DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 43     <-- 43 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA ŠUMARSTVO I ŠUMARSKA POLITIKA; PRERADA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002), 35-57
Tijekom posljednjih tridesetak godina, šume se šire
na površini 25-26 milijuna ha, sa šumom obraslim površinama
varirajući između 11 i 12 milijuna ha. Šumom
pokrivena tla i zemljište s drvećem (ali ne šuma)
čine oko 56 % i 23 % EUA (Tablica 3). Valja naglasiti
daje količina pokrivača drvećem u španjolskim šumama
i šumskom zemljištu izrazito nizak, usporedivši ga
s njegovim ekološkim potencijalom. Procijenjeno je da
je oko 5,5 milijuna ha sposobno za pošumljivanje, s
tim da bi se samo oko 9 % od toga smjelo pošumiti brzorastućim
vrstama2.


Predominantnost mediteranskih klimatskih uvjeta
mora se također podvući. Unutar godišnje i sezonske
nepravilnosti oborina, plus ljetna suša i visoke temperature
koje obilježavaju ovu klimu, dobro su poznate.
Slučajna područja moguće je naći, a predstavljaju prijelaz
u uvjete humidne Španjolske ili pak u polupustinjske
uvjete, ovi potonji pak odražavaju blizinu
Africi. U većini područja, semiaridni uvjeti su dominantni.
Dalji čimbenik kojeg valja imati u vidu je vladajući
udio siromašnih tala na područjima silikata i
vapnenaca. Niska plodnost tala u vezi s klimatskim
značajkama opisanim naprijed, rezultiraju proizvodnjom
drva ispod prosjeka, usporede li se sa središnjom
ili sjevernom Europom.


Površine pod drvećem. Španjolsku je moguće podijeliti
u dvije glavne klimatske zone: (a) aridnu i semiaridnu
koja zauzima 75 % kopnene Španjolske, znakovitom
mediteranskom klimom, te (b) humidno područje
koje zauzima ostalih 25 % - općenito znakovitom
umjerenom oceanskom klimom zbog blizine Biskajskog
zaljeva (ova kategorija uključuje i Pirineje, koji
imaju više kontinentalnu klimu). Semiaridna Španjolska
u znaku je sklerofilnih vrsta drveća (i ostalog raslinja),
a humidna Španjolska vrstama drveća listača,
iako visine lokalnih mikroklima imaju velik utjecaj, pa
se površine listača slične onima u humidnoj Španjolskoj
mogu naći i unutar mediteranskog područja.


Optimalne prirodne vrste semiaridnih područja s
drvećem koje dominiraju su crnika (q. ilex) i hrast plutnjak
(q. suber). Četinjače kao što su španjolski crni bor


(p. nigra var. hispanica i var. pyrenaica, alepski bor i
primorski bor znakoviti su po otpornosti prema suši i
malim potrebama za vodom i predstavljaju degradiranu
mješavinu vrsta u odnosu na prirodan optimum. U
humidnim izoliranim površinama unutar mediteranske
Španjolske, zimzelene vrste i vrste listača razvijaju se
pod optimalnim prirodnim uvjetima. Portugalski hrast,
alžirski hrast i q. eulanginosa su tipični. Vrste četinjača
u tim džepovima su španjolska jela i korzikanski bor.
Miješane površine pod drvećem sa škotskim borom i
primorskim borom također su nađene3. U prirodnim
površinama pod drvećem u humidnoj Španjolskoj pridolaze
bukva, hrast lužnjak, hrast kitnjak, q. eulanginosa
i u manjoj mjeri pitomi kesten i srebrna breza. Na
višim terenima zastupljeni su škotski bor, srebrna jela i
gorski bor.


Prema inventarizaciji šuma 1975. klasificirano je
11,791.600 ha kao šuma. Vrste listača predstavljaju
52 % a četinjače 46 % (2 % ostalo raslinje bez klasifikacije).
Gotovo trideset godina ranije, 1946. godine taj odnos
listača i četinjača bio je u korist listača4. Između
1940. i 1974. pošumljeno je u Španjolskoj 2,832.000 ha
(24 % ukupnih šumskih površina utvrđenih inventarizacijom
1975). Ova su pošumljivanja međutim umanjena
uklanjanjem crnike i hrasta plutnjaka, i to sječom ili pak
šumskim požarima. Tijekom desetljeća 1976-85. ukupna
površina zahvaćena šumskim požarima (972.790 ha)
premašila je površine namijenjene planskom pošumljivanju
(830.222 ha). Vrste pošumljivanja koje su se provodile
značajno su promijenile sastav vrsta. U humidnoj
Španjolskoj velike su površine pošumljene neautohtonim
vrstama kao što su primorski bor, Monterey bor i
eukaliptus. U semiaridnim područjima eukaliptusovi
nasadi istisnuli su mediteranske vrste i čak degradirale
sastojine crnike i plutnjaka, prouzročivši time lokalna
odstupanja od prirodnih optimuma5.


Dominantne vrste španjolskih šuma još uvijek su
crnika (25 % od sveukupne površine pod drvećem).
Slijedi primorski bor (11 %), alepski bor (10 %) i škotski
bor (7 %). Ostatak španjolskih površina pod drvećem
sastavljeno je od brojnih vrsta, od kojih su neke od
izvanrednog značenja za okoliš (španjolska jela, alžirski
hrast, itd.).


Površine klasificirane kao šume obuhvaćaju 25,6
milijuna ha ili 50,8 % ukupne površine Španjolske koja
je 50,5 milijuna ha. Površine klasificirane kao šuma
obuhvaćaju nešto oko 13 milijuna ha ispasišta i "matorral"
(gustiš, šiblje i grmlje), 11,8 milijuna ha površina
gdje krošnje drveća pokrivaju preko 10% površine
tla, samo 8,3 milijuna haje šuma, od čega su gospodarske
šume samo 6,5 milijuna ha.


U relativnom smislu Španjolska ima dosta šumskog
zemljišta. Ovi resursi su međutim karakterizirani niskom
prosječnom produktivnošću, uglavnom zbog semiaridnih
uvjeta koji prevladavaju u većini tih površina.
Španjolskim drvom obraslim površinama pretežito
se gospodari na privatnim načelima (usmjerenje na pro


: Madrigal, A., Fernandez, T.J.G., La selvicultura y el sector forestal en Espana: factores condicionantes y orientaciones a promover su


desarollo
3 Ferreras, C, Arozena, M.F., 1987.. Gui´a fisica de Espana 2. Los Bosques, Allianza Editorial, Madrid
4 Solana Gutiercz, .1. 1987., Los recursos de las masas forestales, Acercamiento a su evalucion global en la Peninsula e Istal Baleares,
Escuela TSIM, Madrid
5 GarciaAbril, A., ct al., 1989., La rcpoblaciön forestal, Adena, Madrids


41