DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 31     <-- 31 -->        PDF

PRKGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002), 29-34
UDK 630* 626.1 + 630* 469 + 429


euronatur - Info


* 11 *


mm


Kanal Dunav - Sava - Jadran


EURONATUR


UTOPIJSKI PLAN KOJI GUTA SREDSTVA I
KRAJOBRAZ U HRVATSKOJ


EIN UTOPISCHER PLAN VERSCHLINGT MITTEL
UND LANDSCHAFT IN KROATIEN


Martin SCHNEIDER-JACOBY*


SAŽETAK: Planirani vodeni putovi prema smjernicama Europske zajednice
uključuju i kanal Dunav-Sava-Jadran (D-S-J kanal) (Službeni list br.
C 220 od 8. 8. 94., Thielcke 1994). Kanal bi izravno trebao povezivati dunavski
prostor sa Sredozemnim morem. Nakon stoje zbog troškova obustavljen
rad na kanalu Rajna-Rhona, za ovaj projekt, koji je dio hrvatskog prostornog
planiranja (slika 1), nedostaje analiza troškova i iskoristivosti. Potpuno je nejasno
kako će se realizirati gradnja preko dinarskog krškog područja -najvećeg
i najugroženijeg rezervoara podzemne vode Hrvatske kroz brojna zaštićena
područja kao što su Park prirode Lonjsko polje. Unatoč tomu, koristi se ta
utopija uz spominjanje Europske zajednice kao vodilje, kako bi se u Hrvatskoj
potrošilo ("spiskalo ") mnogo novca za planiranje prvog dijela.


Od 1991. od kada se Hrvatska odlučila za "pripremu gradnje " projekt je
već progutao troškove planiranja i projekta a to su milijunski iznosi (Hrvatske
vode, 1996). Pod izgovorom da u budućnosti postane zemlja tranzita, favorizira
se prvi dio od Vukovara (Dunav) do Samca (Sava). Raspadom Jugoslavi


je projekt je dobio veliki politički uzlet, jer bi se moglo doći iz Zagreba izbjegavši
Beograd, do Beča. Koliko bi to brodova u budućnosti stvarno bilo, do
sada nije poznato. Kao prognoza navodi se tek za 30 godina (!) prihod od oko
7 milijuna tona (Bednjicki i Grubišić 2001). Kanal D-S-J već se slavi
kao "najkraća moguća plovna veza između Dunava i Jadrana" (Hrvatske
vode 1996, strana 5), iako se s velikom sigurnošću može tvrditi da se nikada
neće završiti gradnja tog vodenog puta kroz dinarske planine.


ČINJENICE ZA PRVI DIO GRADNJE KANALA DUNAV-SAVA (D-S KANAL)
Die Fakten zum ersten Bauabschnitt Donau-Save (D-S-Kanal)


Planirani kanal D-S predstavlja se kao "višenamjen- dustrijskog bilja i ljekovitog bilja umjesto žitarica
ska građevina" čija glavna namjena nije plovidba bro- trebali bi se povećati prinosi u poljoprivredi, čime bi se
dova, nego poboljšanje agrarne strukture. Te tri funkcije kanal refinancirao. Samo bi se u prvom dijelu drenisu
navodnjavanje, plovidba brodova i odvodnja. Treba- ralo 173 000 ha. Taj građevinski dio obuhvatio bi D-S
lo bi se navodnjavati 62 000 ha. Uzgojem povrća, in- kanal i tri ustave na Savi (Hrvatske vode 1996.). Za dio
koji se odnosi na Savu još nisu napravljene studije
utjecaja na okoliš. Povratna ustava prve stepenice


* Dr. se. Martin Schncider-Jacobv. Project Manager, arir i , , , T ,
lzrl0S1 200 k m do Parka Pnrode


EURONATUR, Konstanter Str 22, D 78315 Radolfzell Lonjsko polje
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 32     <-- 32 -->        PDF

M. Schneidcr-Jacoby: UTOPIJSKI PLAN KOJI GUTA SREDSTVA I KRAJOBRAZ U HRVATSKOJ Šumarski list br. 1-2. CXXVI (2002), 29-34
C::i::: ;+s:+s:!´TS-, ´-^:::.rV


Glavni europski plovni put
Rheine-Maine-Dunav


Pomorski plovni put
Rijeka-Mediteran


1.
Slika 1. Pregledna karta kanala Dunav-Sava-Jadran prema Pro


stornom planu Republike Hrvatske, karta 08.
Abb. 1: Übersichtskarte aus der kroatischen Raumplanung zum


Donau-Save-Adria-Kanal (Republika Hrvatska 1999,


Karte 08/oben)


(Schneider-Jacoby 1994). Desni dio rijeke pripada
do Jasenovca susjednoj zemlji Bosni koja se također
mora uključiti u planiranje.


Prvi dio kanala trebao bi biti dug 61,5 km i povezivati
Dunav kod km 1334+700 sa Savom, kod
km 310+750. Koridor se brine i za prilagodbu rijeka
Vuke, Bosuta, Bida i Konjsko. Kanal će se graditi na
80 m n.m. i tako ležati uglavnom iznad Dunava, ali ispod
Save. Voda iz kanala, to znači iz Save, koristila bi
se za velike projekte navodnjavanja. Istovremeno se
voda može kod visokog vodostaja ispuštati u pokrajnje
vodotokove te može rasti i do 2 m kao retencija. U suhim
razdobljima kanal se mora ispunjavati uz pomoć
pumpi, pri čemu bi dolazilo do značanjih problema s
kvalitetom vode (Malus/Tusar 1998). Upravo bi u


suhim, vrućim ljetnim mjesecima s ekstremno niskim
vodostajem kanal postao najskupljim projektom za navodnjavanje
u Europi. Troškovi plovidbe se zbog izdataka
za pumpe također ne mogu zanemariti.


Prema UN/ECE 5-toj klasi kanal bi se trebao graditi
širine 34 m na dnu i 58 m širine na površini i 4 m dubine.
D-S kanal nužno zahtijeva kompleksno reguliranje
voda u nekadašnjim hrastovim šumama bosutskog
područja, koje su već nakon prve faze reguliranja Save
poslije 1972. bile prosječene i opkoljene nasipima, ali
su još uvijek djelomično plavljene (usporediti DPRP
1999). Osim ekoloških posljedica zbog takvog gradilišta,
mogle bi biti ugrožene i najvažnije rezerve pitke
vode istočne Hrvatske. Kanal je planiran blizu Save
kroz zonu II izvora pitke vode (mjesta za opskrbu pitkom
vodom) kod Babine Grede. No projektanti se ne
boje utjecaja na dubokoležeće zalihe pitke vode, jer se
nepropusni slojevi ne bi smjeli probiti.


Nakon donatorske konferencije u Zagrebu u prosincu
1998. na kojoj je Bavarska dala jaku podršku Hrvatskoj
(usporedi i Mataković-Paver 1997) kanal je
bio glavni prioritet na listi projekata, u Hrvatskoj se namjeravalo
izdvojiti preko pola milijarde njemačkih maraka
za taj projekt. Euronatur je obavijestila bavarskog
ministra okoliša Schnappaufa o tome da bi unatoč protivljenju
u Hrvatskoj ali i onom međunarodnom - ostali
financijeri traže analizu troškova i iskoristivosti - moglo
doći do bavarske podrške. Takvo mišljenje temelji
se na sudjelovanju Rhein-Main-Donau AG kao, važnog
inozemnog savjetodavca na hrvatskom projektu izgradnje
kanala (Maruš i ć & Kolovrat 1996). Udruženje
zaštite prirode u Bavarskoj tražilo je u svojoj rezoluciji
sa skupštine delegata iz 1999. godine da bavarska
vlada obvezno prizna da neće dati financijska sredstva
za izgradnju D-S kanala. Zbog bavarskog učešća razlozi
kritičara u Hrvatskoj teško se mogu saslušati. U "Glasu
Slavonije od 18. siječnja 1999. godine piše: "Vrhunski
stručnjaci poduzeća Rhein-Main-Donau AG pregledali
su predloške i zemljište i sve je u redu".


STANJE PROJEKTA I RJEŠENJE KONFLIKATA
Stand des Projektes und Lösung des Konfliktes


Na sreću, hrvatski je ured za zaštitu prirode došao
do jednog drukčijeg rezultata koji se tiče ekološke prihvatljivosti
kanala Dunav-Sava. Ne postoji građevinska
dozvola izdana od hrvatskog Ministarstva zaštite
okoliša. Rezultati studije tog Ministarstva za prvi dio
kanala Dunav-Sava suprotni su mišljenju Rhein-Main-
Donau AG i Hrvatske vodoprivrede, pa se moraju provesti
daljnja istraživanja o utjecaju gradnje na preko
100 000 ha hrastovih šuma uz Savu. Utjecaji cjelokupnog
projekta kanala D-S-J na okoliš još uopće nisu is


traživani. Nije ni razjašnjen utjecaj na dio Save do Zagreba
(usporedi Brundic et al. 2001, Schneider -
Jacoby 1994, 1996). Bez regulacije Save gradnja kanala
do Samca uopće nema smisla, jer veliki brodovi
od tamo ne mogu dalje ploviti (klasa II-III, Hrvatske
vode 1992), a ne nalazi se ni potrebna infrastruktura za
utovar i istovar. Planira se kontejnerska luka na početku
kanala na Dunavu! Osim toga nedostaje, u skladu s
ESPOO konvencijom, istraživanje o promjeni vodnih
režima u graničnom području s Jugoslavijom, u važ
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 33     <-- 33 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: UTOPIJSKI PLAN KOJI GUTA SREDSTVA I KRAJOBRAZ U HRVATSKOJ Šumarski lisl br. I 2. CXXV1 (2002). 29-34
nom području za ptice Bosutske šume (Heath &
Evans 2000), zbog D-S kanala.


Do sada je odobrena gradnja samo prvih jedanaest
kilometara kroz Vukovar i zalede, što ukazuje na jedan
ekonomski i ekološki kompromis u Hrvatskoj. Tu se, na
kraju, mora zaustaviti daljnja gradnja, a pitanje je zbog
čega se Vukovar zbog početka kanala mora razdijeliti
umjesto da se izgrađuje njegov idealni položaj luke na
Dunavu. To još nije analizirano kao alternativno planiranje.
Zaustavljanje gradnje nakon najviše jedanaest kilometara
na planiranoj trasi kanala D-S mora se još internacionalno
i nacionalno potvrditi promjenom prostornoga
plana Republike Hrvatske od 1999. U tom će
se slučaju roba koja se transportirala Dunavom dalje
transportirati željeznicom ili cestom. U području Vukovara
i Vinkovacarazvila bi se odgovarajuća industrijska
i logistička zona. Odgovarajuće prekrcavalište u unutrašnjosti
već je gotovo isplanirano. Krediti odobreni u
2001. godini od Europske investicijske banke i Europske
zajednice (npr. Informacije za novinstvo od 31. svibnja
2001., Luxembourg) za poboljšanje mreže željezničkih
pruga između Jadranskog mora, Bosne, Hrvatske
i Mađarske, proširuju put zajedno takvo prometno
povezivanje sa željeznicom.


Ovo rješenje, koje su predložili zaštitari prirode u
Hrvatskoj i Euronatur (Schneider-Jacoby 1994)
trebalo bi dobiti veliku međunarodnu potporu. Budući
da dokumenti Vodoprivrede i Ministarstva prometa i veza
(Bed nj icki &Grubešić 2001) pretpostavljaju


transport željeznicom od Zagreba odnosno Karlovca do
Rijeke, trebali bi se istovremeno uštedjeti veliki troškovi
za gradnju kanala i urediti spajanje vode, pruge i ceste
od Vukovara odnosno Osijeka. Time bi se sačuvala
područja hrastovih šuma i cjelokupni tok rijeke Save.
Sva ova područja već su zaštićena kao važna područja
za ptice prema EU kriterijima ili kao Ramsar područja
(usporedi DPRP 1999, Heath & Evans 2000,
Schneider-Jacoby 1994, Schneider-Jacoby et
al. 2001) i Hrvatska ih mora očuvati.


Isto tako nesuvislo kao stvaranje ustava na Savi
(zaustavljanje Save) su ustave na Dravi (slika 3). Ova
pokrajnja rijeka trebala bi biti povezana više od 196 km
u lanac od 4 vodne stepenice (ustave) s lukom kod Koprivnice
(Luka Karaš u Marušić 1993, Republika Hrvatska
1999). Drava je danas plovna samo do Osijeka
kao klasa III i još jedan mali komad do Donjeg Miholjca
kao klasa II (Hrvatske vode 1992). I ovo planiranje uzalud
troši milijune eura u Hrvatskoj, jer je taj dio rijeke
70 % nacionalni park u Mađarskoj i četiri županije su taj
dio unijele u prostorne planove kao zaštitna područja.
Osim toga cijeli je dio Drave prema smjernicama zaštite
ptica Europske zajednice naveden kao značajno područje
za ptice (Heath & Evans 2000). Donji dio, Dravske
šume, odličan su primjer samopomlađivanja Drave
(Schneider-Jacoby 2001, WWF 2001). Euronatur
je zbog toga izradio alternativni koncept razvoja za tu
regiju, s rezervatom biosfere (Euronatur 1999,
Schneider-Jacoby 1998).


STRATEŠKO ISPITIVANJE EKOLOŠKE PRIHVATLJIVOSTI
ZA HRVATSKO PLANIRANJE PROMETA
Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung fur
die kroatische Verkehrplanung


Posebno važna bila bi u vezi ovoga jedna sveukupna
analiza hrvatske prometne politike. Za vrijeme


3. dunavske konferencije u Beču Hrvatska je ponovo
predstavila stare programe za izgradnju rijeka (Bednjicki
iGrubišić 2001). Konflikti su već sadržani
u hrvatskim programima prostornog planiranja (Republika
Hrvatska 1999). Na različitim kartama ucrtani su
isti vodotokovi kao zaštitna područja ili kao potencijalne
hidroelektrane i budući kanal. U nacionalnom akcijskom
planu za zaštitu okoliša (NEAP) koji je javnosti
predstavljen u listopadu 2001., ne navodi se utjecaj
planiranja prometa na okoliš zemlje. Upravo u tom području
leže velike opasnosti i mogućnosti uštede za
Hrvatsku ukoliko se besmisleni, neprovedivi projekti
kao kanal Dunav-Sava-Jadran pravovremeno zaustave
strateškim ispitivanjem ekološke prihvatljivosti i ukoliko
se novac bude izdvajao za smislena rješenja.
Umjesto, kako sada ponovo propagira Ministarstvo
prometa i veza, 62 km kanala D-S, 340 km izgradnje
Save i onda 160 km željezničke pruge do Rijeke, trebalo
bi se odmah planirati 450 km željezničke pruge.
Troškovi iznose samo jedan manji dio od planiranih za
sustav kanala i Vukovar. Rijeka i cijela Hrvatska ne bi
trebali čekati 30 godina za planirani oporavak prometa
(usporedi Bed nj icki iGrubešić 2001). Poboljšao
bi se i putnički promet, jer bi se jednotračna glavna os
od Zagreba u oba smjera prema jugozapadu i istoku
konačno mogla dalje razvijati. Hrvatska luka Pula do
danas ima samo jedan željeznički priključak preko slovenskog
glavnog grada Ljubljane. Međunarodno zaštićena
prirodna područja i njihove jedinstvene usluge, u
npr. zaštiti od visokih voda i poboljšavanju kvalitete
vode, ostaju za Hrvatsku očuvana (Brundić et al.
2001,Schneider-Jacoby 1999).


Glavne točke za daljnju razradu planiranja prometa
u Hrvatskoj moraju zbog toga biti:


Preispitanje dimenzioniranja kanala Dunav-Sava
koji je sa 4 m dubine puno više planiran nego stoje


ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Schneidcr-Jacoby: UTOPIJSKI PLAN KOJI GUTA SREDSTVA I KRAJOBRAZ U HRVATSKOJ Šumarski list br. 1-2. CXXVI (2002), 29-34
vodeni put Save i veći dijelovi vodenih puova Rajna-
Majna-Dunav kroz Europu (usporedi Republika
Hrvatska 1999/Karte 8, WWF 2001).


Odvajanje troškova plovidbe brodova i poljoprivrede
kod planiranja kanala D-S, kako bi se omogućila
jasna analiza troškova i iskoristivosti. Nije moguće
da se povećanjem poljoprivredne proizvodnje financira
jedan ogromni, plovni kanal za navodnjavanje.


Ne poduzimati nikakve daljnje korake za planiranje
ili čak za gradnju kanala D-S, prije nego se razjasni
ujecaj na okoliš i izvedivost izgradnje Save. Moraju
se napraviti planovi koji prelaze granicu s Bosnom i
trebaju se preispitati brojne Konvencije i smjernice
Europske zajednice. Bez priključka Save kanal S-D
nema smisla, jer veliki brodovi ne mogu dalje
ploviti.


Slika 3. Kanal Dunav-Sava-Jadran. Hrvatska
vodoprivreda uključuje i Dravu koju
namjerava učiniti plovnom.


Abb. 3 Der Donau-Save-Adria Kanal nach
Planungen der Kroatischen Wasserwirtschaft
einschließlich der Schiffbarmachung
der Drau. (Quelle: MarusicJ.
1993)


Krenuti odmah u izgradnju željezičkih pruga od
Vukovara i Osijeka do Rijeke, kako bi se brzo osigurala
dobra i za okoliš prihvatljiva prometna povezanost
Hrvatske. Ovdje su nužne i dalekosežne reforme
u državnom gospodarstvu, jer se dozvoljava,
prije svega vodoprivredi, propagiranje velikih projekata
kao kanal D-S-J koji koštaju više milijuna
njemačkih maraka.


Opsežna analiza hrvatskog planiranja prometa i
njezin utjecaj na okoliš bila bi jedna od bitnih točaka
integriranja ove važne tranzicijske zemlje u Europsku
zajednicu. Program prostornog planiranja
sadrži nekoliko kritičnih točaka koje se moraju preispitati.
Time Hrvatska može sebi, a i međunarodnim
ulagačima uštedjeti velike troškove zbog krivoga
planiranja.


Slika 2. Rasprostanjenje orla štekavca prikazuje
vrijedne riječne krajolike u
Hrvatskoj te susjednoj Mađarskoj i
Jugoslaviji


Abb. 2 Die Verbreitung des Seeadler zeigt
die wertvollen Auenlandschaften in
Kroatien und im angrenzenden Ungarn
und Jugoslawien (Quelle: Kartenausschnitt
aus Schneider-Jacoby
et al. 2001, Grafik: Schwarz/Fluvius)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 35     <-- 35 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: UTOPIJSKI PI.AN KOJI Cil.TA SREDSTVA I KRAJOBRAZ L´ HRVATSKOJ Šumarski list br. I 2. CXXV1 (2002), 29-34
LITERATURA - Literatur


Brundić, D., Barbalić, D., Omerbegović, V,
Schneider-Jacoby, M., Tusić, Z. (2001):
Alluvial Wetlands Preservation in Croatia - The
Experience of the Central Sava Basin Flood
Control System. In: H.J. Nijland & M.J.R. Cals:
River Restoration in Europe, Pratical Approaches,
Proceedings of the Conference on River
Restoration 2000 - July 17, 2000, RIZA rapport
nr.: 2001.023: 109- 118.


B ednj icki, A & N. Grubišic (2001): The waterway
Danube within the Croatian transport policy.
Ministry of maritime affairs, transport and
communications Republic of Croatia, Danube
meets Business needs -3rd Conference on the
Danube Region Symposium "Danube - Economic
Backbone of Europe" 26th -27"´ April 2001,
Vienna


DPRP -- Danube Pollution Reduction Programme
(PCU UNDP/GEF), 1999. Evaluation of Wetlands
and Floodplain Areas in the Danube River
Basin, Final Report, May 1999 prepared by
WWW Danube Carpathian Programme and
WWF-Auen-Institut.


Euronatur (1999) European Lifeline Drava-Mura. Map


1 : 500 000. PIN Matra Programme, Radolfzell.
Heath, M. F. & M. I. Evans (2000): Important Bird
Areas in Europe - Priority sites for conservation.
Bird Life International Series, No 8.
Hrvatske Vode (1992): Vode Hrvatske. Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava
za vodoprivredu, Zagreb.
Hrvstake Vode (1996): Multi-purpose Canal Danube
Drava. Zagreb, Ulica grada Vukovara,
Malus, D. &Tusar, B., (1998): Multipurpose Danube-
Sava Canal Water Quality Prediction. XIX:
Conference of the Danube Countries on Hydrological
Forecasting and Hydrologiical Bases of
Water Management, Paper 5.20: 893 - 903.
Marušić, J., (1993): Aktivnosti na realizaciju projekta
visenamenjenskog kanala Dunava-Sava u
1993 g. Hrvastska Vodoprivreda (12): 7 - 9.
Marušić, J. & Kolovrat, I., 1996: Višenamjenski
Kanal Dunav-Sava. Hrvatska Vodoprivreda,
May 1996:3-7
Mataković-Paver, Branka, (1997): Zajednički o
projektu izgradnje višenamjenskoga kanala Dunav-
Sava. Hrvatska Vodoprivreda September: 3.
Republika Hrvatska (1999): Program prostornog uređenja
Republike Hrvatske. Ministarstvo prostornog
uređenja, graditeljstva i stanovanja - Zavod
za prostorno planiranje, Zagreb, svibanj 1999.


Schneider-Jacoby, M., (1994) Sava and Drava Ecological
Value and Future of the Two Main
Rivers in Croatia. Period, biol. Vol 96. No 4:
348-356.


Schneider-Jacoby, M., (1994): Bedeutung der
Nebenflüsse für die Donau am Beispiel von
Save und Drau. In: Lebensraum Donau - Europäisches
Ökosystem. Beiträge der Akademie für
Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg:
254-279.


Schneider-Jacoby, M., (1996): Nature Conservation
Effords for Rivers in Central Europe. In: D.
Orgin, Nature conservation outside protected
areas, Office for Physical Planning - Ministry of
Environment and Physical Planning, Ljubljana,


S. 173- 180.
Schneider-Jacoby, M., (1998): Održivi razvoj Pomurja
i Podravine kao magućnost unapređenja
graničnog prostora između Austrije, Slovenije,
Hrvatske i Mađarske (Sustained use of the Drava-
Mura lowland as a bordering region of Austria,
Croatia, Slovenia and Hungary). Proceedings International
Conference Sustainable Use of the
Lowland Rivers and the Protection of Nature and
Environment, Hrvatsko šumarsko društvo i Euronatur,
Zagreb: 70 - 82 (Engl. 154 - 155).


Schneider-Jacoby,M., (1999): Values of the Lonjsko
Polje Nature Park and the Sava Wetlands.
Bilten parka prirode Lonjsko Polje 1:21 - 27.


Schneider-Jacoby, M., (2001): Natural or Cultural
Heritage? - The Impact of War on the Landscape
and Biological Diversity. GIS POLONIA
2001 Geographical Information Systems,
Proceedings International Conference, Warsaw,
15 ,h - 17 * October 2001, GIS Forum, Zagreb.


Schneider-Jacoby, M., Martin, A. Mohl and


U. Schwarz, (2001): The White-tailed Eagle
in the Danube River Basin. Proceedings of the
European White-tailed Eagle Conference in
2000. in print
Thiel eke, Gerhard, (1994): Memorandum zum geplanten
Ausbau von Flüssen in Europa. Euronatur
Hintergrund, Radolfzell.


WWF (2001): Navigation
on Europe´s Lifeline, the
Danube. WWF International, Vienna.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 36     <-- 36 -->        PDF

VI. Schneider-Jacoby: UTOPIJSKI PLAN KOJI GUTA SREDSTVA I KRAJOBRAZ U HRVATSKOJ Šumarski list br. 1 2. CXXVI (2002). 29-34
ZUSAMMENFASSUNG: Die geplanten Wasserstraßen nach den Leitlinien
der EU schließen auch den Donau-Save-Adria-Kanal (D-S-A-Kanal)
ein (Amtsblatt Nr. C 220 vom 8. 8. 94, Thielcke 1994). Der Kanal soll den
Donauraum direkt mit dem Mittelmeer verbinden. Nachdem bereits der
Rhein-Rhone-Kanal aus Kostengründen gestoppt wurde, fehlt insbesondere
für dieses Projekt, welches Teil des kroatischen Raumplanes ist (Abb. 1), ein
Kosten-Nutzen-Analyse. Wie der Bau über das dinarische Karstgebirge -dem
größten und gefährdetsten Grundwasserreservoir des Landes -realisiert
werden soll, und durch zahlreichen Schutzgebiete, wie den Naturpark Lanjsko
Polje, ist völlig unklar Trotzdem wird die Utopie unter


Erwähnung der EU Leitlinie zu den transeuropäischen Netzen benutzt, um
in Kroatien viele Geld für die Planung des ersten Teilabschnitt zu verschwenden.


Seit 1991, als sich Kroatien "für die Vorbereitung des Bans" entschied,
verschlingt das Projekt Plantings- und Projektkosten in Millionenhöhe in
Kroatien (Hrvatske Vode 1996). Unter dem Vorwand in Zukunft Transitland
zu werden, wird der erste Bauabschnitt zwischen Vukovar (Donau) und Samac
(Save) vorangetrieben. Durch den Zerfall Jugoslawiens hat das Projekt
ungeheuer politischen Aufschwung bekommen, da eine Durchfährt Belgrads
in Richtung Wien von Zagreb kommend entfällt. Wie viele Schiffe dies in
Zukunft tatsächlich betreffen wird, ist bisher nicht geklärt. Als Prognose wird
erst in 30 Jahren (!) ein Aufkommen von circa 7 Millionen Tonnen geschätzt
(Bednj icki & Grubi sie 2001). Der D-S-A-Kanal wird aber bereits jetzt
als "the shortest possible navigable connection between the Danube and the
Adriatic region" gefeiert (Hrvatske Vode 1996, Seite 5), obwohl der Bau
dieser Wasserstraße mit großer Sicherheit durch die Dinarischen Berge nie
fertiggestellt werden kann.