DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 42     <-- 42 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA - ŠUMARSTVO 1 ŠUMARSKA POLITIKA: PRERADA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002). 35-57
ŠUME I ŠUMARSTVO ŠPANJOLSKE
Forests and forestry of Spain


SUME U PROŠLOSTI. Početkom kršćanstva
Strabo piše da je vjeverica mogla prijeći cijelu Španjolsku
od sjevera do juga, bez da siđe s drveta, što je
danas sasvim drukčije. Visoke vrućine i suhoća prevladavaju
iznad južne Europe od negdje 1000. godine, što
je izrazito štetno po šume. Neprekidni ratovi između
Arapa i Kršćana također su se nepovoljno odrazili na
sačuvanje šuma, čemu nisu pridonijeli ni oštri zakoni
katoličkih kraljeva.


U sjevernoj klimatskoj zoni prevladavaju mezofitske
šume1. Tu se nalaze čiste sastojine jele (Abies alba)
u nekim dolinama. Drugdje je pak jela pomiješana s bijelim
borom (Pinus silvestris) ili s bukvom (Fagus silvatica),
dok se bukva nalazi u čistim sastojinama u
Asturiji i Pirinejima.


Čiste sastojine hrasta lužnjaka (Quercus robur) nalaze
se u Galiciji, a hrasta kitnjaka (Q. petrae) u Cataloniji,
s mješavinama tih dviju vrsta u Asturiji. Pinus
mugo posebice se nalazi u istočnim Pirinejima, zajedno
s Pinus silvestris, Pinus nigra var. poiretiana, brezom
(Betula pendula) i lipom (Tilia ulmifolia). Na
nižim ekspozicijama važne su vrste Pinus pinaster,
kesten (Castanea sativa) s vrstama hrastova kao što su


Q. lusitanica, Q, ilex i Q. Pyrenaica.
U središnjoj iberijskoj regiji gorska vegetacija sadržava
šume P. silvestris, bilo u čistim sastojinama ili
miješane s P. nigra var. poiretiana i P. pinaster, a isto
tako i bukove šume, mjestimično pomiješane s P. silvestris
ili Q. petrae. Ima i ostalih hrastova, kao što su


Q. ilex, Q. lusitanica, Q. pyrenaica i Q. suber (hrast
plutnjak), dok se na krajnjem jugu ove regije nalazi i
Abiespinsapo. U šumama mesete prevladavaju hrastovi
kao Q, ilex, Q. suber i Q. lusitanica, te borovi P. pinaster,
P. pinea i P. halepensis.
U humidnim područjima Španjolske valja pripomenuti
da postoji prirodno šumsko zemljište i šume s kojima
se gospodari na način sličan i u ostalim zapadnoeuropskim
zemljama i uz približno sličnu djelotvornost.


Zbog prevladavajuće multiple uporabe zemljišta u
većini španjolskih šumskih zemljišta, okolišne funkcije
su od velike važnosti. Neke od tih funkcija neposredno
vežu španjolsko šumsko zemljište s afričkim savanama
i sjevernoeuropskim šumskim zemljištima, kroz
migratorne habitate ptica. Vrijednost gospodarske proizvodnje
u šumskim zemljištima ovisi od vrste proizvoda
koji je definiran kao šumski proizvod. Bez obzira
na upotrijebljenu definiciju, jasno je da su španjolska
šumska zemljišta prošla kroz proces obezvrjeđenja, i
daje vidljiv pad fizičke produktivnosti tradicionalnih
šumskih proizvoda.


tj. sume umjerene zone.


Tablica 2. Španjolska: Zemlje koje sačinjavaju Španjolsku i
administrativne provincije


Table 2 Spain: Lands consisting Spain and administrative
provinces


Zemlja - Land Provincija - Province


I. Galicia 1. La Corufia
2. Lugo
3. Orensc
4. Pontcvedra
II. Asturia 5. Oviedo
111. Leon 6. Leon
7. Zamora
8. Salamanca
IV. Extremadura 9. Cäceres
10. Badajoz
V. Valencia 11. Valencia
12. Alicante
13. Castellon
VI. Granada 14. Malaga
15. Granada
16. Almeria
VII. Castilla la Nueva 17. Guadalajara
18. Toledo
19. Ciudad Real
20. Cuenca
VIII. Castilla la Vieja 21. Santander
22. Vizcaya
23. Guipüzcoa
24. Palencia
25. Valladolid
26. Avila
27. Segovia
28. Burgos
29. Logrono
30. Alava
31. Soria
IX. Aragon 32. Zaragoza
33. Teruel
34. Huesca
X. Cataluna 35. Tarragona
36. Barcelona
37. Gerona
38. Lerida
XI. Murcia 39. Murcia
40. Albacete
XII. Andalucia 41. Huelva
42. Sevilla
43. Cordoba
44. Jaen
45. Cadiz
XIII Navarra 46. Navarra
XIV Madrid 47. Madrid
XV Balearcs 48. Baleares
XVI. Canares 49. Las Palmas
50. Santa Cruz de Tenerife