva u Poljskoj


zation (ILO) i International Union of Forest Research


17 %, a u Slovačkoj 19 % (Petrašova 2001,


Organizations (IUFRO). Hrvatska je predstavljena


Nowacka 2001). Caswell (1999) navodi da US


posterom "Žene u hrvatskom šumarstvu" (prilog 1),


Forest Service zapošljava 30 % žena (od 28 000 ukup


koji je sažeti prikaz rezultata istraživanja opisanih u


no zaposlenih šumarskih stručnjaka). Vrlo opsežan


ovome radu.


pregled švicarskog šumarstva dala je Nad a i (2001).
Ocijenila ga je jednim od najdominantnijih muških zaDr.
se. Marilena Idžojtić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet nimanja u kojemu udio žena u ukupnom broju zaposleŽeljka
Ivanović, dipl. ing. šum., Ministarstvo poljoprivrede i šu


nih iznosi samo 2,4 %.


marstva
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 26     <-- 26 -->        PDF

M. Idžojtić & / . Ivanović: /HNK U HRVATSKOM ŠUMARSTVU Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002), 23-28
Željka Ivanović1
Marilena Idžojtić2


Republic of Croatia,
Ministry of Agriculture
and Forestry


2


University of Zagreb,


jfipBft


Faculty of Forestry


ft


Students


At the Forestry Department of the Faculty of
Forestry, University of Zagreb in the academic year
2000/2001 there were 602 enrolled students, of
which 24.1 % were female.


Unemployed


In February 2001 there were 102 unemployed


forestry engineers in Croatia, of which 21.6 % were


female.


´Urnwcin


Having 0.51 hectare of forest per capita, Croatia may be considered a European country with significant forest area. Forests ae
primarily owned by the State (82 %). State-owned forests and forest land are managed by the state enterprise "Croatian Forests"
Inc., Zagreb.


To explore the situation of women in the forestry sector, a research was carried out in three institutions: University of Zagre b.
Faculty of Forestry; Forest Research Institute, JastrebarsKo and "Croatian Forests" Inc., Zagreb. For these institutions the psentage
of employed qualified women (i.e. forestry engineers, Masters of Science and Doctors of Science in forestry) in 2000, their age
structure and posts were established. The questionnaire showed the status, obstacles and opportunities of women in Croatian forestry
as well as their participation in decision making.


Key words: Croatia, women, forestry.


JniroduoiJOL


Forests and forest land cover 43.5 % of the state territory in Croatia. 84 % of forest land is covered with forest vegetation,
while the rest is comprised of different classes of non-covered land. A significant part of forest area is located in the karstregion
(42 %).


Main institutions which work on the conservation and development of forests in Croatia are the Ministry of Agriculture and
Forestry, the Ministry of Environment and Physical Planning, the University of Zagreb - Faculty of Forestry and the Forest Reswch


University of Zagreb - Faculty of Forestry


The Faculty of Forestry at the University of Zagreb is so far the only institution providing
forestry education and training for graduate and postgraduate studies The curriculum and
research are conducted in the Forestry Department and Wood Technology Department.


Forest Research Institute. Jastrebarsko


The Forest Research Institute came into being through the merger of the
Institute for Forest Research in Zagreb, the Institute for Seed Husbandry in
Rijeka and the Institute for Conifer Tree Species in Jastrebarsko. It consists of
5 scientific departments and is the only such institute in Croatia.


State Enterprise "Croatian Forests" Inc., Zagreb


State-owned forests and forest land are managed by the state enterprise "Croatian Forests" Inc.
Zagreb. Its main objectives are the sustainable management and preservation of natural structures and
diversity of forests.
The enterprise consists of headquarters, 16 regional forest administration offices and 171 forest stations
The Government of the Republic of Croatia appoints the director general, following the proposal of the
Minister of Agriculture and Forestry. The enterprise employs 10,000 people and is currently undergoing
a process of restructuring.


Methodology ;:


A research was carried out by means of an anonimous questionnaire on 157 female employees, who work as forestry engeeners,
M.Sc. or Ph.D.´s in forestry at the University of Zagreb, Faculty of Forestry (Forestry Department), the Forest Research Inatite,
Jastrebarsko and the State Enterprise "Croatian Forests" Inc., Zagreb. An analysis was made of the jobs they obtained, currer0osts,
acquisition of additional qualifications, competitors, their family situation and opportunities in Croatian forestry.


The questionnaire contained 6 general questions and 24 statements to be answered with Yes No, I don´t know. The results
of the research are presented jointly for all the three institutions.


FiBsutii


The questionnaire was answered by 157 of 200 asked women (78.5 %). The general data include age. marital status and number
of children. Most of the employed women, 65.0 %, are between 31 and 40 years old. 61.8 % are married, 31.2 % are single. The
largest percent of women does not have children (37.0 %), 29.9 % have two children, and 22.3 % have one child.


81.5 % of women are satisfied to have chosen forestry as their profession, which is very positive. How many women there are in
lead positions in Croatian forestry is answered by the fact that 92.4 % of women have a man as their immediate superior, and th e
opinion of the women that there is not a proportionate number of women in lead positions (88.5 %). Only 3.8 % have improved
their professional knowledge abroad, and the same percentage is actively engaged in the cooperation with international forestry
institutions. 64.3 % of the women stated that they want to achieve a higher position at work. 13.4 % of women stated that their
family was an obstacle for their career advance and 10.8 % that their career advance was inhibited by their immediate superior. It
is interesting that 70.5 % of women stated that they would achieve a career much sooner if they were man. Most of the women
(83.3 %) have no communication problems with forest workers, 69.4 % do not work less on the field than their male colleagues,
and 81.5 % do not like office work more than field work. 83.9 % of women stated that forestry should not remain a profession
reserved primarily for man.
Concluojof]


In Croatia forestry has been and still is a line of business dominated by men. Women experience that it is very difficult for them to
reach higher positions and participate in decision making. However, the results of this research also showed that women who wor k
as forestry engineers. Masters of Science and Doctors of Science in the forestry field have found self-realisation.


Prilog 1. Poster "Žene u hrvatskom šumarstvu", Viseu, Portugal 2001.
Attachment 1 Poster "Women in Croatian Forestry", Viseu, Portugal, 2001
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 27     <-- 27 -->        PDF

M. Idžojtić & Ž. Ivanović: ŽENE U HRVATSKOM ŠUMARSTVU Šumarski list br. 1 2, CXXVI (2002), 23-28
Sociološka istraživanja za šumarsku profesiju u Hrvatskoj
radili su N e i d h a r d t (1940, 1945), Biskup
(1984, 1991, 1993a, 1993b, 1995), te Biskup et dl.
(1987).


U novijim istraživanjima Šajković (1995, 1999,


2001) je ispitala stavove studenata šumarstva prema
razvoju i očuvanju okoliša te socijalno-ekološke orijentacije
u šumarskoj profesiji, kao i utjecaj kvalitete
života na ekološke orijentacije.


METODE ISTRAŽIVANJA - Research Methods


Istraživanje je provedeno početkom 2001. godine na
uzorku od 200 žena (dipl. ing. šumarstva, mr. se. i dr. se.


- biotehničke znanosti, polje šumarstvo), koje su zaposlene
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
(Šumarski odjel), Šumarskom institutu Jastrebarsko i u
Javnom poduzeću "Hrvatske šume" p.o. Zagreb. Iz tri
navedene institucije dobiveni su podaci o ukupnom broju
zaposlenih dipl. ing. šumarstva, mr. se. i dr. se. (biotehničke
znanosti, polje šumarstvo), te podaci o zaposlenim
ženama (ime i prezime, godina rođenja, akademski
stupanj, zanimanje i organizacijska jedinica).
REZULTATI


Na Šumarskom odjelu Šumarskog fakulteta Sveučilista
u Zagrebu zaposlene su 3 žene (7 %): 2 viša asis-


Tablica 1. Udio zaposlenih žena u tri institucije


Table 1 The share of employed women within three institutions


Šumarski fakultet
Šumarski odjel
Faculty of Forestry
Forestry Department


Dipl. ing. šumarstva


7,1


Forestry Engineers
Mr. sc.


0


M. sc.
Dr. sc.
10,0


Ph.D.
Ukupno


7,0


Total


U Šumarskom institutu Jastrebarsko radi 6 žena
(23 %): 3 asistenta, 1 mlađi asistent, 1 stručni suradnik
i 1 znanstveni novak.


U Javnom poduzeću "Hrvatske šume" p. o. Zagreb
zaposlena je 191 žena (17 %): 39 stručnih suradnika,
10 rukovoditelja odjela, 6 upravitelja šumarija, 1 pomoćnik
upravitelja šumarije, 2 voditelja rasadnika, 6
organizatora obrade podataka, 2 referenta hortikulture,
1 instruktor za obuku radnika, 5 samostalnih taksatora,
13 taksatora, 89 revirnika, 1 pomoćnik revirnika i 16
pripravnika.


Rezultati prvog dijela ankete (opći podaci) prikazani
su na slikama 1-3.
U dobnoj skupini 31 - 40 godina je 65 % ispitanica.
Udio žena u dobnoj skupini 41-50 godina znatno je


Svim zaposlenim ženama poslana je anonimna anketa
kojoj se odazvalo 157 ispitanica, odnosno 78,5 %.
Anketa se sastojala iz dva dijela. Prvi dio sadržavao je
6 općih pitanja (dobna skupina, bračni status, broj djece,
materijalno stanje, veličina naselja gdje žive i na
kojim poslovima rade). U drugom dijelu ankete iznesene
su 24 tvrdnje za koje su ispitanice odgovarale slažu
li se s njima, odnosno jesu li tvrdnje točne (da), ne slažu
li se s njima ili su tvrdnje netočne (ne) ili o njima nemaju
mišljenje (ne znam).


- Results
tenta i 1 stručni suradnik (tablica 1).


Šumarski institut J.P. "Hrvatske šume"


Jastrebarsko p.o. Zagreb
Forest Research State Enterprise
Institute Jastrebarsko "Croatian Forests"


%


25,0 17,1


33,3 17,5


0 0


23,1 17,1


manji (15 %), a u dobnoj skupini 51-60 godina iznosi
samo 4 % (slika 1).
Na slici 2 prikazanje bračni status anketiranih žena.
Udato je 62 %, neudato 31 %, a razvedeno 5 % žena.
Dvoje djece ima 30 % ispitanica (slika 3), a najveći
je postotak žena bez djece (37 %).
Odgovori na tvrdnje iz drugog dijela ankete prikazani
su u tablici 2.


Većina ispitanica ne potječe iz tradicionalno šumarskih
obitelji (85 %). Tijekom studija 81 % ispitanica
više su zanimali biološki nego tehnički predmeti, a nakon
završetka studija 8 % je bilo nezaposleno dulje od
tri godine. Izborom šumarstva za svoje zanimanje zadovoljno
je 82 % žena (slika 4), dok je 10 % nezadovoljno.
Svaka druga anketirana žena ne bi preporučila
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 28     <-- 28 -->        PDF

M. Id/ujtić & Ž. Ivanović: ŽENE U HRVATSKOM ŠUMARSTVU Šumarski list br. 1-2. CXXVI (2002). 23-28
70
60
50
40
30
20
10
0
20-30 31-40 41-50 51-60
godine - years
Slika 1 Dobna struktura.


Figure 1 Age distribution.


studij šumarstva svojoj kćerki, ali bi 41 % žena taj studij
preporučilo svome sinu.


O zastupljenosti žena na rukovodećim položajima u
hrvatskom šumarstvu može se zaključiti iz činjenice da
92 % ispitanica ima muškarca za neposredno nadređenu
osobu (slika 5). Želju za napredovanjem na više radno
mjesto izrazilo je 64 % anketiranih žena (slika 6) ali
71 % pretpostavlja kako bi brže napredovale da su muškarci.
Približno svaka deseta ispitanica smatra da joj


Tablica 2. Odgovori na tvrdnje iz ankete.
Table 2 The answers gained from the questionnaire.


Redni broj Tvrdnja
No. Statement


70


a = neudata - single


60


b = udata - married


50


c = razvedena - divorced


40


d = udovica - widowed


30


e = izvanbračna zajednica


20 civilian marriage
10
1 1 . .


Slika 2. Bračni status.
Figure 2 Marital status.


obitelj, odnosno neposredno nadređena osoba, ograničava
napredovanje.


U veljači 2001. godine u Hrvatskoj su zabilježena
102 nezaposlena diplomirana inženjera šumarstva
(22 % žena). Akademske godine 2000/2001. na Šumarskom
odjelu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
studiralo je ukupno 602 studenta (24 % žena).


1.
2.
Zadovoljna sam izborom šumarstva za svoju struku.
Šumarska struka je tradicija u mojoj obitelji.
3. Svojoj bih kćerki preporučila da studira šumarstvo.
4. Svojem bih sinu preporučila da studira šumarstvo.
5. Tijekom studija više su me zanimali biološki nego tehnički predmeti.
6. Studij sam završila u redovnom roku (do pet godina).
7. Govorim barem jedan strani jezik.
8. Koristim elektroničku poštu (e-mail).
9. Izabrani ste u uži izbor za radno mjesto u šumarskoj struci.
Poslodavcu je potpuno svejedno hoće li zaposliti muškarca ili ženu.
10. Nakon završetka studija bila sam nezaposlena dulje od tri godine.
11.
12.
Direktno nadređena osoba mije muškarac.
Žene su dovoljno zastupljene na rukovodećim položajima u šumarstvu.
13. Usavršavala sam se u inozemstvu.
14.
15.
Upisala sam poslijediplomski studij.
Želim napredovati na više radno mjesto.
16. U napredovanju me ograničava obitelj.
17. U napredovanju me ograničava neposredno nadređena osoba.
18. Brže bih napredovala da sam muškarac.
19. Aktivno sam uključena u suradnju s međunarodnim šumarskim institucijama.
20. Kolege na poslu su prema meni pažljiviji jer sam žena.
21. Imam problema u komunikaciji s radnicima u šumi jer sam žena.
22. Idem rjeđe na teren nego moji muški kolege.
23.
24.
Više volim uredski nego terenski posao.
Šumarstvo bi trebalo ostati pretežno muška struka.


Da
Yes
Ne
No
%
Ne znam
I don´t know
82,1 9,6 8,3
14,0 85,4 0.6
24,2 49,7 26,1
41,4 29,3 29,3
81,4 15,4 3,2
64,7 35,3 0
72,3 25,8 1,9
54,1 45,9 0
12,1 68,8 19,1
7,6 92,4 0
92,4 7,6 0
4,5 88,5 7,0
3,8 96,2 0
24,8 75,2 0
64,3 21,0 14,7
13,4 82,8 3,8
10,8 72,6 16,6
70,5 11,5 18,0
3,8 96,2 0
26,6 58,5 14,9
12,8 83,3 3,9
28,7 69,4 1,9
12,8 81,5 5,7
7,1 83,9 9,0
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 29     <-- 29 -->        PDF

M. Idžojtić & Ž. Ivanović: ŽENE U HRVATSKOM ŠUMARSTVU Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002), 23-28
40
35
30
25
% 20
15
10
5
0
Slika 3. Broj djece.
Figure 3 Number of children.
>3
Da - Yes
7,6 %
D Ne - No
92,4 %


Slika 5. Odgovori na tvrdnju: Neposredno nadređena osoba mi jemuškarac.
Figure 5 Answers to the statement: My immediate superior is a


man.


RASPRAVA I ZAKLJUČCI


U Hrvatskoj kao i u drugim europskim zemljama
postoji potreba za sustavnim sociološkim istraživanjima
u šumarstvu. Rezultati ispitivanja koja su provedena
u tri reprezentativne šumarske institucije u Republici
Hrvatskoj pokazali su daje zastupljenost žena u hrvatskom
šumarstvu sve veća. Takav trend prisutan je i
u većini zemalja koje su sudjelovale na seminaru u
Portugalu.


Iz ankete je vidljivo da 65 % studentica završava
studij u redovnom roku, a svaka četvrta upisuje i posli


LITERATURA


Biskup , J. (1984): Sociološka istraživanja u šumarstvu
SR Hrvatske. Šumarski fakultet, Zavod za
istraživanja u šumarstvu, Zagreb, 48 pp.


Biskup , J. (1991): Studenti šumarstva 1990/91. Šumarski
fakultet, Zavod za istraživanja u šumarstvu,
Zagreb, 74 pp.


Da - Yes Ne - No D Ne znam - I don´t know
8,3 %


9,6 %


Slika 4. Odgovori na tvrdnju: Zadovoljna sam izborom šumarstva
za svoju profesiju.


Figure 4 Answers to the statement: I am satisfied to have chosen


forestry as my profession.
r Da - Yes Ne-No D Ne znam -1 don´t know
14,7 %
64,3 %


21,0%


Slikao. Odgovori na tvrdnju: Želim napredovati na više radno
mjesto.
Figure 6 Answers to the statement: My ambition is to achieve a
higher position at work.


Discussion and Conclusions


jediplomski studij. Zanimljiv je podatak da 81 % anketiranih
žena više voli terenski nego uredski posao, te da
ne idu rjeđe na teren od svojih muških kolega (69 %).
Rezultati ankete također su pokazali da je 82 % žena
zadovoljno izborom šumarstva za svoj životni poziv,
unatoč činjenici da 89 % ispitanica smatra kako nisu
proporcionalno zastupljene na rukovodećim položajima.
Nadalje, 84 % anketiranih žena izjasnilo se kako
šumarstvo ne bi trebalo ostati pretežno muška struka.


- References
B iskup, J. (1993a): Samoreprodukcija i reprodukcija
šumarske profesije u Republici Hrvatskoj. Glas.
šum. pokuse 4: 347-355.


Biskup , J. (1993b): Radne vrijednosti studenata i
šumarskih inženjera. Šum. list 117 (11-12):
465-474.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 30     <-- 30 -->        PDF

M. Idžojtić & Ž. lvanović: ŽENE U HRVATSKOM ŠUMARSTVU Šumarski list br. 1-2, CXXV1 (2002), 23-28
Biskup , J. (1995): Studenti šumarstva 1990-1994. Neidhardt , N. (1945): Prilozi pitanju šumarskog
Sociološka studija. Šumarski fakultet Sveučilistudija.
Šum. list 69: 32-39.
šta u Zagrebu, Zagreb, 1-127 pp. Nowacka , W. (2001): Qualified women in Polish


Biskup, J., B. Ranogajec, A. Sajković & V. forestry sector. The past and the present of the
Terz in (1987): Stupanj angažiranosti visoko-university level education. Proceedings of the
stručnih kadrova na stručnim poslovima u šuSeminar
Women in Forestry - strategies to inmarstvu
SR Hrvatske. Glas. šum. pokuse, pocrease
women´s participation in the forestry secsebno
izd. br. 3: 287-295. tor in Europe and North America. Viseu (Portu


Caswell , S. (1999): A sustainable force: gal), April 2 - 6, 2001, 338-339 pp.
Womenin forestry. Na web stranici: Petrašova , V. (2001): Role of a women - foresters
http://www.itto.or.jp/newsletter/v8n2/03.html in the forestry of the Slovak Republic. Proce


Ekberg, K., 1998: How to increase the participation edings of the Seminar Women in Forestry - straof
women in forestry - Ideas and ongoing work. tegies to increase women´s participation in the
Na web stranici: http://www.svo.se forestry sector in Europe and North America.


Viseu (Portugal), April 2 - 6, 2001, 297-304 pp.


Hoffmann, V. (1998): Female forest workers in Germany
- planters or foresters? Allgemeine Forst Späth, R. (2000): German forest administrations and
Zeitschrift für Waldwirtschaft und Umweltverfemale
foresters - some aspects and fields for investigation
and research. In (Furuberg, M., ed.):


sorge 26: 1581-1582.


Women and Forestry. Proceedings of the Sym


Hoffmann, V., M. Karmann & S. Lewark


posium on women and forestry. Lillehammer


(1999): Women as forest workers in Germany.


(Norway), August 12-15, 1999, 97-103 pp.


In (Furuberg, M., ed.): Women and Forestry.
Sajković, A. (1995): Stavovi studenata šumarstva


Proceedings of the Symposium on women and


prema razvoju i očuvanju okoliša. Šum. list 5-6:


forestry. Lillehammer (Norway), August 12-15,


179-182.


1999, 58-64 pp.
Sajković, A. (1999): Socijalno-ekološke orijentacije


Ihalainen, R. (1987): Woman as a forester in Fin


u šumarskoj profesiji. Disertacija, Filozofski fa


land. Folia Forestalia No. 698, 32 pp.


kultet, Zagreb.


Kaiser, B. (1991): Berufschancen für Diplom-Forstwirtinnen.
Forst und Holz 15: 416-419. Š a j k o v i ć, A. (2001): Utjecaj kvalitete života na eko


Nadai , E. (2001): Women in forestry: opportunities, loške orijentacije. Šum. list 1-2: 27-34.
obstacles, perspectives. Environmental Series Zimmermann , E. (2000): Frauen in der Forstwirtschaft.
Schweizerische Zeitschrift für Forstwe


No. 324, 82 pp. Swiss Agency for the Environ


sen 151: 2-5.


ment, Forests and Landscape.
Neidhardt , N. (1940): Motivi za studij šumarstva.
Šum. list 64: 525-531.


ZAHVALA - Acknowledgment


Zahvaljujemo na suradnji Ministarstvu poljoprivre- ske šume" p.o. Zagreb, kao i svim ženama dipl. ing. sude
i šumarstva, Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zamarstva,
magistrima i doktorima znanosti koje su se
grebu, Šumarskom institutu Jastrebarsko, J. P. "Hrvat-odazvale anketi.


SUMMARY: A research about the presence of women in Croatian forestry was carried out on a
sample of 200 women (B.Sc, M.Sc. and Ph.D. degrees in forestry, biotechnological sciences, field
of forestry) employed at the Faculty of Forestry of the University of Zagreb (Forestry Department),
the Forest Research Institute Jastrebarsko and the State Enterprise "Croatian Forests" Inc.
Zagreb. An anonymous survey, in which 79 % of the respondents took part, was applied.


At the Forestry Department of the Faculty of Forestry of the University of Zagreb 7 % of the
employees are women, at the Forest Research Institute Jastrebarsko there are 23 % and at the State
Enterprise "Croatian Forests " Inc. Zagreb there are 17 % of women.


The majority of women in the survey (85 %) doesn´t stem from families traditionally engaged in
forestry. 65 % of the respondents graduated on time, and every fourth graduate continued to study
at post-graduate studies. The survey results show that 82 % of women are satisfied to have chosen
forestry as their life profession, despite the fact that 89 % of them consider that they are not proportionally
represented in managing positions in Croatian forestry.


Key words: women in forestry, B. Sc., M.Sc, Ph. D., Croatia